Регламент 1149/2016

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1149 НА КОМИСИЯТА

от 15 април 2016 година

за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на националните програми за подпомагане в лозаро-винарския сектор и за изменение на Регламент (ЕО) № 555/2008 на Комисията

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 53 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (2), и по-специално член 63, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 1308/2013 отмени и замени Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (3). В част II, дял I, глава II, раздел 4 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 се съдържат правила за националните програми за подпомагане в лозаро-винарския сектор и се оправомощава Комисията да приема съответните делегирани актове и актове за изпълнение. С цел да се осигури правилното функциониране на програмите за подпомагане в лозаро-винарския сектор съгласно новата нормативна уредба, трябва да бъдат приети някои правила посредством такива актове. Тези актове следва да заменят съответните правила за прилагане, съдържащи се в Регламент (ЕО) № 555/2008 на Комисията (4).

(2)

Освен съобразяване на съответните разпоредби от Регламент (ЕО) № 555/2008 с част II, дял I, глава II, раздел 4 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, настоящият регламент има за цел опростяване и изясняване на някои разпоредби от Регламент (ЕО) № 555/2008 с оглед да се намали процентът на грешките и да се адаптират към действителния ход на съществуващите процедури и операции. В същото време настоящият регламент има за цел да се намали във възможно най-голяма степен административната тежест за операторите и националните администрации.

(3)

В дял V от Регламент (ЕС) № 1306/2013 се установяват правила за системите за контрол и санкции и се оправомощава Комисията да приема делегирани актове за определяне на правила относно условията за пълно или частично прекратяване на предоставеното подпомагане или пълен или частичен отказ от плащането на помощта, когато бенефициерът не отговаря на критериите за допустимост, не изпълнява ангажиментите или други задължения, свързани с условията за предоставяне на помощ или подпомагане. За да се изясни плащането, което следва да се извършва в случаите на частично изпълнение на одобрена операция, е необходимо в настоящия регламент да се определят специални правила.

(4)

В интерес на правната сигурност следва да бъдат определени някои понятия, използвани в настоящия регламент и в Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150 на Комисията (5). По-специално е целесъобразно за всяка отделна мярка да се определи кой отговаря на условията за подпомагане. С цел да се изградят полезни взаимодействия асоциации на производители, които не са официално признати, могат да бъдат отговарящи на условията бенефициери, дори ако са се обединили само временно в съответствие с разпоредбите на приложимото национално законодателство.

(5)

За да се гарантира, че мерките за подпомагане се изпълняват ефикасно и ефективно, за всяка мярка следва да се установят критерии за допустимост, както и критерии за приоритет, за да се даде предимство на конкретни бенефициери или на операции, насочени към постигането на основните цели на всяка мярка.

(6)

В член 45 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 се предвижда подпомагане за популяризиране. В интерес на правната сигурност следва да бъдат определени дейностите по информиране и популяризиране, както и съответните допустими действия. Във всеки случай те следва да не са в противоречие със становището на органите на общественото здравеопазване на държавите членки и да са в съответствие с националното законодателство на третата държава, в която се прилагат.

(7)

За да може дейностите по информиране и популяризиране да са максимално ефективни, те следва да бъдат отворени за операторите и техните асоциации във всичките им форми. Публичноправните образувания не следва да бъдат единствените бенефициери в дадена държава членка. С цел да се избегне насърчаването на отделни търговски марки в Съюза, самостоятелните оператори не следва да се ползват от подпомагането за мерки за информиране в държавите членки.

(8)

С цел да се гарантира, че възможно най-голям брой оператори могат да се възползват от подпомагането и че дейностите по информиране и популяризиране са толкова разнообразни, колкото е възможно, това подпомагане следва да е ограничено до максимален срок от три години за един и същи бенефициер в една и съща трета държава или на един и същи пазар в трета държава. Когато се докаже необходимост от удължаване на мярката, например с цел консолидиране на информационната дейност или навлизане на този пазар, държавите членки следва да имат възможност да разрешат удължаване с най-много две години общо.

(9)

За да се насърчават полезни взаимодействия, при подпомагането за информация в държавите членки следва да се дава приоритет на операции, които обхващат повече държави членки или региони или няколко защитени наименования за произход или защитени географски указания.

(10)

Що се отнася до подпомагането за популяризиране в трети държави, следва да се даде приоритет на нови операции за популяризиране, за да се подпомогнат такива оператори, които преди не са се възползвали от схемата, или оператори, които искат да открият нови пазари в трети държави. За да се подкрепи навлизането на пазарите в трети държави, в които вносът на вино от Съюза все още не е консолидиран, следва да се позволи на държавите членки да дадат приоритет на оператори, чиято дейност е насочена към бързо развиващи се пазари в трети държави.

(11)

Следва да бъдат определени разходите, които не могат да се считат за допустими за подпомагане за преструктуриране и конверсия на лозя, включително разходите за изкореняване и за обезщетяване за загуба на доход в рамките на подпомагането за презасаждане по съображения, свързани със здравето на растенията, което цели единствено подпомагане по отношение на разходите за презасаждане след задължителни фитосанитарни мерки при определени условия.

(12)

По отношение на подпомагането за събиране на реколтата на зелено държавите членки следва да могат да прилагат ограничения по отношение на сортове, специфични екологични и фитосанитарни рискове и метода, по който следва да се осъществи тази мярка, за да може изпълнението на тази мярка да се адаптира към специфичните потребности, произтичащи от съответната пазарна ситуация, и към условията на площите, засадени с лозя, като се взема под внимание въздействието на отделните методи за събиране на реколтата на зелено. Следва обаче да се определят някои условия за правилното функциониране на мярката. Освен това следва да се определи максимална продължителност на подпомагането, за да се гарантира, че мярката няма да се превърне в постоянен алтернативен начин за пласиране на продукцията, за сметка на предлагането ѝ на пазара.

(13)

Необходимо е да се определят правила относно подпомагането на взаимоспомагателните фондове. Правилата следва да имат за цел предотвратяването на злоупотреби и да предвиждат ограничения по отношение на продължителността и във финансово отношение. Освен това, за да се насърчи използването на мярката за подпомагане, е целесъобразно да се предвиди едно и също равнище на участие за всички държави членки.

(14)

Следва да се установят определени условия за подпомагане на застраховането на реколтата. По-специално е целесъобразно да се направи дерогация от правилото, което предвижда плащанията към бенефициерите да се извършват в пълен размер, и да се позволи при определени условия помощта да се изплаща на посредници, за да се избегне ненужна административна тежест, при условие че това не нарушава конкуренцията на застрахователния пазар.

(15)

Следва да се установи кои са допустимите действия и разходи във връзка с подпомагането на инвестиции и иновации. По-специално е целесъобразно да се разреши участието на центрове за научноизследователска и развойна дейност в иновациите и да се даде приоритет на такива операции, в които участват центрове за научноизследователска и развойна дейност. Също така междубраншови организации следва да имат право да бъдат съвместни бенефициери при иновационни дейности. Освен това във връзка с подпомагането на инвестиции и иновации в лозаро-винарския сектор е важно да се уточни, от съображения за яснота, че инвестициите за обикновена подмяна не може да се признават за допустими разходи, за да се гарантира, че с такава подкрепа се постига целта на мярката, inter alia, подобряване по отношение на приспособяването към търсенето на пазара и по-голяма конкурентоспособност.

(16)

Реализацията на вторични продукти от винопроизводството подлежи на правилата, определени в членове 21 и 22 и член 23, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 555/2008. Когато реализацията се извършва с дестилация на вторични продукти, сертифицираните дестилатори могат да се възползват от подпомагането по член 52 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. В това отношение е целесъобразно да се изясни значението на „суров алкохол“ и да изключи използването на получения алкохол за целите на хранително-вкусовата промишленост, за да се избегне нарушаване на конкуренцията.

(17)

Следва да се определят правила за всички съответни мерки, за да е сигурно, че в програмите за подпомагане се въвеждат ясни критерии за разграничаване, за да се изключи, че финансирани в рамките на общата организация на пазара мерки или операции се финансират и по линията на други фондове. Такива правила следва да позволят на държавите членки в програмите си за подпомагане да посочат всякакви видове разграничения, които те смятат за най-удачни, при условие че те позволяват ясно да се определи предварително кой фонд да финансира дадена мярка или операция, за която конкретен оператор е подал заявление.

(18)

По отношение на подпомагането за преструктуриране и събиране на реколтата на зелено държавите членки следва да разполагат със свобода на преценка при вземането на решения относно обхвата и размера на подпомагане, включително по-специално относно опростени методи за възстановяване на разходите, вноски в натура и максимални размери на подпомагане, в рамките на ограниченията, предвидени в част II, дял I, глава II, раздел 4 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и разпоредбите, приети за тяхното прилагане. В това отношение следва да се определят общоприложими правила.

(19)

По отношение на подпомагането за популяризиране и иновации е целесъобразно да се установят правила за допустимост и за изчисляване на разходите за персонал и административните разходи, така че да се гарантира, че те се прилагат по еднакъв начин в целия Съюз.

(20)

За да се вземе предвид общата сума на разходите, направени и изцяло поети от бенефициера при изпълнението на отговаряща на изискванията операция, и в съответствие с правилата за отпускането на безвъзмездни средства, приложими за други фондове на Съюза, например предвидените в член 69, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета (6), невъзстановимият данък върху добавената стойност следва да е допустим за подпомагане, ако са изпълнени определени условия. Тези условия следва да се определят.

(21)

С цел да се гарантира изразходването на средствата, заделени за програмите за подпомагане, е целесъобразно да се предвидят авансови плащания. По-специално е необходимо да се определи в кои случаи може да се извършват авансови плащания и тези плащания да бъдат обвързани с внасянето на гаранция.

(22)

Целесъобразно е да се уточни, че не следва да се изплаща помощ на производители с незаконни насаждения или с площи, засадени без разрешение с лозя.

(23)

С оглед на защитата на финансовите интереси на Съюза следва да се уточни, че помощта може да се изплаща на бенефициерите само след приключване на всички надлежни заключителни проверки, с изключение на авансовите плащания, които подлежат на внасяне на гаранция.

(24)

При определени условия следва да бъдат разрешени промени в операциите, заявени от бенефициерите и одобрени от компетентния орган. Пълна гъвкавост следва да бъде предоставена по отношение на несъществени промени, предвидени от държавата членка. Във всички случаи, прехвърлянето на средства между действия, обхванати от одобрена операция, следва да бъде разрешено в рамките на определени граници без предварително одобрение от страна на компетентния орган.

(25)

Общото правило следва да бъде изплащане на помощта след пълното изпълнение на одобрените операции. Целесъобразна е обаче дерогация от това общо правило по отношение на преструктурирането и събирането на реколтата на зелено, които са мерки, основани на площ. За тези мерки следва да се установят правила за изчисляването на платимата сума или сумата за възстановяване на вече платената сума в зависимост от частта, която не е била изпълнена.

(26)

По отношение на преструктурирането и събирането на реколтата на зелено следва да се изясни в кои случаи измерването на площта следва да отговаря на определени изисквания. Във всички други случаи следва да се изисква държавите членки да установят подходящи методи за контрол, за да се определи действителната степен на изпълнение на операцията.

(27)

Следва да бъдат предвидени разпоредби за разрешаването на случаи на непреодолима сила и други извънредни обстоятелства, с цел да се осигури справедливо третиране на производителите.

(28)

В интерес на яснотата и правната сигурност разпоредбите на Регламент (ЕО) № 555/2008, които се заменят с настоящия регламент и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150, следва да бъдат заличени. Поради това Регламент (ЕО) № 555/2008 следва да бъде съответно изменен.

(29)

Следва да бъдат предвидени разпоредби за плавен преход от съответните правила на Регламент (ЕО) № 555/2008 към новите правила, определени в настоящия регламент и в Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

УВОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Обхват и използвани термини

1.   С настоящия регламент се определят разпоредби за допълнение на част II, дял I, глава II, раздел 4 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 относно програмите за подпомагане в лозаро-винарския сектор.

2.   Настоящият регламент не засяга прилагането на:

а)

специалните разпоредби, които уреждат отношенията между държавите членки в борбата им срещу измамите в лозаро-винарския сектор, доколкото те улесняват прилагането на настоящия регламент,

б)

правилата, отнасящи се до:

i)

наказателните производства или взаимопомощта между държавите членки по отношение на наказателните дела;

ii)

процедурата по налагане на административни наказания.

3.   За целите на настоящия регламент „операция“ означава действие или съвкупност от действия, които са включени в даден проект или договор, представени от заявител и избрани от националните органи в рамките на дадена програма за подпомагане, които отговарят на дейност в рамките на мерките, посочени в член 43 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Член 2

Отговорност за разходите

Държавите членки поемат отговорността за разходите, направени в рамките на програмата им за подпомагане или всяка промяна в тази програма, представена на Комисията в съответствие с членове 1 и 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150, в случай че програмите и промените не стават приложими в съответствие с член 41, параграф 4 или 5 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

ГЛАВА II

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО СПЕЦИАЛНИТЕ МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ

РАЗДЕЛ 1

Популяризиране

Подраздел 1

Общоприложими разпоредби

Член 3

Бенефициери

Бенефициерите на подпомагането, посочено в член 45 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, са професионални организации, организации на винопроизводители, асоциации на организации на винопроизводители, временни или постоянни асоциации на два или повече производителя, междубраншови организации или, когато държавата членка реши, публичноправни организации по смисъла на член 1, параграф 9 от Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (7).

Частните дружества може да бъдат бенефициери по мярката, посочена в член 45, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Държавите членки не допускат публичноправна организация да бъде единствен бенефициер на помощта.

Член 4

Продължителност на подпомагането

Подпомагането за всяка операция по информиране и популяризиране не може да продължава повече от три години за даден бенефициер в дадена държава членка за мярка, посочена в член 45, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и за даден бенефициер в дадена трета държава или даден пазар в трета държава за мярка, посочена в член 45, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Ако е оправдано с оглед на последиците от операцията, подпомагането за дадена операция може обаче да бъде продължено веднъж за максимален срок от две години или два пъти за максимален срок от една година за всяко удължаване.

Член 5

Допустими разходи и правила за възстановяването им за операции за информиране и популяризиране

При спазване на член 45 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и членове 6 и 9 от настоящия регламент държавите членки установяват правила за определяне на допустимите действия и съответните допустими разходи. Тези правила се съставят така, че да гарантират постигането на целите на схемите, предвидени в член 45 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

По-специално тези правила предвиждат плащане или въз основа на стандартни таблици на единичните разходи, изчислени в съответствие с член 24 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150, или въз основа на оправдателни документи, които следва да бъдат представени от бенефициерите.

Подраздел 2

Информиране в държавите членки

Член 6

Допустими операции

1.   Операциите и свързаните с тях действия, за които се прилага подпомагането, посочено в член 45, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, се състоят от информиране на потребителите в държавите членки за отговорната консумация на вино и рисковете, свързани с вредната консумация на алкохол, както и за схемата на Съюза за защитени наименования за произход и защитени географски указания по отношение на специфичното качество, репутацията или други характеристики на виното, дължащи се на специфичната му географска среда или неговия произход.

2.   Информационните дейности, посочени в параграф 1, могат да се осъществяват посредством информационни кампании и участие в мероприятия, панаири и изложения с национално значение или от значение за Съюза.

3.   Разпространената информация се основава на присъщите качества на виното или на характеристиките му, не е насочена към дадена марка и не насърчава консумацията на вино поради специфичния му произход. Произходът на дадено вино може обаче да бъде посочен като част от информационната дейност.

4.   Цялата информация, свързана с въздействието на консумацията на вино върху здравето и поведението, се основава на общоприети научни данни и съответства на подхода на компетентния национален орган в областта на общественото здравеопазване в държавата членка, в която се осъществяват операциите.

Член 7

Критерии за допустимост

При разглеждането на заявление държавите членки се водят от следните критерии:

а)

операциите и свързаните с тях действия са ясно определени, като са описани информационните дейности и включени очакваните разходи;

б)

има гаранции, че предложените разходи на операцията не превишават обичайните пазарни цени;

в)

има гаранции, че бенефициерите имат достъп до достатъчни технически и финансови ресурси, за да се осигури ефективно изпълнение на операцията;

г)

има съответствие между предложените стратегии и поставените цели и вероятното въздействие и успеха в повишаването на осведомеността на потребителите за отговорната консумация на вино и рисковете, свързани с вредната консумация на алкохол, или за системата на Съюза за защитените наименования за произход и защитените географски указания.

Член 8

Критерии за приоритет

1.   След разглеждане на заявленията държавите членки отдават приоритет на операции,

а)

които засягат както отговорната консумация на вино, така и системите на Съюза за защитените наименования за произход и защитените географски указания;

б)

които се осъществяват в няколко държави членки;

в)

които се осъществяват в няколко административни или винарски региона;

г)

които се отнасят за няколко наименования за произход или защитени географски указания на Съюза.

2.   Държавите членки могат да установят и други критерии за приоритет, като ги посочват в програмата за подпомагане. Такива други критерии за приоритет се основават на конкретната стратегия и целите, изложени в програмата за подпомагане; те са обективни и недискриминационни.

Подраздел 3

Популяризиране в трети държави

Член 9

Допустими операции

Операциите и свързаните с тях действия, за които се прилага подпомагането, посочено в член 45, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, се състоят от популяризиране на вина от Съюза на пазари на трети държави, при условие че:

а)

продуктите са предназначени за пряка консумация и за тях съществуват възможности за износ или потенциални нови пазарни канали в съответните трети държави;

б)

произходът на продукта е посочен като част от операцията по информиране или популяризиране в случай на вино със защитено наименование за произход или защитено географско указание;

в)

подпомаганата операция е ясно определена, като се включва спецификация на продуктите, които могат да бъдат взети предвид, пазарните мерки и очакваните разходи;

г)

съдържанието на информирането или популяризирането се основава на присъщите качества на виното и е съобразено със законодателството, приложимо в третата държава, към която то е насочено;

Член 10

Критерии за допустимост

При разглеждането на заявление държавите членки се водят от следните критерии:

а)

операциите и свързаните с тях действия са ясно определени, като са описани дейностите по популяризиране и са включени очакваните разходи;

б)

има гаранции, че предложените разходи на операцията не превишават обичайните пазарни цени;

в)

има гаранции, че бенефициерите имат достъп до достатъчен технически капацитет, за да се справят със специфичните ограничения в търговията с трети държави, и имат достатъчни ресурси за гарантиране на възможно най-ефективно изпълнение на мярката;

г)

бенефициерите са представили доказателства за наличието на достатъчно продукти в качествено и количествено отношение за задоволяването на пазарното търсене в дългосрочен план след операцията по популяризиране;

д)

има съответствие между предложените стратегии и поставените цели и вероятното въздействие и успеха в увеличаването на търсенето на въпросните продукти.

Член 11

Критерии за приоритет

1.   След разглеждане на заявленията държавите членки отдават приоритет на:

а)

нови бенефициери, които в миналото не са получавали подпомагане по член 45, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

б)

бенефициери, които са се насочили към нова трета държава или нов пазар в трета държава, за която/който в миналото не са получавали подпомагане по член 45, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

2.   Държавите членки могат да установят и други критерии за приоритет, като ги посочват в програмата за подпомагане. Такива други критерии за приоритет се основават на конкретната стратегия и целите, изложени в програмата за подпомагане; те са обективни и недискриминационни.

РАЗДЕЛ 2

Преструктуриране и конверсия на лозя

Член 12

Бенефициери

Бенефициерите на подпомагането, посочено в член 46 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, са производители на вино съгласно определението в член 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 436/2009 на Комисията (8).

Член 13

Критерии за допустимост

При разглеждането на заявление държавите членки се водят от следните критерии:

а)

подробно описание на предложените действия и предложените срокове за изпълнението им;

б)

действия, които трябва да се изпълняват през всяка финансова година, и съответната площ за всяка операция.

Член 14

Недопустими разходи

Разходите за следните действия не са допустими:

а)

ежедневно управление на лозарското стопанство;

б)

защита от вреди, нанесени от дивеч, птици или градушка;

в)

изграждане на ветрозащитни пояси и стени;

г)

алеи за моторни превозни средства и асансьори;

д)

закупуване на селскостопански превозни средства.

Член 15

Презасаждане на лозя по съображения, свързани със здравето на човека или растенията

1.   Посоченото в член 46, параграф 3, първа алинея, буква в) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 презасаждане на лозя след задължително изкореняване по съображения, свързани със здравето на човека или растенията, по инструкции на компетентен орган на държавата членка, е допустимо за подпомагане, при условие че държавата членка:

а)

предава на Комисията, в рамките на предоставянето на националната програма за подпомагане или на изменение на тази програма за подпомагане, списъка на вредителите, обхванати от тази дейност, както и обобщение на съответния стратегически план, изготвен от компетентния орган на съответната държава членка;

б)

спазва Директива 2000/29/ЕО на Съвета (9).

2.   През дадена финансова година разходите за презасаждане на лозя по съображения, свързани със здравето на човека или растенията, не надвишават 15 % от общия размер на годишните разходи за преструктуриране и конверсия на лозя в съответната държава членка през същата финансова година.

3.   Разходите за изкореняване на заразените лозя и компенсация за загубите на приходи не представляват допустими разходи.

Член 16

Критерии за приоритет

Държавите членки могат да установят критерии за приоритет, като ги посочват в програмата за подпомагане. Такива критерии за приоритет се основават на конкретната стратегия и целите, изложени в програмата за подпомагане; те са обективни и недискриминационни.

РАЗДЕЛ 3

Събиране на реколтата на зелено

Член 17

Бенефициери

Бенефициерите на подпомагането, посочено в член 47 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, са производители на вино съгласно определението в член 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 436/2009.

Член 18

Условия за правилно функциониране

За целите на член 47 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 държавите членки приемат правила за гарантиране на поддържането в добро вегетативно състояние на съответните райони и за това, че изпълнението на мярката, описана в посочения член, няма да има за резултат негативно отражение върху околната среда и никакви отрицателни фитосанитарни последици, както и за осигуряване на възможността за проверка на точното изпълнение на операциите и действията.

Във връзка с тези цели държавите членки може да приложат ограничения на мярката, въз основа на обективни и недискриминационни критерии, включително графика за различните сортове, екологичните и фитосанитарни рискове или метода, по който следва да се осъществи тази мярка.

Държавите членки могат да приемат и други условия за правилното функциониране на мярката, посочена в член 47 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Член 19

Критерии за допустимост

При разглеждането на заявление държавите членки се основават на информацията, посочена за съответните площи, средния добив, метода за събиране на реколтата на зелено, който ще бъде използван, както и за сорта грозде и за вида вино, произвеждан от него.

Член 20

Недопустими действия

1.   В случай на пълно или частично увреждане на насажденията, по-специално вследствие на природно бедствие по смисъла на член 2, точка 9 от Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията (10) или на неблагоприятно климатично събитие, което може да бъде приравнено на природно бедствие, по смисъла на член 2, точка 16 от посочения регламент, настъпило преди датата на събирането на реколтата на зелено, не се предоставя помощ за събиране на реколта на зелено.

2.   В случай на пълно или частично увреждане, настъпило във времето между заплащането на помощта за събиране на реколтата на зелено и периода за събиране на реколтата, по отношение на подпомаганата вече площ не може да се изплаща финансово обезщетение по застраховка на реколтата за загуби на доход.

Член 21

Събиране на реколтата на зелено в парцели за производство на вина със защитено географско указание

Площта от всеки парцел, за който се предоставя помощ за събиране на реколтата на зелено, не се взема под внимание при изчисляването на размера на добива, посочен в техническите спецификации на вината със защитено наименование за произход или защитено географско указание.

Член 22

Продължителност на подпомагането

За да отговаря на изискванията за подпомагане, събирането на реколтата на зелено не трябва да се прилага за един и същи парцел през две последователни години.

Член 23

Критерии за приоритет

Държавите членки могат да установят критерии за приоритет, като ги посочват в програмата за подпомагане. Такива критерии за приоритет се основават на конкретната стратегия и целите, изложени в програмата за подпомагане; те са обективни и недискриминационни.

РАЗДЕЛ 4

Взаимоспомагателни фондове

Член 24

Бенефициери

Бенефициерите на подпомагането, посочено в член 48 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, са производители на вино съгласно определението в член 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 436/2009 или производители на продуктите, посочени в част II от приложение VII към Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Член 25

Условия за подпомагане

1.   Когато помощта по член 48 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 се използва за финансиране на административните разходи за създаването на взаимоспомагателни фондове, тя е ограничена до следния дял от вноската на производителите във взаимоспомагателния фонд през първата, втората и третата година от неговото прилагане: 10 %, 8 % и 4 %.

2.   Държавите членки могат да определят горни граници за сумите, които могат да бъдат получавани за подпомагане за финансиране на административните разходи за създаването на взаимоспомагателни фондове.

Член 26

Продължителност на подпомагането

Периодът на подпомагане не надвишава три години.

РАЗДЕЛ 5

Застраховане на реколтата

Член 27

Бенефициери

1.   Бенефициерите на подпомагането, посочено в член 49 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, са производители на вино съгласно определението в член 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 436/2009.

2.   Производителите, кандидатстващи за подпомагането, предоставят своята застрахователна полица на националните органи, с оглед да се позволи на държавите членки да спазят условието, определено в член 49, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Член 28

Плащания към бенефициерите

1.   Държавите членки може да решат да изплащат подпомагането, посочено в член 49, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, чрез застрахователни дружества като посредници, при условие че:

а)

условията, определени в член 49, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, са спазени;

б)

сумата на помощта се превежда в пълен размер на производителя;

в)

застрахователното дружество изплаща помощта на производителя авансово чрез намаляване на застрахователната премия, или с банков или пощенски превод в рамките на петнадесет дни след получаване на плащането от държавата членка.

2.   Използването на посредници се извършва така, че да не нарушава условията на конкуренцията на застрахователния пазар.

Член 29

Условия за правилно функциониране

1.   За целите на член 49 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 държавите членки приемат условия за правилното функциониране на мярката, описана в посочения член, включително такива, които са необходими за гарантиране, че подпомагането не нарушава конкуренцията на застрахователния пазар.

2.   Държавите членки определят горни граници за сумите, които могат да бъдат получавани за подпомагане, с оглед спазването на условията, посочени в член 49, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. Държавите членки определят размера въз основа на обичайните пазарни цени и стандартните предположения за загубата на доход. Държавите членки следят за това изчисленията:

а)

да съдържат само проверими елементи;

б)

да са основани на стойности, установени посредством съответна експертиза;

в)

да посочват ясно източника на стойностите;

г)

да са съобразени с регионалните или местните условия според случая.

Член 30

Използвани термини

За целите на член 49 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 „природни бедствия“ означава природни бедствия съгласно определението в член 2, точка 9 от Регламент (ЕС) № 702/2014, а „неблагоприятно климатично събитие, което може да бъде приравнено на природно бедствие“ означава неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природно бедствие, съгласно определението в член 2, точка 16 от посочения регламент.

Член 31

Критерии за приоритет

Държавите членки могат да установят критерии за приоритет, като ги посочват в програмата за подпомагане. Такива критерии за приоритет се основават на конкретната стратегия и целите, изложени в програмата за подпомагане; те са обективни и недискриминационни.

РАЗДЕЛ 6

Инвестиции

Член 32

Бенефициери

Бенефициерите на подпомагането, посочено в член 50 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, са предприятия от лозаро-винарския сектор, които произвеждат продуктите, посочени в част II от приложение VII към същия регламент, или ги предлагат на пазара, както и организации на винопроизводители, асоциации на два или повече производителя или междубраншови организации.

Член 33

Допустими действия и допустими разходи

1.   Допустими за подпомагане са само разходите за следните действия:

а)

изграждане, придобиване, лизинг или подобрения на недвижимо имущество;

б)

закупуване или вземане на лизинг на нови машини и оборудване, до пазарната цена на актива;

в)

общи разходи, свързани с разходите, посочени в букви а) и б), по-специално хонорари на архитекти, инженери и консултанти, както и проучвания за осъществимост;

г)

придобиване или разработване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и регистриране на колективни марки.

Проучванията за осъществимост, посочени в първа алинея, буква в), са допустими разходи дори когато, въз основа на резултатите от тях, не са извършени разходи по букви а) и б) от същата алинея.

2.   Разходите, свързани с договор за лизинг, различни от посочените в параграф 1, първа алинея, букви а) и б), по-специално маржа на лизингодателя, разходите за рефинансиране на лихви, непреките разходи и разходите за застраховка не са допустими разходи.

3.   Чрез дерогация от разпоредбите на параграф 1, първа алинея, буква б) за микро-, малки и средни предприятия по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията (11) държавите членки могат, ако е оправдано от програмите им за подпомагане, да определят условията, при които закупуването на употребявано оборудване може да се счита за разход, отговарящ на условията за финансиране.

4.   Инвестициите за обикновена подмяна не представляват допустими разходи.

Член 34

Съвместимост и съгласуваност

Подпомагане съгласно член 50 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 не се отпуска за операции, които са получили подпомагане по член 45 от посочения регламент.

Член 35

Критерии за допустимост

При разглеждането на заявление държавите членки се водят от следните критерии:

а)

операциите и свързаните с тях действия са ясно определени, като са описани инвестиционните действия и са включени очакваните разходи;

б)

има гаранции, че разходите за предложената операция не превишават обичайните пазарни цени;

в)

има гаранции, че бенефициерите имат достъп до достатъчни технически и финансови ресурси, за да се гарантира, че операцията се изпълнява ефективно и че кандидатстващото предприятие не е в затруднение, както е посочено в член 50, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

г)

съответствие между предложените стратегии и поставените цели и вероятното им въздействие и успеха в подобряването на цялостните характеристики на съоръженията за преработка или предлагане на пазара и тяхното приспособяване към изискванията на пазара, както и в повишаването на тяхната конкурентоспособност.

Член 36

Критерии за приоритет

1.   След разглеждане на заявленията държавите членки отдават предпочитание на операции, за които е вероятно да повлияят положително върху икономиите на енергия, глобалната енергийна ефективност и екологично устойчиви процеси.

2.   Държавите членки могат да установят и други критерии за приоритет, като ги посочват в програмата за подпомагане. Такива други критерии за приоритет се основават на конкретната стратегия и целите, изложени в програмата за подпомагане; те са обективни и недискриминационни.

РАЗДЕЛ 7

Иновации в лозаро-винарския сектор

Член 37

Бенефициери

1.   Бенефициерите на подпомагането, посочено в член 51 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, са предприятия от лозаро-винарския сектор, които произвеждат продуктите, посочени в част II от приложение VII към същия регламент, или ги предлагат на пазара, както и организации на винопроизводители и временни или постоянни асоциации на два или повече производителя.

2.   В операцията, извършвана от бенефициерите, могат да участват и центрове за научноизследователска и развойна дейност. Към операцията могат да бъдат привлечени и междубраншови организации.

Член 38

Допустими действия и допустими разходи

1.   Операциите и свързаните с тях действия, за които се прилага подпомагането, посочено в член 51 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, се състоят в инвестиции в материални и нематериални активи, включително трансфер на знания, за разработването на следното:

а)

нови продукти, свързани с лозаро-винарския сектор, или вторични продукти от винопроизводството;

б)

нови процеси и технологии, необходими за разработването на лозаро-винарски продукти;

в)

други инвестиции, които добавят стойност на някой етап от веригата на доставки.

2.   Допустимите разходи включват пилотни проекти, подготвителни действия под формата на проектиране, производство, преработка или технологично развитие и изпитания, както и свързаните с тях материални и/или нематериални инвестиции, преди използването на новоразработените продукти, процеси и технологии за търговски цели.

3.   Инвестициите за обикновена подмяна не представляват допустими разходи.

Член 39

Критерии за допустимост

При разглеждането на заявленията държавите членки използват следните критерии:

а)

операциите и свързаните с тях действия са ясно определени, като са описани инвестиционните действия и са включени очакваните разходи;

б)

има гаранции, че разходите за предложената операцията не превишават обичайните пазарни цени;

в)

има гаранции, че бенефициерите имат достъп до достатъчни технически и финансови ресурси, за да се осигури ефективно изпълнение на операцията;

г)

съответствие между предложените стратегии и поставените цели и вероятното им въздействие и успеха в подобряването на цялостните характеристики на съоръженията за преработка или предлагане на пазара и тяхното приспособяване към изискванията на пазара, както и в повишаването на тяхната конкурентоспособност.

Член 40

Критерии за приоритет

1.   След разглеждане на заявленията държавите членки отдават приоритет на операции:

а)

за които е вероятно да повлияят положително върху икономиите на енергия, глобалната енергийна ефективност и екологично устойчивите процеси;

б)

които съдържат елемент на трансфер на знания;

в)

които осигуряват участието на центрове за научноизследователска и развойна дейност.

2.   Държавите членки могат да установят и други критерии за приоритет, като ги посочват в програмата за подпомагане. Такива други критерии за приоритет се основават на конкретната стратегия и целите, изложени в програмата за подпомагане; те са обективни и недискриминационни.

РАЗДЕЛ 8

Дестилация на вторични продукти

Член 41

Бенефициери

Бенефициерите на подпомагането, посочено в член 52 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, са дестилерии, които преработват вторичните продукти от винопроизводството.

Съответните държави членки могат да въведат система за доброволно сертифициране на дестилерии, според установена от тях процедура.

Член 42

Цел на подпомагането

1.   Подпомагането, посочено в член 52 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, се изплаща на предприятия за дестилация, които преработват вторичните продукти, предоставени за дестилация в алкохол с алкохолно съдържание най-малко 92 об. %, който да се използва изключително за промишлени или енергийни цели.

Първата алинея не е пречка за по-нататъшната преработка на получения алкохол, на чиято база се изчислява размерът на помощта в съответствие с член 18 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150, за да се изпълни изискването по член 52, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 — използването изключително за промишлени или енергийни цели.

2.   Подпомагането включва сума, предназначена да компенсира разходите за събиране на съответните продукти, която се превежда от дестилерията на производителя, ако съответните разходи се поемат от последния.

ГЛАВА III

ОБЩИ ПРАВИЛА

Член 43

Забрана за двойно финансиране

В програмите си за подпомагане държавите членки въвеждат ясни критерии за разграничаване, за да се гарантира, че не се предоставя подпомагане съответно по членове 45, 46, 48, 49, 50 и 51 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 за операции или действия, които получават подкрепа в рамките на други инструменти на Съюза.

Член 44

Допустими разходи и правила за възстановяване на разходите за преструктуриране и конверсия на лозя и за събиране на реколтата на зелено

1.   Държавите членки установяват правила за определяне на допустимите операции или действия по преструктуриране и конверсия и по събиране на реколтата на зелено, както и съответните допустими разходи. Тези правила се съставят така, че да гарантират постигането на целите на мерките, предвидени в член 46, параграф 1 и член 47, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

По-специално тези правила предвиждат плащане на помощта въз основа на стандартни таблици на единичните разходи, изчислени в съответствие с член 24 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150, или въз основа на оправдателни документи, които следва да бъдат представени от бенефициерите.

В последния случай държавите членки определят максимални равнища на подпомагане с определени параметри за всяко действие. Тези равнища се прилагат за условията на кандидатстване, за да се определи максималната допустима сума за всяко от действията, които са част от операцията, за която се кандидатства. Подпомагането се основава на по-ниската от двете получени суми, тоест максималната допустима сума и сумата, произтичаща от оправдателните документи.

Максималното равнище на подпомагане се основава на обичайните пазарни цени.

Изчисляването на разходите, произтичащи от оправдателните документи, се основава на счетоводните принципи, правила и методи, използвани в държавата членка, в която е установен бенефициерът.

2.   Държавите членки определят равнището на обезщетението за загуба на доход, предвидено в член 46, параграф 4, буква а) и член 47, параграф 3) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, въз основа на стандартни предположения за загуба на доход, като се спазват член 46, параграф 5 и член 47, параграф 4 от посочения регламент.

3.   Ако стандартните таблици на единичните разходи се определят на базата на засадената площ, тази площ се измерва в съответствие с член 44 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150.

Член 45

Вноски в натура за преструктуриране и конверсия на лозя и за събиране на реколтата на зелено

1.   Вноски в натура под формата на предоставяне на труд, за който не е извършено плащане, подкрепено с фактури или документи с еквивалентна доказателствена стойност, могат да бъдат допустими за подпомагане съответно по членове 46 и 47 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, при условие че това се предвижда в програмата за подпомагане.

2.   За целите на изчисляването на размера на подпомагането, съответстващ на вноските в натура:

а)

тези вноски в натура се включват в стандартните таблици на единичните разходи, изчислени в съответствие с член 24 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150, ако държавата членка реши да използва възможността за опростено възстановяване на разходите; или

б)

стойността на предоставения труд се определя като се взема предвид отработеното време и ставката на заплащане на еквивалентен труд, ако държавата членка избере изплащането на помощта за операции на преструктуриране и събиране на реколтата на зелено въз основа на оправдателни документи, които бенефициерите следва да представят.

3.   Когато размерът на подпомагането, съответстващ на вноските в натура, се изчислява в съответствие с параграф 2, буква б), трябва да са изпълнени следните критерии:

а)

помощта, изплатена за операцията, която включва вноски в натура, не надвишава общата стойност на допустимите разходи, с изключение на вноските в натура, към момента на приключване на операцията;

б)

стойността, приписана на вноската в натура, не надхвърля разходите, които обикновено се приемат на съответния пазар;

в)

стойността и предоставянето на вноската в натура могат да бъдат независимо оценени и проверени.

Критерият, посочен в първа алинея, буква а), не се прилага за операции, подпомагани по член 47 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, при които единствените разходи са тези за предоставения труд като вноска в натура.

Член 46

Допустимост на разходи за персонал

1.   Разходите за персонал, направени от бенефициера на подпомагането, посочено в член 45 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, или от бенефициера на подпомагането, посочено в член 51 от същия регламент, се считат за допустими за подпомагане, ако са направени във връзка с подготовката, изпълнението или проследяването на конкретната подпомагана операция, включително оценката.

Такива разходи за персонал съдържат, inter alia, разходите за персонал, нает по договор от бенефициера конкретно във връзка с операцията по популяризиране или иновации, както и разходите, съответстващи на дела от работното време, прекаран от постоянния персонал на бенефициера в операцията по популяризиране или иновации.

2.   Бенефициерът представя оправдателни документи, в които се посочват данни за действително извършената работа във връзка с конкретната операция или всяко свързано с нея действие, ако е приложимо.

3.   За целите на определянето на разходите за персонал, свързани с изпълнението на дадена операция от постоянния персонал на бенефициера, приложимата почасова ставка може да бъде изчислена, като годишните брутни разходи за трудови възнаграждения на конкретните служители, работили в изпълнението на операцията, които са в счетоводните отчети за последната година, се разделят на 1 720 часа.

Член 47

Допустимост на административните разходи

1.   Административните разходи, направени от бенефициера на подпомагането, посочено в член 45 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, или от бенефициера на подпомагането, посочено в член 51 от същия регламент, се считат за допустими за подпомагане, ако са направени във връзка с подготовката, изпълнението или проследяването на конкретната подпомагана операция или свързано с нея действие.

За целите на член 45 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 разходите за външни одити се считат за допустими за подпомагане, ако тези одити се извършват от независим и квалифициран външен орган.

2.   Административните разходи, посочени в параграф 1, се считат за допустими, ако не превишават 4 % от общата стойност на допустимите разходи за изпълнение на операцията.

3.   Държавите членки могат да решат дали административните разходи, посочени в параграф 1, са допустими въз основа на фиксирана сума или на действителните разходи, установени въз основа на оправдателни документи, които следва да бъдат представени от бенефициерите. В последния случай изчисляването на разходите се основава на счетоводните принципи, правила и методи, използвани в държавата членка, в която е установен бенефициерът.

Член 48

Допустимост на ДДС като разход

1.   Данъкът върху добавената стойност не е допустим за подпомагане, освен когато той е невъзстановим съгласно приложимото национално законодателство за ДДС и когато се поема действително и окончателно от бенефициери, различни от данъчно незадължените лица, посочени в член 13, параграф 1, първа алинея от Директива 2006/112/ЕО на Съвета (12).

2.   За да бъде допустим невъзстановимият ДДС, експерт-счетоводител или задължителен одитор на бенефициера доказва, че ДДС не е бил възстановен и се вписва като разход в сметките на бенефициера.

Член 49

Авансови плащания

Държавите членки могат да предвидят помощта за дадена операция или за отделно действие, обхванато от заявлението за подпомагане по членове 45, 46, 50, 51 и 52 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, да бъде изплатена авансово на бенефициерите, при условие че бенефициерът е внесъл подходяща гаранция.

Член 50

Изключване

Не се предоставя подпомагане на производителите с незаконни насаждения и площи, засадени с лозя без съответното разрешение, посочени съответно в членове 85а и 85б от Регламент (ЕО) № 1234/2007 и член 71 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Член 51

Уведомления

Държавите членки уведомяват Комисията за изпълнението на своите програми за подпомагане, предоставената държавна помощ и изплатената авансово на бенефициерите помощ в съответствие с подробните изисквания, определени в глава III от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150.

Ако държава членка не изпрати уведомление, както се изисква съгласно настоящия регламент, или ако уведомлението изглежда неправилно предвид обективните факти, с които разполага Комисията, Комисията може да прекрати част или всички месечни плащания, посочени в член 17 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, по отношение на лозаро-винарския сектор, докато уведомлението бъде подадено правилно.

ГЛАВА IV

ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ

Член 52

Плащания към бенефициерите

1.   Плащанията съгласно част II, дял I, глава II, раздел 4 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 се извършват в пълен размер към бенефициерите, без да се засягат разпоредбите на член 28 от настоящия регламент.

2.   Независимо от член 49 плащанията, посочени в параграф 1, се подлагат на предварителни проверки, както е предвидено в член 54, параграф 1.

Член 53

Промени в операциите на бенефициерите

1.   Държавите членки могат да определят правила по отношение на промени в операциите, заявени от бенефициерите и одобрени от компетентните органи.

Преди подаването на искането за окончателно плащане, и във всеки случай преди проверката на място преди окончателното плащане, на бенефициера следва да се даде възможност да представя промени в първоначално одобрената операция, при условие че тези промени не накърняват целите на цялостната операция, са надлежно обосновани, съобщени в рамките на определените от националните органи срокове и одобрени от тях.

2.   Държавите членки могат да разрешат незначителни изменения в първоначално одобрения размер на допустимото подпомагане да могат да бъдат внасяни без предварително одобрение, при условие че тези изменения не оказват влияние върху допустимостта на някоя част от операцията и нейните общи цели.

По-специално държавите членки могат да разрешат прехвърляне на финансови средства между действията, обхванати от дадена вече одобрена операция, до максимум 20 % от първоначално одобрения размер за всяко действие, при условие че не се надвишава общият размер на одобреното подпомагане за операцията.

В своите програми за подпомагане държавите членки могат да предвидят други несъществени промени, които могат да бъдат внасяни без предварително одобрение.

Член 54

Общи принципи

1.   Независимо от член 49 помощта се изплаща, след като бъде установено, че цялостната операция или всички отделни действия, които са част от цялостната операция, обхваната от заявлението за подпомагане — съгласно избора на държавата членка за управление на съответната мярка за подпомагане, са изцяло изпълнени и подложени на административни проверки и, когато е приложимо, проверки на място в съответствие с глава IV, раздел 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150.

2.   Когато помощта обикновено се изплаща след изпълнението на цялостната операция, тя въпреки това се изплаща за изпълнени отделни действия, ако проверките показват, че останалите действия не са могли да бъдат осъществени поради непреодолима сила или извънредни обстоятелства по смисъла на член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

3.   Ако проверките показват, че цялостната операция, обхваната от заявлението за подпомагане, не е била изпълнена изцяло поради причини, различни от непреодолима сила или извънредни обстоятелства по смисъла на член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, и ако е извършено плащане за отделни действия, които са част от цялостната операция, обхваната от заявлението за подпомагане, държавите членки си възстановяват платената помощ.

Ако в такива случаи е било извършено авансово плащане, държавите членки може да решат да наложат санкция.

4.   Параграфи 1 и 3 не се прилагат, ако подпомаганите съответно по членове 46 и 47 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 операции не са изпълнени на цялата площ, за която е поискано подпомагане.

В такива случаи държавите членки плащат сумата, съответстваща на частта от операцията, която е изпълнена, или, в случай на авансови плащания, си възстановяват сумата, изплатена в съответствие с частта, която не е изпълнена.

Размерът на подпомагането се изчислява въз основа на разликата между площта, одобрена след административни проверки на заявлението за подпомагане или изменена в съответствие с член 53 от настоящия регламент, и площта, на която операцията действително е била изпълнена, определена от проверките на място след изпълнението.

Когато разликата не надвишава 20 %, подпомагането се изчислява въз основа на площта, определена от проверките на място след изпълнението.

Когато разликата е над 20 %, но не повече от 50 %, подпомагането се изчислява въз основа на площта, определена от проверките на място след изпълнението и намалена с двойния размер на установената разлика.

Когато разликата е над 50 %, за съответната операция не се предоставя подпомагане.

Член 55

Стандартни таблици на единичните разходи и методи за контрол

За целите на членове 46 и 47 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 се прилагат следните правила:

а)

ако размерът на подпомагането е изчислен въз основа на стандартни таблици на единичните разходи, основани на мерна единица за повърхността, размерът трябва да съответства на действителната повърхност, измерена в съответствие с член 44 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150;

б)

ако държавите членки решат да изчислят размера на подпомагането въз основа на стандартни таблици на единичните разходи, основани на други мерни единици, или на базата на действителните разходи, произтичащи от оправдателните документи, които следва да бъдат представени от бенефициерите в съответствие с член 44, параграф 1 от настоящия регламент, те определят правила за подходящи методи за контрол с цел установяване на действителната степен на изпълнение на операцията.

Член 56

Непреодолима сила и извънредни обстоятелства

Когато съгласно част II, дял I, глава II, раздел 4 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 или съгласно настоящия регламент трябва да бъде наложена санкция, санкцията не се налага в случай на непреодолима сила или извънредни обстоятелства или в други случаи, определени в член 64, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

ГЛАВА V

ИЗМЕНЕНИЯ, ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 57

Изменения на Регламент (ЕО) № 555/2008

Регламент (ЕО) № 555/2008 се изменя, както следва:

1)

член 1 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1, първа алинея букви а), г) и е) се заличават;

б)

параграф 3 се заличава;

2)

членове 2—20в се заличават;

3)

в член 23 параграф 3 се заличава;

4)

членове 24—37б се заличават;

5)

член 60 се заличава;

6)

членове 62, 63 и 64 се заличават;

7)

в член 65 параграфи 1—4 се заличават;

8)

член 66 се заличава;

9)

членове 75—82 се заличават;

10)

членове 96 и 97 се заличават;

11)

приложения I—VIIIв се заличават.

Член 58

Преходни разпоредби

1.   Разпоредбите на Регламент (ЕО) № 555/2008, които са заличени в съответствие с член 57 от настоящия регламент, продължават да се прилагат за тези операции, за които са подадени заявления до компетентните органи преди датата на влизане в сила на настоящия регламент.

2.   Държавите членки гарантират, че операциите, за които съответните разпоредби на Регламент (ЕО) № 555/2008 продължават да се прилагат в съответствие с параграф 1, се идентифицират ясно чрез системите им за управление и контрол.

Член 59

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 април 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549.

(3)  Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕО) № 555/2008 на Комисията от 27 юни 2008 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета относно общата организация на пазара на вино по отношение на програмите за подпомагане, търговията с трети страни, производствения потенциал и проверките в лозаро-винарския сектор (ОВ L 170, 30.6.2008 г., стр. 1).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150 на Комисията от 15 април 2016 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на националните програми за подпомагане в лозаро-винарския сектор (вж. страница 23 от настоящия брой на Официален вестник).

(6)  Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

(7)  Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги (ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114).

(8)  Регламент (ЕО) № 436/2009 на Комисията от 26 май 2009 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на лозарския регистър, задължителните декларации и събирането на информация с цел наблюдение на пазара, придружителните документи при превоза на продукти и регистрите, които е необходимо да се водят в лозаро-винарския сектор (ОВ L 128, 27.5.2009 г., стр. 15).

(9)  Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1).

(10)  Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 г. относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ОВ L 193, 1.7.2014 г., стр. 1).

(11)  Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

(12)  Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1).