Регламент 1308/2013

Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 42, първа алинея и член 43, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Сметната палата (1),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (3),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (4),

като имат предвид, че:

(1)

В съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Общата селскостопанска политика през 2020 г.: подготовка за бъдещите предизвикателства в областта на хранителното снабдяване, природните ресурси и териториалния баланс“, са очертани потенциални предизвикателства, цели и насоки за общата селскостопанска политика („ОСП“) след 2013 г. Като се отчита дебатът по посоченото съобщение, ОСП следва да бъде реформирана, с действие от 1 януари 2014 г. Тази реформа следва да обхване всички основни инструменти на ОСП, включително Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (5). Предвид обхвата на реформата е целесъобразно този регламент да бъде отменен и да бъде заменен с нов регламент за общата организация на пазарите на селскостопански продукти. Реформата следва също така да хармонизира, рационализира и опрости разпоредбите, доколкото е възможно, особено онези, които обхващат повече от един селскостопански сектор, включително като осигури възможност несъществени елементи на мерките да се приемат от Комисията чрез делегирани актове.

(2)

Настоящият регламент следва да съдържа всички основни елементи на общата организация на пазарите на селскостопански продукти.

(3)

Настоящият регламент следва да се прилага за всички селскостопански продукти, изброени в приложение I към Договора за Европейския съюз („ДЕС“) и Договора за функционирането на Европейския съюз („ДФЕС“) (заедно – „Договорите“), за да се осигури съществуването на обща организация на пазара за всички тези продукти, както се изисква в член 40, параграф 1 от ДФЕС.

(4)

Следва да се уточни, че по отношение на предвидените в настоящия регламент мерки по принцип следва да се прилагат Регламент (ЕС) № 1306/2013 (6) на Европейския парламент и на Съвета и приетите в съответствие с него разпоредби. В Регламент (ЕС) № 1306/2013 се установяват по-специално разпоредби, с които се гарантира изпълнението на задълженията, предвидени в разпоредбите, отнасящи се до ОСП, включително проверки и прилагане на административни мерки и административни санкции в случай на неизпълнение, както и правила, свързани с предоставянето и освобождаването на гаранции и възстановяването на недължими плащания.

(5)

Съгласно член 43, параграф 3 от ДФЕС Съветът приема мерки за определяне на цените, налозите, помощите и количествените ограничения. За яснота, когато се прилага член 43, параграф 3 от ДФЕС, в настоящия регламент следва изрично да се посочва, че мерките ще се приемат от Съвета на посоченото правно основание.

(6)

С цел да се допълват или изменят някои несъществени елементи от настоящия регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(7)

В настоящия регламент следва да се установят известен брой определения за някои определени сектори. С цел да се отчетат характерните особености на сектора на ориза, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с изменението на определенията, отнасящи се за сектора на ориза, в степента, необходима за актуализирането им съобразно пазарните промени.

(8)

Настоящият регламент се отнася до описанията на продукти и съдържа позовавания на позиции или подпозиции от Комбинираната номенклатура. Измененията в номенклатурата на Общата митническа тарифа може да наложат последващитехнически корекции в него. С цел да се отчетат тези изменения на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с внасянето на необходимите технически корекции. В интерес на яснотата и опростеността Регламент (ЕИО) № 234/79 на Съвета (7), в който понастоящем се предвижда такова правомощие, следва да бъде отменен и правомощието да бъде включено в настоящия регламент.

(9)

Следва да бъдат определени пазарни години за зърнени култури, ориз, захар, сух фураж, семена, вино, маслиново масло и трапезни маслини, лен и коноп, плодове и зеленчуци, преработени плодове и зеленчуци, банани, мляко и млечни продукти и копринени буби, които да бъдат адаптирани, доколкото е възможно, към биологичните производствени цикли на всеки от посочените продукти.

(10)

С цел да се стабилизират пазарите и да се осигури добър жизнен стандарт на селскостопанската общност, е разработена диференцирана система за подпомагане на пазарите в различните сектори и са въведени схеми за директно подпомагане, като се вземат предвид, от една страна, различните потребности във всеки един от тези сектори и, от друга страна, взаимната зависимост между тях. Посочените мерки са под формата на публична интервенция или изплащане на помощ за частно складиране. Продължава да е необходимо запазването на мерките за подпомагане на пазарите, едновременно с тяхното рационализиране и опростяване.

(11)

Следва да бъдат установени скали на Съюза за класификация, идентифициране и представяне на кланични трупове в секторите на говеждото и телешкото месо, свинското месо и овчето и козето месо, с цел да се регистрират цените и да се прилагат интервенционните правила в тези сектори. Освен това с тези скали на Съюза се цели повишаване на прозрачността на пазара.

(12)

За по-голяма яснота и прозрачност разпоредбите за публичната интервенция следва да бъдат подчинени на обща структура, като същевременно се запази политиката, следвана във всеки отделен сектор. За тази цел е уместно да се направи разграничение между референтните прагове и интервенционните цени и да се даде определение на последните. Правейки това е от особена важност да се уточни, че само интервенционните цени за публична интервенция отговарят на прилаганите администрирани цени, посочени в първото изречение на точка 8 от приложение 3 към Споразумението на СТО за селското стопанство (т.е. подкрепа за пазарните цени). В това отношение следва да се разбира, че интервенцията на пазара може да бъде под формата на публична интервенция, както и на други видове интервенция, при които не се използват предварително установени ценови показатели.

(13)

Според целесъобразността за всеки от засегнатите сектори с оглед на практиката и опита в рамките на предишната обща организация на пазара („ООП“), системата за публична интервенция следва да бъде на разположение през определени периоди от годината, като през тези периоди следва да бъде открита постоянно или да се открива в зависимост от пазарните цени.

(14)

Публичната интервенционна цена следва да включва фиксирана цена за определени количества от дадени продукти, а в други случаи следва да зависи от тръжна процедура, като отразява практиката и опита в рамките на предишните ООП.

(15)

В настоящия регламент следва да бъде предвидена възможността за пласиране на продукти, закупени при публична интервенция. Такива мерки следва да бъдат взети по начин, при който се избягват смущения на пазара и се осигурява равен достъп до стоките и равнопоставеност на купувачите.

(16)

Съществуващата схема за разпределяне на храна на най-нуждаещите се лица в Съюза, приета в рамките на ОСП, следва да бъде предмет на отделен регламент, приет за отразяване на целите в областта на социалното сближаване на тази схема. Независимо от това в настоящия регламент следва да се предвиди разпоредба, даваща възможност за пласирането на продуктите, държани в складове за публична интервенция, чрез предоставянето им за използване от тази схема.

(17)

За да се изпълни целта за постигане на равновесие на пазара и стабилизиране на пазарните цени, може да е необходимо да се предостави помощ за частно складиране на определени селскостопански продукти. С цел да се осигури прозрачност на пазара, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с определянето на условията, при които тя може да реши да предостави помощ за частно складиране, като се отчита ситуацията на пазара.

(18)

За да се направи необходимото продуктите, изкупени при публична интервенция или подлежащи на помощ за частно складиране, да са подходящи за дългосрочно складиране и да са в добро състояние, здрави и с подходящо пазарно качество и за да се вземат предвид характерните особености на различните сектори, с цел осигуряване на икономически ефективно извършване на публичната интервенция и частното складиране, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с определянето на изискванията и условията, на които трябва да отговарят тези продукти по отношение на тяхното качество и допустимост, в допълнение към изискванията, определени в настоящия регламент.

(19)

За да се вземат предвид характерните особености на секторите на зърнените култури и на неолющения ориз, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с определянето на критериите за качество по отношение на изкупуването и продажбите на тези продукти.

(20)

За да се осигури подходящ капацитет за складиране, както и ефективност на системата за публична интервенция от гледна точка на рентабилност, разпределение и достъп на операторите, и за да се поддържа качеството на изкупените на базата на публична интервенция продукти до тяхното пласиране в края на периода на складиране, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с изискванията, на които трябва да отговарят местата за складиране на всички продукти, които могат да бъдат предмет на публична интервенция, правилата относно складирането на продукти във и извън държавата членка, която отговаря за тях и тяхната обработка, по отношение на митата и всички други суми, предоставяни или налагани в рамките на ОСП.

(21)

С цел да се направи необходимото частното складиране да оказва желаното въздействие върху пазара, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с приложимите правила и условия, когато складираното количество е по-малко от договореното количество, условията за предоставяне на авансово плащане и условията, които се прилагат за повторно предлагане на пазара и пласиране на продуктите, включени в договори за частно складиране.

(22)

С цел да се осигури правилно функциониране на системите за публична интервенция и частно складиране, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с предвиждането на използване на тръжни процедури и определянето на допълнителни условията, на които да отговарят операторите и на задължение за тях да предоставят обезпечения.

(23)

С цел да се вземат предвид техническите промени и потребностите на секторите на говеждото и телешкото месо, свинското месо и овчето и козето месо, както и необходимостта да се стандартизира представянето на различните продукти с цел повишаване на прозрачността на пазара, регистриране на цените и прилагане на мерките за пазарна интервенция, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с адаптирането и актуализирането на скалите на Съюза за класификация на кланичните трупове в тези сектори, както и във връзка с установяването на някои допълнителни разпоредби и дерогации, свързани с това.

(24)

Следва да се насърчава консумацията на плодове и зеленчуци, както и на мляко и млечни продукти сред учениците, с цел трайно увеличаване на дела на тези продукти в хранителния режим на децата на етапа, когато се формират техните хранителни навици, като по този начин се допринася за постигане на целите на ОСП, по-специално за стабилизиране на пазарите и гарантиране на доставките, както в настоящия момент, така и в бъдеще. Следователно следва да се стимулира помощта от Съюза за финансиране или съфинансиране на предоставянето на такива продукти на децата в учебните заведения.

(25)

С цел да се осигури добро бюджетно управление на схемата на Съюза за предлагане на плодове и зеленчуци, и схемата за предлагане на мляко в училищата следва да се установят подходящи разпоредби за всяка от тях. Помощта от Съюза не следва да се използва за заместване на финансирането по съществуващи национални схеми за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата и схеми за предлагане на мляко в училищата. В контекста на бюджетните ограничения държавите членки следва все пак да могат да заменят своето финансово участие в тези схеми с участие от частния сектор. С оглед на ефективността на схемите за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата може да са необходими съпътстващи мерки, за които държавите членки следва да имат право да отпускат национална помощ. Държавите членки, участващи в схемите, следва да популяризират субсидиращата роля на помощта от Съюза.

(26)

С цел да се насърчи изграждането на здравословни хранителни навици у децата и да се осигури насочването на помощта към деца, които редовно посещават учебни заведения, управлявани или признати от държавите членки, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка със схемата за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата относно допълнителните критерии, свързани с насочването на помощта, одобрението и подбора на кандидатите за помощ и изготвянето на националните или регионалните стратегии и относно съпътстващите мерки.

(27)

С цел да се осигури ефективното и целенасочено използване на фондовете на Съюза, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка със схемата за предлагане на плодове и зеленячуци в училищата относно метода за преразпределяне на помощта между държавите членки въз основа на получените заявления за помощ, разходите, които отговарят на условията за помощ от Съюза, включително възможността за определяне на общ таван за такива разходи, както и задължението на държавите членки да наблюдават и оценяват ефективността на схемите си за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата.

(28)

С цел да се повиши осведомеността за схемата за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с изискването участващите държави членки, които прилагат схема за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата, да популяризират субсидиращата роля на помощта на Съюза.

(29)

С цел да се вземат предвид развитието в моделите на консумация на млечни продукти, нововъведенията и промените на пазара на млечни продукти, наличността на продуктите на различните пазари на Съюза и хранителните аспекти, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка със схемата за предлагане на мляко в училищата относно: продуктите, които са допустими за схемата, националните или регионалните стратегии на държавите членки, включително съпътстващите мерки, където е приложимо, и наблюдението и оценката на схемата.

(30)

С цел да се гарантира, че помощта от Съюза се предоставя на подходящи бенефициери и заявители, и че се използва ефикасно и ефективно, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с: правилата за бенефициерите и заявителите, които отговарят на условията за помощта, изискването заявителите да се одобряват от държавите членки и използването на млечни продукти при приготвяне на храна в учебните заведения.

(31)

С цел да се гарантира, че заявителите за помощ спазват задълженията си, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с изискването за предоставяне на обезпечение, когато се извършва авансово плащане на помощта.

(32)

С цел да се насърчава популяризирането на схемата за предлагане на мляко в училищата, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с условията, които държавите членки трябва да спазват при популяризирането на участието си в тази схема и на факта, че тя се субсидира от Съюза.

(33)

С цел да се гарантира, че помощта е отразена в цената на продуктите, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с установяването на наблюдение на цените по схемата за предлагане на мляко в училищата.

(34)

Необходимо е финансиране от Съюза, за да бъдат насърчени признатите организации на производители, асоциации на организации на производители или междубраншови организации да изготвят работни програми с цел подобряване на производството и предлагането на маслиново масло и трапезни маслини. Във връзка с това настоящият регламент следва да предвиди разпределянето на подпомагането от Съюза в съответствие с приоритетите, отдадени на дейностите, които са предприети в рамките на съответните работни програми. Следва обаче да се намали съфинансирането, за да се подобри ефикасността на тези програми.

(35)

С цел да се осигури ефикасното и ефективно използване на помощта от Съюза, предоставяна на организациите на производители, асоциациите на организации на производители или междубраншовите организации в сектора на маслиновото масло и трапезните маслини и с цел подобряване на качеството на производството на маслиново масло и трапезни маслини, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка със специфичните мерки, които могат да бъдат финансирани с помощта от Съюза, и дейностите и разходите, които не могат да бъдат финасирани по този начин; с минималното разпределение на финансирането от Съюза за специфични области; с изискването за внасяне на обезпечение; и с критериите, които да бъдат взети предвид от държавите членки при подбора и одобряването на работните програми.

(36)

В настоящия регламент следва да се прави разграничение между плодове и зеленчуци, от една страна, които включват плодове и зеленчуци за пряка консумация и плодове и зеленчуци, предназначени за преработка, и преработените плодове и зеленчуци, от друга страна. Правилата относно оперативните фондове, оперативните програми и финансовата помощ от Съюза следва да се прилагатсамо за първата категория, като двата вида плодове и зеленчуци в тази категория следва да се разглеждат по подобен начин.

(37)

Производството на плодове и зеленчуци е непредвидимо, а продуктите са малотрайни. Дори ограничени излишъци могат да предизвикат значителни смущения на пазара. По тази причина следва да бъдат въведени мерки за управление на кризи и посочените мерки следва да продължат да бъдат включвани в оперативните програми.

(38)

Производството и предлагането на пазара на плодове и зеленчуци следва да бъдат изцяло съобразени с екологичните изисквания, включително техники на обработване, управление на отпадъчни материали и изхвърляне на продукти, изтеглени от пазара, особено по отношение опазване на качеството на водите, запазване на биологичното разнообразие и опазване на селските райони.

(39)

Подпомагането за учредяване на групи производители следва да се предоставя за всички сектори във всички държави членки в рамките на политиката за развитие на селските райони. Ето защо специфичното подпомагане в сектора на плодовете и зеленчуците следва да бъде прекратено.

(40)

С цел да се предостави по-голяма отговорност на организациите на производители и техните асоциации в сектора на плодовете и зеленчуците по отношение на собствените им финансови решения и да се насочат обществените средства, които са им предоставени, към изпълнение на бъдещи изисквания, е необходимо да се определят условията за използването на тези средства. Подходящо решение е съвместното финансиране на оперативни фондове, създадени от организации на производители и техните асоциации. В някои специални случаи следва да бъде разрешена допълнителна възможност за финансиране. Оперативните фондове следва да се използват единствено за финансиране на оперативни програми в сектора на плодовете и зеленчуците. С цел да се осигури контрол върху разходите на Съюза, следва да се определи горна граница на помощта, отпускана на организации на производители и техни асоциации, които създават оперативни фондове.

(41)

В региони, в които организацията на производството в сектора на плодовете и зеленчуците е слаба, следва да се разреши отпускането на допълнителни национални финансови помощи. За държави членки, които са особено изостанали по отношение на структурите, тези допълнителни помощи следва да се възстановяват от Съюза.

(42)

С цел да се осигури ефикасно, целенасочено и устойчиво подпомагане на организациите на производители и техните асоциации в сектора на плодовете и зеленчуците, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с оперативните фондове и оперативните програми, националната рамка и националната стратегия за оперативните програми по отношение на задължението да се наблюдава и оценява ефективността на националната рамка и националните стратегии; финансовата помощ от Съюза; мерките за предотвратяване и управление на кризи; и националната финансова помощ.

(43)

Важно е да се предвидят мерки за подпомагане в лозаро-винарския сектор, които да укрепят конкурентните структури. Въпреки че тези мерки следва да бъдат определени и финансирани от Съюза, на държавите членки следва да се предостави свободата да изберат подходящия набор от мерки, за да отговорят на нуждите на своите регионалниоргани, като при необходимост отчитат техните особености и ги включват в национални програми за подпомагане. Държавите членки следва да отговарят за изпълнението на тези програми.

(44)

Една от основните мерки, допустими по националните програми за подпомагане, следва да бъде популяризирането и предлагането на пазара на вината от Съюза. Подкрепата за иновациите може да увеличи пазарната реализация и конкурентоспособността на лозаро-винарските продукти на Съюза. Следва да продължи подпомагането за дейностите по преструктуриране и конверсия предвид тяхното благоприятно структурно въздействие върху лозаро-винарския сектор. Също така следва да се предостави помощ за инвестиции в лозаро-винарския сектор, насочени към подобряване на икономическите показатели на предприятията. Подпомагането на дестилацията на вторичните продукти следва да е достъпна мярка за онези държави членки, които желаят да използват подобен инструмент, за да осигурят качеството на виното, като същевременно опазват околната среда.

(45)

Предпазни инструменти като застраховане на реколтата, взаимоспомагателни фондове и събиране на реколтата на зелено, следва да бъдат допустими за подпомагане по линия на програмите за подпомагане на лозаро-винарския сектор с цел да се насърчи възприемането на отговорен подход към кризисните ситуации.

(46)

Разпоредбите относно подпомагането на лозарите чрез разпределяне на права на плащане, за които е взето решение от държавите членки, станаха окончателни, от финансовата 2015 г., съгласно член 103н от Регламент (ЕО) № 1234/2007 и при условията, съдържащи се в тази разпоредба.

(47)

С целосигуряване на изпълнението на целите на програмите за подпомагане на лозаро-винарския сектор на държавите членки и ефикасното и ефективно използване на фондове на Съюза, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с: правилата относно отговорността за разходите между датата, на която Комисията е получила програмите за подпомагане и измененията на програмите за подпомагане и датата, от която те се прилагат; правилата относно съдържанието на програмите за подпомагане и разходите, административните разходи и разходите за персонал и операциите, които могат да бъдат включени в програмите на държавите членки за подпомагане, както и възможността и условията за извършване на плащания чрез посредници в случаите на подпомагане за застраховане на реколтата; правилата относно изискването за предоставяне на обезпечение, когато се извършва авансово плащане; правилата при използването на определени понятия; правилата относно фиксирането на таван за разходи по презасаждането на лозя поради съображения, свързани със здравето на човека или растенията; правилата относно избягването на двойно финансиране на проекти; правилата относно изтегляне от производителите на вторичните продукти от винопроизводството, както и изключенията от това задължение, за да се избегне допълнителната административна тежест, и правилата за доброволно сертифициране на дестилерии; и правилата, които дават възможност на държавите членки да определят условия за правилното функциониране на мерките за подкрепа.

(48)

Пчеларството се характеризира с разнообразие на производствените условия и добив, с разпръснатост и разнообразие на икономическите оператори както на етап производство, така и на етап предлагане на пазара. Освен това, предвид все по-голямото въздействие върху здравето на пчелите на определени агресори срещу кошерите, и по-специално разпространението на вароатозата в няколко държави членки през последните години и проблемите, които тази болест предизвиква при производството на пчелен мед, все още са необходими действия от страна на Съюза, тъй като вароатозата не може да бъде напълно премахната и трябва да се лекува с одобрени продукти. Предвид тези обстоятелства и с цел да се подобри производството и предлагането на пазара на пчелни продукти в Съюза, на всеки три години следва да бъдат изготвяни национални програми за този сектор с оглед подобряването на общите условия за производство и предлагане на пазара на пчелни продукти. Тези национални програми следва да бъдат частично финансирани от Съюза.

(49)

Следва да се посочат мерките, които могат да бъдат включени в програмите по пчеларство. С цел да се направи необходимото схемата за помощ от Съюза да се адаптира към последните развития и съответните мерки да са ефективни с оглед на подобряванетона общите условия за производство и предлагане на пазара на пчелни продукти, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с актуализирането на списъка с мерки чрез адаптиране на съществуващите мерки или добавяне на нови.

(50)

С цел да се осигури ефикасното и ефективно използване на фондовете на Съюза за пчеларство на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с избягването на двойно финансиране по линия на програмите на държавите членки по пчеларство и за развитие на селските райони и основата за разпределяне на финансовия принос на Съюза за всяка участваща държава членка.

(51)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (8) плащането на площ за хмел беше отделено от производството от 1 януари 2010 г. С цел да се даде възможност на организациите на производители на хмел да продължат своята дейност както преди, следва да се предвиди специална разпоредба за използване на равностойни суми в съответните държави членки за същите дейности. С цел да се гарантира, че помощите финансират целите на организациите на производителите, определени в настоящия регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка със заявленията за помощи, правилата за допустимите площи с хмел и изчисляването на помощите.

(52)

Помощта от Съюза за отглеждане на копринени буби следва да бъде отделена от производството и интегрирана в системата на директните плащания съгласно подхода, възприет по отношение на помощите в другите сектори.

(53)

Помощта за обезмаслено мляко и обезмаслено мляко на прах, произведени в Съюза и предназначени за влагане във фуражи и за преработка в казеин и казеинати, се оказва неефективна като подкрепа на пазара и затова следва да бъде прекратена, заедно с правилата относно използването на казеин и казеинати при производството на сирене.

(54)

Решението за отмяна на преходната забрана за засаждане на лозя на равнището на Съюза се обосновава с постигането на основните цели на реформата от 2008 г. на организацията на пазара на вино в ЕС, и по-конкретно с премахването на трайните структурни излишъци при производството на вино и постепенното подобряване на конкурентоспособността и пазарната ориентация на лозаро-винарския сектор в Съюза. Тези положителни резултати са постигнати благодарение на същественото намаляване на засадените с лозя площи в целия Съюз, оттеглянето на по-малко конкурентоспособните производители и постепенното преустановяване на определени мерки за подпомагане на пазара, с което изчезнаха стимулите за инвестиции, които не са икономически рентабилни. Намаляването на капацитета за предлагане и подкрепата за структурните мерки и за стимулирането на износа на вино дават възможност за по-добра адаптация към намаляващото търсене на равнището на Съюза, породено от постепенния спад на консумацията в държавите членки, които са традиционни производители на вино.

(55)

Перспективите за постепенно нарастване на търсенето на световния пазар обаче са стимул за увеличаване на капацитета за предлагане, а следователно и за засаждане на нови лозя през следващото десетилетие. Въпреки че следва да се положат усилия за постигане на основната цел — увеличаване на конкурентоспособността на лозаро-винарския сектор в Съюза, за да не се губят позициите на световния пазар, прекалено рязкото увеличаване на новите лозови насаждения в отговор на прогнозираното нарастване на търсенето в световен мащаб може да доведе отново до ситуация на прекомерен капацитет за предлагане в средносрочен план с евентуални социални и екологични последици в определени райони за производство на вино. За да се осигури организирано нарастване на броя на лозовите насаждения в периода 2016—2030 г., на равнището на Съюза следва да се създаде нова система за управление на лозовите насаждения, под формата на схема за разрешаване на лозови насаждения.

(56)

В рамките на тази нова система разрешенията за лозови насаждения могат да се издават безплатно на производителите и ако не бъдат използвани в срок от три години, следва да изтичат. Това би допринесло за бързото и пряко използване на разрешенията от страна на винопроизводителите, на които са предоставени, така че да се избегне спекулацията.

(57)

Нарастването на броя на новите лозови насаждения следва да се ограничи от предпазен механизъм на равнището на Съюза, основан на задължение за държавите членки да предоставят ежегодно разрешения за нови насаждения в размер на 1 % от засадените с лозя площи, като същевременно се дава възможност за известна гъвкавост, така че да се отчетат специфичните обстоятелства в отделните държави членки. Държавите членки следва да са в състояние да решават дали да предоставят разрешения за по-малки по размер площи на национално или регионално равнище, включително на равнището, отнасящо се за площи, които отговарят на изискванията за конкретно защитено наименование за произход и защитено географско указание, въз основа на обективни и недискриминационни основания, като същевременно гарантират, че наложените ограничения са над 0 % и не са прекалено строги с оглед на преследваните цели.

(58)

За да се гарантира издаването на разрешенията по недискриминационен начин, следва да се предвидят определени критерии,и по-конкретно в случаите, когато общият брой на хектарите, предоставени чрез разрешенията, предложени от държавите членки е надхвърлен от общия брой на хектарите, поискани в заявленията, подадени от производителите.

(59)

Издаването на разрешения на производители, които изкореняват съществуващи лозови насаждения, следва да се прави автоматично при представяне на заявление и независимо от предпазния механизъм за нови насаждения, тъй като с това не се допринася за увеличаването на общия размер на засадените с лозя площи. В определени райони, които отговарят на условията за производство на вина с защитени наименования за произход или защитени географски указания, държавите членки следва да разполагат с възможността да ограничават предоставянето на подобни разрешения за презасаждане въз основа на препоръки от признати и представителни професионални организации.

(60)

Тази нова схема за разрешаване на лозови насаждения следва да не се прилага за онези държави членки, които не прилагат преходния режим на Съюза за правата на засаждане, и следва да не е задължителна за държавите членки, в които, макар и правата на засаждане да се прилагат, засадените с лозя площи са под определен праг.

(61)

Следва да се установят преходни разпоредби, за да се осигури плавен преход от предходния режим за правата на засаждане към новата схема, по-специално за да се избегне прекомерното засаждане преди стартирането на новата схема. Държавите членки следва да разполагат с известна гъвкавост при определянето на крайния срок от 31 декември 2015 г. до 31 декември 2020 г. за представяне на искания за превръщане на права за засаждане в разрешения.

(62)

С цел да се осигури хармонизираното и ефективно прилагане на новата схема за разрешаване на лозови насаждения, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с условията за освобождаване на определени лозови насаждения от прилагането на схемата, правилата относно критериите за допустимост и приоритет, добавянето на критерии за допустимост и приоритет, съвместното съществуване на лозови насаждения, на които предстои изкореняване, и новозасадени лозя, както и основанията, на които държавите членки могат да ограничават издаването на разрешения за презасаждане.

(63)

Следва да се осъществява ефективен контрол по отношение на неразрешени насаждения, за да се гарантира спазването на правилата на новата схема.

(64)

Прилагането на стандартите за предлагане на пазара на селскостопански продукти може да допринесе за подобряване на икономическите условия за производство и предлагане на пазара и на качеството на тези продукти. Затова прилагането на тези стандарти е в интерес на производителите, търговците и потребителите.

(65)

В резултат на Съобщението на Комисията относно политиката за качество на селскостопанските продукти и последвалите дебати е целесъобразно да се запазят секторните или продуктовите пазарни стандарти, за да се вземат под внимание очакванията на потребителите и да се допринесе за подобряване на икономическите условия за производство и предлагане на селскостопански продукти на пазара и на тяхното качество.

(66)

Следва да бъдат установени хоризонтални разпоредби за пазарните стандарти.

(67)

Пазарните стандарти следва да се разделят на задължителни правила за конкретни сектори или продукти и незадължителни запазени наименования, които ще се определят на секторна или продуктова основа.

(68)

По принцип за всички обхванати селскостопански продукти, които се предлагат на пазара в Съюза, следва да се прилагат пазарни стандарти.

(69)

Секторите и продуктите, за които могат да се прилагат пазарни стандарти, следва да бъдат изброени в настоящия регламент. Същевременно, с цел да се вземат предвид очакванията на потребителите и необходимостта от подобряване на качеството на селскостопанските продукти и на икономическите условия за тяхното производство и предлагане на пазара, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с внасянето на изменения в този списък при строго определени условия.

(70)

С цел да се вземат предвид очакванията на потребителите и да се подобрят икономическите условия за производство и предлагане на пазара, както и качеството на определени селскостопански продукти, както и с цел адаптация към постоянно променящите се пазарни условия, развиващите се изисквания на потребителите и промените в съответните международни стандарти, както и с цел да се избегне създаването на пречки пред продуктовите иновации, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с приемането на секторни или продуктови пазарни стандарти на всички етапи от предлагането на пазара, както и на дерогации и освобождавания от такива стандарти. Пазарните стандарти следва да отчитат, наред с другото, естествените и съществени характеристики на въпросните продукти, като по този начин се избягва внасянето на сериозни промени в обичайния състав на съответния продукт. Освен това при пазарните стандарти следва да се отчитат възможните рискове от въвеждане в заблуда на потребителите в резултат на очакванията и възприятията им. Евентуалните дерогации или освобождавания от стандартите следва да не водят до допълнителни разходи, които да се поемат единствено от земеделските стопани.

(71)

Следва да се прилагат пазарни стандарти, за да може пазарът да бъде лесно снабдяван с продукти със стандартизирано и задоволително качество, като тези стандарти следва по-специално да се отнасят до техническите определения, класификацията, представянето, маркирането и етикетирането, опаковката, производствения метод, съхраняването, складирането, транспорта, съответните административни документи, сертифицирането и сроковете, ограниченията върху употребата и пласирането.

(72)

Като се отчитат интересът на производителите да указват характеристиките на своите продукти и тяхното отглеждане, както и интересът на потребителите да получават подходяща и прозрачна информация за продуктите, следва да е възможно определянето на мястото на отглеждане и /или мястото на произход, за всеки случай поотделно на подходящото географско равнище, като същевременно се отчита спецификата на някои сектори, по-специално по отношение на преработените селскостопански продукти.

(73)

Следва да се предвидят специални правила за продуктите, внасяни от трети държави, при положение, че националните разпоредби, действащи в третите държави, оправдават дерогации от пазарните стандарти, при условие че се гарантира, че те са равностойни на стандартите, установени в законодателството на Съюза. Целесъобразно е също така да се установят правилата, свързани с прилагането на пазарните стандарти по отношение на продуктите, които се изнасят от Съюза.

(74)

Продуктите от сектора на плодовете и зеленчуците, които са предназначени за продажба на потребителите в прясно състояние, следва да бъдат предлагани на пазара единствено при положение, че са здрави, в добро състояние, с подходящо пазарно качество и е отбелязана държавата на произход. С цел да се гарантира правилното прилагане на това изискване и да се отчетат определени специфични ситуации, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка със специфичните дерогации от това изискване.

(75)

На цялата територия на Съюза следва да се прилага политика на качество, като се използва процедура за сертифициране на продуктите от сектора на хмела и се забранява предлагането на пазара на такива продукти, за които не е издаден сертификат. С цел да се гарантира правилното прилагане на това изискване и да се отчетат определени специфични ситуации, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с мерките за дерогация от това изискване, за да се спазят търговските изисквания на определени трети държави или за продукти, предназначени за специална употреба.

(76)

За определени сектори и продукти определенията, наименованията и търговските наименования са важни елементи за определяне на условията на конкуренция. Следователно е целесъобразно да се установят определения, наименования и търговски наименования за посочените сектори и/или продукти, които да се използват за предлагане на пазара в Съюза единствено на продукти, отговарящи на съответните изисквания.

(77)

С цел да се адаптират определенията и търговските наименования за някои продукти към нуждите, произтичащи от променящите се изисквания на потребителите, техническия прогрес или необходимостта от продуктови иновации, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с промените на, дерогациите или освобождаванията от определения и търговски наименования.

(78)

С цел да се гарантира, че операторите и държавите членки ясно и точно разбират определенията и търговските наименования, установени в определени сектори, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с правилата за тяхното уточняване и прилагане.

(79)

За да се отчетат специфичните особености на всеки продукт или сектор, различните етапи на предлагане на пазара, техническите условия, евентуалните значителни практически трудности, както и точността и повторяемостта на методите на анализ, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с допустимото отклонение спрямо един или повече специфични стандарти, при надвишаването на което цялата партида продукти следва да се смята за неотговаряща на стандарта.

(80)

Следва да бъдат определени някои енологични практики и ограничения за производството на вино, по-специално по отношение на купажирането и използването на определени видове гроздова мъст, гроздов сок и прясно грозде с произход от трети държави. За да се съобрази с международните стандарти, по отношение на новите енологични практики, Комисията следва да взема предвид енологичните практики, препоръчани от Международната организация по лозата и виното (OIV).

(81)

Следва да бъдат установени правила за класифициране на винените сортове лози, съгласно които държавите членки, произвеждащи повече от 50 000 хектолитра годишно,следва да продължат да отговарят за класифицирането на винените сортове лози, от които може да се произвежда вино на тяхна територия. Някои винени сортове лози следва да бъдат изключени.

(82)

Държавите членки следва да могат да запазят или да приемат някои национални правила относно нивата на качество по отношение на мазнините за мазане.

(83)

По отношение на лозаро-винарския сектор следва да се разреши на държавите членки да ограничат или да изключат използването на определени енологични практики, следва да им се разреши да запазят по-строги ограничения за вината, произвеждани на тяхна територия о и следва да разрешават експерименталното използване на неразрешени енологични практики.

(84)

С цел да се осигури правилното и прозрачно прилагане на националните правила за определени продукти и сектори по отношение на пазарните стандарти, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с установяването на условия за прилагането на такива пазарни стандарти, както и на условията за държане, разпространение и използване на продуктите, получени чрез експериментални практики.

(85)

Освен пазарните стандарти следва да се установят незадължителни наименования за качество, за да се гарантира, че на пазара не се злоупотребява с наименованията, които описват специфични особености на продукта, стопанството или преработката, както и че потребителите могат да разчитат на тях за идентифициране на различните качества на продуктите. С оглед на целите на настоящия регламент и от съображения за яснота, съществуващите незадължителни термини за качество следва да бъдат изброени в настоящия регламент.

(86)

Държавите членки следва да разполагат с възможност да установяват правила за пласирането на лозаро-винарски продукти, които не съответстват на изискванията на настоящия регламент. С цел да се гарантира правилното и прозрачното прилагане на националните правила за лозаро-винарските продукти, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с установяването на условия за използването на лозаро-винарски продукти, които не съответстват на изискванията на настоящия регламент.

(87)

С цел да се отчете положението на пазара и развитието на пазарните стандарти, както и на международните стандарти, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка със запазването на допълнително незадължително запазено наименование и определянето на условията за използването му, изменението на условията за използване на незадължително запазено наименование и заличаването на незадължително запазено наименование.

(88)

С цел да се вземат предвид особеностите на някои сектори и очакванията на потребителите, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с установяването на подробностите по изискванията за въвеждане на допълнително запазено наименование.

(89)

С цел да се направи необходимото продуктите, описани посредством незадължителни запазени наименования, да съответстват на приложимите условия за употреба, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с допълнителните правила за използване на незадължителни запазени наименования.

(90)

С цел да се отчетат характерните особености на търговията между Съюза и някои трети държави и специалният характер на определени селскостопански продукти, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с условията, при които се счита, че вносните продукти имат равностойно ниво на съответствие с изискванията на Съюза по отношение на пазарните стандарти, и които позволяват мерки за дерогация от правилата, съгласно които продуктите трябва да бъдат предлагани на пазара в Съюза само в съответствие с тези стандарти, и правилата, свързани с прилагането на пазарните стандарти по отношение на изнасяните от Съюза продукти.

(91)

Разпоредбите относно вината следва да се прилагат в светлината на международните споразумения, сключени в съответствие с ДФЕС.

(92)

В Съюза понятието за качествени вина се основава, inter alia, на характерните особености, които се приписват на географския произход на виното. Тези вина се обозначават за потребителите посредством защитени наименования за произход и защитени географски указания. С цел да се осигури прозрачна и по-съвършена рамка за претенциите за качество на съответните продукти, които се свързват с въпросните продукти, следва да се въведе система, при която заявките за наименование за произход или географско указание да се разглеждат в съответствие с подхода, възприет в рамките на хоризонталната политика на Съюза в областта на качеството на хранителните продукти, различни от виното и спиртните напитки, изложен в Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета (9).

(93)

С цел да се съхранят специфичните качествени характеристики на вината със защитено наименование за произход или защитено географско указание, на държавите членки следва да се разреши да прилагат по-строги правила.

(94)

С цел да се ползват с правна закрила в Съюза, наименованията за произход и географските указания на вината следва да бъдат признати и регистрирани на равнището на Съюза в съответствие с процедурните правила, определени от Комисията.

(95)

Следва да се даде възможност за правна закрила на наименованията за произход и географските указания на трети държави, когато те са защитени в държавата си на произход.

(96)

Процедурата за регистриране следва да позволява на всяко физическо или юридическо лице, което има законен интерес в държава членка или в трета държава, да упражнява правата си, като предяви възраженията си.

(97)

Регистрираните наименования за произход и географски указания следва да се ползват с правна закрила срещу използване, с което се извличат предимства от репутацията на продукти, които спазват изискванията. С цел да се насърчи лоялната конкуренция и да не се въвеждат в заблуждение потребителите, споменатата правна закрила следва да се разпростре и върху продукти и услуги, които не са обхванати от настоящия регламент, включително онези, които не са посочени в приложение I към Договорите.

(98)

С цел да се вземат предвид съществуващите практики за етикетиране, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с разрешаването на използването на наименованието на винен сорт лоза, което съдържа или се състои от защитено наименование за произход или защитено географско указание.

(99)

С цел да се вземат предвид характерните особености на производството в определения географски район, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с установяването на допълнителните критерии за определяне на границите на географския район и ограниченията и дерогациите, отнасящи се до производството в определения географски район.

(100)

С цел да се гарантира качеството и проследяването на продуктите, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с условията, при които спецификациите на продуктите могат да включват допълнителни изисквания.

(101)

С цел да се гарантир защитата назаконните интереси и права на производителите и операторите, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с видовете заявители, които могат да подават заявка за правна закрила на наименование за произход или географско указание; условията, които трябва да се спазват по отношение на заявката за правна закрила на наименование за произход или географско указание, контрола от страна на Комисията, процедурата за предявяване на възражения и процедурите за изменение, отмяна или преобразуване на защитени наименования за произход или защитени географски указания. Това оправомощаване следва да обхваща и условията, приложими за трансгранични заявки; условията за заявките, свързани с географски райони в трета държава; датата, от която се прилага правната закрила или изменение на тази закрила; и условията, свързани с изменение на спецификациите на продуктите.

(102)

С цел да се осигури подходящо равнище на правна закрила, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с ограниченията относно защитеното наименование.

(103)

С цел да се направи необходимото икономическите оператори и компетентните органи да не бъдат несъразмерно засегнати от прилагането на настоящия регламент по отношение на наименованията на вина, получили правна закрила преди 1 август 2009 г., или за които е била подадена заявка за правна закрила преди тази дата, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с установяването на преходниправила относно такива наименования на вина, вината, пуснати на пазара или етикетирани преди определена дата, и измененията на спецификациите на продуктите.

(104)

Някои наименования се използват традиционно в Съюза, за да предоставят на потребителите информация относно характеристиките и качеството на вината, която допълва информацията, дадена от защитените наименования за произход и географски указания. С цел да се осигури функционирането на вътрешния пазар и лоялната конкуренция, както и за да не се въвеждат в заблуждение потребителите, тези традиционни наименования следва да имат възможността да се ползват от правна закрила в Съюза.

(105)

С цел да се гарантира подходящо равнище на правна закрила, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с езика и изписването на традиционното наименование, за което се иска правна закрила.

(106)

С цел да се осигури защитата на законните права на производителите и операторите, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с видовете заявители, които могат да подават заявка за правна закрила на традиционно наименование; условията за валидност на заявка за признаване на традиционно наименование; основанията за подаване на възражение срещу предложена правна закрила на традиционно наименование; обхвата на правната закрила, в това число връзката с търговски марки, защитени традиционни наименования, защитени наименования за произход или географски указания, омоними или определени наименования на винени сортове лози; основанията за отмяна на традиционно наименование; датата на подаване на заявка или искане; както и процедурите, които трябва да се следват по отношение на заявка за правна закрила на традиционно наименование, включително контрола от страна на Комисията, процедурата за подаване на възражения и процедурите за отмяна или изменение.

(107)

За да се вземат предвид характерните особености на търговията между Съюза и някои трети държави, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с условията, при които традиционните наименования могат да се използват за продукти от трети държави, и предвиждането на дерогации във връзка с тях.

(108)

Описанието, означаването и търговското представяне на обхванатите от настоящия регламент продукти от лозаро-винарския сектор могат да имат важни последствия за пазарната им реализация. Различията между законодателствата на държавите членки относно етикетирането на продуктите от лозаро-винарския сектор могат да затруднят гладкото функциониране на вътрешния пазар. Ето защо следва да се установят правила, които да отчитат законните интереси на потребителите и на производителите. Поради тази причина е целесъобразно да бъдат предвидени правила на Съюза относно етикетирането и представянето.

(109)

С цел да се гарантира спазването на съществуващите практики на етикетиране, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с определянето на извънредните обстоятелства, при които е оправдано да не се посочат означенията „защитено наименование за произход“ или „защитено географско указание“.

(110)

С цел да се отчетат характерните особености на лозаро-винарския сектор, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с представянето и използването на данни върху етикетите, различни от предвидените в настоящия регламент; определени задължителни и незадължителни данни; и представянето.

(111)

С цел да се гарантиразащитата на законните интереси на операторите, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с временното етикетиране и представяне на вина с наименование за произход или географско указание, когато това наименование за произход или географско указание изпълнява необходимите изисквания.

(112)

С цел да се направи необходимото икономическите оператори да не бъдат засегнати, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с преходни разпоредби по отношение на вината, пуснати на пазара и етикетирани в съответствие с приложимите правила, валидни преди 1 август 2009 г.

(113)

С цел да се вземат предвид характерните особености на търговията с продукти на лозаро-винарския сектор между Съюза и някои трети държави, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с дерогациите от правилата за етикетиране и представяне по отношение на продукти, които подлежат на износ, когато това се изисква от правото на съответната трета държава.

(114)

След края на квотната система ще продължат да бъдат необходими специфични инструменти за осигуряване на справедлив баланс на права и задължения между предприятията за захар и производителите на захарно цвекло. По тази причина следва да бъдат установени стандартни разпоредби, уреждащи сключените между тях вътрешнобраншови писмени споразумения.

(115)

Реформата на режима за производство на захар от 2006 г. въведе значителни промени в сектора на захарта в Съюза. За да се даде възможност на производителите на захарно цвекло да завършат адаптирането си към новите пазарни условия и повишената пазарна насоченост на сектора, съществуващата система на квоти за захар следва да бъде удължена до премахването ѝ в края на 2016—2017 пазарна година.

(116)

С цел да се вземат предвид характерните особености на сектора на захарта, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с актуализирането на техническите определения относно сектора на захарта; актуализирането на условията за изкупуване на захарно цвекло, установени в настоящия регламент; и допълнителните правила за определяне на брутното тегло, тарата и съдържанието на захар на захарта, доставяна на предприятията, както и за пулпа от захарно цвекло.

(117)

Неотдавнашният опит доказва необходимостта от специални мерки за осигуряване на достатъчни доставки на захар за пазара на Съюза през оставащия период на квоти за захар.

(118)

За да се вземат предвид характерните особености на сектора на захарта и за да се гарантира, че са надлежно отчетени интересите на всички страни, като се има предвид необходимостта от предотвратяване на всякакви смущения на пазара, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с: условията за изкупуване и договорите за доставка; актуализирането на условията за изкупуване на захарно цвекло п, определени в настоящия регламент; и критериите, които да се прилагат от предприятията за производство на захар при разпределяне сред продавачите на цвекло на количествата цвекло, които следва да бъдат включени в предсеитбените договори за доставка.

(119)

С цел да се вземат предвид техническите промени, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с изготвянето на списък на продукти, за чието производство може да се използва индустриална захар, индустриална изоглюкоза или индустриален инулинов сироп.

(120)

С цел да се направи необходимото одобрените предприятия за производство или преработка на захар, изоглюкоза или инулинов сироп да спазват задълженията си, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с предоставянето и оттеглянето на одобрение за тези предприятия, както и критериите за налагане на административни санкции.

(121)

С цел да се вземат предвид характерните особености на сектора на захарта и да се гарантира, че интересите на всички страни са надлежно взети предвид, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка сдефинирането на наименованията за функционирането на квотната система, както и с условията, уреждащи продажбите за най-отдалечените региони.

(122)

С цел да се гарантира, че производителите са тясно свързани с решението за пренасяне на определено количество от продукцията към следващата година, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с пренасянето на захар към следващата година.

(123)

За по-добро управление на лозаро-винарския потенциал държавите членки следва да представят на Комисията опис на своя производствен потенциал въз основа на лозарския регистър. С цел да се насърчат държавите членки да представят този опис, подпомагането на преструктурирането и конверсията следва да се ограничава до онези държави членки, които са предали такъв опис.

(124)

С цел да се улесни наблюдението и контролът на производствения потенциал от страна на държавите членки, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка със съдържанието на лозарския регистър и изключенията.

(125)

С цел да се осигури задоволително ниво на проследяване на въпросните продукти, по-специално в интерес на защитата на потребителите, следва да има изискване към всички продукти на лозаро-винарския сектор, включени в обхвата на настоящия регламент, да бъдат снабдени с придружаващ документ, когато се разпространяват в рамките на Съюза.

(126)

За да се улесни транспортирането на лозаро-винарските продукти и тяхната проверка от страна на държавите членки, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с правилата: относно придружаващия документ и неговото използване; относно условията, при които придружаващ документ следва да се разглежда като удостоверяващ защитени наименования за произход или географски указания; относно задължението за водене на регистър и неговото използване; относно уточняването на това кой следва да води регистър и относно освобождаването от задължението за водене на регистър; както и относно операциите, които да бъдат включени в регистъра.

(127)

Тъй като няма законодателство на Съюза относно формалните писмени договори, държавите членки могат, съгласно националното договорно право, да вземат решение за задължителното използване на такива договори, при условие че, правейки това, се спазва правото на Съюза и по-специално се съблюдава правилното функциониране на вътрешния пазар и на общата организация на пазара. Като се има предвид разнообразието от условия в целия Съюз и в интерес на субсидиарността такова решение следва да се взема от държавите членки. Въпреки това, за да се осигурят подходящи минимални стандарти за такива договори и правилното функциониране на вътрешния пазар и на общата организация на пазара в сектора на млякото и млечните продукти, на равнището на Съюза следва да се установят някои основни условия за използването на такива договори. Всички тези основни условия следва да бъдат свободно договорени. Тъй като уставите на някои кооперации на млекопроизводители е възможно да съдържат правила с подобен ефект, те следва, с цел опростяване, да бъдат освободени от задължението да сключват договори. С цел да се повиши ефективността на тази система от договори, държавите членки следва да вземат решение дали тя да се прилага и в случаите, когато посредници събират млякото от млекопроизводителите и го доставят на преработвателите.

(128)

С цел да се осигури жизнеспособно развитие на производството и произтичащият от него добър жизнен стандарт на млекопроизводителите, следва да се подобрят техните възможности за договаряне с преработвателите, което да доведе до по-справедливо разпределение на добавената стойност по веригата на доставките. За да бъдат постигнати тези цели на ОСП, следва да се приеме разпоредба съгласно член 42 и член 43, параграф 2 от ДФЕС, която да позволи на организациите на производители, създадени от млекопроизводители, или на техните асоциации да договарят съвместно с дадено млекопреработвателно предприятие условията на договорите, включително цената, за част или за цялото количество сурово мляко на своите членове. С оглед да се поддържа ефективна конкуренция на пазара на мляко, тази възможност следва да подлежи на подходящи количествени ограничения. За да не се нарушава ефективната работа на кооперациите и за постигане на яснота, следва да се уточни, че когато членството на земеделски стопанин в кооперация включва, по отношение на цялото му производство на мляко или на част от него, задължение за доставка на сурово мляко при условия, определени в устава на кооперацията или в правилата и решенията, установени или произтичащи от този устав, тези условия не следва да са предмет на договаряне чрез организация на производителите.

(129)

Предвид значението на защитените наименования за произход и защитените географски указания, по-специално за уязвимите селски райони, и с цел да се гарантира добавената стойност и да се поддържа качеството, по-специално на сирената със защитени наименования за произход и защитени географски указания, както и с оглед на предстоящото изтичане на срока на прилагане на квотната система за мляко, държавите членки следва да могат да прилагат правила за регулиране на цялото предлагане на такива сирена, произведени в определения географски район по искане на междубраншова организация, организация на производители или група производители, съгласно определенията в Регламент (ЕС) № 1151/2012. Такова искане следва да бъде подкрепено от преобладаващото мнозинство от млекопроизводителите, съответстващи на по-голямата част от количеството мляко, използвано за това сирене, а в случая на междубраншови организации или групи, следва да бъде подкрепено от преобладаващото мнозинство от производителите на сирене, представляващи по-голямата част от производството на това сирене.

(130)

Комисията има нужда от своевременно предоставяна информация за количеството доставяно сурово мляко, за да може да следи развитието на пазара. Ето защо следва да се приеме разпоредба, която да гарантира, че първият изкупвач предоставя редовно такава информация на държавата членка, а държавата членка я съобщава на Комисията.

(131)

Организациите на производители и техните асоциации могат да играят полезна роля за концентриране на доставките, подобряване на предлагането на пазара, планирането и съобразяването на производството с търсенето, за оптимизиране на производствените разходи и стабилизиране на цените на производителите, за провеждане на научни изследвания, насърчаване на най-добрите практики и осигуряване на техническа помощ, за управление на вторичните продукти и и на инструментите за управление на риска, които са на разположение на техните членове, като по този начин допринасят за укрепване на позицията на производителите в хранителната верига.

(132)

Междубраншовите организации могат да играят важна роля за създаване на условия за диалог между участниците във веригата на доставка, както и за насърчаване на най-добрите практики и прозрачността на пазара.

(133)

Следователно съществуващите правила относно определението и признаването на организациите на производители, техните асоциации и междубраншовите организации следва да бъдат хармонизирани, рационализирани и разширени, за да се предвиди за някои сектори евентуално признаване при поискване въз основа на устав, създаден в съответствие с настоящия регламент. По-специално критериите за признаване и уставът на организациите на производители следва да гарантират, че такива структури са формирани по инициатива на производителите и се контролират в съответствие с правила, които позволяват на членуващите производители да контролират по демократичен начин своята организация и нейните решения.

(134)

Съществуващите в различните сектори разпоредби, които увеличават ефекта от организациите на производители, техните асоциации и междубраншовите организации, като позволяват на държавите членки, при известни условия, да разширят обхвата на някои правила на тези организации, така че да обхващат и нечленуващите оператори, се оказаха ефективни и следва да бъдат хармонизирани, рационализирани и разширени, така че да обхващат всички сектори.

(135)

Следва да се предвиди възможност за приемане на определени мерки за улесняване на коригирането на предлагането спрямо пазарните изисквания, което може да допринесе за стабилизиране на пазарите и за осигуряване на добър жизнен стандарт на съответната селскостопанска общност.

(136)

С цел да се насърчат действията на организациите на производители, асоциациите на организации на производители и междубраншовите организации за улесняване на коригирането на предлагането спрямо пазарните изисквания, с изключение на действията, свързани с изтегляне от пазара, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с: мерките за подобряване на качеството; за насърчаване на по-добра организация на производството, преработката и предлагането на пазара; за улесняване на отчитането на тенденциите в пазарните цени; и за даване на възможност за изготвяне на краткосрочни и дългосрочни прогнози въз основа на използваните средства за производство.

(137)

С цел да се подобри функционирането на пазара на вина, държавите членки следва да имат възможността да прилагат решения, взети от междубраншовите организации. От обхвата на подобни решения обаче следва да се изключат практики, които биха могли да доведат до нарушаване на конкуренцията.

(138)

Като се има предвид че използването на формални писмени договори в сектора на млякото е уредено от отделни разпоредби, използването на такива договори може да спомогне и за засилване отговорността на операторите в други сектори и за повишено осъзнаване на необходимостта от по-добро отчитане на сигналите на пазара, подобряване преноса на цените и адаптиране на предлагането спрямо търсенето, както и да спомогне за избягването на някои нелоялни търговски практики. Предвид липсата на законодателство на Съюза относно тези договори държавите членки могат съгласно националното договорно право да решат да въведат задължителното им използване, при условие че, правейки това, се спазва правото на Съюза и по-специално се съблюдава правилното функциониране на вътрешния пазар и на общата организация на пазара.

(139)

С цел да се осигури жизнеспособно развитие на производството и оттук — добър жизнен стандарт на производителите в секторите на говеждото и телешкото месо и на маслиновото масло, както и на производителите на определени полски култури, следва да се подобрят техните възможности за договаряне с операторите от вторичните сектори, което да доведе до по-справедливо разпределение на добавената стойност по веригата за доставка. За да се постигнат тези цели на ОСП, признатите организации на производители следва да са в състояние да договарят, в рамките на някакви количествени ограничения, условията на договорите за доставка, включително цените, за част или за цялата продукция на своите членове, при условие че тези организации преследват една или повече от целите за концентриране на предлагането, пускането на пазара на продуктите, произведени от техните членове, и оптимизиране на производствените разходи, както и при условие че преследването на тези цели води до интегриране на дейности и това интегриране има вероятност да породи значителна ефикасност, така че дейността на организацията на производителите като цяло да допринася за изпълнението на целите, посочени в член 39 от ДФЕС и при условие че организацията на производителите извършва някои специфични дейности и тези дейности са значителни по отношение на обема на съответната продукция и по отношение на цената на продукцията и предлагането на продукта на пазара.

(140)

За да се осигури добавената стойност и да се поддържа качеството, по-специално на консервираната шунка, ползваща се със защитено наименование за произход или защитено географско указание, на държавите членки следва да се разреши, при спазването на строги условия, да прилагат правила за регулиране на предлагането на такава консервирана шунка, при условие че тези правила бъдат подкрепени от преобладаващото мнозинство от производителите ѝи при необходимост — от свиневъдите в географския район, с който е свързана тази шунка.

(141)

Задължението за регистрация на всички договори за доставка на хмел, произведен в Съюза, е обременяващо и следва да бъде прекратено.

(142)

За да се гарантира, че целите и отговорностите на организациите на производителите, асоциациите на организации на производители и междубраншовите организации са ясно определени и за да се допринася за ефективността на техните действия, без да се налага ненужна административна тежест и без да се нарушава принципът на свобода на сдружаване, по-специално по отношение на нечленуващите в такива организации, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с:

правилата относноспецифичните цели, които могат, трябва или не трябва да бъдат осъществявани от тези организации и асоциации, и ако е приложимо, следва да бъдат добавени към целите, посочени в настоящия регламент; правилата на тези организации и асоциации, уставите на организациите, различни от организации на производители, специфичните условия, приложими относно уставите на организациите на производители в някои сектори, включително дерогациите, структурата, срока за членство, размера, демократичната отчетност и дейностите на тези организации и асоциации, както и произтичащите от сливанията последици; условията за признаване, оттегляне и спиране на признаването, произтичащите от тях последици, както и изискванията за предприемане на коригиращи мерки при неизпълнение на критериите за признаване;

транснационалните организации и асоциации и правилата, свързани с оказването на административна помощ в случай на транснационално сътрудничество; секторите, за които е необходимо разрешение от държавите членки и за които се прилага възлагане на външни изпълнители, както и условията за възлагане и естеството на дейностите, които могат да бъдат възлагани на външни изпълнители, и осигуряването на технически средства от организациите или асоциациите; базата за изчисляване на минималния обем или стойност на годната за предлагане на пазара продукция на организациите и асоциациите; правилата относно изчисляването на количеството сурово мляко, предмет на преговорите на дадена организация на производители, приемането на членове, които не са производители, в организациите на производители, или които не са организации на производители — в асоциациите на организации на производители;

разширяването на обхвата на някои правила на организациите спрямо нечленовете, и задължителното плащане на членски внос от нечленове, включително използването и разпределянето на такива плащания от страна на въпросните организации, и списък на по-строги производствени правила, чийто обхват може да бъде разширен, допълнителните изисквания по отношение на представителността, съответните икономически области, включително контрол от страна на Комисията на тяхното определяне, минималните периоди, през които правилата следва да са в сила преди разширяването на обхвата им, лицата или организациите, към които могат да бъдат прилагани правилата или вноските, и обстоятелствата, при които Комисията може да изисква отказване или оттегляне на разширяването на обхвата на правилата или задължителните вноски.

(143)

Контролът на търговските потоци е преди всичко въпрос на управление, който следва да се разглежда по гъвкав начин. Решението за въвеждане на лицензионни изисквания следва да се вземе, като се има предвид необходимостта от лицензии за управлението на съответните пазари, и по-специално необходимостта от контролна вноса или износа на въпросните продукти.

(144)

За да се отчетат международните задължения на Съюза и приложимите стандарти на Съюза в социалната област и в областта на околната среда и хуманното отношение към животните, необходимостта от проследяване на развитието на търговията и пазарните промени, както и на вноса и износа, необходимостта от стабилно пазарно управление и необходимостта от намаляване на административната тежест, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка със списъка на продуктите, за които се изисква представяне на лицензия за внос или износ; и случаите и положенията, в които не се изисква представяне на лицензия за внос или износ.

(145)

С цел да се осигурят допълнителни елементи за системата на лицензии, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с правилата относно: правата и задълженията, които произтичат от лицензията, нейните правни последици и случаите, в които се прилага отклонение по отношение на спазването на задължението за внос или износ на посоченото в лицензията количество, или когато произходът следва да се посочи; издаването на лицензия за внос или пускането в свободно обращение, за което се изисква представяне на документ, издаден от трета държава или организация, който да удостоверява, inter alia, произхода, автентичността и качествените характеристики на продуктите; прехвърлянето на лицензията или ограниченията на възможността за прехвърляне; допълнителните условия за лицензии за внос на коноп и принципа на административно съдействие между държавите членки с цел да се предотвратяват или решават случаи на измама или нередности; и случаите и положенията, в които се изисква или не се изисква предоставяне на гаранция, която да обезпечава, че продуктите се внасят или изнасят в срока на валидност на лицензията.

(146)

Основните елементи на приложимите за селскостопанските продукти мита, отразяващи споразуменията на СТО и двустранните споразумения, се съдържат в Общата митническа тарифа. Комисията следва да бъде оправомощена да приема мерки за подробното изчисляване на вносните мита съгласно тези основни елементи.

(147)

За определени продукти следва да се запази системата на входни цени. С цел да се осигури ефективността на тази система, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с проверяването на истинността на декларираната цена на дадена партида, като се използва фиксирана стойност при вноса, и да определя условията, при които се изисква предоставяне на гаранция.

(148)

С цел да се предотврати или да се противодейства на неблагоприятните ефекти върху пазара на Съюза, които могат да възникнат вследствие на вноса на определени селскостопански продукти, вносът на такива продукти следва да се обвърже със заплащането на допълнително мито, когато са изпълнени определени условия.

(149)

Целесъобразно е при определени условия да бъдат открити и управлявани тарифни квоти за внос, произтичащи от международни споразумения, сключени в съответствие с ДФЕС, или от други актове на Съюза. По отношение на тарифните квоти за внос приетият метод на управление следва да отчита в достатъчна степен изискванията, свързани с предлагането, на съществуващите и възникващите пазари в Съюза за производство, обработка и потребление от гледна точка на конкурентоспособността, сигурността и непрекъснатостта на доставките и необходимостта да се запази равновесието на пазара.

(150)

За да се изпълнят ангажиментите,съдържащи се в споразуменията, сключени, като част от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори, относно тарифните квоти за вноса на 2 000 000 тона царевица и 300 000 тона сорго в Испания и тарифните квоти за вноса на 500 000 тона царевица в Португалия, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с установяването на необходимите разпоредби за осъществяване на вноса по тарифните квоти, а също и — когато е приложимо — за публичното складиране на количествата, внесени от разплащателните агенции на съответните държави членки.

(151)

С цел да се осигури справедлив достъп до наличните количества, както и равното третиране на операторите в рамките на тарифната квота, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с: определянето на условията и изискванията за допустимост, на които трябва да отговаря операторът, за да подаде заявление в рамките на тарифната квота; определянето на правилата за прехвърляне на права между оператори, и, при необходимост, ограниченията, които се прилагат за прехвърляния в рамките на управлението на тарифната квота; обвързването на участието в тарифната квота с предоставянето на гаранция; както и предвиждането, ако е необходимо, на разпоредби относно евентуалните специфични характеристики, изисквания или ограничения, приложими към тарифната квота, които са предвидени в международното споразумение или в друг съответен акт.

(152)

Селскостопанските продукти могат в определени случаи да се ползват от специално третиране при внос в трети държави, ако продуктите отговарят на определени спецификации и/или ценови условия. Необходимо е административно сътрудничество между властите в третата държава, в която се извършва вносът, и Съюза, за да се осигури правилното прилагане на такава система. За тази цел продуктите следва да бъдат придружавани от сертификат, издаден в Съюза.

(153)

С цел да се направи необходимото изнасяните продукти да могат да се ползват от специално третиране при внос в трета държава, ако са спазени определени условия, съгласно международните споразумения, сключени от Съюза в съответствие с ДФЕС, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с изискването към компетентните органи на държавите членки, при поискване и след съответните проверки, да издават документ, удостоверяващ, че условията са спазени.

(154)

С цел да се избегнат смущения на пазара на коноп за влакна вследствие отглеждането на незаконни конопени култури, настоящият регламент следва да предвиди проверки на вноса на коноп и конопено семе, за да се гарантира, че за тези продукти се предоставят определени гаранции по отношение на съдържанието на тетрахидроканабинол в тях. Освен това вносът на конопено семе, което не е предназначено за посев, следва да продължи да бъде предмет на система за контрол, предвиждаща предоставяне на разрешения на съответните вносители.

(155)

На цялата територия на Съюза се води политика за качество по отношение на продуктите от сектора на хмела. По отношение на вносните продукти в настоящия регламент следва да се включат разпоредби, гарантиращи, че се внасят само продукти, които отговарят на равностойни минимални характеристики за качество. С цел да се сведе до минимум административната тежест, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка Със случаите, в които не следва да се прилагат задълженията, свързани с удостоверение за равностойност и етикетирането на опаковката.

(156)

Съюзът е сключил няколко споразумения с трети държави за преференциален достъп до пазара, позволяващи на тези държави да изнасят тръстикова захар в Съюза при благоприятни условия. Свързаните с това разпоредби относно оценката на нуждите на рафинериите от захар за рафиниране и — при определени условия — запазването на лицензиите за внос за специализирани потребители на значителни количества вносна сурова тръстикова захар, считани за рафинерии на пълен работен режим в Съюза, следва да се запазят за определен период. С цел да се гарантира, че внесената захар за рафиниране се рафинира съгласно тези изисквания, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с: използването на наименования за функционирането на схемите за внос; условията и изискванията за допустимост, на които трябва да отговаря операторът, за да подаде заявление за лицензия за внос, в т.ч. предоставянето на гаранция, както и с правилата за налаганите административни санкции.

(157)

Митническата система дава възможност за премахване на всички други предпазни мерки по външните граници на Съюза. При изключителни обстоятелства вътрешният пазар и митническият механизъм могат да се окажат неадекватни. В такива случаи, за да не остане пазарът на Съюза незащитен срещу смущенията, които могат да последват, Съюзът следва да може незабавно да вземе всички необходими мерки. Тези мерки следва да съответстват на международните ангажименти на Съюза.

(158)

Когато на пазара на Съюза възникнат или е възможно да възникнат смущения, е целесъобразно да се даде възможност за суспендиране на използването на режимите на активно и пасивно усъвършенстване.

(159)

Възстановяванията при износ в трети държави, предвид разликата между цените в Съюза и на световния пазар, и попадащи в границите, поставени с поетите задължения по линия на СТО, следва да бъдат запазени като мярка, която може да обхване някои продукти, за които се прилага настоящият регламент, когато условията на вътрешния пазар отговарят на тези, описаните при извънредни мерки. Субсидираният износ следва да се подчинява на ограничения по отношение на стойността и количеството и, без да се засяга прилагането на извънредните мерки, възстановяването трябва да е равно на нула.

(160)

Спазването на ограниченията по отношение на стойността следва да се гарантира в момента на определяне на възстановяванията при износ чрез мониторинг на плащанията съгласно правилата, отнасящи се до Европейския фонд за гарантиране на земеделието. Мониторингът следва да бъде улеснен чрез задължително предварително определяне на възстановяванията при износ, като се предвижда възможността, в случай на диференцирани възстановявания при износ, за промяна в посоченото местоназначение в рамките на един географски район, където се прилага единна ставка на възстановяване при износ. В случай на промяна на местоназначението следва да се изплатят възстановяванията при износ, приложими за действителното местоназначение, като горната граница на сумата да е приложима за предварително определеното местоназначение.

(161)

Спазването на количествените ограничения следва да се гарантира чрез надеждна и ефективна система за мониторинг. За тази цел отпускането на възстановяванията при износ следва да се обвърже с лицензия за износ. Възстановяванията при износ следва да се отпускат до наличните лимити, в зависимост от конкретното положение на всеки съответен продукт. Изключения от това правило следва да бъдат разрешени само за преработени продукти, които не са изброени в приложение I към Договорите и за които не важат ограниченията за обем. Следва да бъде предвидена възможност за дерогация от изискването за стриктно спазване на правилата за управление, когато не съществува вероятност износът, за който се предоставят възстановявания при износ, да надвиши определените количества.

(162)

В случай на износ на живи животни от рода на едрия рогат добитък възстановяванията при износ следва да се предоставят и изплащат само ако са спазени установените в законодателството на Съюза разпоредби относно хуманното отношение към животните, и по-специално относно защитата на животните по време на транспортиране.

(163)

С цел да се осигури правилното функциониране на системата на възстановяване при износ, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с изискването за предоставяне на гаранция, обезпечаваща изпълнението на задълженията на операторите.

(164)

С цел да се сведе до минимум административната тежест за операторите и компетентните органи, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с определяне на праговете, под които може да не се изисква спазване на задължението за издаване или представяне на лицензия за износ, за определяне на местоназначенията или операциите, за които може да бъде обосновано освобождаване от задължението за представяне на лицензия за износ, и за разрешаване в обосновани случаи лицензиите за износ да бъдат издавани впоследствие.

(165)

С цел справяне с практическите положения, в които е оправдана пълна или частична допустимост до възстановявания при износ, и с цел подпомагане на операторите да покрият потребностите в периода между представянето на заявлението и окончателното изплащане на възстановяването при износ, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с правилата за: определянето на друга дата за възстановяването; авансовото плащане на възстановявания при износ, в това число условията за представяне и освобождаване на гаранция; допълнителните доказателства, когато съществуват съмнения относно действителното местоназначение на продуктите и възможността за повторен внос на митническата територия на Съюза; местоназначенията, които се считат за износ от Съюза, и с включването в митническата територия на Съюза на местоназначения, които отговарят на условията за възстановяване при износ.

(166)

С цел да се осигури равен достъп до възстановяване при износ за износителите на продуктите, посочени в приложение I към Договорите, и на преработени продукти от тях, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с прилагането на някои правила за селскостопански продукти спрямо продуктите, изнасяни под формата на преработени продукти.

(167)

За да се гарантира, че продуктите, които се ползват от възстановяване при износ, се изнасят от митническата територия на Съюза, да се избегне тяхното връщане на тази територия, както и да се сведе до минимум административната тежест за операторите при генерирането и предоставянето на доказателства, че продуктите, ползващи се от възстановяване при износ, са пристигнали в държавата на местоназначение при диференцираните възстановявания, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с правилата относно: срока, в който трябва да бъде приключено излизането от митническата територия на Съюза, в това число времето за временно повторно влизане; обработката, на която продуктите, ползващи се от възстановяване при износ, могат да бъдат подложени през този период; доказателството за достигане до местоназначение, за да може да има право на диференцирани възстановявания; праговете на възстановявания и условията, при които износителите могат да бъдат освободени от задължението за представяне на такова доказателство; и условията за одобряване на доказателството, предоставено от независими трети страни, за достигане на местоназначението, когато се прилагат диференцирани възстановявания.

(168)

С цел да се насърчат износителите да спазват условията за хуманно отношение към животните и да се даде възможност на компетентните органи да контролират правилното предоставяне на възстановяванията при износ, когато това зависи от спазването на изискванията за хуманно отношение към животните, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка със спазването на изискванията за хуманно отношение към животните извън митническата територия на Съюза, включително използването на независими трети страни.

(169)

С цел да се вземе предвид спецификата на различните сектори, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка със специалните изисквания и условия за операторите и за продуктите, които отговарят на изискванията за възстановяване при износ, и за определяне на коефициентите за изчисляване на възстановяванията при износ, като се отчита процесът на отлежаване за определени спиртни напитки, произведени от зърнени култури.

(170)

Минималните износни цени за клубено-луковици вече не са от полза и следва да бъдат премахнати.

(171)

В съответствие с член 42 от ДФЕС разпоредбите на ДФЕС относно конкуренцията се прилагат по отношение на производството и търговията със селскостопански продукти само доколкото това е определено от законодателството на Съюза в рамките на член 43, параграф 2 от ДФЕС и в съответствие с предвидената там процедура.

(172)

С оглед на специфичните особености на селскостопанския сектор и неговата зависимост от правилното функциониране на цялата верига на предлагане на храни, включително ефективното прилагане на правилата за конкуренцията във всички свързани сектори по цялата верига на храните, която може да се отличава с висока концентрация, следва да се обърне специално внимание на правилото относно прилагането на правилата за конкуренцията, посочени в член 42 от ДФЕС. За тази цел е необходимо тясно сътрудничество между Комисията и органите по конкуренцията в държавите членки. Освен това приетите, където е уместно, насоки от Комисията са подходящ инструментза ориентиране на предприятията и другите засегнати участници.

(173)

Следва да се предвиди, че правилата относно конкуренцията, отнасящи се до споразуменията, решенията и практиките, посочени в член 101 от ДФЕС, и до злоупотребата с господстващо положение, се прилагат по отношение на производството и търговията със селскостопански продукти при условие, че тяхното прилагане не застрашава постигането на целите на ОСП.

(174)

Следва да бъде разрешен специален подход в случай на организации на земеделски стопани или организации на производители или техни асоциации, чиято цел е съвместно производство или предлагане на пазара на селскостопански продукти или използване на обща техническа база, освен ако такива съвместни действия изключват конкуренцията или застрашават постигането на целите, залегнали в член 39 от ДФЕС.

(175)

Без да се засяга регламентирането на предлагането на някои продукти, като например сирена или шунки, ползващи се със защитено наименование за произход или защитено географско указание, или вина, обхванати от специфични правила, следва да се възприеме специален подход по отношение на някои дейности на междубраншовите организации, при условие че тези дейности не водят до разделяне на пазарите, не засягат стабилното функциониране на ООП, не изкривяват или елиминират конкуренцията, не водят до фиксиране на цени или квоти и не създават дискриминация.

(176)

Правилното функциониране на вътрешния пазар би било изложено на риск от отпускането на национална помощ. Ето защо разпоредбите на ДФЕС относно държавната помощ следва, като общо правило, да се прилагат и по отношение на селскостопанските продукти. Въпреки това в определени случаи следва да се допускат изключения. В случаите, когато съществуват такива изключения, Комисията следва да е в състояние да изготви списък на съществуващи, нови или предвиждани национални помощи, да изпрати съответна информация до държавите членки и да предложи подходящи мерки.

(177)

Разпоредбите относно премията за изкореняване и някои мерки по линия на програмите за подпомагане на лозаро-винарския сектор не следва сами по себе си да изключват възможността за национални плащания за същите цели.

(178)

Поради специфичните икономически условия на производството и предлагането на пазара на месо и продукти от северен елен, Финландия и Швеция следва да продължат да предоставят национални плащания в това отношение.

(179)

Във Финландия отглеждането на захарно цвекло е обусловено от определени географски и климатични условия, които влияят неблагоприятно на сектора в допълнение към общото въздействие на реформата в сектора на захарта. Следователно на тази държава членка следва да се разреши на постоянна основа да извършва национални плащания в полза на своите производители на захарно цвекло.

(180)

Държавите членки следва да могат да извършват национални плащания за съфинансиране на мерките за пчеларството, заложени в настоящия регламент, както и за защитата на пчелните стопанства, които са повлияни неблагоприятно от структурни или природни условия, или са предмет напрограми за икономическо развитие, с изключение на национални плащания, предоставяни за производство или търговия.

(181)

Държавите членки, които участват в схемите за подобряване на достъпа до храна на децата, следва да имат възможност, в допълнение към помощта от Съюза, да отпускат национална помощ за доставянето на продукти и някои свързани с това разходи.

(182)

С цел да може да се реагира при оправдани кризисни случаи дори след края на преходния период, държавите членки следва да могат да извършват национални плащания за кризисна дестилация в рамките на цялостно бюджетно ограничение от 15 % от съответната стойност от годишния бюджет на държавата членка за националната програма за подпомагане. Преди предоставянето им тези национални плащания следва да бъдат съобщени на Комисията и да бъдат одобрени.

(183)

Държавите членки следва да могат да продължат да извършват национални плащания за черупкови плодове, както е предвидено понастоящем в член 120 от Регламент (ЕО) № 73/2009, за да се смекчат последиците от отделянето от производството на предишната схема на Съюза за подпомагане за черупковите плодове. За по-голяма яснота, тъй като посоченият регламент следва да бъде отменен, въпросните национални плащания следва да бъдат предвидени в настоящия регламент.

(184)

Следва да бъдат предвидени специални интервенционни мерки с цел да се реагира ефективно и ефикасно при опасност от смущения на пазара. Следва да се определи обхватът на тези мерки.

(185)

С цел да се реагира ефективно и ефикасно на опасности от смущения на пазара, причинени от значителни повишения или понижения на цените на вътрешния или външния пазар или от други събития и обстоятелства, които водят до значителни смущения на пазара или заплашват да причинят смущения на пазара, когато има вероятност това положение или последиците от него за пазара да продължат или да се влошат, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с мерките, необходими за справяне с такова положение на пазара, при спазване на евентуалните задължения, произтичащи от международни споразумения, и при положение че всички други мерки, които са на разположение в съответствие с настоящия регламент, се окажат недостатъчни, включително мерките за разширяване или изменение на обхвата, продължителността или други аспекти на други мерки, предвидени в рамките на настоящия регламент, или за да се предвиди възстановяване при износ или суспендиране, изцяло или частично, на прилагането на вносните мита, включително за определени количества или периоди, според нуждите.

(186)

Ограниченията на свободното обращение, произтичащи от прилагането на мерки за предотвратяване разпространението на болести по животните, могат да доведат до затруднения на пазара в една или повече държави членки. Опитът показва, че сериозните смущения на пазара, например значителен спад в потреблението или в цените, могат да се дължат на загуба на доверието на потребителите поради рискове за общественото здраве или за здравето на животните или растенията. С оглед на опита, обхватът на мерките, дължащи се на загуба на потребителско доверие, следва да бъде разширен, така че да обхване и растителните продукти.

(187)

Извънредните мерки за подкрепа на пазара на говеждо и телешко месо, мляко и млечни продукти, свинско месо, овче и козе месо, яйца и птиче месо следва да са пряко свързани с ветеринарно-санитарните мерки, приети с цел предотвратяване на разпространението на болести. Те следва да се предприемат по искане на държави членки, за да се избегнат сериозни нарушения на равновесието на пазарите.

(188)

С цел да се реагира ефективно на извънредни обстоятелства, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с разширяването на списъка на продуктите, определени в настоящия регламент, по отношение на които могат да се приемат извънредни мерки за подкрепа.

(189)

Комисията следва да бъде упълномощена да приема необходимите мерки с цел разрешаване на специфични проблеми в извънредни случаи.

(190)

Ефективната и ефикасна реакция срещу заплаха от смущения на пазара може да бъде особено важна в сектора на млякото. В извънредни случаи могат също така да възникнат специфични проблеми. Поради това е необходимо да се подчертае, че приемането от страна на Комисията на горепосочените мерки в случай на смущения на пазара, включително нарушаване на равновесието на пазара, или на мерките с цел разрешаване на специфични проблеми в извънредни случаи могат да са насочени по-специално към сектора на млякото.

(191)

За да се реагира на периоди на сериозно нарушаване на равновесието на пазара, като извънредни мерки може да са подходящи специфични категории колективни действия на частни оператори, за да се стабилизират засегнатите сектори, при точно определени гаранции, ограничения и условия. Когато подобни действия биха могли да попаднат в обхвата на член 101, параграф 1 от ДФЕС, Комисията следва да има възможността да предостави дерогация за ограничен период от време. Тези действия обаче следва да са с допълващ характер спрямо действието на равнището на Съюза в рамките на публичната интервенция и частното складиране или на предвидените в настоящия регламент извънредни мерки и следва да не засягат функционирането на вътрещния пазар.

(192)

Следва да бъде възможно от предприятията, държавите членки или третите държави да се изисква да предоставят информация за целите на прилагането на настоящия регламент, мониторинга, анализа и управлението на пазара на селскостопански продукти, гарантирането на прозрачност на пазара и правилното функциониране на мерките на ОСП, тяхната проверка, контрол, мониторинг, оценка и одит, както и за спазване на изискванията, предвидени в международни споразумения, включително изискванията за уведомяване в рамките на тези споразумения. С цел да се осигури хармонизиран, рационализиран и опростен подход, Комисията следва да бъде оправомощена да приема необходимите мерки по отношение на предоставянето на информация. В този процес тя следва да отчита потребностите от данни и полезното взаимодействие между потенциалните източници на данни.

(193)

С оглед да се осигури интегритетът на информационните системи, както и автентичността и четливостта на документите и свързаните с тях подавани данни, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с естеството и вида на подаваната информация; категориите обработвани данни и максималните срокове за тяхното съхранение; целта на тяхното обработване, особено в случай на публикуване на тези данни и предаването им на трети държави; правата за достъп до информация или до предоставените информационни системи, както и условията за публикуване на информацията.

(194)

За тези данни е приложимо правото на Съюза относно защитата на физическите лица при обработването на лични данни и относно свободното движение на тези данни, по-специално Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (10) и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (11).

(195)

Беше проведена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните и той даде становище на 14 декември 2011 г. (12).

(196)

Следва да се прехвърлят средства от резерва за кризи в селскостопанския сектор съгласно условията и процедурата, посочени в член 24 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 и точка 22 от Междуинституционалното 17 декември 2013 г. споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетните въпроси и относно доброто финансово управление (13) и следва да се уточни, че настоящият регламент е приложимият основен акт.

(197)

С цел да се осигури плавен преход от уредбата, предвидена в Регламент (ЕО) № 1234/2007, към уредбата, предвидена в настоящия регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с установяването на необходимите мерки, по-специално мерките, необходими за защита на придобитите права и оправданите правни очаквания на предприятията.

(198)

Използването на процедурата по спешност при приемането на делегирани актове съгласно този регламент следва да бъде запазено за извънредни случаи, когато това е необходимо поради наложителни причини за спешност, за да се реагира ефективно и ефикасно при опасност от смущения на пазара или при настъпване на пазарни смущения. Следва да бъде обоснован изборът на процедура по спешност и да бъдат определени случаите, в които следва да се използва процедурата по спешност.

(199)

С цел да се осигурят еднакви условия за прилагане на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (14).

(200)

За приемане на актовете за изпълнение на настоящия регламент следва да се използва процедурата по разглеждане, като се има предвид, че тези актове са свързани с ОСП, както е посочено в член 2, параграф 2, буква б), подточка ii) от Регламент (ЕС) № 182/2011. За приемане на актове за изпълнение на настоящия регламент, свързани с въпроси на конкуренцията, обаче следва да се използва процедурата по консултиране, като се има предвид, че процедурата по консултиране се използва по принцип за приемане на актове за изпълнение в областта на правото на конкуренцията.

(201)

Комисията следва да приема актове за изпълнение с незабавно приложение във връзка с приемане, изменение или отмяна на предпазните мерки на Съюза, със суспендиране на използването на режима на обработка под митнически контрол или режимите на активно или пасивно усъвършенстване, и нуждата, ако това е необходимо за да се реагира незабавно на пазарната ситуация, и за разрешаване специфични проблеми при неотложна ситуация, която изисква незабавни действия, когато в надлежно обосновани случаи това са налага поради наложителни причини за спешност

(202)

По отношение на някои мерки в рамките на настоящия регламент, които изискват бързи действия или се състоят само в прилагане на общите разпоредби към специфични положения, без свобода на преценка, на Комисията следва да се предостави правомощието да приема актове за изпълнение, без да се прилага Регламент (ЕС) № 182/2011.

(203)

Комисията следва допълнително да бъде оправомощена да изпълнява определени административни или управленски задачи, които не са свързани с приемането на делегирани актове или актове за изпълнение.

(204)

В настоящия регламент следва да бъдат предвидени специални правила относно Хърватия в съответствие с Акта за присъединяване на Хърватия (15).

(205)

Съгласно Регламент (ЕО) № 1234/2007 няколко мерки по сектори ще изтекат в рамките на разумен срок след влизането в сила на настоящия регламент. След отмяната на Регламент (ЕО) № 1234/2007, съответните разпоредби следва да продължат да се прилагат до края на съответните схеми.

(206)

Регламент (ЕИО) № 922/72 на Съвета (16) относно предоставянето на помощ за копринени буби за 1972—1973 година на отглеждане вече не е актуален; Регламент (ЕИО) № 234/79 относно процедурата за промяна на номенклатурата на Общата митническа тарифа се заменя с настоящия регламент; Регламент (ЕО) № 1601/96 (17) на Съвета относно помощта за производителите на хмел за реколтата през 1995 г. е временна мярка, която поради естеството си вече не е актуална. Регламент (ЕО) № 1037/2001 на Съвета (18) относно разрешаване на предлагането и доставянето на някои вносни вина е заменен с разпоредбите на Споразумението между Европейската общност и Съединените американски щати за търговията с вина, прието с Решение 2006/232/ЕО на Съвета (19), и следователно не е актуален. От съображения за яснота и правна сигурност тези регламенти следва да бъдат отменени.

(207)

Някои правила в сектора на млякото и млечните продукти, по-специално тези относно договорните отношения и преговорите; регулирането на доставката на сирене със защитено наименование за произход или защитено географско указание; както и декларациите на първите изкупвачи, организациите на производителите, асоциациите на организации на производителите и междубраншовите организации, влязоха в сила неотдавна и продължават да бъдат оправдани при сегашните икономически обстоятелства, свързани с пазара на мляко и структурата на веригата за доставки. Поради това те следва да се прилагат в този сектор за достатъчно дълъг период от време (както преди, така и след премахването на квотите за мляко), за да могат да имат пълен ефект. Тези правила обаче следва да са временни по своя характер и следва да подлежат на преглед. Комисията следва да приеме доклади относно развитието на пазара на млякото, които да включват по-специално евентуални стимули за насърчаване на млекопроизводителите да сключват споразумения за съвместно производство, като първият доклад трябва да бъде представен до 30 юни 2014 г., а вторият доклад до 31 декември 2018 г.,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ЧАСТ I

УВОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Обхват

1.   С настоящия регламент се установява обща организация на пазарите на селскостопански продукти, което означава всички продукти, изброени в приложение I към Договорите, с изключение на продуктите от риболов и аквакултури, съгласно определението им в законодателните актове на Съюза за общата организация на пазарите на продуктите от риболов и аквакултури.

2.   Селскостопанските продукти, определени в параграф 1, се разпределят в следните сектори, посочени в съответните части на приложение I:

a)

зърнени култури, част I

б)

ориз, част II;

в)

захар, част III;

г)

сух фураж, част IV;

д)

семена, част V;

е)

хмел, част VI;

ж)

маслиново масло и трапезни маслини, част VII;

з)

лен и коноп, част VIII;

и)

плодове и зеленчуци, част IX;

й)

преработени плодови и зеленчукови продукти, част X;

к)

банани, част XI;

л)

вино, част XII;

м)

живи дървета и други растения, луковици, корени и други подобни, рязан цвят и декоративна растителност, част ХIII;

н)

тютюн, част XIV;

о)

говеждо и телешко месо, част XV;

п)

мляко и млечни продукти, част XVI;

р)

свинско месо, част XVII;

с)

овче месо и козе месо, част XVIII;

т)

яйца, част XIX;

у)

птиче месо, част XX;

ф)

етилов алкохол от земеделски произход, част XXI;

х)

пчелни продукти, част XXII;

ц)

копринени буби, част XXIII;

ч)

други продукти, част XXIV.

Член 2

Общи разпоредби на общата селскостопанска политика (ОСП)

Регламент (ЕС) № 1306/2013 и разпоредбите, приети в съответствие с него, се прилагат по отношение на мерките, определени в настоящия регламент.

Член 3

Определения

1.   За целите на настоящия регламент се прилагат отнасящите се до някои сектори определения, които се съдържат в приложение II.

2.   Определенията, съдържащи се в приложение II, част II, раздел Б, се прилагатдо края на пазарна година за захар 2016/2017.

3.   За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, съдържащи се в Регламент (ЕС) № 1306/2013, Регламент (ЕС) № 1307/2013на Европейския парламент и на Съвета (20) и Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета (21) освен ако не е предвидено друго в настоящия регламент.

4.   За да се вземат предвид специфичните характеристики на сектора на ориза, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 за изменение на определенията относно сектора на ориза, посочени в част I от приложение II, в степента, необходима за актуализирането им съобразно пазарните промени.

5.   За целите на настоящия регламент:

а)

„по-слабо развити региони“ означава регионите, определени като такива в член 90, параграф 2, първа алинея, буква а), от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета] (22).

б)

„неблагоприятно климатично събитие, което може да бъде приравнено на природно бедствие“ означава климатични условия като слана, градушка, заледяване, дъжд или суша, които унищожават над 30 % от средногодишната продукция на даден земеделски стопанин за предшестващия тригодишен период или средния обем за три години на база предшестващия петгодишен период, като се изключват най-високият и най-ниският показател.

Член 4

Корекции на номенклатурата на Общата митническа тарифа, използвана за селскостопански продукти

Когато е необходимо с оглед отчитане на измененията в Комбинираната номенклатура, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 за коригиране в настоящия регламент на описанието на продуктите и препратките към позициите или подпозициите на Комбинираната номенклатура.

Член 5

Коефициенти на превръщане за ориза

Комисията може да приема актове за изпълнение относно:

а)

определянето на коефициентите на превръщане за ориза в различните стадии на преработка, разходите за преработка и стойността на вторичните продукти;

б)

приемането на всички необходими мерки относно прилагането на коефициентите на превръщане за ориза.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.

Член 6

Пазарни години

Определят се следните пазарни години:

а)

от 1 януари до 31 декември на дадена година за секторите на плодовете и зеленчуците, на преработените плодове и зеленчуци и на бананите;

б)

от 1 април до 31 март на следващата година за сектора на сухия фураж и сектора на бубарството;

в)

от 1 юли до 30 юни на следващата година за:

i)

сектора на зърнените култури;

ii)

сектора на семената;

iii)

сектора на маслиновото масло и трапезните маслини;

iv)

сектора на лена и конопа;

v)

сектора на млякото и млечните продукти;

г)

от 1 август до 31 юли на следващата година за лозаро-винарския сектор;

д)

от 1 септември до 31 август на следващата година за сектора на ориза;

е)

от 1 октомври до 30 септември на следващата година за сектора на захарта.

Член 7

Референтни прагове

1.   Определят се следните референтни прагове:

а)

по отношение на сектора на зърнените култури — 101,31 EUR/тон, на етапа на продажба на едро, за стоки, доставени до склад, преди разтоварване;

б)

по отношение на неолющения ориз — 150 EUR/тон за стандартно качество, определено в точка А от приложение III, на етапа на продажба на едро, за стоки, доставени до склад, преди разтоварване;

в)

по отношение на захар със стандартно качество, определено в точка Б от приложение III, за непакетирана захар франко завод:

i)

за бяла захар: 404,4 EUR/тон;

ii)

за сурова захар: 335,2 EUR/тон;

г)

по отношение на сектора на говеждото и телешкото месо — 2 224 EUR/тон за кланични трупове на мъжки животни от рода на едрия рогат добитък от клас по конформация/залоеност R3 по скалата на Съюза за класификация на кланични трупове на едър рогат добитък на възраст осем месеца или повече, посочена в буква А от приложение IV;

д)

по отношение на сектора на млякото и млечните продукти:

i)

246,39 EUR на 100 kg — за масло;

ii)

169,80 EUR на 100 kg — за обезмаслено мляко на прах;

е)

по отношение на свинското месо — 1 509,39 EUR/тон за кланични трупове на свине със стандартно качество, определено на база тегло и съдържание на постно месо в съответствие със скалата на Съюза за класификация на кланични трупове на свине, посочена в буква Б от приложение IV, както следва:

i)

кланични трупове с тегло от 60 до по-малко от 120 kg: клас Е;

ii)

кланични трупове с тегло от 120 до 180 kg: клас R;

ж)

по отношение на сектора на маслиновото масло:

i)

1 779 EUR/тон за необработено маслиново масло „extra virgin“;

ii)

1 710 EUR/тон за необработено маслиново масло;

iii)

1 524 EUR/тон за маслиново масло за осветление с две степени на съдържание на свободни киселини, като тази сума се намалява с 36,70 EUR/тон за всяка допълнителна степен на киселинност.

2.   Предвидените в параграф 1 референтни прагове са предмет на преглед от страна на Комисията, като се вземат предвид обективни критерии, а именно новостите в производството, разходите за производството (особено за суровини) и пазарните тенденции. При необходимост референтните прагове се актуализират в съответствие с обикновената законодателна процедура съобразно развитието на производството и пазарите.

ЧАСТ II

ВЪТРЕШЕН ПАЗАР

ДЯЛ I

ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ПАЗАРА

ГЛАВА II

Схеми за помощ

Раздел 4

Програми за подпомагане в лозаро-винарския сектор

Подраздел 1

Общи разпоредби и допустими мерки

Член 39

Обхват

В настоящия раздел се определят правилата, уреждащи предоставянето на средства от Съюза на държавите членки и използването на тези средства от държавите членки в рамките на петгодишни национални програми за подпомагане („програми за подпомагане“) с цел финансиране на специални мерки за подпомагане в подкрепа на лозаро-винарския сектор.

 

Член 40

Съвместимост и съгласуваност

1.   Програмите за подпомагане трябва да са съвместими с правото на Съюза и да са съгласувани с дейностите, политиките и приоритетите на Съюза.

2.   Държавите членки отговарят за програмите за подпомагане и гарантират те да са вътрешно последователни, както и да саизготвени и да се прилагат по обективен начин, като се отчита икономическото положение на съответните производители и необходимостта от избягване на неоправдано неравно третиране на производителите.

3.   Не се предоставя подпомагане за:

а)

научноизследователски проекти и мерки за подпомагане на научноизследователски проекти, различни от посочените в член 45, параграф 2, букви г) и д);

б)

мерки, които са включени в програмите на държавите членки за развитие на селските райони съгласно Регламент (ЕС) № 1305/2013.

 

Член 41

Представяне на програми за подпомагане

1.   Всяка посочена в приложение VI държава членка производителка представя на Комисията проект на петгодишна програма за подпомагане, включваща поне една от допустимите мерки, предвидени в член 38.

2.   Мерките за подпомагане в рамките на проектите на програми за подпомагане се изготвят на географското равнище, което държавата членка счита за най-подходящо. Държавите членки се консултират с компетентните органи и организации на подходящото териториално равнище относно проекта на програма за подпомагане преди представянето й на Комисията.

3.   Всяка държава членка представя само един проект за програма за подпомагане, който може да отчита определени регионални особености.

4.   Програмите за подпомагане стават приложими три месеца след представянето на проекта на програма за подпомагане на Комисията.

Комисията може обаче да приема актове за изпълнение, 229с които се установява, че представения проект напрограма за подпомагане не отговаря на правилата, изложени в настоящия раздел, и се информира за това държавата членка. В този случай държавата членка представя на Комисията преразгледан проект на програма за подпомагане. Преразгледаната програма за подпомагане става приложима два месеца след представянето на преразгледания проект на програма за подпомагане, освен ако не бъде установена продължаваща несъвместимост, в който случай се прилага настоящата алинея.

Тези актове за изпълнение се приемат без да се прилага процедурата, посочена в член 229, параграфи 2 или 3,

5.   Параграф 4 се прилага mutatis mutandis за промени в приложимите програми за подпомагане, представени от държавите членки.

 

Член 42

Съдържание на програмите за подпомагане

Тези мерки съдържат най-малко следните елементи:

а)

подробно описание на предложените мерки, както и на техните количествени цели;

б)

резултатите от проведените консултации;

в)

оценка за очакваното въздействие в технически, икономически, екологичен и социален план;

г)

график за прилагане на мерките;

д)

обща таблица за финансиране, представяща средствата, които ще се използват, и тяхното индикативно разпределение за отделните мерки в съответствие с установените в приложение VI бюджетни ограничения;

е)

критериите и количествените показатели, които да се използват при наблюдението и оценката, както и предприетите мерки за осигуряване на правилното и ефективно прилагане на програмите за подпомагане; и

ж)

посочване на компетентните органи и на структурите, които отговарят за изпълнението на програмата за подпомагане.

 

Член 43

Допустими мерки

Програмите за подпомагане могат да включват само една или повече от следните мерки:

а)

популяризиране в съответствие с член 45;

б)

преструктуриране и конверсия на лозя в съответствие с член 46;

в)

събиране на реколтата на зелено в съответствие с член 47;

г)

взаимоспомагателни фондове в съответствие с член 48;

д)

застраховане на реколтата в съответствие с член 49;

е)

инвестиции в съответствие с член 50;

ж)

иновации в лозаро-винарския сектор в съответствие с член 51;

з)

дестилация на вторични продукти в съответствие с член 52.

 

Член 44

Общи правила относно програмите за подпомагане

1.   Наличните финансови средства на Съюза се разпределят в рамките на бюджетните ограничения, предвидени в приложение IVI.

2.   Подпомагане от Съюза се предоставя само за допустимите разходи, извършени след представяне на съответния проект на програмиза подпомагане.

3.   Държавите членки не участват в покриването на разходите за мерките, финансирани от Съюза по програмите за подпомагане.

Подраздел 2

Специални мерки за подпомагане

Член 45

Популяризиране

1.   Подпомагането съгласно настоящия член обхваща мерки за информиране или популяризиране на вината на Съюза:

а)

в държавите членки, с оглед информиране на потребителите за отговорната консумация на вино и за системите на Съюза, обхващащи наименованията за произход и географските указания; или

б)

в трети държави, с оглед повишаване на тяхната конкурентоспособност.

2.   Мерките по параграф 1, буква б) се прилагат за вината със защитено наименование за произход или защитено географско указание или за вината с означение на винения сорт лоза и се изразяват единствено в един или повече елементи от следното:

а)

връзки с обществеността, мерки за популяризиране или реклама, които по-специално изтъкват високите стандарти при продуктите от Съюза, най-вече от гледна точка на качеството, безопасността на храните или околната среда;

б)

участие в мероприятия, панаири или изложения с международна значимост;

в)

информационни кампании, по-специално относно системите на Съюза, отнасящи се до наименованията за произход, географските указания и биологичното производство;

г)

проучвания на нови пазари, необходими за разширяване на пазарните възможности;

д)

проучвания с цел оценка на резултатите от мерките за популяризиране и информиране.

3.   Делът, с който Съюзът участва в мерките за информиране или популяризиране, посочени в параграф 1, не надвишава 50 % от допустимите разходи.

 

Член 46

Преструктуриране и конверсия на лозя

1.   Целта на мерките за преструктуриране и конверсия на лозя е да се повиши конкурентоспособността на винопроизводителите.

2.   Преструктурирането и конверсията на лозята се подпомага, ако държавите членки представят опис на своя производствен потенциал в съответствие с член 102, параграф 3.

3.   Подпомагането за преструктурирането и конверсията на лозя, което би могло да допринесе и за подобряване на системите за устойчиво производство и „екологичния отпечатък“ на лозаро-винарския сектор, може да обхваща само една или повече от следните дейности:

а)

конверсия на сортовете, включително чрез присаждане;

б)

промяна на местонахождението на лозята;

в)

презасаждане на лозя, когато това е необходимо поради задължително изкореняване поради съображения, свързани със здравето на човека или растенията, по инструкции на компетентния орган на държавата членка;

г)

подобряване на техниките за управление на лозята, по-специално чрез внедряване на усъвършенствани системи за устойчиво производство.

Подпомагането не обхваща обичайното обновяване на лозя, т.е. презасаждане на същия винен сорт върху същия парцел и при същия метод на отглеждане, когато лозята са приключили естествения си жизнен цикъл.

Държавите членки могат да установят допълнителни спецификации, особено по отношение на възрастта на обновяваните лозя.

4.   Подпомагането на преструктурирането и конверсията на лозя, включително подобряването на техниките за управление на лозя, може да се осъществява единствено под следните форми:

а)

обезщетяване на производителите за загуба на доход вследствие на прилагането на мярката;

б)

помощ за покриване на разходите по преструктуриране и конверсия.

5.   Посоченото в параграф 4, буква а) обезщетяване на производителите за загуба на доход може да покрие до 100 % от съответните загуби и да приеме една от следните форми:

а)

независимо от разпоредбите на част II, дял I, глава III, раздел IVa, подраздел II от Регламент (ЕО) № 1234/2007 за определяне на преходния режим за правата на засаждане — разрешение за едновременно отглеждане на стари и нови лозови насаждения до края на преходния режим за максимален период, който не надвишава три години;

б)

парично обезщетение.

6.   Участието на Съюза в покриването на действителните разходи за преструктуриране и конверсия на лозя не надвишава 50 % от тези разходи. В по-слабо развитите региони участието на Съюза в покриването на разходите за преструктуриране и конверсия не надвишава 75 %.

 

Член 47

Събиране на реколтата на зелено

1.   За целите на настоящия член „събиране на реколтата на зелено“ означава пълното унищожаване или отстраняване на гроздовете, докато все още не са узрели, като по този начин добивът от съответната площ се намалява до нула.

Оставянето на гроздето с търговско качество върху насажденията в края на нормалния производствен цикъл (небране) не се счита за събиране на реколта на зелено.

2.   Подпомагането на събирането на реколтата на зелено допринася за възстановяване на равновесието между търсенето и предлагането на пазара на вино в Съюза с оглед предотвратяването на пазарни кризи.

3.   Подпомагането за събиране на реколтата на зелено може да се предоставя като обезщетение под формата на плащане с фиксиран размер за хектар, който се определя от съответната държава членка. Това плащане не надвишава 50 % от сумата на преките разходи за унищожаване или отстраняване на гроздовете и от загубата на приходи, произтичаща от унищожаването или отстраняването.

4.   Заинтересованите държави членки въвеждат система, почиваща на обективни критерии, за да гарантират, че мярката за събиране на реколтата на зелено не води до обезщетения за отделни винопроизводители над тавана, определен в параграф 3.

 

Член 48

Взаимоспомагателни фондове

1.   Подпомагането на създаването на взаимоспомагателни фондове представлява помощ за онези производители, които желаят да се застраховат срещу колебанията на пазара.

2.   Подпомагането на създаването на взаимоспомагателни фондове може да се предостави под формата на временна и постепенно намаляваща помощ за покриване на административните разходи на тези фондове.

 

Член 49

Застраховане на реколтата

1.   Подпомагането на застраховането на реколтата съдейства за запазване на доходите на производителите, когато има загуби вследствие на природни бедствия, неблагоприятни климатични условия, болести или нашествия от вредители.

В застрахователните договори се поставя условие бенефициерите да предприемат необходимите превантивни мерки спрямо рисковете.

2.   Подпомагането за застраховане на реколтата може да се предоставя под формата на финансово участие на Съюза, което не надвишава:

а)

80 % от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите за застраховане срещу загуби, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени към природни бедствия;

б)

50 % от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите за застраховане:

i)

срещу загубите, посочени в буква а) и срещу други загуби, причинени от неблагоприятни климатични условия;

ii)

срещу загуби, причинени от животни, болести по растенията или нашествия от вредители.

3.   Подпомагане за застраховане на реколтата може да се предоставя, ако съответните застрахователни плащания не обезщетяват производителите в размер, по-висок от 100 % от претърпяната загуба на доход, като се отчитат всички обезщетения, които производителите може да са получили по други схеми за подпомагане, свързани със застрахования риск.

4.   Подпомагането за застраховане на реколтата не трябва да нарушава конкуренцията на застрахователния пазар.

 

Член 50

Инвестиции

1.   Може да се предоставя подпомагане за инвестиране в материални или нематериални активи под формата на съоръжения за преработка и инфраструктура на лозаро-винарския сектор, както и структури и средства за предлагане на пазара. Тези инвестиции са предназначени за подобряване на общите резултати на предприятието и адаптирането му към изискванията на пазара, както и за повишаване на неговата конкурентоспособност и засягат производството или предлагането на пазара на лозаро-винарските продукти, посочени в приложение VII, част II, включително с оглед на повече икономии на енергия, повишаване на глобалната енергийна ефективност и устойчивостта на процесите.

2.   Подпомагането по параграф 1 в неговия максимален размер:

а)

се прилага само за микро-, малки и средни предприятия по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията (24);

б)

може освен това да се прилага за всички предприятия за най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС и за малките острови в Егейско море съгласно определението в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 229/2013 на Европейския парламент и на Съвета (25).

За предприятия, които не са включени в обхвата на дял I, член 2, параграф 1 от приложението към Препоръка 2003/361/ЕО, с по-малко от 750 служители или с оборот, по-малък от 200 млн. евро, максималният интензитет на помощта се съкращава наполовина.

Подпомагане не се предоставя на предприятия в затруднение по смисъла на Насоките на Общността за държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение (26).

3.   Разходите, които отговарят на условията за финансиране, изключват недопустимите разходи, посочени в член 69, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

4.   Към участието на Съюза се прилагат следните максимални размери на помощта по отношение на допустимите инвестиционни разходи:

а)

50 % в по-слабо развитите региони;

б)

40 % в райони, различни от по-слабо развитите региони;

в)

75 % в най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС;

г)

65 % на малките острови в Егейско море съгласно определението в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 229/2013.

5.   Член 71 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 се прилага mutatis mutandis за подпомагането, посочено в параграф 1 от настоящия член.

 

Член 51

Иновации в лозаро-винарския сектор

Може да се предоставя подпомагане за инвестиране в материални или нематериални активи, целящи разработването на нови продукти, процеси и технологии, свързани с продуктите, посочени в приложение VII, част II. Подпомагането е насочено към увеличаване на пазарната реализация и конкурентоспособността на лозаро-винарските продукти на Съюза и може да включва елемент на трансфер на знания. Максималният размер на помощта относно участието на Съюза в подпомагането, предвидено в този член е същия като този, посочен в член 50, параграф 4.

 

Член 52

Дестилация на вторични продукти

1.   Може да се предоставя подпомагане за доброволната или задължителната дестилация на вторични продукти от производството на вино, извършена съгласно условията, посочени в приложение VIII, част II, раздел Г.

Размерът на помощта се определя на обемен процент и на хектолитър произведен алкохол. Не се изплаща помощ за алкохолния обем, съдържащ се в подлежащите на дестилиране вторични продукти, който надвишава 10 % по отношение на алкохолния обем, съдържащ се в произведеното вино.

2.   Това подпомагане се заплаща на дестилерии, които преработват вторични продукти от винопроизводството, доставени за производството на суров алкохол с алкохолно съдържание най-малко 92 % на обем.

Държавите членки могат да предвидят предоставянето на гаранция от страна на бенефициера да бъде предварително условие за предоставянето на подкрепа.

3.   Максимално приложимите равнища на помощта се основават на разходите за събиране и преработка и се определят от Комисията чрез актове за изпълнение съгласно член 54.

4.   Съответната помощ включва обща сума, която да компенсира за разходите за събиране на вторични продукти от винопроизводството. Сумата се прехвърля от дестилатора на производителя, когато съответните разходи се поемат от последния.

5.   Алкохолът, получен от посочената в параграф 1 дестилация, за която е предоставено подпомагане, се използва изключително за промишлени или енергийни цели, за да се избегне нарушаване на конкуренцията.

Подраздел 3

Процедурни разпоредби

Член 53

Делегирани правомощия

За да се осигури изпълнението на целите на програмите на държавите членки за подпомагане в лозаро-винарския сектор и ефикасното и ефективно използване на фондовете на Съюза, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 за установяване на правила:

а)

правила относно отговорността за разходите между датата на получаване от Комисията на програмите за подпомагане и измененията на програмите за подпомагане и датата, от която се прилагат;

б)

правила относно съдържанието на програмите за подпомагане и разходите, административните разходи и разходите за персонал и дейностите, които могат да бъдат включени в програмите за подпомагане на държавите членки и възможността и условията за извършване на плащания чрез посредници, в случаите на подкрепа за застраховането на реколтата, предвидена в член 49;

в)

правила относно изискването за предоставяне на гаранция, когато се извършва авансово плащане;

г)

правила относно условията за използването на термини за целите на настоящия раздел;

д)

правила относно определянето на таван на разходите за презасаждане на овощни градини поради съображения, свързани със здравето на човека или растенията, в съответствие с член 46, параграф 3, първа алинея, буква в);

е)

правила относно избягването на двойно финансиране по линия на:

i)

различните дейности в програмата на дадена държава членка за подкрепа на лозаро-винарството и

ii)

програмата на дадена държава членка за подкрепа на лозаро-винарството и програмите ѝ за развитие на селските райони или за популяризиране;

ж)

правила, съгласно които производителите трябва да изтеглят вторичните продукти от винопроизводството и относно изключенията от това задължение, за да се избегне допълнителната административна тежест, и правила за доброволното сертифициране на дестилерии;

з)

правила, които позволяват на държавите членки да определят условия за правилното функциониране на мерките за подкрепа в програмите си.

 

Член 54

Изпълнителни правомощия в съответствие с процедурата по разглеждане

Комисията може да приема актове за изпълнение за установяване на мерки относно:

а)

представянето на програми за подпомагане, съответното финансово планиране и преразглеждането на програмите за подпомагане;

б)

процедурите за кандидатстване, подбор и плащане;

в)

подаването, формата и съдържанието на докладите и оценките на програмите за подпомагане на държавите членки;

г)

определянето от държавите членки на размера на помощта за събиране на реколтата на зелено и за дестилация на вторичните продукти;

д)

финансовото управление и разпоредбите във връзка с прилагането на мерките за подкрепа от държавите членки;

е)

процедурите за определяне и размера на гаранцията, която се предоставя, когато се извършва авансово плащане.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.

 

ГЛАВА III

Схема за разрешаване на лозови насаждения

Член 61

Срок на действие

Установената в настоящата глава схема за разрешаване на лозови насаждения се прилага от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2030 г., като Комисията извършва междинен преглед, за да оцени функционирането на схемата, и по целесъобразност представя предложения.

Раздел 1

Управление на схемата за разрешаване на лозови насаждения

 

Член 62

Разрешения

1.   Винените сортове лозя, класифицирани в съответствие с член 81, параграф 2, могат да се засаждат или презасаждат само ако е издадено разрешение в съответствие с членове 64, 66 и 68 съгласно условията, установени в настоящата глава.

2.   Държавите членки издават разрешението по параграф 1 за конкретна площ в хектари след подаването на заявление от страна на производителите, като се спазват обективни и недискриминационни критерии за допустимост. Разрешението се издава без да се начислява такса на производителите.

3.   Разрешенията по параграф 1 са валидни за срок от три години, считано от датата на издаването им. Когато даден производител не е използвал даденото му разрешение през срока на валидност, той подлежи на административни санкции, съгласно определеното в член 89, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

4.   Настоящата глава не се прилага за засаждането и презасаждането на площи, предназначени за експериментални цели или за лозов посадъчен материал, за площите, чието вино или лозаро-винарски продукти са предназначени единствено за консумация в домакинството на винопроизводителяили за площи, които ще бъдат засадени с нови лози в резултат на отчуждаване на имоти в обществен интерес в съответствие с националнотоправо.

 

Член 63

Предпазен механизъм за новите насаждения

1.   Всяка година държавите членки дават разрешения за нови насаждения в размер, съответстващ на 1 % от общата площ на територията им, която е била засадена с лози към 31 юли предходната година.

2.   Държавите членки могат:

а)

да прилагат на национално равнище по-нисък процент от предвидения в параграф 1;

б)

да ограничат издаването на разрешения на регионално равнище само за определени площи, които отговарят на изискванията за производство на вина със защитено наименование за произход, за площи, които отговарят на изискванията за производството на вина със защитено географско указание, или за площи без географско указание.

3.   Евентуалните ограничения, посочени в параграф 2, които допринасят за организираното нарастване на броя на лозовите насаждения, се фиксират в размер над 0 % и се обосновават с един или няколко от следните доводи:

а)

необходимостта да се избегне доказан риск от прекомерно предлагане на лозаро-винарски продукти предвид пазарните перспективи за тези продукти, като ограниченията не трябва да надхвърлят необходимото за постигане на тази цел;

б)

необходимостта да се избегне доказан риск от значително обезценяване на определено защитено наименование за произход или защитено географско указание.

4.   Държавите членки публикуват решенията, приети съгласно параграф 2, и надлежно ги обосновават. Държавите членки уведомяват незабавно Комисията за тези решения и обосновката им.

 

Член 64

Издаване на разрешения за нови лозови насаждения

1.   Ако общият размер на площите, за които са подадени допустими заявления за дадена година, не надвишава обявената от държавата членка площ, всички такива заявления се одобряват.

За целите на настоящия член държавите членки могат да прилагат един или няколко от следните обективни и недискриминационни критерии за допустимост:

а)

заявителят да притежава земеделска площ, не по-малка от площта, за която иска разрешение;

б)

заявителят да притежава адекватни професионални умения и компетентност;

в)

заявлението да не представлява значителен риск от злоупотреба с репутацията на определено защитено наименование за произход, което условие се приема за изпълнено по подразбиране, освен в случаите, когато публичните органи са доказали наличието на такъв риск;

г)

при надлежна обосновка — един или няколко от критериите, изброени в параграф 2, при условие че се прилагат по обективен и недискриминационен начин.

2.   Ако общият размер на площите, за които са подадени допустими заявления по параграф 1, за дадена година надвишава обявената от държавата членка площ, разрешенията се издават при пропорционално разпределение на хектарите между всички заявители въз основа на площта, за която са поискали разрешение. Това издаване на разрешения може освен това частично или изцяло да отговаря на един или няколко от следните обективни и недискриминационни критерии:

а)

производители, които засаждат лозови насаждения за първи път и ръководят стопанството (нови участници);

б)

площи, чиито лозови насаждения допринасят за опазването на околната среда;

в)

площи, които ще бъдат засадени с нови лози в рамките на проекти за комасация на земята;

г)

площи, изложени на природни или други специфични неблагоприятни условия;

д)

устойчивост на проекти за развитие или презасаждане въз основа на икономическа оценка;

е)

площи, които ще бъдат засадени с нови лозови насаждения и допринасят за повишаване на конкурентоспособността на ниво стопанство и в регионален план;

ж)

проекти с потенциал за подобряване на качеството на продуктите с географски указания;

з)

площи, които ще бъдат засадени с нови лози в рамките на увеличаване на мащаба на малки и средни стопанства.

3.   Държавите членки обявяват публично критериите по параграфи 1 и 2, които прилагат, и незабавно ги съобщават на Комисията.

 

Член 65

Роля на професионалните организации

При прилагането на член 63, параграф 2 държавите членки могат да вземат предвид препоръките, предоставени от признати професионални организации, действащи в лозаро-винарския сектор, посочени в членове 152, 156 и 157, от заинтересовани групи производители, посочени в член 95, или от други видове професионални организации, признати от законодателството на съответната държава членка, при условие че тези препоръки се предшестват от споразумениесключено между съответните представителни страни в референтния географски район.

Препоръките се правят за период, не по-дълъг от три години.

 

Член 66

Презасаждане

1.   Държавите членки издават автоматично разрешение на производителите, които изкореняват лозовите насаждения от дадена площ след 1 януари 2016 г. и представят заявление. Разрешението е за размер, равностоен на нетната реколта от тази площ. Обхванатите от такива разрешения площи не се вземат предвид при прилагането на член 63.

2.   Държавите членки могат да издават разрешения съгласно параграф 1 на производители, които се ангажират да изкоренят лозовите насаждения от дадена площ, ако това изкореняване се извърши най-късно до края на третата година, считано от датата, на която са засадени новите лозови насаждения.

3.   Разрешението по параграф 1 се използва в същото стопанство, в което е извършено изкореняването. В площите, които отговарят на условията за производство на вина със защитени наименования за произход или защитени географски указания, държавите членки могат въз основа на препоръка от професионална организация съгласно член 65 да ограничат презасаждането до лози, които отговарят на същата спецификация за защитено наименование за произход или защитено географско указание като изкоренената площ.

4.   Настоящият член не се прилага при изкореняване на неразрешени насаждения.

 

Член 67

Правило de minimis

1.   Установената в настоящата глава схема за разрешаване на лозови насаждания не се прилага за държавите членки, в които преходният режим за правата на засаждане, предвиден в част II, дял I, глава III, раздел IVа, подраздел II от Регламент (ЕО) № 1234/2007, не се е прилагал към 31 декември 2007 г.

2.   Държавите членки, за които посоченият в параграф 1 режим се е прилагал към 31 декември 2007 г., и които понастоящем имат засадена с лозя площ, по-малка от 10 000 хектара, могат да решат да не прилагат установената в настоящата глава схема за разрешаване на лозовите насаждения.

 

Член 68

Преходни разпоредби

1.   Правата на засаждане, предоставени на производителите в съответствие с член 85з, член 85и или член 85к от Регламент (ЕО) № 1234/2007 преди 31 декември 2015 г., които не са използвани от тези производители и все още са валидни към тази дата, могат да бъдат превърнати в разрешения по настоящата глава, считано от 1 януари 2016 г.

Това превръщане се извършва, когато производителите представят искане преди 31 декември 2015 г. Държавите членки могат да решат да разрешат на производителите да представят такива искания за превръщане на правата в разрешения до 31 декември 2020 г.

2.   Разрешенията, издадени съгласно параграф 1, имат същия срок на валидност като правата на засаждане, посочени в параграф 1. Ако не бъдат използвани, срокът на валидност на тези разрешения изтича най-късно на 31 декември 2018 г., или най-късно на 31 декември 2023 г., когато държавите членки са взели решението, посочено в параграф 1, втора алинея.

3.   Площите от обхвата на разрешенията, издадени съгласно параграф 1, не се вземат предвид при прилагането на член 63.

 

Член 69

Делегирани правомощия

на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 относно:

а)

условията за прилагане на изключението, посочено в член 62, параграф 4;

б)

правилата за критериите, посочени в член 64, параграфи 1 и 2;

в)

добавянето на критерии към изброените в член 64, параграфи 1 и 2;

г)

съвместното съществуване на лозови насаждения, които производителят се е ангажирал да изкорени, с новозасадени лози съгласно член 66, параграф 2;

д)

основанията за решенията на държавите членки по член 66, параграф 3.

 

Член 70

Изпълнителни правомощия в съответствие с процедурата по разглеждане

Комисията може да приема актове за изпълнение за установяване на необходимите мерки във връзка със:

а)

процедурите за издаване на разрешения;

б)

документацията, която да водят държавите членки, иуведомленията, които да бъдат изпращани на Комисията.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.

Раздел 2

Контрол на схемата за разрешаване на лозови насаждения

Член 71

Неразрешени насаждения

1.   Производителите изкореняват за своя сметка площите, засадени с лозя без разрешение.

2.   Ако производителите не извършат изкореняването в срок от четири месеца от датата, на която са били уведомени за нарушението, държавите членки правят необходимото изкореняването на неразрешените насаждения да се извърши в срок от две години след изтичането на четиримесечния срок. Направените разходи се заплащат от съответните производители.

3.   Държавите членки съобщават на Комисията до 1 март всяка година общия размер на площите, за които е установено, че са засадени с лозя без разрешение след 1 януари 2016 г., както и размера на площите, изкоренени в съответствие с параграфи 1 и 2.

4.   Когато даден производител не е изпълнил задълженията по параграф 1 от настоящия член, той подлежи на санкции, които се определят в съответствие с член 64 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

5.   Площите, засадени с лозя без разрешение, не получават подпомагане от национални мерки или мерки на Съюза.

 

Член 72

Изпълнителни правомощия в съответствие с процедурата по разглеждане

Комисията може да приема актове за изпълнение за установяване на необходимите мерки за доуточняване на изискванията запредоставяне на информация, които държавите членки трябва да спазват, включително евентуално намаляване на бюджетните ограничения, предвидени в приложение IVI, в случай на неизпълнение.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.

 

ДЯЛ II

ПРАВИЛА ОТНОСНО ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПАЗАРА И ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ГЛАВА I

Правила за предлагане на пазара

Раздел 1

Пазарни стандарти

Подраздел 2

Секторни или продуктови пазарни стандарти

 

Член 81

Винени сортове лози

1.   Продуктите, изброени в приложение VII, част II и произведени в Съюза, се произвеждат от винени сортове лози, които могат да бъдат класифицирани в съответствие с параграф 2 от настоящия член.

2.   При спазване на параграф 3 държавите членки изготвят класификация на винените сортове лози, които могат да се засаждат, презасаждат или присаждат на тяхна територия за целите на винопроизводството.

Държавите членки могат да класифицират единствено винените сортове лози, които отговарят на следните условия:

а)

въпросният сорт принадлежи към вида Vitis vinifera или произхожда от кръстоска на вида Vitis vinifera и други видове от рода Vitis;

б)

сортът не е един от следните: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton и Herbemont.

При заличаване на винен сорт лоза от класификацията по първа алинея изкореняването му се извършва в срок до 15 години от заличаването.

3.   Държавите членки, чието винопроизводство не надвишава 50 000 хектолитра за винарска година, изчислено на база средно производство за петте последни винарски години, се освобождават от предвиденото в параграф 2, първа алинея задължение за класификация.

Въпреки това и в тези държави членки може да се засаждат, презасаждат и присаждат за целите на винопроизводството само винените сортове лози, които отговарят на изискванията на параграф 2, втора алинея.

4.   Чрез дерогация от параграф 2, първа и трета алинея и параграф 3, втора алинея държавите членки разрешават засаждане, презасаждане или присаждане на следните винени сортове лози за научни изследвания и експериментална дейност:

а)

винени сортове лози, които не са класифицирани, в случая на държави членки, различни от посочените в параграф 3;

б)

винени сортове лози, които не отговарят на изискванията по параграф 2, втора алинея, в случая на посочените в параграф 3 държави членки.

5.   Площи, засадени с винени сортове лози, с цел винопроизводство, в нарушение на разпоредбите на параграфи 2, 3 и 4, подлежат на изкореняване.

Въпреки това няма задължение за изкореняване на тези площи, когато продукцията е предназначена единствено за консумация в домакинствата на винопроизводителите.

 

Член 82

Специфична употреба на вината, които не отговарят на категориите, изброени в приложение VII, част II

С изключение на бутилирано вино, за което има доказателства, че бутилирането е извършено преди 1 септември 1971 г., виното, произведено от винени сортове лози, които са включени в класификациите, изготвени в съответствие с член 81, параграф 2, първа алинея, но не отговарят на нито една от категориите, посочени в приложение VII, част II, се използва единствено за консумация от домакинствата на отделните винопроизводители, за производство на винен оцет или за дестилация.

 

Подраздел 4

Пазарни стандарти във връзка с вноса и износа

Член 90

Специални разпоредби за вноса на вино

1.   Освен ако не е предвидено друго в международните споразумения, сключени в съответствие с ДФЕС, за внасяните в Съюза продукти, попадащи под кодове по КН 2009 61, 2009 69 и 2204, се прилагат разпоредбите относно наименованията за произход и географските указания и етикетирането на вина, определени в раздел 2 на настоящата глава и в определенията, наименованията и търговските наименования, посочени в член 78 от настоящия регламент.

2.   Освен ако не е предвидено друго в международните споразумения, сключени в съответствие с ДФЕС, продуктите, посочени в параграф 1 от настоящия член, се произвеждат в съответствие с енологичните практики, разрешени от Съюза в съответствие с настоящия регламент или преди предоставянето на разрешение по член 80, параграф 3 — в съответствие с енологичните практики, препоръчани и публикувани от OIV.

3.   За вноса на продуктите, посочени в параграф 1, е необходимо да бъде представен:

а)

сертификат, че са спазени условията по параграфи 1 и 2, изготвен от компетентен орган, включен в списък, който да бъде оповестен публично от Комисията, в държавата на произход на продукта;

б)

доклад за извършен анализ, изготвен от орган или отдел, определен от държавата на произход на продукта, ако продуктът е предназначен за пряка консумация от човека.

 

Раздел 2

Наименования за произход, географски указания и традиционни наименования в лозаро-винарския сектор

Подраздел 1

Уводни разпоредби

Член 92

Обхват

1.   Правилата относно наименованията за произход, географските указания и традиционните наименования, предвидени в настоящия раздел, се прилагат за продуктите, посочени в приложение VIII, част II, точки 1, 3—6, 8, 9, 11, 15 и 16.

2.   Посочените в параграф 1 правила се основават на:

а)

защита на законните интереси на потребителите и производителите;

б)

осигуряване на правилното функциониране на вътрешния пазар за съответните продукти; и

в)

насърчаване на производството на качествени продукти, посочени в настоящия раздел, като се допускат и национални мерки, свързани с политиката по качеството.

Подраздел 2

Наименования за произход и географски указания

Член 93

Определения

1.   За целите на настоящия раздел се прилагат следните определения:

а)

„наименование за произход“ означава наименование на район, определена местност или, в изключителни и надлежно обосновани случаи, наименование на държава, което се използва за описание на продукт, посочен в член 92, параграф 1, за който са изпълнени следните изисквания:

i)

качеството и характеристиките на продукта се дължат основно или изключително на специфична географска среда с присъщите ѝ природни и човешки фактори;

ii)

гроздето, от което се произвежда продуктът, произхожда изключително от този географски район;

iii)

производството се извършва в този географски район; и

iv)

продуктът е получен от сортове лози от вида Vitis vinifera;

б)

„географско указание“ означава указание, отнасящо се за район, определена местност или, в изключителни и надлежно обосновани случаи, държава, което се използва за описание на продукт, посочен в член 92, параграф 1, за който са изпълнени следните изисквания:

i)

притежава специфично качество, известност или други характеристики, присъщи на този географски произход;

ii)

най-малко 85 % от гроздето, използвано за неговото производство, произхожда изключително от този географски район;

iii)

производството се извършва в този географски район; и

iv)

получен е от сортове лози, принадлежащи към вида Vitis vinifera или произхождащи от кръстоска на вида Vitis vinifera и други видове от рода Vitis.

2.   Някои традиционно използвани наименования представляват наименование за произход, когато:

а)

обозначават дадено вино;

б)

препращат към географско наименование;

в)

изпълняват изискванията, посочени в параграф 1, буква а), подточки i)—iv); и

г)

за тях е приложена процедурата за предоставяне на правна закрила на наименования за произход и на географски указания, предвидена в настоящия подраздел.

3.   Наименованията за произход и географските указания, включително свързаните с географски райони в трети държави, могат да се ползват с правназакрила в рамките на Съюза в съответствие с установените в настоящия подраздел правила.

4.   Производството, посочено в параграф 1, буква а), подточка iii), обхваща всички дейности от гроздобера до приключването на процеса на винопроизводство, с изключение на следпроизводствените процеси.

5.   За целите на прилагането на параграф 1, буква б), подточка ii) делът на гроздето в размер на максимум 15 %, което може да е с произход извън определения географски район, произхожда от държавата членка или от третата държава, в която се намира определеният район.

 

Член 94

Заявки за предоставяне на правна закрила

1.   Заявките за предоставяне на правна закрила на означения като наименования за произход или географски указания включват техническо досие, което съдържа:

а)

наименованието, за което се иска правна закрила;

б)

името и адреса на заявителя;

в)

спецификация на продукта, посочена в параграф 2; и

г)

единен документ, съдържащ обобщение на спецификацията на продукта, посочена в параграф 2.

2.   Спецификацията на продукта дава възможност на заинтересованите страни да проверят дали са спазени съответните условия на производство, с които се свързва наименованието за произход или географското указание.

Спецификацията на продукта включва най-малко:

а)

наименованието, за което се иска правна закрила;

б)

описание на виното иливината:

i)

по отношение на вина с наименование за произход —основните аналитични и органолептични характеристики;

ii)

по отношение на вина с географско указание —основните аналитични характеристики, както и оценка или посочване на техните органолептични характеристики;

в)

където е приложимо — специфичните енологични практики, използвани за производството на виното или вината, както и съответните ограничения върху производствотоим;

г)

очертаването на границите на съответния географски район;

д)

максималния добив от хектар;

е)

посочване на винения сорт или сортовете лозя, от които е (са) получено(и) виното или вината;

ж)

данни, потвърждаващи връзката, посочена в член 70, параграф 1, буква а), подточка i) или съответно в член 93, параграф 1, буква б), подточка i);

з)

приложими изисквания, установени в законодателството на Съюза или в националното законодателство или, когато това е предвидено от държавите членки, от организация, която управлява защитеното наименование за произход или защитеното географско указание, като се отчита обстоятелството, че тези изисквания трябва да са обективни, недискриминационни и съвместими правото на Съюза;

и)

наименованието и адреса на органите или структурите, които проверяват спазването на разпоредбите за спецификация на продукта, заедно с описание на техните задачи.

3.   Когато заявката за предоставяне на правна закрила засяга географски район в трета държава, тя съдържа, освен елементите, предвидени в параграфи 1 и 2, и доказателство, че съответното наименование е защитено в неговата държава на произход.

 

Член 95

Заявители

1.   Всяка заинтересована група производители или, в изключителни и надлежно обосновани случаи, отделен производител, може да подаде заявка за предоставяне на правна закрила на наименование за произход или географско указание. В заявката могат да участват и други заинтересовани лица.

2.   Производителите могат да подават заявки за предоставяне на правна закрила само за произвежданите от тях вина.

3.   Може да се подаде обща заявка в случаите на наименование, обозначаващо граничен географски район, или на традиционно наименование, свързано с граничен географски район.

 

Член 96

Предварителна национална процедура

1.   Заявките за предоставяне на правна закрила на наименование за произход или географско указание на вина с произход от Съюза преминават предварителна национална процедура.

2.   Заявката за предоставяне на правна закрила се подава в държавата членка, от чиято територия произхожда наименованието за произход или географското указание.

3.   Държавата членка, в която е подадена заявката за предоставяне на правна закрила, я разглежда, за да установи дали тя отговаря на установените в настоящия подраздел условия.

Посочената държава членка провежда национална процедура, която осигурява подходящо публикуване на заявката и предвижда срок от не по-малко от два месеца от датата на публикуване, в който всяко физическо или юридическо лице, имащо законен интерес и пребиваващо или установено на нейна територия, може да възрази срещу предложената правна закрила, като представи на държавата членка надлежно обосновано изложение.

4.   В случай че държавата членка, която разглежда заявката, прецени, че наименованието за произход или географското указание не отговаря на условията, установени в настоящия подраздел, или е несъвместимо със законодателството на Съюза, държавата членка отхвърля заявката.

5.   Ако държавата членка, която разглежда заявката, прецени, че са изпълнени изискванията, тя провежда национална процедура, която осигурява подходящо публикуване на спецификацията на продукта най-малко в интернет и препраща заявката на Комисията.

 

Член 97

Контрол от страна на Комисията

1.   Комисията публично оповестява датата, на която е подадена заявката за предоставяне на правна закрила на наименование за произход или географско указание.

2.   Комисията проверява дали заявките за предоставяне на правна закрила по член 94 отговарят на условията, установени в настоящия подраздел.

3.   В случай че Комисията прецени, че са изпълнени установените в настоящия подраздел условия, тя приема актове за изпълнение относно публикуването в Официален вестник на Европейския съюз на единния документ, посочен в член 94, параграф 1, буква г), и на препратката към публикацията на спецификацията на продукта, направена в хода на предварителната национална процедура. Тези актове за изпълнение се приемат без да се прилага процедурата, посочена в член 229, параграфи 2 или 3.

4.   Когато Комисията прецени, че не са изпълнени установените в настоящия подраздел условия, тя приема актове за изпълнение за отхвърляне на заявката.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.

 

Член 98

Процедура за предявяване на възражения

В срок от два месеца от датата на публикуване на единния документ, посочен в член 94, параграф 1, буква г), всяка държава членка или трета държава, или всяко физическо или юридическо лице, имащо законен интерес и е пребиваващо или установено в държава членка, различна от поискалата правна закрила, или в трета държава, може да възрази срещу предвижданата закрила, като подаде до Комисията надлежно обосновано изложение относно условията за предоставяне на закрила, установени в настоящия подраздел.

В случай на физически или юридически лица, пребиваващи или установени в трети държави, това искане се подава директно или чрез органите на съответната трета държава в рамките на двумесечния срок, посочен в първа алинея.

 

лен 99

Решение по заявката за предоставяне на правна закрила

Въз основа на информацията, с която Комисията разполага след приключване на посочената в член 98 процедура по предявяване на възражения, чрез Комисията приема актове за изпълнение, с които или се предоставя правна закрила на наименованието за произход или географското указание, което отговаря на установените в настоящия подраздел условия и е съвместимо с правото на Съюза, или се отхърля заявката, ако тези условия не са изпълнени.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.

 

Член 100

Омоними

1.   Наименование, за което е подадена заявка и което изцяло или частично е омоним на наименование, което вече е регистрирано съгласно настоящия регламент, се регистрира при надлежно спазване на местната и традиционната употреба и отчитане на възможния риск от объркване.

Омонимно наименование, което въвежда в заблуждение потребителя, като му внушава, че продуктите идват от друга територия, не се регистрира, дори ако наименованието е точно по отношение на действителната територия, район или място на произход на тези продукти.

Регистрирано омонимно наименование може да се използва само ако съществува достатъчна разлика в практиката между омонима, регистриран впоследствие, и вече регистрираното наименование, като се вземат предвид необходимостта от равно третиране на заинтересованите производители и необходимостта потребителите да не се въвеждат в заблуждение.

2.   Параграф 1 се прилага mutatis mutandis, ако наименование, за което е подадена заявка, е изцяло или частично омоним на географско указание, което е защитено съгласно националното правото на държавите членки.

3.   Когато наименованието на винен сорт лоза съдържа или се състои от защитено наименование за произход или защитено географско указание, това наименование не се използва за целите на етикетирането на селскостопански продукти.

За да се вземат предвид съществуващите практики на етикетиране, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227, определящи изключенията от това правило.

4.   Правната закрила на наименованията за произход и географските указания за продуктите, обхванати от член 93 от настоящия регламент, не засяга защитените географски указания, приложими към спиртните напитки, определени в член 2 от Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета (30).

 

Член 101

Допълнителни основания за отказ на правна закрила

1.   Наименование, което е станало родово, не може да се ползва с правна закрила като наименование за произход или географско указание.

За целите на настоящия раздел „наименование, което е станало родово“ означава наименование на вино, което въпреки че е свързано с местността или района, където този продукт първоначално е бил произвеждан или се е предлагал на пазара, се е превърнало в традиционно наименование на вино в Съюза.

За да се установи дали едно наименование е станало родово, се вземат предвид факторите от значение за него, и по-специално:

а)

съществуващото положение в Съюза, по-специално в сферите на потребление;

б)

приложимото законодателство на Съюза или национално правзо.

2.   Дадено наименование не може да се ползва с правназакрила като наименование за произход или географско указание, когато в светлината на репутацията и известността на търговската марка тази закрила може да въведе потребителите в заблуждение по отношение на истинската идентичност на виното.

 

Член 102

Връзка с търговските марки

1.   Регистрацията на търговска марка, която съдържа или се състои от защитено наименование за произход или защитено географско указание, което не отговаря на спецификацията на съответния продукт, или чието използване попада в обхвата на член 103, параграф 2, и която е свързана с продукт, попадащ в една от изброените в приложение VII, част II категории:

а)

се отказва, ако заявката за регистрация на търговската марка е подадена след датата за внасяне в Комисията на заявката за предоставяне на правна закрила на наименованието за произход или географското указание и впоследствие наименованието за произход или географското указание е получило правна закрила, или

б)

се обявява за недействителна

2.   Без да се засяга член 101, параграф 2, търговска марка, посочена в параграф 1 от настоящия член, за която има подадена заявка, която е регистрирана или се е наложила чрез добросъвестна практика, ако такава възможност е предвидена в съответното право, на територията на Европейския съюз, или преди датата на предоставяне на правна закрила на наименованието за произход или на географското указание в държавата на произход, или преди 1 януари 1996 г., може да продължи да се използва и да се подновява независимо от правната закрила на наименованието за произход или на географското указание, при условие че не са налице основания за недействителност или отмяна на търговската марка съгласно Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (31) или съгласно Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета (32).

В подобни случаи се разрешава използването на наименованието за произход или на географското указание успоредно със съответните търговски марки.

 

Член 103

Правна закрила

1.   Защитено наименование за произход и защитено географско указание може да се използва от всеки оператор, предлагащ на пазара вино, което е било произведено в съответствие със съответната спецификация на продукта.

2.   Защитено наименование за произход и защитено географско указание, както и виното, използващо това защитено наименование в съответствие със спецификацията на продукта, се ползват с правназакрила срещу:

а)

всяка пряка или непряка търговска употреба на това защитено наименование:

i)

от сходни продукти, за които не е спазена спецификацията на продукта на защитеното наименование; или

ii)

доколкото при такава употреба се експлоатира репутацията на наименованието за произход или географското указание;

б)

всякаква злоупотреба, имитация или позоваване, дори ако е посочен истинският произход на продукта или услугата или ако защитеното наименование е преведено, транскрибирано, транслитерирано или придружено от израз като „стил“, „тип“, „метод“, „както е произведено в“, „имитация“, „с аромат на“, „като“ или друг подобен израз;

в)

всяко друго невярно или въвеждащо в заблуждение означение на мястото, откъдето идва продуктът, произхода, естеството или основни свойства на продукта, върху вътрешната или външната опаковка, рекламни материали или документи, свързани със съответния лозаро-винарски продукт, както и опаковането на продукта в контейнер по начин, който може да създаде невярна представа за неговия произход;

г)

всяка друга практика, която би могла да въведе в заблуждение потребителите относно истинския произход на продукта.

3.   Защитените наименования за произход и защитените географски указания не стават родови в Съюза по смисъла на член 101, параграф 1.

 

Член 104

Регистър

Комисията създава и поддържа електронен регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания на вина, до който се предоставя публичен достъп. Наименованията за произход и географските указания, отнасящи се до продукти от трети държави, които са защитени в Съюза съгласно международно споразумение, по което Съюзът е договаряща страна, могат да бъдат вписани в регистъра. Освен ако не са изрично посочени в споменатото споразумение като защитени наименования за произход по смисъла на настоящия регламент, такива наименования се вписват в регистъра като защитени географски указания.

 

Член 105

Изменение на спецификациите на продуктите

Заявител, който отговаря на условията, определени в член 95, може да подаде заявка за одобрение на изменение на спецификацията на продукт със защитено наименование за произход или на защитено географско указание, по-специално с оглед отчитане развитието на научно-техническите знания или с оглед преразглеждане на границите на географския район, посочен в член 94, параграф 2, втора алинея, буква г). В заявката се описват исканите изменения и се излагат основанията за тях.

 

Член 106

Отмяна

Комисията може по своя инициатива или въз основа на надлежно обосновано искане от държава членка, от трета държава или от физическо или юридическо лице, имащо законен интерес, да приеме актове за изпълнение за отмяна на правна закрила на наименование за произход или географско указание, ако спазването на съответната продуктова спецификация вече не е гарантирано.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.

 

Член 107

Съществуващи защитени наименования на вина

1.   Наименования на вина, които са посочени в членове 51 и 54 от Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета (33) и член 28 от Регламент (ЕО) № 753/2002 на Комисията (34), се ползват автоматично с правназакрила по настоящия регламент. Комисията ги вписва в регистъра, предвиден в член 104 от настоящия регламент.

2.   Чрез актове за изпълнение, приети, без прилагане на процедурата, посочена в член 229, параграф 2 или параграф 3 от настоящия регламент, Комисията извършва съответните формалности по заличаването на такива наименования на вина, за които се прилага член 118т, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, от регистъра, предвиден в член 104 от настоящия регламент.

3.   Член 106 не се прилага по отношение на съществуващите защитени наименования на вина, посочени в параграф 1 от настоящия член.

До 31 декември 2014 г. Комисията може по своя собствена инициатива да приема актове за изпълнение за отмяна на правната закрила на съществуващите защитени наименования на вина, посочени в параграф 1 от настоящия член, ако те не отговарят на условията, предвидени в член 93.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.

4.   За Хърватия наименованията на вината, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз  (35), са защитени по силата на настоящия регламент, при положение че процедурата на оспорване има благоприятен изход. Комисията ги вписва в регистъра, предвиден в член 104.

 

Член 108

Такси

Държавите членки могат да начисляват такси за покриване на разходите си, включително на разходите, свързани с разглеждането на заявките за предоставяне на правна закрила, декларациите за възражение, заявките за изменение и исканията за отмяна съгласно настоящия подраздел.

 

Член 109

Делегирани правомощия

1.   За да се вземат предвид характерните особености на производството в определения географски район, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 за определяне на:

а)

допълнителните критерии за определяне на границите на географския район, и

б)

ограниченията и дерогациите по отношение на производството в определения географски район.

2.   За да се осигури качеството и проследяването на продуктите, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 за определяне на условията, при които спецификациите на продуктите могат да включват допълнителни изисквания.

3.   За да се гарантира правната закрила на законните права и интереси на производителите и операторите, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227, определящи:

а)

видовете заявители, които могат да подават заявка за правна закрила на наименование за произход или географско указание;

б)

условията, които трябва да се спазват по отношение на заявката за правна закрила на наименование за произход или географско указание, контрола от страна на Комисията, процедурата за предявяване на възражения и процедурите за изменение, отмяна или преобразуване на защитени наименования за произход или защитени географски указания;

в)

условията, приложими за трансгранични заявки;

г)

условията за заявки по отношение на географски райони в трета държава;

д)

датата, от която се прилага правната закрила или изменението на правната закрила;

е)

условията, свързани с изменение на спецификациите на продуктите.

4.   За да се осигури адекватно равнище на правна закрила, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 относно ограниченията във връзка със защитеното наименование.

5.   За да се направи необходимото икономическите оператори и компетентните органи да не бъдат несъразмерно засегнати от прилагането на настоящия подраздел по отношение на наименованията на вина, получили правна закрила преди 1 август 2009 г. или за които заявката за предоставяне на правна закрила е подадена преди тази дата, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227, установяващи преходни разпоредби за:

а)

наименованията на вина, признати от държавите членки като наименования за произход или географски указания най-късно до 1 август 2009 г., и наименованията на вина, за които заявката за предоставяне на правна закрила е подадена преди тази дата;

б)

вината, пуснати на пазара или етикетирани преди определена дата; и

в)

изменението на спецификациите на продуктите.

 

Член 110

Изпълнителни правомощия в съответствие с процедурата по разглеждане

1.   Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на необходимите мерки относно:

а)

информацията, която да бъде посочена в спецификацията на продукта по отношение на връзката между географския район и крайния продукт;

б)

предоставянето на публичен достъп до решенията относно правната закрила или отхвърлянето ѝ;

в)

създаването и поддържането на регистъра, посочен в член 104;

г)

преобразуването на защитено наименование за произход в защитено географско указание;

д)

подаването на трансгранични заявки.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.

2.   Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на необходимите мерки относно процедурата за разглеждане на заявките за правна закрила или за одобрение на изменението на наименование за произход или на географско указание, както и процедурата за предявяване на възражение, за отмяна или преобразуване и за предоставяне на информация, свързана със съществуващите защитени наименования на вина, по-специално по отношение на:

а)

образци на документи и формат за предаване;

б)

срокове;

в)

подробна информация относно фактите, доказателствата и подкрепящите документи, които да бъдат представени в подкрепа на заявката или искането.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.

 

Член 111

Други изпълнителни правомощия

Когато дадено възражение бъде сметнато за недопустимо, Комисията приема актза изпълнениеза отхвърляне на възражението като недопустимо. Тези актове за изпълнение се приемат без да се прилага процедурата, посочена в член 229, параграф 2 или параграф 3.

Подраздел 3

Традиционни наименования

 

Член 112

Определение

„Традиционно наименование“ означава наименование, което е традиционно използвано в държава членка за продуктите, посочени в член 92, параграф 1, за да обозначи:

а)

че продуктът има защитено наименование за произход или защитено географско указание съгласно правото на Съюза или националното право; или

б)

начина на производство или стареене или качеството, цвета, типа местност или конкретно събитие, свързано с историята на продукта със защитено наименование за произход или защитено географско указание.

 

Член 113

Правна закрила

1.   Защитено традиционно наименование може да се използва единствено за продукт, произведен в съответствие с определението, предвидено в член 112, параграф 1.

Традиционните наименования са защитени срещу неправомерно използване.

2.   Традиционните наименования са защитени само на езика и за категориите лозаро-винарски продукти, предявени в заявлението, срещу:

а)

всяка злоупотреба, включително когато защитеното наименование е придружено от израз като „стил“, „тип“, „метод“, „както се произвежда в“, „имитация“, „с аромат на“, „като“ или друг подобен израз;

б)

всяко друго невярно или въвеждащо в заблуждение означение на естеството, характеристиките или основните свойства на продукта, поставено върху вътрешната или външната опаковка, рекламни материали или документи, свързани с него;

в)

всяка друга практика, която би могла да въведе в заблуждение потребителите, по-специално да създаде впечатлението, че виното отговаря на условията за защитеното традиционно наименование.

3.   Традиционните наименования не стават родови в Съюза.

 

Член 114

Делегирани правомощия

1.   За да се осигури адекватно равнище на правна закрила, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 относно езика и изписването на традиционното наименование, за което се иска правна закрила.

2.   За да се гарантира правната закрила на законните права и интереси на производителите или операторите, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227, определящи:

а)

видовете заявители, които могат да подават заявка за правна закрила на традиционно наименование;

б)

условията за валидност на заявка за признаване на традиционно наименование;

в)

основанията за подаване на възражение срещу предложено признаване на традиционно наименование;

г)

обхвата на правната закрила, връзката с търговски марки, защитени традиционни наименования, защитени наименования за произход или географски указания, омоними или определени наименования на винени сортове лози;

д)

основанията за отмяна на традиционно наименование;

е)

датата на подаване на заявка или искане за възражение или отмяна;

ж)

процедурите, които трябва да се спазват по отношение на заявката за правна закрила на традиционно наименование, включително контрола от страна на Комисията, процедурата за предявяване на възражения и процедурите за отмяна и изменение.

3.   За да се вземат предвид характерните особености на търговията между Съюза и някои трети държави, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227, определящи условията, при които традиционните наименования могат да се използват за продукти от трети държави, и предвиждащи дерогации от член 112 и член 113, параграф 2.

 

Член 115

Изпълнителни правомощия в съответствие с процедурата по разглеждане

1.   Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на необходимите мерки относно процедурата за преглед на заявките за правна закрила или за одобрение на изменението на традиционно наименование, както и процедурата за искания за възражение или отмяна, по-специално по отношение на:

а)

образци на документи и формат за предаване;

б)

срокове;

в)

подробна информация относно фактите, доказателствата и подкрепящите документи, които се представят в подкрепа на заявката или искането;

г)

подробни правила относно предоставянето на публичен достъп до защитените традиционни наименования.

2.   Комисията приема актове за изпълнение за приемане или отхвърляне на заявката за правна закрила на традиционно наименование или искането за изменение на защитено наименование или за отмяна на правната закрила на традиционно наименование.

3.   Комисията приема актове за изпълнение, уреждащи правната закрила на традиционни наименования, по отношение на които е била приета заявка за правна закрила, по-специално като ги класифицира в съответствие с член 112 и като публикува определение и/или условията за използване.

4.   Актовете за изпълнение, посочени в параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член, се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.

 

Член 116

Други изпълнителни правомощия

Когато дадено възражение се счита за недопустимо, Комисията приема акт за изпълнение, с който се отхвърля възражението като недопустимо. Този акт за изпълнение се приема без да се прилага процедурата, посочена в член 229, параграф 2 или параграф 3.

Раздел 3

Етикетиране и представяне в лозаро-винарския сектор

Член 117

Определение

За целите на настоящия раздел:

а)

„етикетиране“ означава всякакви думи, означения, търговски марки, маркови имена, картинни изображения или символи, поставени върху всякакъв вид опаковка, документ, картичка, етикет, обръч или лента, придружаващи или посочващи даден продукт;

б)

„представяне“ означава всяка информация, предоставена на потребителите чрез опаковката на съответния продукт, включително формата и вида на бутилките.

 

Член 118

Условия за прилагането на хоризонталните правила

Освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго, при етикетирането и представянето се прилагат, Директива 89/396/ЕИО на Съвета (36), Директива 2000/13/ЕО, Директива 2007/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (37) Директива 2008/95/ЕО и Регламент (ЕС) № 1169/2011.

Етикетирането на продуктите, посочени в приложение VII, част II, точки 1—11, 13, 15 и 16, не може да бъде допълвано с данни, различни от предвидените в настоящия регламент, освен ако тези данни отговарят на изискванията на Директива 2000/13/ЕО и Регламент (ЕС) № 1169/2011.

 

Член 119

Задължителни данни

1.   Етикетирането и представянето на продуктите, посочени в приложение VII, част II, точки 1—11, 13, 15 и 16, които се предлагат на пазара в Съюза или са предназначени за износ, съдържат следните задължителни данни:

а)

обозначение на категорията лозаро-винарски продукт в съответствие с приложение VII, част II;

б)

за вина със защитено наименование за произход или защитено географско указание:

i)

означението „защитено наименование за произход“ или „защитено географско указание“; и

ii)

името на защитеното наименование за произход или на защитеното географско указание;

в)

действителното алкохолно съдържание по обем;

г)

обозначение на мястото на произход на виното;

д)

обозначение на бутилиращото предприятие или — за пенливото вино, газираното пенливо вино, качественото пенливо вино или качественото ароматизирано пенливо вино — наименованието на производителя или търговеца;

е)

посочване на вносителя при вина от внос; и

ж)

при пенливо вино, газирано пенливо вино, качествено пенливо вино или качествено ароматизирано пенливо вино — посочване на съдържанието на захар.

2.   Чрез дерогация от параграф 1, буква а), за вина, чиито етикети включват името на защитено наименование за произход или на защитено географско указание, може да не се посочва категорията лозаро-винарски продукт.

3.   Чрез дерогация от параграф 1, буква б), означенията „защитено наименование за произход“ или „защитено географско указание“ може да не се посочват в следните случаи:

а)

когато, в съответствие със спецификацията на продукта, посочена в член 94, параграф 2, на етикета е изписано традиционно наименование в съответствие с член 112, буква а);

б)

в изключителни и надлежно обосновани случаи, които подлежат на определяне от Комисията чрез делегирани актове, приети в съответствие с член 227, за да се осигури съответствие със съществуващите практики за етикетиране.

 

Член 120

Незадължителни данни

1.   Етикетирането и представянето на продуктите, посочени в приложение VII, част II, точки 1—11, 13, 15 и 16, могат по-специално да съдържат следните незадължителни данни:

а)

годината на реколтата;

б)

наименованието на един или няколко винени сортове лози;

в)

за вина, различни от посочените в член 119, параграф 1, буква ж) — посочване на съдържанието на захар;

г)

за вина със защитено наименование за произход или защитено географско указание — традиционни наименования в съответствие с член 112, буква б);

д)

символа на Съюза, указващ защитеното наименование за произход или защитеното географско указание;

е)

наименования, свързани с определени производствени методи;

ж)

за вина със защитено наименование за произход или защитено географско указание — наименованието на друга географска единица, която е по-малка или по-голяма от определения район, даващ наименованието за произход или географското указание.

2.   Без да се засяга член 100, параграф 3, по отношение на използването на посочените в параграф 1, букви а) и б) от настоящия член данни за вина, които не притежават защитено наименование за произход или защитено географско указание:

а)

държавите членки въвеждат законови, подзаконови или административни разпоредби с оглед осигуряването на процедури за сертифициране, одобрение и проверка, така че да се гарантира верността на съответната информация;

б)

въз основа на недискриминационни и обективни критерии и при отчитане на изискването за лоялна конкуренция, държавите членки могат — по отношение на вината, произведени от винени сортове лози на тяхна територия — да съставят списъци на изключени винени сортове лози за вина, особено ако:

i)

съществува риск от заблуждаване на потребителите по отношение на истинския произход на виното, дължащ се на факта, че виненият сорт лоза е неразделна част от съществуващо защитено наименование за произход или защитено географско указание;

ii)

проверките не биха били рентабилни от гледна точка на разходите, тъй като съответният винен сорт лозя представлява много малка част от лозята на държавата членка;

в)

смесването на вина от различни държави членки не води до посочване на етикета на винения сорт лоза, освен ако съответните държави членки не дадат съгласие за противното и не осигурят възможност за провеждането на съответните процедури по сертифициране, одобрение и проверка.

 

Член 121

Езици

1.   Когато са представени с думи, задължителните и незадължителните данни съгласно членове 119 и 120 фигурират на един или повече от официалните езици на Съюза.

2.   Независимо от параграф 1 наименованието на защитеното наименование за произход или защитеното географско указание или традиционно наименование съгласно член 112, буква б) фигурира на етикета на езика или езиците, за които се прилага правната закрила. Наименованието може да фигурира и на един или повече от официалните езици на Съюза, в случай че защитеното наименование за произход или защитеното географско указание или специфичното национално обозначение са изписани на азбука, различна от латиницата.

 

Член 122

Делегирани правомощия

1.   За да се вземат предвид специфичните характеристики на лозаро-винарския сектор, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 във връзка с правилата и ограниченията относно:

а)

представянето и използването на данни върху етикетите, различни от предвидените в настоящия раздел;

б)

задължителните данни относно:

i)

наименованията, които да се използват за формулиране на задължителните данни, и условията за тяхното използване;

ii)

наименованията, които се отнасят до стопанство, и условията за тяхното използване;

iii)

разпоредбите, които разрешават на държавите членки производители да въвеждат допълнителни правила, свързани със задължителните данни;

iv)

разпоредбите, които разрешават допълнителни дерогации, освен посочените в член 119, параграф 2, що се отнася до непосочването на категорията лозаро-винарски продукт; и

v)

разпоредбите относно използването на езици;

в)

незадължителните данни относно:

i)

наименованията, които да се използват за формулиране на незадължителните данни, и условията за тяхното използване;

ii)

разпоредбите, които разрешават на държавите членки производители да въвеждат допълнителни правила, свързани с незадължителните данни;

г)

представянето по отношение на:

i)

условията за използване на някои форми на бутилки, както и списък на някои специфични форми на бутилки;

ii)

условията за използване на бутилки и тапи от типа за „пенливо вино“;

iii)

разпоредбите, които разрешават на държавите членки производители да въвеждат допълнителни правила, свързани с представянето;

iv)

разпоредбите относно използването на езици.

2.   За да се осигури правната закрила на законните интереси на операторите, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 относно правилата за временното етикетиране и представяне на вина с наименование за произход или географско указание, когато това наименование за произход или географско указание изпълнява необходимите изисквания.

3.   За да се направи необходимото икономическите оператори да не бъдат засегнати, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 относно преходни разпоредби за вината, пуснати на пазара и етикетирани в съответствие с приложимите правила, валидни преди 1 август 2009 г.

4.   За да се вземат предвид характерните особености на търговията между Съюза и някои трети държави, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 относно дерогации от настоящия раздел по отношение на продукти, които предстои да бъдат изнесени, когато това се изисква от правото на съответната трета държава.

 

Член 123

Изпълнителни правомощия в съответствие с процедурата по разглеждане

Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на необходимите мерки относно процедурите и техническите критерии, приложими за настоящия раздел, включително необходимите мерки за процедурите по сертифициране, одобрение и проверка, приложими за вина без защитено наименование или произход, или защитено географско указание. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.

 

ГЛАВА II

Специфични разпоредби за отделни сектори

Раздел 2

Вино

Член 145

Лозарски регистър и опис на производствения потенциал

1.   Държавите членки поддържат лозарски регистър, който съдържа актуализирана информация за производствения потенциал. Считаноот 1 януари 2016 г. това задължение се прилага само ако държавите членки прилагат схемата за разрешения за лозови насаждения, посочена в Дял 1, глава III или национална програма за подпомагане.

2.   До 31 декември 2015 г. държавите членки, в които общата площ, засадена с винени сортове лози, които могат да бъдат класифицирани в съответствие с член 81, параграф 2, не надхвърля 500 хектара, нямат задължението по параграф 1 от настоящия член.

3.   Въз основа на лозарския регистър държавите членки, които предвиждат преструктуриране и конверсия на лозя в своите програми за подпомагане в съответствие с член 46, най-късно до 1 март всяка година изпращат на Комисията актуализиран опис на своя производствен потенциал. Считано от 1 януари 2016 г. изискванията относно предоставянето на информация на Комисията за лозарските райони се определят от Комисията чрез актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат всъответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.

4.   За да се улесни наблюдението и проверката на производствения потенциал от страна на държавите членки, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 по отношение на правилата относно съдържанието на лозарския регистър и изключенията от тях.

 

Член 146

Компетентни национални органи, отговарящи за лозаро-винарския сектор

1.   Без да се засягат другите разпоредби на настоящия регламент относно определянето на компетентните национални органи, държавите членки определят един или повече органи, които отговарят за осигуряването на спазването на правилата на Съюза в лозаро-винарския сектор. По-специално държавите членки определят лабораториите, имащи право да провеждат официални анализи в лозаро-винарския сектор. Определените лаборатории трябва да отговарят на общите критерии за работа на изпитващи лаборатории, определени в ISO/IEC 17025.

2.   Държавите членки уведомяват Комисията за наименованията и адресите на посочените в параграф 1 органи и лаборатории. Комисията прави тази информация обществено достояние и я актуализира периодично.

 

Член 147

Придружаващи документи и регистър

1.   Продуктите от лозаро-винарския сектор се пускат в обращение в Съюза с официално проверен придружаващ документ.

2.   Физическите или юридическите лица, или групи такива лица, които оперират с продукти от лозаро-винарския сектор поради естеството на извършваната от тях търговия, по-специално производители, лица, които извършват бутилиране, преработватели и търговци, водят входящи и изходящи регистри за тези продукти.

3.   За да се улесни транспортирането на лозаро-винарските продукти и тяхната проверка от страна на държавите членки, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 относно:

а)

правилата за придружаващия документ и неговото използване;

б)

условията, при които за придружаващ документ да се счита, че удостоверява защитени наименования за произход или географски указания;

в)

задължението за водене и използване на регистър;

г)

лицето, задължено да води регистър и освобождаването от това задължение;

д)

операциите, които да бъдат включени в регистъра.

4.   Комисията може да приема актове за изпълнение за установяване на:

а)

правилата относно състава на регистрите, продуктите, които да бъдат включени в него, сроковете за извършване на вписвания в регистрите и приключването на регистрите;

б)

мерки, изискващи държавите членки да определят максималните приемливи проценти за загуби;

в)

общите и преходните разпоредби за водене на регистри;

г)

правилата, определящи за какъв период да се съхраняват придружаващите документи и регистрите.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.

 

ЧАСТ III

ТЪРГОВИЯ С ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

ГЛАВА I

Лицензии за внос и износ

Член 176

Общи правила

1.   Без да се засягат случаите, в които се изискват лицензии за внос или износ в съответствие с настоящия регламент, вносът, който да бъде пуснат в свободно обращение в Съюза, или износът от Съюза на един или повече продукти от следните сектори могат да се обвържат с представяне на лицензия:

а)

зърнени култури;

б)

ориз;

в)

захар;

г)

семена;

д)

маслиново масло и трапезни маслини, по отношение на продуктите, попадащи под кодове по КН 1509, 1510 00, 0709 92 90, 0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31 и 1522 00 39;

е)

лен и коноп, доколкото това се отнася за конопа;

ж)

плодове и зеленчуци;

з)

преработени плодове и зеленчуци;

и)

банани;

й)

вино;

к)

живи растения;

л)

говеждо и телешко месо;

м)

мляко и млечни продукти;

н)

свинско месо;

о)

овче и козе месо;

п)

яйца;

р)

птиче месо;

с)

етилов алкохол от земеделски произход.

2.   Лицензиите се издават от държавите членки на всеки заявител, независимо от мястото му на установяване в Съюза, освен ако не е предвидено друго в акт, приет в съответствие с член 43, параграф 2 от ДФЕС, и без да се засяга прилагането на членове 177, 178 и 179 от настоящия регламент.

3.   Лицензиите са валидни в целия Съюз.

 

ГЛАВА IV

Специални разпоредби за вноса на определени продукти

Член 191

Дерогации по отношение на вносни продукти и специална гаранция в лозаро-винарския сектор

Дерогации от приложение VIII, част II, раздел Б, точка 5 или раздел В по отношение на вносни продукти могат да се приемат в съответствие с член 43, параграф 2 от ДФЕС, съгласно международните задължения на Съюза.

В случай на дерогации от приложение VIII, част II, раздел Б, точка 5, при допускането за свободно обращение вносителите депозират гаранция за тези продукти пред посочените митнически органи. Гаранцията се освобождава при представяне от вносителя на доказателство, прието от митническите органи на държавата членка, в която продуктите се допускат за свободно обращение, че:

а)

продуктите не са се ползвали от дерогациите или,

б)

ако са се ползвали от дерогациите, продуктите не са били обект на винификация, или ако са били — получените продукти са етикетирани по съответния начин.

Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне правила за гарантиране на еднаквото прилагане на настоящия член, включително по отношение на размера на гаранцията и подходящото етикетиране. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1, ПАРАГРАФ 2

ЧАСТ XII Вино

Лозаро-винарският сектор включва продуктите, посочени в следната таблица:

Код по КН

Описание

a)

2009 61

2009 69

Сок от грозде (включително мъст)

2204 30 92

2204 30 94

2204 30 96

2204 30 98

Други видове гроздова мъст, с изключение на частично ферментирали, дори такива, чиято ферментация е прекъсната по начин, различен от прибавка на алкохол

б)

ex 2204

Вина от прясно грозде, включително обогатените с алкохол; гроздова мъст, различна от тази от позиция 2009, с изключение на другите видове гроздова мъст от подпозиции 2204 30 92, 2204 30 94, 2204 30 96 и 2204 30 98

в)

0806 10 90

Прясно грозде, различно от трапезното

2209 00 11

2209 00 19

Винен оцет

г)

2206 00 10

Пикет

2307 00 11

2307 00 19

Винени утайки

2308 00 11

2308 00 19

Джибри от грозде

 

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 1

ЧАСТ IV Определения, отнасящи се за лозаро-винарския сектор

Свързани с лозарството

1.

„Изкореняване“ означава пълното отстраняване на всички лозови насаждения от площ, засадена с лозя.

2.

„Засаждане“ означава окончателното установяване на лозови насаждения или на части от лозови насаждения, присадени или не, с цел производство на грозде или за лозов посадъчен материал.

3.

„Присаждане“ означава присаждане на лоза, която вече е била подложена на присаждане.

Свързани с продукцията

4.

„Прясно грозде“ означава плодът на лозата, използван за производство на вино, зрял или дори леко стафидиран, който може да бъде смачкан или пресован с обичайните средства на винопроизводството и който може да доведе до спонтанна алкохолна ферментация.

5.

„Прясна гроздова мъст в процес на ферментация, спрян чрез добавяне на алкохол“ означава продукт, който:

а)

има действително алкохолно съдържание не по-ниско от 12 об. % и не по-високо от 15 об. %;

б)

е получен чрез добавяне на неферментирала гроздова мъст с естествено алкохолно съдържание не по-ниско от 8,5 об. % и произхожда изключително от винени сортове лози, които могат да бъдат класифицирани в съответствие с член 81, параграф 2:

i)

или от неутрален алкохол с винен произход, включително алкохол, получен чрез дестилация на сушено грозде, който има действително алкохолно съдържание не по-ниско от 96 об. %;

ii)

или от неректифициран продукт, получен чрез дестилация на вино, който има действително алкохолно съдържание не по-ниско от 52 об. % и не по-високо от 80 об. %.

6.

„Гроздов сок“ означава неферментирал, но годен за ферментация течен продукт, който:

а)

е получен чрез подходяща обработка, която го прави годен за консумация във вида, в който е;

б)

е получен от прясно грозде или от гроздова мъст, или чрез възстановяване. Когато е получен чрез възстановяване, той се възстановява от концентрирана гроздова мъст или концентриран гроздов сок.

Разрешава се действително алкохолно съдържание на гроздовия сок не по-голямо от 1 об. %.

7.

„Концентриран гроздов сок“ означава некарамелизиран гроздов сок, получен чрез частична дехидратация на гроздов сок, извършена по всеки разрешен метод, освен чрез директно нагряване, по такъв начин, че стойността, указана от рефрактометър, използван съгласно определения метод при температура от 20 °C, да не е по-малка от 50,9 %.

Разрешава се действително алкохолно съдържание на концентрирания гроздов сок не по-голямо от 1 об. %.

8.

„Винени утайки“ означава остатъкът:

а)

който се натрупва в съдове, съдържащи вино, след ферментация, при съхранение или след разрешена обработка;

б)

получен от филтрирането или центрофугирането на продукта, посочен в буква а);

в)

който се натрупва в съдове, съдържащи гроздова мъст, при съхранение или след разрешена обработка; или

г)

получен от филтрирането или центрофугирането на продукта, посочен в буква в).

9.

„Гроздови джибри“ означава остатъчният материал от пресоването на прясно грозде, ферментирало или не.

10.

„Пикет“ означава продукт, получен чрез:

а)

ферментация на нетретирани гроздови джибри, накиснати във вода; или

б)

извличане с вода от ферментирали гроздови джибри.

11.

„Подсилено вино за дестилация“ означава продукт, който:

а)

има действително алкохолно съдържание не по-ниско от 18 об. % и не по-високо от 24 об. %;

б)

е получен изключително чрез добавяне към вино, несъдържащо остатъчна захар, на неректифициран продукт, произхождащ от дестилация на вино и притежаващ максимално действително алкохолно съдържание 86 об. %; или

в)

има максимално съдържание на летливи киселини 1,5 грама на литър, изразено като оцетна киселина.

12.

„Ферментационна смес (cuvée)“ означава:

а)

гроздовата мъст;

б)

виното; или

в)

сместа от гроздова мъст и/или вина с различни характеристики,

предназначени за направата на определен тип пенливи вина.

Алкохолно съдържание

13.

„Действително алкохолно съдържание по обем“ означава броят на обемните части чист алкохол, които се съдържат при температура 20 °C в 100 обемни части от съответния продукт при тази температура.

14.

„Потенциално алкохолно съдържание по обем“ означава броят на обемните части чист алкохол при температура 20 °C, които могат да се получат чрез пълна ферментация на захарите в 100 обемни части от съответния продукт при тази температура.

15.

„Общо алкохолно съдържание по обем“ означава сумата от действителното и потенциалното алкохолно съдържание.

16.

„Естествено алкохолно съдържание по обем“ означава общото алкохолно съдържание по обем на даден продукт, определено преди всякакво обогатяване.

17.

„Действително алкохолно съдържание по маса“ означава броят на килограмите чист алкохол, съдържащи се в 100 kg от продукта.

18.

„Потенциално алкохолно съдържание по маса“ означава броят на килограмите чист алкохол, които могат да бъдат произведени чрез пълна ферментация на захарите, съдържащи се в 100 kg от продукта.

19.

„Общо алкохолно съдържание по маса“ означава сумата от действителното и потенциалното алкохолно съдържание.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, НАИМЕНОВАНИЯ И ТЪРГОВСКИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПРОДУКТИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 78

ЧАСТ II.

Категории лозаровинарски продукти

(1)   Вино

„Вино“ означава продукт, получен изключително в резултат на пълна или частична алкохолна ферментация на смачкано или несмачкано прясно грозде или на гроздова мъст.

Виното:

а)

има, след извършване или не на видовете обработка, посочени в част I, раздел Б от приложение VIII, действително алкохолно съдържание не по-малко от 8,5 об. %, ако е произведено изключително от грозде от лозарски зони А и Б, посочени в допълнение I към настоящото приложение, и не по-малко от 9 об. % за останалите лозарски зони;

б)

чрез дерогация от приложимото иначе минимално действително алкохолно съдържание, когато има защитено наименование за произход или защитено географско указание, след извършване или не на обработките, посочени в част I, раздел Б от приложение VIII, има действително алкохолно съдържание не по-ниско от 4,5 об. %;

в)

има общо алкохолно съдържание не повече от 15 об. %. Въпреки това чрез дерогация от това правило:

горната граница на общото алкохолно съдържание може да достигне до 20 об. % за произведени без каквото и да било обогатяване вина от определени лозарски райони на Съюза, за което се взема решение от Комисията чрез делегирани актове в съответствие с член 75, параграф 2,

горната граница на общото алкохолно съдържание може да превишава 15 об. % за вина със защитено наименование за произход, произведени без обогатяване;

г)

при спазване на дерогациите, които може да бъдат приети от Комисията чрез делегирани актове съгласно член 75, параграф 2, има общо киселинно съдържание, изразено като винена киселина, не по-ниско от 3,5 грама на литър или 46,6 милиеквивалента на литър.

„Рецина“ означава вино, произвеждано единствено на географската територия на Гърция с използване на гроздова мъст, обработена със смола от алепски бор. Използването на смола от алепски бор се позволява само за целите на получаване на вино „Рецина“ при условията, определени от приложимите разпоредби на гръцкото законодателство.

Чрез дерогация от втора алинея, буква б) „Tokaji eszencia“ и „Tokajská esencia“ се считат за вина.

Въпреки това, държавите членки могат да разрешат използването на думата „вино“, ако:

а)

тя се придружава от името на плод под формата на съставно наименование с оглед предлагането на пазара на продукти, получени от ферментацията на плодове, различни от гроздето; или

б)

тя е част от съставно наименование.

Избягва се всякакво объркване с продукти, съответстващи на посочените в настоящото приложение категории вино.

(2)   Младо вино в процес на ферментация

„Младо вино в процес на ферментация“ е означава продукт, чиято алкохолна ферментация не е приключила и което не е отделено от винените утайки.

(3)   Ликьорни вина

„Ликьорно вино“ означава продукт:

а)

с действително алкохолно съдържание не по-ниско от 15 об. % и не по-високо от 22 об. %;

б)

с общо алкохолно съдържание не по-ниско от 17,5 об. %, с изключение на някои ликьорни вина с наименование за произход или географско указание, фигуриращи в списък, който се изготвя от Комисията чрез делегирани актове съгласно член 75, параграф 2;

в)

който се получава от:

гроздова мъст в процес на ферментация;

вино;

комбинация от горните продукти; или

гроздова мъст или нейна смес с вино, за определени ликьорни вина със защитено наименование за произход или защитено географско указание, определени от Комисията чрез делегирани актове в съответствие с член 75, параграф 2;

г)

с първоначално естествено алкохолно съдържание не по-ниско от 12 об. %, с изключение на определени ликьорни вина със защитено наименование за произход или защитено географско указание, фигуриращи в списък, който се изготвя от Комисията чрез делегирани актове съгласно член 75, параграф 2;

д)

към който е добавен:

i)

самостоятелно или в комбинация:

неутрален алкохол с винен произход, включително алкохол, произведен чрез дестилация на сушено грозде, с действително алкохолно съдържание не по-ниско от 96 об. %,

винен дестилат или дестилат от сушено грозде с действително алкохолно съдържание не по-ниско от 52 об. % и не по-високо от 86 об. %,

ii)

заедно с един или съответно няколко от следните продукти:

концентрирана гроздова мъст,

комбинация от един от продуктите, посочени в буква д), подточка i) и гроздова мъст, посочена в буква в), първо и четвърто тире;

е)

към който, чрез дерогация от буква д), по отношение на някои ликьорни вина със защитено наименование за произход или защитено географско указание, посочени в списък, съставен от Комисията чрез делегирани актове съгласно член 75, параграф 2, е добавен:

i)

някой от посочените в буква д), подточка i) продукти, самостоятелно или в комбинация; или

ii)

един или няколко от следните продукти:

винен алкохол или алкохол от сушено грозде с действително алкохолно съдържание не по-ниско от 95 об. % и не по-високо от 96 об. %,

спиртни напитки, получени чрез дестилация от вино или от гроздови джибри с действително алкохолно съдържание не по-ниско от 52 об. % и не по-високо от 86 об. %,

спиртни напитки, получени чрез дестилация от сушено грозде, с действително алкохолно съдържание не по-ниско от 52 об. % и не по-високо от 94,5 об. %; както и

iii)

един или съответно няколко от следните продукти:

частично ферментирала гроздова мъст, получена от стафидирано грозде;

концентрирана гроздова мъст, получена чрез директно нагряване, която отговаря, като се изключи тази обработка, на определението за концентрирана гроздова мъст;

концентрирана гроздова мъст,

комбинация от един от продуктите, посочени в буква е), подточка ii), и гроздова мъст, посочена в буква в), първо и четвърто тире.

(4)   Пенливи вина

„Пенливо вино“ означава продукт:

а)

получен чрез първична или вторична алкохолна ферментация:

от прясно грозде;

от гроздова мъст; или

от вино;

б)

който при отварянето на съда отделя въглероден диоксид, получен изключително от ферментацията;

в)

при който налягането на разтворения въглероден диоксид, в затворени съдове и при температура 20 °С, е не по-ниско от 3 бара; както и

г)

при който общото алкохолно съдържание на ферментационните смеси, предназначени за производството му, не е по-ниско от 8,5 об. %.

(5)   Качествени пенливи вина

„Качествено пенливо вино“ означава продукт:

а)

получен чрез първична или вторична алкохолна ферментация:

от прясно грозде;

от гроздова мъст;

от вино;

б)

който при отварянето на съда отделя въглероден диоксид, получен изключително от ферментацията;

в)

при който налягането на разтворения въглероден диоксид, в затворени съдове и при температура 20 °С, е не по-ниско от 3,5 бара; както и

г)

при който общото алкохолно съдържание на ферментационните смеси, предназначени за производството му, е не по-ниско от 9 об. %.

(6)   Качествени ароматизирани пенливи вина

„Качествени ароматизирани пенливи вина“ означава качествени пенливи вина:

а)

получени единствено чрез използване — при направата на ферментационната смес — на гроздова мъст или на гроздова мъст в процес на ферментация, получена от определени винени сортове лози от списък, който се съставя от Комисията чрез делегирани актове съгласно член 75, параграф 2.

Качествените ароматизирани пенливи вина, произвеждани по традиционен метод чрез използване на вина при направата на ферментационната смес, се определят от Комисията чрез делегирани актове съгласно член 75, параграф 2;

б)

при които налягането на разтворения въглероден диоксид, в затворени съдове и при температура 20 °С, не е по-ниско от 3 бара;

в)

чието действително алкохолно съдържание не може да бъде по-ниско от 6 об. %; както и

г)

чието общо алкохолно съдържание не може да бъде по-ниско от 10 об. %.

(7)   Пенливо газирано вино

„Пенливо газирано вино“ означава продукт, който:

а)

е получен от вино без защитено наименование за произход или защитено географско указание;

б)

при отварянето на съда отделя въглероден диоксид, резултат изцяло или частично от добавянето на този газ; както и

в)

при който налягането на разтворения въглероден диоксид в затворени съдове и при температура 20 °С е не по-ниско от 3 бара.

(8)   Искрящо вино

„Искрящо вино“ означава продукт, който:

а)

е получен от вино, от младо вино в процес на ферментация, от гроздова мъст или от частично ферментирала гроздова мъст, ако тези продукти са с общо алкохолно съдържание не по-ниско от 9 об. %;

б)

има действително алкохолно съдържание не по-ниско от 7 об. %;

в)

има налягане на разтворения ендогенен въглероден диоксид, в затворени съдове и при температура 20 °С, не по-ниско от 1 бар и не по-високо от 2,5 бара; както и

г)

се съхранява в съдове с вместимост 60 литра или по-малко.

(9)   Искрящо газирано вино

„Искрящо газирано вино“ означава продукт, който:

а)

е получен от вино, от младо вино в процес на ферментация, от гроздова мъст или от частично ферментирала гроздова мъст;

б)

има действително алкохолно съдържание не по-ниско от 7 об. % и с общо алкохолно съдържание не по-ниско от 9 об. %;

в)

има налягане на разтворения въглероден диоксид, резултат от неговото пълно или частично прибавяне, в затворени съдове и при температура 20 °С, не по-ниско от 1 бар и не по-високо от 2,5 бара; както и

г)

се съхранява в съдове с вместимост 60 литра или по-малко.

(10)   Гроздова мъст

„Гроздова мъст“ означава течен продукт от прясно грозде, получен по естествен начин или чрез физични процеси. Разрешава се действително алкохолно съдържание на гроздовата мъст не по-голямо от 1 об. %.

(11)   Частично ферментирала гроздова мъст

„Гроздова мъст в процес на ферментация“ означава продукт, получен от ферментацията на гроздова мъст с действително алкохолно съдържание по-високо от 1 об. %, но по-ниско от три пети от общото ѝ алкохолно съдържание на обем.

(12)   Частично ферментирала гроздова мъст, получена от стафидирано грозде

„Гроздова мъст в процес на ферментация, получена от стафидирано грозде“, означава продукт, получен от частичната ферментация на гроздова мъст от стафидирано грозде, чието общо съдържание на захар преди ферментацията е най-малко 272 грама на литър, а естественото и действителното алкохолно съдържание са не по-ниски от 8 об. %. Въпреки това някои вина, определяни от Комисията чрез делегирани актове съгласно член 75, параграф 2, които отговарят на тези изисквания, не се смятат за частично ферментирала гроздова мъст, извлечена от стафидирано грозде.

(13)   Концентрирана гроздова мъст

„Концентрирана гроздова мъст“ означава некарамелизирана гроздова мъст, получена чрез частично дехидратиране на гроздова мъст, извършено по разрешен метод, различен от директно нагряване, по такъв начин, че стойността, указана от рефрактометър, използван съгласно метод, предписан в съответствие с член 80, параграф 5, първа алинея и член 91, първа алинея, буква г), при температура 20 °С е не по-ниска от 50,9 %.

Разрешава се действително алкохолно съдържание на концентрираната гроздова мъст не по-голямо от 1 об. %.

(14)   Концентрирана ректифицирана гроздова мъст

„Концентрирана ректифицирана гроздова мъст“ означава:

а)

течен некарамелизиран продукт, който:

i)

е получен чрез частично дехидратиране на гроздова мъст, извършено по разрешен метод, различен от директно нагряване, по такъв начин, че стойността, указана от рефрактометър, използван съгласно метод, предписан в съответствие с член 80, параграф 5, първа алинея и член 91, първа алинея, буква), при температура 20 °С, е не по-ниска от 61,7 %;

ii)

е претърпял разрешените обработки по намаляване на киселинното съдържание и отстраняване на другите компоненти освен захарта;

iii)

има следните характеристики:

рН не по-високо от 5 при 25 °Brix;

оптична плътност, измерена при 425 nm за дебелина 1 cm — не повече от 0,100 при гроздова мъст, концентрирана на 25 Brix,

съдържание на захароза — недоловимо посредством определения метод за анализ,

индекс на Фолин—Чикалто, не по-висок от 6,00 при 25 Brix,

титруема киселинност — не по-висока от 15 милиеквивалента на килограм общи захари,

съдържание на серен диоксид — не по-високо от 25 милиграма на килограм общи захари,

общо съдържание на катиони — не по-голямо от 8 милиеквивалента на килограм общи захари,

проводимост при 25 Brix и 20 С — не по-висока от 120 микросименса на сантиметър,

съдържание на хидроксиметилфурфурал — не повече от 25 милиграма на килограм общи захари,

наличие на мезоинозитол.

б)

твърд некарамелизиран продукт, който:

i)

е получен чрез кристализация на течна ректифицирана концентрирана гроздова мъст без използване на разтворител;

ii)

е претърпял разрешените обработки по намаляване на киселинното съдържание и отстраняване на другите компоненти освен захарта;

iii)

има следните характеристики след разтваряне в разтвор при 25 °Brix:

рН, не по-високо от 7,5,

оптична плътност 425 nm при дебелина 1 сантиметър, не повече от 0,100,

съдържание на захароза — недоловимо посредством определения метод за анализ,

индекс на Фолин—Чикалто, не по-висок от 6,00,

титруема киселинност — не по-висока от 15 милиеквивалента на килограм общи захари,

съдържание на серен диоксид — не по-високо от 10 милиграма на килограм общи захари,

общо съдържание на катиони — не по-голямо от 8 милиеквивалента на килограм общи захари,

проводимост при 20 °С, не по-висока от 120 микросименса на сантиметър,

съдържание на хидроксиметилфурфурал — не повече от 25 милиграма на килограм общи захари,

наличие на мезоинозитол.

Разрешава се действително алкохолно съдържание на концентрираната ректифицирана гроздова мъст, не по-голямо от 1 об. %.

(15)   Вино от стафидирано грозде

„Вино от стафидирано грозде“ означава продукт, който:

а)

е произведен без обогатяване, от грозде, оставено на слънце или сянка с цел частична дехидратация;

б)

има общо алкохолно съдържание най-малко 16 об. % и действително алкохолно съдържание най-малко 9 об. %; както и

в)

има естествено алкохолно съдържание най-малко 16 об. % (или 272 грама захар на литър).

(16)   Вино от презряло грозде

„Вино от презряло грозде“ означава продукт, който:

а)

е произведен без обогатяване;

б)

има естествено алкохолно съдържание над 15 об. %; както и

в)

има общо алкохолно съдържание не по-ниско от 15 об. % и действително алкохолно съдържание не по-ниско от 12 об. %.

Държавите членки могат да определят период за стареене на този продукт.

(17)   Винен оцет

„Винен оцет“ означава оцет, който:

а)

е получен изключително чрез оцетно-кисела ферментация на виното; както и

б)

има общо киселинно съдържание не по-ниско от 60 грама на литър, изразено като оцетна киселина.

 

 

Допълнение I

Лозарски зони

Лозарските зони са следните:

(1)

Лозарска зона А включва:

а)

в Германия — площите с лозови насаждения, различни от тези, включени в точка 2, буква а);

б)

в Люксембург: лозарски Люксембургски район;

в)

в Белгия, Дания, Ирландия, Нидерландия, Полша, Швеция и Обединеното кралство: лозарските области на тези държави членки;

г)

в Чешката република: в лозарския район Čechy.

(2)

Лозарска зона В включва:

а)

в Германия — площите, засадени с лозя, в определения район Baden;

б)

във Франция — площите, засадени с лозя, в департаментите, които не са посочени в настоящото приложение, както и в следните департаменти:

в Alsace: Bas-Rhin, Haut-Rhin,

в Lorraine: Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges,

в Champagne: Aisne, Aube, Marne, Haute-Marne, Seine-et-Marne,

в Jura: Ain, Doubs, Jura, Haute-Saone,

в Savoie: Savoie, Haute-Savoie, Isère (община Chapareillan),

във Val de Loire: Cher, Deux-Sèvres, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée, както и площите, засадени с лозя в района на Cosne-sur-Loire в департамент Nièvre;

в)

в Австрия — австрийския лозарски район;

г)

в Чешката република — лозарския район Morava и площите, засадени с лозя, които не са включени в точка 1, буква г);

д)

в Словакия — площите, засадени с лозя, в следните райони: Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, Nitrianska vinohradnícka oblasť, Stredoslovenská vinohradnícka oblasť, Východoslovenská vinohradnícka oblasť и лозарските райони, които не са включени в точка 3, буква е);

е)

в Словения — площите, засадени с лозя, в следните райони:

Štajerska Slovenija, Prekmurje,

в района Posavje — Bizeljsko Sremič, Dolenjska и Bela krajina, както и площите, засадени с лозя, които не са включени в точка 4, буква г);

ж)

в Румъния — в района Podișul Transilvaniei;

з)

в Хърватия — площите, засадени с лозя, в следните подрайони: Moslavina, Prigorje-Bilogora, Plešivica, Pokuplje и Zagorje-Međimurje.

(3)

Лозарска зона С I включва:

а)

във Франция — площите, засадени с лозя:

в следните департаменти: Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Côte-d’Or, Dordogne, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Isère (с изключение на община Chapareillan), Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Nièvre (с изключение на района Cosne-sur-Loire), Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Tarn, Tarn-et-Garonne, Haute-Vienne, Yonne,

в областите Valence и Die в департамент Drôme (с изключение на кантоните Dieulefit, Loriol, Marsanne и Montélimar),

в областта Tournon, в кантоните Antraigues, Burzet, Coucouron, Montpezat-sous-Bauzon, Privas, Saint-Etienne de Lugdarès, Saint-Pierreville, Valgorge и Voulte-sur-Rhône в департамент Ardèche;

б)

в Италия — площите, засадени с лозя, в района Valle d’Aosta, както и в провинциите Sondrio, Bolzano, Trento и Belluno;

в)

в Испания — площите, засадени с лозя, в провинциите A Coruña, Asturias, Cantabria, Guipúzcoa и Vizcaya;

г)

в Португалия — площите, засадени с лозя, в тази част на района Norte, която отговаря на определения лозарски район „Vinho Verde“, както и „Concelhos de Bombarral, Lourinhã, Mafra e Torres Vedras“ (с изключение на „Freguesias da Carvoeira e Dois Portos“), принадлежащи към „Região viticola da Extremadura“;

д)

в Унгария — всички площи, засадени с лозя;

е)

в Словакия — площите, засадени с лозя, в Tokajská vinohradnícka oblasť;

ж)

в Румъния — площите, засадени с лозя, които не са включени в точка 2, буква ж) или точка 4, буква е);

з)

в Хърватия — площите, засадени с лозя, в следните подрайони: Hrvatsko Podunavlje и Slavonija.

(4)

Лозарска зона С II включва:

а)

във Франция — площите, засадени с лозя:

следните департаменти: Aude, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales (с изключение на кантоните Olette и Arles-sur-Tech), Vaucluse,

в частта от департамент Var, с очертани на юг граници от северните граници на общините Evenos, le Beausset, Sollies-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrires, La Garde-Freinet, Pland-de-la-Tour и Sainte-Maxime,

в областта Nyons и кантона Loriol-sur-Drôme в департамент Drôme,

в частите на департамент Ardèche, които не са изброени в точка 3, буква а);

б)

в Италия — площите, засадени с лозя, в следните райони: Abruzzо, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardy (без провинция Sondrio), Marche, Molise, Piedmont, Tuscany, Umbria, Veneto (с изключение на провинция Belluno), включително прилежащите към тези райони острови, като Elba и други острови от Тосканския архипелаг, островите Ponziane, Capri и Ischia;

в)

в Испания — площите, засадени с лозя, в следните провинции:

Lugo, Orense, Ponteverda,

Ávila (с изключение на общините, които отговарят на определения лозаро-винарски район „comarca“ Cebreros), Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora,

La Rioja,

Álava,

Navarra,

Huesca,

Barcelona, Girona, Lleida,

в тази част на провинция Zaragoza, която се намира на север от река Ebro,

в общините на провинция Tarragona, включени в наименованието за произход Penedés,

в тази част на провинция Tarragona, която отговаря на определения лозаро-винарски район „comarca“ Conca de Barberá;

г)

в Словения — площите, засадени с лозя, в следните райони: Brda или Goriška Brda, Vipavska dolina или Vipava, Kras и Slovenska Istra;

д)

в България — площите, засадени с лозя, в следните райони: Dunavska ravnina (Дунавска равнина), Chernomorski rayon (Черноморски район), Rozova dolina (Розова долина);

е)

в Румъния — площите, засадени с лозя, в следните райони:

Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului и Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, южния лозарски район, включващ пясъчни и други райони с благоприятни условия;

ж)

в Хърватия — площите, засадени с лозя, в следните подрайони: Hrvatska Istra, Hrvatsko primorje, Dalmatinska zagora, Sjeverna Dalmacija и Srednja i Južna Dalmacija.

(5)

Лозарска зона С III а включва:

а)

в Гърция — площите, засадени с лозя, в следните териториални единици („nomoi“): Florina, Imathia, Kilkis, Grevena, Larisa, Ioannina, Levkas, Akhaia, Messinia, Arkadia, Korinthia, Iraklio, Khania, Rethimni, Samos, Lasithi и остров Thira (Santorini);

б)

в Кипър — площите, засадени с лозя, разположени на повече от 600 метра надморска височина;

в)

в България — площите, засадени с лозя, които не са включени в точка 4, буква д).

(6)

Лозарска зона С III b включва:

а)

във Франция — площите, засадени с лозя:

в департаментите на Корсика,

в тази част на департамента Var, която е разположена между морето и границата на общините (които също са включени) Evenos, Le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, La Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour и Sainte-Maxime,

в кантоните Olette и Arles-sur-Tech в департамент Pyrénées-Orientales;

б)

в Италия — площите, засадени с лозя, в следните райони: Calabria, Basilicata, Apulia, Sardinia и Sicily, включително и островите, принадлежащи към тези райони, като Pantelleria и Lipari, Egadi и островите Pelagian;

в)

в Гърция — площите, засадени с лозя, които не са включени в точка 5, буква а);

г)

в Испания: площите, засадени с лозя, които не са включени в точка 3, буква в) или точка 4, буква в);

д)

в Португалия — площите, засадени с лозя, в районите, които не са включени в точка 3, буква г);

е)

в Кипър — площите, засадени с лозя и разположени на не повече от 600 метра надморска височина;

ж)

в Малта — площите, засадени с лозя.

(7)

Очертаването на границите на териториите, включени в административните единици, посочени в настоящото приложение, произтича от националните разпоредби в сила към 15 декември 1981 г., а по отношение на Испания — от националните разпоредби в сила към 1 март 1986 г. и по отношение на Португалия — от националните разпоредби в сила към 1 март 1998 г.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

ЕНОЛОГИЧНИ ПРАКТИКИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 80

ЧАСТ I

Обогатяване, повишаване на киселинното съдържание и намаляване на киселинното съдържание в определени лозарски зони

А.   Гранични стойности на обогатяването

1.

Когато климатичните условия го налагат, в някои лозарски зони на Съюза съответните държави членки могат да разрешат повишаването на естественото алкохолно съдържание на обем за прясното грозде, гроздовата мъст, гроздовата мъст в процес на ферментация, младото вино в процес на ферментация и виното, получено от винени сортове лози, които могат да бъдат класифицирани в съответствие с член 81.

2.

Повишаването на естественото алкохолно съдържание на обем се постига посредством посочените в раздел Б енологични практики и не надхвърля следните гранични стойности:

а)

3 об. % в лозарска зона А;

б)

2 об. % в лозарска зона B;

в)

1,5 об. % в лозарска зона C.

3.

В години с изключително неблагоприятни климатични условия държавите членки могат да поискат посочената(ите) в параграф 2 граница(и) да бъде(ат) повишена(и) с 0,5 %. В отговор на такова искане Комисията, съгласно правомощията, посочени в член 91, възможно най-скоро приема акт за изпълнение. Комисията се стреми да вземе решение в срок от четири седмици след представяне на искането.

Б.   Обработка за обогатяване

1.

Повишаването на естественото алкохолно съдържание на обем, посочено в раздел А, се извършва:

а)

по отношение на прясното грозде, гроздовата мъст в процес на ферментация и младото вино в процес на ферментация — с добавяне на захароза, концентрирана гроздова мъст или концентрирана ректифицирана гроздова мъст;

б)

по отношение на гроздовата мъст — чрез добавяне на захароза, на концентрирана гроздова мъст или на концентрирана ректифицирана гроздова мъст, или чрез частична концентрация, включително чрез обратна осмоза;

в)

по отношение на виното — чрез частична концентрация посредством охлаждане.

2.

Посочените в параграф 1 процеси са взаимноизключващи се, когато виното или гроздовата мъст са обогатени с концентрирана гроздова мъст или концентрирана ректифицирана гроздова мъст и е изплатена помощ по член 103ш от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

3.

Добавянето на захароза съгласно параграф 1, букви а) и б) може да се осъществи единствено със сухо подслаждане със захар и само в следните райони:

а)

лозарска зона А;

б)

лозарска зона B;

в)

лозарска зона C,

с изключение на лозята в, Гърция, Испания, Италия, Кипър Португалия и лозята във френските департаменти под юрисдикцията на апелативните съдилища на:

Aix-en-Provence,

Nîmes,

Montpellier,

Toulouse,

Agen,

Pau,

Bordeaux,

Bastia.

Националните органи обаче могат да разрешат обогатяване чрез сухо подслаждане със захар по изключение в посочените по-горе френски департаменти. Франция уведомява незабавно Комисията и другите държави членки за подобни разрешения.

4.

Добавянето на концентрирана гроздова мъст или на концентрирана ректифицирана гроздова мъст не води до повишаване на първоначалния обем на смачканото прясно грозде, гроздовата мъст, гроздовата мъст в процес на ферментация или младото вино в процес на ферментация с повече от 11 % в лозарска зона А, 8 % в лозарска зона B и 6,5 % в лозарска зона C.

5.

Концентрацията на гроздова мъст или на вино, подложени на видовете обработка по параграф 1:

а)

не води до намаляване на първоначалния обем на тези продукти с повече от 20 %;

б)

независимо от параграф 2, буква в) от раздел А, не повишава естественото алкохолно съдържание на тези продукти с повече от 2 об. %.

6.

Обработката по точки 1 и 5 не повишава общото алкохолно съдържание на обем на прясното грозде, гроздовата мъст, гроздовата мъст в процес на ферментация, младото вино в процес на ферментация или виното:

а)

над 11,5 об. % в лозарска зона А;

б)

над 12 об. % в лозарска зона B;

в)

над 12,5 об. % в лозарска зона C I;

г)

над 13 об. % в лозарска зона C II; както и

д)

над 13,5 об. % в лозарска зона C III.

7.

Чрез дерогация от параграф 6 държавите членки могат:

а)

по отношение на червеното вино — да повишават горната граница на общото алкохолно съдържание на обем на продуктите, посочени в параграф 6, до 12 об. % в лозарска зона А и до 12,5 об. % в лозарска зона B;

б)

да повишават общото алкохолно съдържание на обем на продуктите, посочени параграф 6, за производството на вина с наименование за произход до ниво, което се определя от държавите членки.

В.   Повишаване на киселинното съдържание и намаляване на киселинното съдържание

1.

Прясното грозде, гроздовата мъст, гроздовата мъст в процес на ферментация, младото вино в процес на ферментация и виното могат да бъдат подложени на:

а)

намаляване на киселинното съдържание в лозарски зони А, B и C I;

б)

повишаване на киселинното съдържание и намаляване на киселинното съдържание в лозарски зони C I, C II и C III а, без да се засяга параграф 7; или

в)

повишаване на киселинното съдържание в лозарска зона C III b.

2.

Повишаването на киселинното съдържание на посочените в параграф 1 продукти, различни от вино, може да се извършва единствено до максимална гранична стойност 1,50 грама на литър, изразено като винена киселина, или 20 милиеквивалента на литър.

3.

Повишаването на киселинното съдържание на вината може да се извършва единствено до максимална гранична стойност 2,50 грама на литър, изразено като винена киселина, или 33,3 милиеквивалента на литър.

4.

Намаляването на киселинното съдържание на вината може се извършва единствено до максимална гранична стойност от 1 грам на литър, изразено като винена киселина, или 13,3 милиеквивалента на литър.

5.

Гроздовата мъст, предназначена за концентрация, може да претърпи частично намаляване на киселинното съдържание.

6.

Независимо от параграф 1, в годините с изключително неблагоприятни климатични условия държавите членки могат да разрешат повишаване на киселинното съдържание на посочените в параграф 1 продукти в лозарски зони А и B, при условията, посочени в точки 2 и 3.

7.

Повишаването на киселинното съдържание и обогатяването, освен при дерогация, която Комисията приема чрез делегирани актове в съответствие с член 75, параграф 2, както и повишаването на киселинното съдържание и намаляването на киселинното съдържание на един и същи продукт са взаимноизключващи се процеси.

Г.   Обработки

1.

Не се разрешава нито една от посочените в раздели Б и В видове обработка, с изключение на повишаването на киселинното съдържание и намаляването на киселинното съдържание на вина, освен ако не се осъществява при условията, които Комисията определя чрез делегирани актове в съответствие с член 75, параграф 2, по времето, когато прясното грозде, гроздовата мъст, гроздовата мъст в процес на ферментация или младото вино в процес на ферментация биват преобразувани във вино или в друга напитка от лозаро-винарския сектор, предназначена за пряка консумация от човека, различна от пенливо вино или пенливо газирано вино, в лозарската зона, където е добито използваното в производствения процес прясно грозде.

2.

Концентрацията на вина се провежда в лозарската зона, където е добито използваното прясно грозде.

3.

Повишаването на киселинното съдържание и намаляването на киселинното съдържание на вина се извършват единствено в предприятието за производство на вино и в лозарската зона, където е добито гроздето, използвано за производството на съответното вино.

4.

Компетентните органи се уведомяват за всяка от посочените в точки 1, 2 и 3 видове обработки. Същото правило се прилага за количествата концентрирана гроздова мъст, концентрирана ректифицирана гроздова мъст или захароза, които се държат във връзка с упражняване на професионална дейност от физически и юридически лица или групи лица, по-специално от производителите, лицата, които извършват бутилирането, преработвателите и търговците, които се определят от Комисията чрез делегирани актове в съответствие с член 75, параграф 2, по същото време и на същото място като прясното грозде, гроздовата мъст, гроздовата мъст в процес на ферментация или наливното вино. Съобщаването на тези количества може обаче да се замени с вписването им в регистъра за входящи стоки и използване на наличните запаси.

5.

Всеки от посочените в раздели Б и В видове обработка се отразява в придружаващия документ, предвиден в член 147, с който претърпелите обработка продукти се пускат в обращение.

6.

Видовете обработка, посочена в раздели Б и В, в случай че бъдат приложени дерогации, оправдани от изключително неблагоприятни климатични условия, тези видове обработка не се извършват:

а)

след 1 януари в лозарска зона С;

б)

след 16 март в лозарски зони А и В, и се извършват само за продуктите от прибирането на гроздето непосредствено преди тези дати.

7.

Независимо от параграф 6, през цялата година могат да се извършват концентрация чрез охлаждане и повишаване и намаляване на киселинното съдържание на вината.

ЧАСТ II

Ограничения

А.   Общи

1.

Всички разрешени енологични практики изключват добавянето на вода, освен когато това се налага поради специфична техническа потребност.

2.

Всички разрешени енологични практики изключват добавянето на алкохол, освен при практики, свързани с получаването на прясна гроздова мъст в процес на ферментация, спрян чрез добавката на алкохол, ликьорно вино, пенливо вино, подсилено вино за дестилация и искрящо вино.

3.

Подсиленото вино за дестилация се използва само за целите на дестилацията.

Б.   Прясно грозде, гроздова мъст и гроздов сок

1.

Прясната гроздова мъст, в която процесът на ферментация е спрян чрез добавяне на алкохол, се използва само на етапа на подготовката на продукти, които не попадат под кодове по КН 2204 10, 2204 21 и 2204 29. Това не засяга прилагането на по-строги разпоредби, които държавите членки могат да прилагат при подготовката на тяхна територия на продуктите, които не попадат под кодове по КН 2204 10, 2204 21 и 2204 29.

2.

Гроздовият сок и концентрираният гроздов сок не подлежат на винификация или на добавяне към вино. Те не претърпяват алкохолна ферментация на територията на Съюза.

3.

Точки 1 и 2 не се прилагат за продукти, предназначени за производство в Ирландия, Полша и Обединеното кралство, на продукти, попадащи под код по КН 2206 00, за които държавите членки могат да разрешат използването на съставно наименование, включващо за целите на продажбата думата „вино“.

4.

Гроздовата мъст в процес на ферментация, получена от стафидирано грозде, се допуска на пазара единствено за производството на ликьорни вина само в лозарски райони, в които се е използвала традиционно към 1 януари 1985 г., а също и за производството на вино от презряло грозде.

5.

Прясното грозде, гроздовата мъст, гроздовата мъст в процес на ферментация, концентрираната гроздова мъст, концентрираната ректифицирана гроздова мъст, гроздовата мъст в процес на ферментация, спрян чрез добавката на алкохол, гроздовият сок, концентрираният гроздов сок и виното или смесите от тези продукти, които произхождат от трети държави, не могат да бъдат превръщани в продуктите, посочени в част II от приложение VII, или да бъдат добавяни към такива продукти на територията на Съюза.

В.   Смесване на вина

Купажирането на вино с произход от трета държава с вино от Съюза и купажирането на вина с произход от трети държави се забранява в Съюза.

Г.   Вторични продукти

1.

Забранява се свръхпресоването на гроздето. Като вземат предвид местните и техническите условия, държавите членки определят минималното количество алкохол, което да се съдържа в джибрите и във винените утайки след пресоването на гроздето.

Количеството алкохол, което се съдържа в тези вторични продукти, се определя от държавите членки на равнище най-малкото равно на 5 % по отношение на алкохолния обем, съдържащ се в произведеното вино.

2.

С изключение на алкохол, спиртни напитки и пикет, не се произвежда вино или друга напитка за пряка консумация от човека от винени утайки или гроздови джибри. Наливането на вино върху утайки или гроздови джибри или пресована пулпа от aszú се позволява при условията, които Комисията определя чрез делегирани актове в съответствие с член 75, параграф 2, когато тази практика се използва традиционно за производството на „Tokaji fordítás“ и „Tokaji máslás“ в Унгария и на „Tokajský forditáš“ и „Tokajský mášláš“ в Словакия.

3.

Забраняват се пресоването на винени утайки и повторната ферментация на гроздови джибри за цели, различни от дестилацията или производството на пикет. Филтрирането и центрофугирането на винените утайки не се смята за пресоване, когато получените продукти са в добро състояние и с подходящо пазарно качество.

4.

Пикетът, когато производството му е разрешено от съответната държава членка, се използва единствено за дестилация или за консумация в домакинствата на винопроизводителите.

5.

Без да се засяга възможността държавите членки да вземат решение да изискат реализация на вторичните продукти чрез дестилация, от всяко физическо или юридическо лице или групи лица, които държат вторични продукти, се изисква да се освободят от тях при условията, които Комисията определя чрез делегирани актове в съответствие с член 75, параграф 2.