EU програми

Европейски програми за безвъзмездна помощ за винени лозя

По- долу може да се запознаете с действащите програми за подпомагане на създаване на нови винени лозя, закупуване на ново оборудване за изби и за земеделска техника за обработка във винени лозя.

Може да ползвате нашите услуги за изготвяне на нужната документация и проекти, които да послужат пред ИАЛВ и ДФЗ-РА.

По- подробна информация за европейско подпомагане може да получите и на eufunds.ruse.biz.

 

I. Национална програма за подпомагане на лозаро- винарския сектор за периода 2014 – 2018г.
Програмата предоставя безвъзмездна финансова помощ за:

МЯРКА „ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И КОНВЕРСИЯ НА ЛОЗЯ“:
По мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ се подпомагат следните дейности:

1. конверсия на сортовия състав на насаждението със сортове, класифицирани за съответните лозарски райони на страната чрез:
а) презасаждане без промяна на местонахождението на лозята – практики изкореняване, засаждане, изграждане на подпорна конструкция;
б) присаждане – практики присаждане, грижи за присадените лози;
2. преструктуриране на лозята чрез:
а) презасаждане с промяна на местонахождението на лозята – практики изкореняване, засаждане, изграждане на подпорна конструкция;
б) засаждане с права от националния резерв – практики засаждане, изграждане на подпорна конструкция;
3. подобряване на техниките за управление на лозята чрез:
а) смяна на формировката със смяна на подпорната конструкция – практики резитби и изграждане на новата подпорна конструкция;
б) изграждане на подпорна конструкция на съществуващи лозови насаждения, включително новосъздадени – самата дейност е конкретна практика;
в) смяна на подпорна конструкция на съществуващи лозови насаждения – практики смяна на съществуваща с нова подпорна конструкция;
г) изграждане на съоръжения за борба с ерозията чрез практики за: – изграждане на противоерозионна агротехника (оттокозадържащи или оттокоотвеждащи бразди и/или колектори, затревени или не);
– изграждане на подземни колектори за дренаж (отводняване);
– изграждане на шахти и канали за отводняване (изграждане, почистване и оформяне на изкопи за траншеи за дренажните тръби, полагане на дренажни тръби);
– изграждане или реконструкция на тераси;
д) изграждане на хидромелиоративни съоръжения – системи за капково напояване и включва разходи за закупуване на помпена станция (генератор, буферен съд, автоматизация), оборудване (тръби, маркучи, скоби, кранове, клапани и др.), работа по инсталиране на системата, материали.
Максималният размер на финансовата помощ за мярката е до 75 % от стойността на действителните разходи за изпълнение на всяка конкретно определена дейност на база определени пределни цени.
Паричното обезщетение за загуба на доход (ПОЗД) се изчислява на база среден годишен добив на хектар за период от три години преди получаване на право на презасаждане, умножено по изкоренената площ и умножено по определена със заповед на министъра на земеделието и храните цена за килограм грозде.
Паричното обезщетение за загуба на доход се предоставя само на производители, получили финансова помощ за изкореняване на съществуващи плододаващи лозови насаждения, за които се издава или е издаден акт за презасаждане в съответствие с националното законодателство.
За създаване на лозови насаждения с права от националния резерв не се предоставя парично обезщетение за загуба на доход.

 

НАРЕДБА № 2 ОТ 4 АПРИЛ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2018 Г. (Обн. ДВ. бр.34 от 15 Април 2014г.)

Заповед № РД09-976/21.12.2017 г. на МЗХГ за определяне цена на килограм винено грозде, която да се прилага при изчисляване на размера на паричното обезщетение за загуба на доход