Регламент 273/2018

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/273 НА КОМИСИЯТА

от 11 декември 2017 година

за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на схемата за разрешаване на лозови насаждения, лозарския регистър, придружаващите документи и сертифицирането, входящия и изходящ регистър, задължителните декларации, уведомленията и публикуването на подадената в тях информация, както и за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на съответните проверки и санкции, за изменение на регламенти (ЕО) № 555/2008, (ЕО) № 606/2009 и (ЕО) № 607/2009 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕО) № 436/2009 на Комисията и на Делегиран регламент (ЕС) 2015/560 на Комисията

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално членове 69 и 89, член 145, параграф 4, член 147, параграф 3 и член 223, параграф 2 от него, както и част II, раздел Г, точка 5 от приложение VIII към същия регламент,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (2), и по-специално член 64, параграф 6 и член 89, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (3) беше отменен и заменен с Регламент (ЕС) № 1308/2013. В дял I, глава III и в част II, дял II, глава II, раздел 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 се съдържат правила относно схемата за разрешаване на лозови насаждения и нейното управление, лозарския регистър, придружаващите документи и сертифицирането, входящия и изходящ регистър, както и изискванията за предоставяне на информация в лозаро-винарския сектор и се оправомощава Комисията да приема делегирани актове и актове за изпълнение в тази връзка. С въпросните актове следва да бъдат заменени съответните разпоредби на регламенти (ЕО) № 555/2008 (4) и (ЕО) № 436/2009 (5) на Комисията, както и някои разпоредби на регламенти (ЕО) № 606/2009 (6) и (ЕО) № 607/2009 (7) на Комисията относно сертифицирането на сортовите вина и административните правила по отношение на входящия и изходящ регистър. От съображения за опростяване новият делегиран акт също така следва да интегрира разпоредбите на Делегиран регламент (ЕС) 2015/560 на Комисията (8).

(2)

В интерес на правната сигурност следва да бъдат определени някои понятия, използвани в настоящия регламент и в Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/274 на Комисията (9). Целесъобразно е да се определят различните видове площи, засадени с лозя, и операторите по отношение на конкретните права и изисквания, предвидени за всеки от тях в двата регламента.

(3)

В член 62 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 се определя общото изискване за държавите членки да издават разрешение за засаждане на лозя след подаването на заявление от страна на производителите, които имат намерение да засаждат или презасаждат лози. При все това, съгласно параграф 4 от същия член някои площи са освободени от схемата за издаване на разрешения. Необходимо е да се определят правила относно условията за прилагане на въпросното освобождаване. Площите, предназначени за експериментални цели или за лозов посадъчен материал, следва да бъдат използвани само за предвидените цели, с цел да се избегнат случаи на заобикаляне на новата схема. Лозаро-винарските продукти, произведени от такива площи, не следва да бъдат предлагани на пазара, освен ако държавите членки счетат, че не са налице рискове от смущения на пазара. Вече започналите експерименти в областта на лозарството и отглеждането на лозов посадъчен материал следва да могат да продължат съгласно правилата, приложими за тях преди влизането в сила на Делегиран регламент (ЕС) 2015/560. С цел да се гарантира, че площите, от които се произвежда вино или лозаро-винарски продукти, предназначени единствено за консумация в домакинството на лозаря, не влияят на пазара, е целесъобразно да се предвиди ограничаване на размера, а освобождаването да се обвърже с условието лозарят да не се занимава с производство на вино с търговска цел. По същата причина такова освобождаване следва да обхване и организациите, които не извършват търговска дейност. По отношение на площите, засадени от производител, който е загубил определени площи с лозови насаждения в резултат на отчуждаване на имоти в обществен интерес в съответствие с националното законодателство, следва да се определи условие относно максимално допустимите нови площи, така че да се избегне накърняване на общите цели на схемата за разрешаване на лозови насаждения.

(4)

В член 64, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 се определят правилата за издаване на разрешения за нови лозови насаждения и се определят критерии за допустимост и приоритет, които държавите членки могат да прилагат. Следва да бъдат определени специални условия, свързани с някои от критериите за допустимост и приоритет, за да се създадат равни условия за тяхното изпълнение, както и за да се избегне заобикалянето на режима на разрешения от производителите, които вече имат разрешение. Освен това трите допълнителни критерия, въведени с Делегиран регламент (ЕС) 2015/560, следва да бъдат запазени: критерий за допустимост за злоупотреба с престижа на защитени географски указания; критерий за приоритет в полза на производителите, които спазват правилата на схемата и не са изоставяли лозя в стопанството си; както и критерий за приоритет в полза на организации с идеална цел в социалната област, които са получили земи, конфискувани в случай на актове на тероризъм и други видове престъпления. Критерият за допустимост е в отговор на необходимостта от опазване на престижа на специфични географски указания, както се опазва този на наименованията за произход — чрез гаранции, че те няма да бъдат застрашени от нови насаждения. Първият от критериите за приоритет е в полза на някои заявители въз основа на тяхната предистория на спазване на правилата по схемите за издаване на разрешения, която показва, че те не кандидатстват за разрешения за нови насаждения, като същевременно разполагат с непроизводствени лозови насаждения, което би им осигурило разрешения за презасаждане. Вторият критерий за приоритет е насочен към насърчаване на организациите с идеална цел в социалната област, които са получили земи, конфискувани в случай на актове на тероризъм и други видове престъпления, с цел да се стимулира използването за социални цели на земята, която иначе има опасност да бъде извадена от селскостопанска употреба.

(5)

Като се има предвид член 118 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 и с цел да се вземат под внимание природните и социално-икономическите различия и различните стратегии за растеж на стопанските субекти в тези различни райони в рамките на дадена територия, на държавите членки следва да се разреши на регионално равнище за специфични райони, които отговарят на критериите за допустимост за защитено наименование за произход (ЗНП), за специфични райони, които отговарят на критериите за допустимост за защитено географско указание (ЗГУ) или за райони без географско означение, да прилагат по различен начин критериите за допустимост и критериите за приоритет, посочени в член 64, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, както и трите допълнителни критерия за допустимост и приоритет. Тези разлики в прилагането на критериите в различните площи на дадена територия следва винаги да се основават на различията между районите.

(6)

С цел да бъдат обхванати и случаите на заобикаляне, които не са предвидени в настоящия регламент, държавите членки следва да приемат мерки за предотвратяване на заобикалянето на критериите за допустимост или критериите за приоритет от заявителите с искане за разрешения, когато действията им не са обхванати от специалните разпоредби за предотвратяване на заобикалянето, предвидени в настоящия регламент по отношение на специфичните критерии за допустимост и приоритет.

(7)

В член 66, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 се предвижда възможност за едновременно наличие на лозови насаждения, които производителят се е ангажирал да изкорени, и на новозасадени лози. С цел да се предотвратят нередностите, държавите членки следва да разполагат с възможността да гарантират чрез подходящи средства изпълнението на задължението за изкореняване, включително изискването за представяне на гаранция при предоставяне на разрешението за предварително презасаждане. Освен това е необходимо да се уточни, че в случай че изкореняването не е осъществено в рамките на четиригодишния срок, определен в посочената разпоредба, лозята, засадени в съответната площ, трябва да се разглеждат като неполучили разрешение.

(8)

Съгласно член 66, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 държавите членки могат да ограничат презасаждането в райони, които отговарят на условията за производство на вина със защитени наименования за произход или защитени географски указания, въз основа на препоръки от признати и представителни професионални организации. Следва да се определят основанията или мотивите за тези решения за ограничаване, за да се уточни техният обхват, като същевременно се подсигури последователност на схемата и се избегне заобикалянето ѝ. Следва да се гарантира, че автоматичното издаване на разрешения за презасаждане, установено в член 66, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, не възпрепятства възможността държавите членки да ограничават издаването на разрешения за конкретни площи в съответствие с член 63, параграф 2, буква б) и член 63, параграф 3 от посочения регламент. Следва обаче да се поясни, че някои специфични случаи не може да се разглеждат като заобикаляне на схемата.

(9)

В член 145 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 се предвижда някои държави членки да поддържат лозарски регистър, който съдържа актуализирана информация относно производствения потенциал. Подробностите относно информацията, която трябва да бъде включена в лозарския регистър, следва да бъдат определени в настоящия регламент.

(10)

В член 147, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 се предвижда лозаро-винарските продукти да може да се допускат за обращение на територията на Съюза единствено с официално одобрен придружаващ документ. Следва да бъдат определени правилата относно използването на този придружаващ документ.

(11)

Опитът в държавите членки е показал, че обхватът на освобождаванията от задължението за превоз на лозаро-винарски продукти с придружаващ документ може да включва по-големи разстояния и по-широк набор от операции, като по този начин се улеснява движението на виното, без да се възпрепятства задоволителното ниво на проследяване на лозаро-винарските продукти. По-специално гроздовият сок и мъст, попадащи под кодове по КН 2009 61 и 2009 69, доставени до оператори, които не участват във винопроизводството, следва също да бъдат освободени, тъй като тези оператори не подлежат на контрол от страна на органите, отговарящи за лозаро-винарския сектор, и проследяването на тези продукти може да се осигури чрез търговски документ.

(12)

Директива 2008/118/ЕО на Съвета (10) съдържа хармонизирани разпоредби относно някои акцизни стоки, включително някои алкохолни напитки, и в нея е предвиден електронен административен документ, както и други документи, които трябва да придружават пратките с такива стоки. С оглед установяване на единни правила, приложими в рамките на Съюза, както и опростяване на административните формалности за операторите, е целесъобразно да се предвиди, че документите, придружаващи пратките с лозаро-винарски продукти за целите на прилагането на правилата относно акцизите, също се считат за признати придружаващи документи по смисъла на Регламент (ЕС) № 1308/2013.

(13)

Като се вземе предвид член 40 от Директива 2008/118/ЕО и с цел ускоряване на административните формалности за операторите и осигуряване на по-високи гаранции за надеждност по отношение на сертифицирането и проследяването на лозаро-винарските продукти, използването на опростена информационна система за издаване на електронни придружаващи документи, въведена от държавите членки и предвиждаща използването на търговски документ, който съдържа най-малко данните, необходими за идентифициране на продукта и за проследяване на неговото движение, следва да бъде признато по отношение на пратките с лозаро-винарски продукти, произведени от дребни производители, както и по отношение на пратките с лозаро-винарски продукти, неподлежащи на облагане с акциз. Въпреки това, с цел да се даде възможност на държавите членки, които все още не използват такава информационна система, да я изградят, следва да се предвиди преходен период, по време на който могат да бъдат използвани придружаващи документи както на хартиен носител, така и в електронен формат.

(14)

Като се вземе предвид член 30 от Директива 2008/118/ЕО, на държавите членки следва да бъде разрешено да използват опростени процедури и документи, които им дават възможност да осъществяват контрол върху движението на лозаро-винарските продукти, осъществявано само на тяхна територия.

(15)

Придружаващите документи могат също така да служат за сертифициране на някои характеристики на лозаро-винарските продукти по принцип и на тяхната година на реколтата или винените сортове грозде и техните ЗНП или ЗГУ в частност. С цел да се гарантира еднакво третиране на всички оператори, в настоящия регламент следва да се определят условията, при които придружаващите документи могат да се използват за целите на това сертифициране. С оглед опростяване на административните формалности за операторите и с цел да се разтоварят компетентните органи от рутинните задачи, следва да се предвиди възможност последните да разрешават на изпращачите да попълват и сами да сертифицират в придружаващите документи произхода или мястото, откъдето идват лозаро-винарските продукти, и характеристиките на лозаро-винарските продукти, годината на реколтата или сортовете грозде, от които са произведени продуктите, както и ЗНП или ЗГУ на виното.

(16)

За случаите, когато по искане на трети държави операторите трябва да представят специфични сертификати относно характеристиките на лозаро-винарските продукти, в настоящия регламент следва да се предвиди възможност за сертифициране на лозаро-винарски продукти за износ и да се предвидят условията за неговата автентичност и използване.

(17)

В допълнение към придружаващите документи съгласно митническите правила се изискват допълнителни документи — като например декларации за износ — като доказателство за износа на лозаро-винарските продукти. Поради това следва да се установят допълнителни процедури за съставяне и заверяване на посочените документи в съответствие с правилата, предвидени във или по силата на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета (11).

(18)

Превозваните в наливно състояние лозаро-винарски продукти са по-застрашени от злоупотреба, отколкото етикетираните бутилирани продукти, снабдени със затварящо приспособление за еднократна употреба. Поради това за такива пратки следва да се изисква предварителна информация от компетентния орган на мястото на натоварване по отношение на данните, включени в придружаващия документ, освен ако се използва информационна система, която позволява на компетентния орган в мястото на разтоварване да бъде информиран за тези данни.

(19)

С цел да се улеснят проверките от компетентните органи на превоза на пратки от продукти от трета държава, допуснати за свободно обращение, или на продукти с произход от Съюза, които първоначално са били изнесени и след това повторно внесени в Съюза, в документите, придружаващи пратките от тези продукти след допускането им за свободно обращение, следва да се изисква позоваване на документите, използвани за допускане за свободно обращение, а за продуктите с произход от Съюза — позоваване на придружаващия документ, издаден за първоначалната експедиция, или друг одобрен документ, доказващ произхода на продуктите.

(20)

В интерес на правната сигурност следва да бъдат установени правила за хармонизиране на действията, които да бъдат предприети от страна на получателя в случай на отказ на даден продукт, превозван под покритието на придружаващ документ, както и да се уточни под покритието на какъв придружаващ документ може впоследствие да бъде превозен продуктът.

(21)

За обхващане на случаите, когато компетентният орган установи или има основателни причини да подозира изпращача в сериозно нарушаване на правото на Съюза или на националните правила в лозаро-винарския сектор по отношение на превоза под покритието на придружаващи документи на лозаро-винарските продукти или по отношение на производствените условия или състава на тези продукти, както и с оглед да се даде възможност на компетентните органи да контролират последващото движение или да вземат решение относно бъдещото използване на въпросния продукт, е целесъобразно да се установят подробни разпоредби относно процедурата, която може да бъде изискана от компетентния орган по отношение на придружаващите документи и обмена на информация и взаимопомощ между компетентните органи в такива случаи.

(22)

С цел осигуряване на възпиращо въздействие или възстановяване на законността в случай на леки нарушения, отнасящи се до придружаващите документи за превоз на лозаро-винарски продукти, следва да бъдат установени правила, които дават възможност на компетентния орган, открил нередностите, да предприеме подходящи мерки, за да приведе такъв превоз в съответствие с изискванията или да предприеме пропорционални мерки по отношение на нередностите, включително и забрана за предлагане на пазара на въпросните продукти, както и да информира компетентния орган на мястото на натоварване.

(23)

В интерес на правната сигурност е целесъобразно да се предвидят правила, отнасящи се до случаи на непреодолима сила или на непредвидени инциденти по време на превоза, така че превозвачът да е наясно какво се изисква с оглед привеждане на съответния превоз в съответствие с изискванията.

(24)

В член 90 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 е предвидено, че внасяните лозаро-винарски продукти, обхванати от същия член, следва да бъдат придружавани от сертификат, изготвен от компетентен орган в държавата на произход на продукта, и от доклад за извършен анализ, изготвен от орган или отдел, определен от третата държава на произход. С цел да се намали броят на документите, изисквани за внос в Съюза, и да се улеснят проверките от страна на компетентните органи на държавите членки, този сертификат и докладът за извършен анализ следва да бъдат обединени и интегрирани в един единен документ — документ VI-1. С оглед гарантиране на правната сигурност и улесняване на търговията следва да се предвиди разпоредба такъв документ да се счита, че удостоверява характеристиките на лозаро-винарския продукт, годината на реколтата или сорта или сортовете грозде, както и ЗНП или ЗГУ.

(25)

За целите на хармонизирането и намаляването на административната тежест както за операторите, така и за държавите членки, освобождаванията от изискването за представяне на документ VI-1 за лозаро-винарските продукти, внасяни в Съюза, следва да бъдат приведени в съответствие с освобождаванията, приложими за документите, придружаващи пратките лозаро-винарски продукти след допускането им за свободно обращение в Съюза, със системата на Съюза за митнически освобождавания, предвидена в Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета (12), както и с освобождаванията, произтичащи от специални конвенции за дипломатическите отношения, сключени с трети държави.

(26)

С цел да се даде възможност на компетентните органи на държавите членки да прилагат хармонизирани процедури и да използват един и същ вид документ, независимо от държавата членка на получаване на внесените продукти, следва да бъде предоставен образец на документа VI-1 и извлечението от него — извлечение VI-2, както и подробности, свързани с процедурата, която трябва да се следва за тяхното издаване.

(27)

Следва да се предвидят правила за използването на документ VI-1 и на извлечение VI-2, за да се гарантира, че всички засегнати страни следват една и съща процедура за допускане на пратката за свободно обращение. Предвид търговската практика, следва да бъде пояснено, че при разделянето на дадена пратка вино компетентните органи следва да бъдат упълномощени под техен надзор да бъдат издавани извлечения от документ VI-1, които да придружават всяка нова пратка, произлизаща от разделянето.

(28)

С оглед улесняване на търговията и опростяване на непрекия внос е целесъобразно да се установят правила по отношение на случаите, в които не се изисква допълнителен анализ при внос от трети държави, различни от държавата на произход на лозаро-винарския продукт.

(29)

С цел да бъдат взети предвид особеностите на определени вина, като например ликьорните вина и вината, подсилени за дестилация, както и вината с географско означение, следва да бъдат определени правила по отношение на използването на документ VI-1 за пратките с такива вина. С оглед облекчаване на задачата на износителите и компетентните органи, представянето на документ VI-1 следва да бъде достатъчно, за да се удостовери географското означение или винения произход на алкохола, добавен към ликьорните вина или вината, подсилени за дестилация, ако са изпълнени определени условия.

(30)

С цел улесняване на търговията с трети държави, които са сключили споразумения със Съюза, включващи клаузи за по-тясно сътрудничество при предотвратяването на измами, и които поддържат добри търговски отношения със Съюза, е целесъобразно да се разреши на производителите в тези държави да издават сами документи VI-1 и да ги считат за документи, издадени от компетентните органи или от органите или отделите, определени от третите държави, както е посочено в член 90 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, така както вече е разрешено за вината с произход от Съюза.

(31)

Предвид развитието на компютризираните системи в лозаро-винарския сектор, както и с цел улесняване на контрола върху движенията и проверките на лозаро-винарските продукти, е целесъобразно да се разреши също така използването на компютризирани системи и издаването на електронни документи от компетентните органи на трети държави или пряко от операторите в трети държави, под надзора на техните компетентни органи. При все това използването на компютризирани системи следва да бъде подчинено на определени минимални условия и на признаването от Съюза, че системата за проверки, създадена в дадена трета държава, предлага достатъчно гаранции по отношение на естеството, произхода и възможността за проследяване на лозаро-винарските продукти, внесени в Съюза от съответната трета държава. Поради това е необходимо да бъдат определени тези минимални условия. С цел да се опростят и ускорят процедурите както за операторите, така и за компетентните органи за издаване на извлечения VI-2, е уместно да се позволи на органите на държавите членки да издават такива извлечения посредством компютризирани системи в съответствие с процедури, които се определят от тях.

(32)

Съгласно член 147, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 физическите или юридическите лица, които оперират с лозаро-винарски продукти, следва да водят входящ и изходящ регистър за тези продукти. Все пак, за някои оператори, чиито складови наличности или продажби не надвишават определени прагове или които извършват продажби само в своите помещения, воденето на регистър би представлявало несъразмерна тежест. Поради това те следва да бъдат освободени от това задължение. За целите на прозрачността и контрола държавите членки следва да водят списък на операторите, които са задължени да водят входящ и изходящ регистър. Също така, за да се гарантират проследяването и контролът на движението и съхранението на лозаро-винарските продукти, следва да бъдат определени правила по отношение на необходимостта от отделен регистър за всяко предприятие, подробности относно това как той да се води, както и операциите, които следва да се записват в регистъра.

(33)

В настоящия регламент следва да се предвидят общи правила, приложими за всички оператори. С цел улесняване на проверките, държавите членки при все това следва да могат да предвиждат допълнителни правила относно регистрационните данни за някои продукти или операции, които следва да бъдат включени в регистъра, както и да изискват от операторите да уведомяват за определени видове обработки, които да бъдат вписвани в регистъра. Все пак, тъй като тези уведомления биха могли да доведат до несъразмерна административна тежест за някои оператори, е оправдано да се ограничи възможността държавите членки да изискват такива уведомления.

(34)

С цел да се улесни събирането на пазарни данни за контрол и управление на пазара, като същевременно се ограничи административната тежест, следва да бъдат установени разпоредби, за да се гарантира подаването на декларации за производството и за складовите наличности от съответните оператори, установени в държавите членки, които са задължени да поддържат лозарски регистър. Въпреки това, на държавите членки, които не са задължени да поддържат лозарски регистър, следва да се даде възможност да изискват такива декларации. С цел да се избегне дублирането на данни, държавите членки, които са въвели лозарски регистър, съдържащ ежегодно актуализирана информация за площите, засадени с лозя, по отношение на всеки лозар, следва да могат да освободят операторите от задължението за деклариране на площите в декларациите за производството.

(35)

С оглед подобряване на проследяването и управлението на пазара, на държавите членки следва да бъде разрешено да събират допълнителни данни относно производството на грозде и гроздова мъст, предназначени за производството на вино. За тази цел държавите членки следва да имат правото да изискват декларации за реколтата.

(36)

С оглед подобряване на проследяването и управлението на пазара, на държавите членки следва да бъде разрешено да събират данни за операциите, които може да се провеждат между действителната дата на прибиране на реколтата и датите за подаване на декларации за производството и за реколтата във връзка с обработването или предлагането на пазара на прибраната реколта от грозде и получената гроздова мъст или гроздов сок.

(37)

С оглед подобряване на прозрачността и управлението на пазара, правилата, определени в настоящия регламент, следва да не възпрепятстват държавите членки да изискват по-подробна информация. Освен това следва да се разреши на държавите членки да освобождават операторите от задължението за подаване на декларации при липса на производство или на складови наличности.

(38)

За целите на член 89 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 следва да бъдат определени единни правила относно проверките, които да се извършват във връзка с вътрешния пазар. Следователно на органите, отговарящи за контрола върху съхранението и предлагането на пазара на лозаро-винарски продукти, следва да бъдат осигурени необходимите инструменти за извършване на ефикасни проверки в съответствие с единни правила, приложими в целия Европейски съюз по отношение на производствения потенциал, лозарския регистър, придружаващите документи, сертифицирането и входящия и изходящ регистър.

(39)

С цел да се гарантира безпрепятственото извършване на проверките и вземането на проби от гроздето и лозаро-винарските продукти, следва да бъдат приети разпоредби, които да попречат на подлежащите на проверки страни да ги възпрепятстват и да ги задължават да улеснят вземането на проби, както и да предоставят необходимата информация в съответствие с настоящия регламент.

(40)

С оглед осигуряване на ефикасни инструменти на държавите членки за справяне с риска от неправомерно манипулиране на виното, аналитичната база данни за изотопни данни, посочена в член 89, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, е създадена и се управлява от европейския референтен център за контрол в лозаро-винарския сектор, създаден в рамките на Съвместния изследователски център. Използването на референтни методи за изотопен анализ осигурява ефективни проверки, свързани с обогатяването на лозаро-винарските продукти или откриването на добавянето на вода към такива продукти. Наред с другите аналитични техники, аналитичната база данни за изотопни данни спомага за проверка на съответствието на лозаро-винарските продукти с декларирания произход и сорт. За тази цел следва да се предвидят разпоредби за използването на референтни методи за изотопен анализ и за воденето и актуализирането на аналитичната база данни.

(41)

Държавите членки следва да гарантират ефективността на работата на органите, отговорни за извършването на проверки в лозаро-винарския сектор. За тази цел дейностите по проверка следва да бъдат координирани между компетентните органи в държавите членки, в които няколко органа отговарят за проверките в лозаро-винарския сектор, като държавите членки следва да определят единен орган, който да отговаря за връзките помежду им и с Комисията.

(42)

За улесняване на проверките в рамките на целия Съюз държавите членки следва да вземат необходимите мерки, така че служителите на компетентните органи да разполагат с необходимите правомощия за разследване, за да се гарантира съблюдаването на правилата.

(43)

С оглед гарантиране на възможността за проследяване на лозаро-винарските продукти, както и на спазването на правилата на Съюза в лозаро-винарския сектор, следва да се запазят координацията на проверките и достъпът до информация от страна на компетентните органи в лозаро-винарския сектор. За да се приложи изцяло този координиран подход, различните органи, участващи в проверките на лозаро-винарските продукти, подлежащи на облагане с акциз, следва да имат достъп до информацията относно движението на тези продукти, в съответствие с Директива 2008/118/ЕО и Регламент (ЕО) № 684/2009. За тази цел е уместно да се вземе предвид компютризираната система за движението и контрола върху акцизните стоки, създадена с Решение № 1152/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (13).

(44)

Взаимната зависимост на пазарите в лозаро-винарския сектор и търговията между държавите членки и трети държави налагат тясно сътрудничество между различните органи, отговарящи за проверките. С оглед на ефективното сътрудничество между държавите членки при прилагането на правилата, отнасящи се до лозаро-винарския сектор, компетентните органи на държавите членки следва да могат да се свързват с компетентните органи на друга държава членка. За тази цел следва да бъдат определени правила относно взаимопомощта при поискване. С цел да се опрости администрирането на разходите, свързани с вземането и изпращането на проби, анализа и органолептичното изпитване и наемането на експерт, следва да се установи принцип, съгласно който такива разходи следва да бъдат поети от компетентния орган на държавата членка, поръчала вземането на проби или наемането на експерт.

(45)

С оглед повишаване на ефективността на взаимопомощта между компетентните органи, настоящият регламент следва да съдържа разпоредба относно доказателствената сила на констатациите от проведените съгласно настоящия регламент проверки в държава членка, различна от държавата членка, в която е била извършена проверката.

(46)

За ефикасна борба с измамите, избягване на сериозни рискове от измами или предприемане на съответните действия в случай на подозрение за неспазване или установено неспазване на правилата на Съюза по отношение на определени лозаро-винарски продукти, органите за връзка на засегнатите държави членки следва да могат да се уведомяват взаимно за такива случаи. За тази цел засегнатите държави членки следва да използват информационните системи, предоставени от Комисията.

(47)

В член 64 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 се предвиждат административни санкции при неспазване на критериите за допустимост, ангажиментите и другите задължения, произтичащи от прилагането на секторното законодателство в областта на селското стопанство. В съответствие с член 71, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 следва да бъдат предвидени административни санкции по отношение на неразрешените насаждения. За да се гарантира възпиращият ефект, държавите членки следва да могат да съобразят размера на въпросните санкции с търговската стойност на вината, произведени от съответните лозя. Минималният размер на тези санкции следва да е съобразен със средния годишен доход на хектар засадени с лозя площи на равнището на Съюза, изразен в брутна печалба на хектар засадени с лозя площи. Въз основа на този минимален размер се изчислява постепенното нарастване на размера на санкциите в зависимост от периода на неспазване. На държавите членки следва също да се даде възможност да прилагат по-висок минимален размер на санкциите спрямо производителите в даден район, когато минималният размер, установен на равнището на Съюза, е по-малък от прогнозния среден годишен доход на хектар от съответната площ. Това увеличение на минималния размер на санкциите следва да бъде пропорционално на прогнозния среден годишен доход на хектар за района, в който се намират неразрешените площи с лозови насаждения.

(48)

В случай на измама или риск за здравето на потребителите — поради необходимостта да се обезпечи тяхната бърза и ефективна защита — от ключово значение е да се осигури възможност за спиране на използването на придружаващи документи и процедури за сертифициране от страна на операторите, за които е установено или се подозира, че не спазват правилата на Съюза за производство или превоз на лозаро-винарски продукти, или на използването на опростен режим или електронни процедури за внос.

(49)

С цел да се гарантира ефективното прилагане на настоящия регламент, както и на съответното наблюдение на пазара на вино, следва да бъдат предвидени санкции с възпиращ ефект, които да се прилагат от държавите членки в зависимост от сериозността и системността на неспазването, за случаите, когато не са спазени задълженията за водене на входящия и изходящ регистър, за подаване на декларации или за извършване на уведомяване.

(50)

С цел да се осигури справедливо третиране на операторите, следва да бъдат определени правила за случаите на очевидни грешки и извънредни обстоятелства.

(51)

В съответствие с член 223 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 следва да бъдат определени правила относно уведомяването на Комисията, извършвано от държавите членки. За тази цел е целесъобразно да се определят естеството и видът на информацията, която да бъде предоставена, както и условията за публикуването ѝ.

(52)

С цел да се улесни проверката на документите за внос на лозаро-винарски продукти, издадени от трети държави, Комисията следва да оповести списък на компетентните органи, определените органи или отдели и одобрените производители на вино, за които трети държави са подали уведомление с оглед съставянето на такива документи. С оглед улесняване на комуникацията и исканията за помощ между държавите членки и Комисията, от една страна, и третите държави, от друга страна, Комисията следва също така да оповести органа за връзка, определен във всяка трета държава да поддържа контакт с Комисията и държавите членки.

(53)

С цел да се гарантира качеството на лозаро-винарските продукти, следва да бъдат предвидени разпоредби за прилагането на забраната за свръхпресоване на гроздето. Проверката на правилното прилагане на тази забрана изисква адекватен контрол на вторичните продукти от винопроизводството и крайната им употреба. За тази цел следва да се определят правила относно минималния съдържим процент алкохол във вторичните продукти след пресоването на гроздето, както и относно условията за задължително отстраняване на вторичните продукти, държани от всяко физическо или юридическо лице или групи от лица, под надзора на компетентните органи на държавите членки. Тъй като тези условия са пряко свързани с процеса на винопроизводство, те следва да се изброят заедно с енологичните практики и приложимите ограничения за винопроизводството, предвидени в Регламент (ЕО) № 606/2009. Поради това посоченият регламент следва да бъде съответно изменен.

(54)

В интерес на яснотата и правната сигурност разпоредбите на регламенти (ЕО) № 555/2008, (ЕО) № 606/2009 и (ЕО) № 607/2009, които се заменят с настоящия регламент и Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/274, следва да бъдат заличени. По същата причина Регламент (ЕО) № 436/2009 и Делегиран регламент (ЕС) 2015/560 следва да бъдат отменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

УВОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определят правила за допълнение на регламенти (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1308/2013 съответно по отношение на:

а)

схемата за разрешаване на лозови насаждения;

б)

лозарския регистър;

в)

признатите придружаващи документи, сертификатите и правилата за внос на вино;

г)

входящия и изходящ регистър;

д)

задължителните декларации;

е)

проверките и аналитичната база данни за изотопни данни;

ж)

компетентните органи и взаимопомощта между тях;

з)

санкциите;

и)

уведомленията и публикуването на подадената информация.

Член 2

Определения

1.   За целите на настоящия регламент и на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/274 се прилагат следните определения:

а)

„лозар“ означава физическо или юридическо лице, или група физически или юридически лица, независимо какъв е правният статут, предоставен на тази група и на нейните членове съгласно националното законодателство, чието стопанство се намира на територията на Съюза, както е определено в член 52 от Договора за Европейския съюз, във връзка с член 355 от Договора за функционирането на Европейския съюз, което или която притежава площ, засадена с лозя, когато продукцията от тази площ се използва за производството на лозаро-винарски продукти с търговска цел или площта се ползва от освобождаванията за експериментални цели или за лозов посадъчен материал, както е посочено в член 3, параграф 2 от настоящия регламент;

б)

„лозаро-винарски продукти“ означава продуктите, изброени в част XII от приложение I към Регламент (ЕС) № 1308/2013, с изключение на винения оцет, попадащ под кодове по КН 2209 00 11 и 2209 00 19;

в)

„лозарски парцел“ означава земеделски парцел, съгласно определението в член 67, параграф 4, буква а) от Регламент (ЕС) № 1306/2013, засаден с лозя, който е предназначен за производство на лозаро-винарски продукти с търговска цел или който се ползва от освобождаванията за експериментални цели или за лозов посадъчен материал, както е посочено в член 3, параграф 2 от настоящия регламент;

г)

„изоставена лозарска площ“ означава площ, засадена с лозя, която повече от пет лозарски години не е била редовно обработвана с оглед получаване на продаваем продукт, без да се засягат конкретните случаи, определени от държавите членки, при които изкореняването на насажденията вече не дава право на производителите на разрешение за презасаждане, в съответствие с член 66 от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

д)

„лице, прибиращо реколтата“ означава физическо или юридическо лице или група от такива лица, независимо какъв е правният статут, предоставен на тази група и на нейните членове съгласно националното законодателство, което или която прибира гроздовата реколта от площ, засадена с лозя, с цел да предложи гроздето на пазара за производство на лозаро-винарски продукти от трети страни, да го преработи в лозаро-винарски продукти в своето стопанство, или да го даде за преработка от свое име с търговски цели;

е)

„преработвател“ означава физическо или юридическо лице или група от такива лица, независимо какъв е правният статут, предоставен на тази група и на нейните членове съгласно националното законодателство, което или която извършва или от чието име се извършва преработка на вината, в резултат от която се получават вина, ликьорни вина, пенливи и искрящи вина, газирани пенливи и искрящи вина, качествени пенливи вина или качествени пенливи ароматизирани вина;

ж)

„търговец на дребно“ означава физическо или юридическо лице или група от такива лица, независимо какъв е правният статут, предоставен на тази група и на нейните членове съгласно националното законодателство, чиято търговска дейност включва пряка продажба на потребителите на вина и мъст в малки количества, които се определят от всяка държава членка, като се вземат предвид особените характеристики на търговията и дистрибуцията, но с изключение на лицата, които използват изби, оборудвани за съхранение, или съоръжения за бутилиране на вино в големи количества, както и лицата, които се занимават с амбулантна търговия на вино, превозвано в наливно състояние;

з)

„бутилиране“ означава поставянето на виното като краен продукт за търговски цели в съдове с капацитет, който не надвишава 60 литра;

и)

„лице, което извършва бутилиране“ означава физическо или юридическо лице или група от такива лица, независимо какъв е правният статут, предоставен на тази група и на нейните членове съгласно националното законодателство, което или която извършва или от чието име се извършва бутилиране на вино, лично или от негово или нейно име;

й)

„търговец“ означава физическо или юридическо лице или група от такива лица, независимо какъв е правният статут, предоставен на тази група и на нейните членове съгласно националното законодателство, различно от частните потребители и търговците на дребно, което или която държи складови наличности от лозаро-винарски продукти с търговски цели или търгува с тях, като евентуално също ги бутилира, с изключение на дестилериите;

к)

„лозарска година“ означава пазарната година за лозаро-винарския сектор, както е посочено в член 6, буква г) от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

2.   За целите на глави IV—VIII от настоящия регламент, с изключение на член 47 и глави IV—VII от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/274, „производител“ означава физическо или юридическо лице или група от такива лица, независимо какъв е правният статут, предоставен на тази група и на нейните членове съгласно националното законодателство, което или която преработва прясно грозде, гроздова мъст или младо вино в процес на ферментация във вино или мъст с търговски цели, или ги дава за преработка от свое име.

3.   За целите на член 10, параграф 1 „дребен производител“ означава производител, който произвежда средно по-малко от 1 000 hl вино за лозарска година, въз основа на средногодишното производство през най-малко три последователни лозарски години.

Държавите членки могат да решат определението за „дребен производител“ да не обхваща производителите, които купуват прясно грозде, гроздова мъст или младо вино в процес на ферментация, за да ги преработват във вино.

ГЛАВА II

СХЕМА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ

Член 3

Площи, освободени от прилагането на схемата за разрешаване на лозови насаждения

1.   Схемата за разрешаване на лозови насаждения, установена в част II, дял I, глава III от Регламент (ЕС) № 1308/2013, не се прилага за засаждането или презасаждането на площите по член 62, параграф 4 от същия регламент, отговарящи на съответните условия, посочени в параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член.

2.   За засаждането или презасаждането на площи, предназначени за експериментални цели или за лозов посадъчен материал, се изисква предварително изпращане на уведомление до компетентните органи. В уведомлението се включва цялата необходима информация относно съответните площи, както и периодът, през който ще се проведе експериментът, или периодът, през който ще се произвежда лозовият посадъчен материал. Удължаването на тези периоди също се съобщава на компетентните органи.

Когато не са налице рискове от смущения на пазара, държавите членки могат да решат, че в рамките на периодите, посочени в първа алинея, произведеното от тези площи грозде и лозаро-винарските продукти, получени от това грозде, могат да бъдат предлагани на пазара. В края на тези периоди производителят:

а)

получава разрешение в съответствие с член 64 или член 68 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 за съответната площ, така че гроздето, произведено от тази площ, и лозаро-винарските продукти, получени от това грозде, да могат да бъдат предлагани на пазара, или

б)

изкоренява лозята от съответните площи на свои разноски в съответствие с член 71, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Всички площи, предназначени за експерименти или за лозов посадъчен материал, засадени преди 1 януари 2016 г. след предоставянето на нови права за засаждане, продължават и след тази дата да отговарят на изискванията на всяко от условията, определени за използването на тези права, до края на периода на експеримента или на периода за отглеждане на лозовия посадъчен материал, за който са били издадени. След изтичането на тези периоди се прилагат правилата, определени в първа и втора алинея.

3.   По отношение на засаждането или презасаждането на площи, чиито лозаро-винарски продукти са предназначени единствено за консумация в домакинството на лозаря, се прилагат следните условия:

а)

съответната площ да не превишава 0,1 ha;

б)

съответният лозар да не се занимава с производството на вино с търговска цел или с производството на други лозаро-винарски продукти с търговска цел.

За целите на настоящия параграф държавите членки могат да разглеждат някои организации без търговска дейност като равностойни на домакинството на лозаря.

Държавите членки могат да решат, че е необходимо да се изпращат уведомления за насажденията, посочени в първа алинея.

4.   Производител, който е загубил определена засадена с лозя площ в резултат на отчуждаване на имоти в обществен интерес в съответствие с националното законодателство, има право да засади нова площ, при условие че новозасадената площ не надвишава 105 % от изгубената площ като чиста реколта. Новозасадената площ се вписва в лозарския регистър.

5.   Изкореняването на площи, ползващи се от освобождаването, посочено в параграфи 2 и 3, не води до разрешение за повторно засаждане съгласно член 66 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. Такова разрешение обаче се издава при изкореняването на площи, които са новозасадени по силата на освобождаването по параграф 4.

Член 4

Критерии за издаване на разрешения

1.   Когато държавите членки прилагат критерия за допустимост, предвиден в член 64, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, се прилагат правилата, установени в раздел А от приложение I към настоящия регламент.

Държавите членки могат също така да прилагат допълнителния обективен и недискриминационен критерий — от заявлението да не произтича сериозен риск от злоупотреба с престижа на определени защитени географски указания, което условие се приема за изпълнено по подразбиране, освен в случаите, когато публичните органи са доказали наличието на такъв риск.

Правилата във връзка с прилагането на този допълнителен критерий са определени в раздел Б от приложение I.

2.   Ако държавите членки решат да прилагат един или повече от критериите за допустимост, посочени в член 64, параграф 1, букви а)—в) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, и допълнителния критерий, посочен в параграф 1 от настоящия член, при издаването на разрешения за нови насаждения, те могат да прилагат тези критерии на национално или на по-ниско териториално равнище.

3.   Когато държавите членки прилагат един или няколко от критериите за приоритет, посочени в член 64, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, се прилагат правилата, установени в раздели А—З от приложение II към настоящия регламент.

Държавите членки могат също така да прилагат допълнителните обективни и недискриминационни критерии, свързани с предисторията на спазване на правилата от производители и организации с идеална цел в социалната област, които са получили земи, конфискувани в случаи на актове на тероризъм и други видове престъпления. Правилата във връзка с прилагането на тези допълнителни критерии са определени в раздел И от приложение II.

4.   Ако държавите членки решат да прилагат един или повече от критериите за приоритет, посочени в член 64, параграф 2, букви а)—з) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, и допълнителните критерии, посочени в параграф 3 от настоящия член, при издаването на разрешения за нови насаждения, те могат да прилагат тези критерии по еднообразен начин на национално равнище или с различна степен на значимост в различните райони на държавите членки.

5.   Използването на един или няколко от критериите, посочени в член 64, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, като критерии за допустимост на някое от географските равнища, посочени в член 63, параграф 2, се счита за надлежно обосновано за целите на член 64, параграф 1, буква г) от същия регламент, ако използването им цели преодоляването на определен проблем в лозаро-винарския сектор на съответното географско равнище, който може да бъде решен само чрез подобно ограничение.

6.   Без да се засягат правилата, установени в приложения I и II по отношение на специфичните критерии за допустимост и приоритет, държавите членки приемат допълнителни мерки, когато е необходимо, за да се избегне заобикалянето от страна на заявителите на критериите за допустимост и приоритет, включени в тези приложения.

Член 5

Разрешения за предварително презасаждане

Държавите членки могат да обвържат издаването на разрешение за производители, които се ангажират да изкоренят лозовите насаждения от дадена площ в съответствие с член 66, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, с изискването за предоставяне на гаранция.

Във всички случаи ако изкореняването не бъде извършено от производителите до края на четвъртата година, считано от датата, на която са засадени новите лозови насаждения, по отношение на площта, за която е поет ангажимент, която не е била изкоренена, се прилага член 71 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Член 6

Ограничения за презасаждане

Държавите членки могат да ограничат презасаждането на основание член 66, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, когато съответната площ, която ще бъде презасадена, се намира в район, в който издаването на разрешения за нови насаждения е ограничено в съответствие с член 63, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, и при условие че решението е обосновано от нуждата да се избегне доказан риск от значително обезценяване на определено защитено наименование за произход (ЗНП) или защитено географско указание (ЗГУ).

Рискът от значително обезценяване, посочен в първа алинея, не е налице, ако:

а)

съответната площ, която ще бъде презасадена, се намира в същия район на ЗНП или ЗГУ като изкоренената площ и презасаждането на лозята отговаря на същата спецификация за ЗНП или ЗГУ като изкоренената площ;

б)

презасаждането е насочено към производството на вина без географско означение, при условие че заявителят поема същите ангажименти като определените в точка 2 от раздели А и Б от приложение I към настоящия регламент по отношение на новите насаждения.

ГЛАВА III

ЛОЗАРСКИ РЕГИСТЪР

Член 7

Минимална информация, която да бъде включена в лозарския регистър

1.   За целите на член 145, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, в държавите членки, които прилагат схемата за разрешаване на лозови насаждения, актуализираната информация в лозарския регистър включва най-малко подробностите и спецификациите, определени в приложения III и IV към настоящия регламент, по отношение на всеки лозар.

2.   За целите на член 145, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, в държавите членки, които не прилагат схемата за разрешаване на лозови насаждения, но които изпълняват национални програми за подпомагане на преструктурирането или конверсията на лозята, актуализираната информация в лозарския регистър включва най-малко опростените подробности и спецификации, посочени в приложение III към настоящия регламент.

ГЛАВА IV

ПРИДРУЖАВАЩИ ДОКУМЕНТИ И ПРАВИЛА ЗА ВНОС НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИ ПРОДУКТИ

РАЗДЕЛ I

ПРИДРУЖАВАЩИ ДОКУМЕНТИ ЗА КОНТРОЛ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИ ПРОДУКТИ

Член 8

Общи правила

1.   За целите на член 147, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, всяка операция по превоз на лозаро-винарски продукти, извършена между лозарите, лицата, прибиращи реколтата, производителите, преработвателите, лицата, които извършват бутилиране, или търговците, или между тях и търговците на дребно, е съпътствана от придружаващ документ.

Операторите, посочени в първа алинея, трябва да са в състояние да представят придружаващия документ на компетентните органи по време на цялата операция по превоз.

2.   Придружаващият документ може да се използва само за една пратка.

3.   Държавите членки съставят и актуализират списък на операторите, посочени в настоящия член. Когато такъв списък или регистър вече съществува за други цели, той може да бъде използван и за целите на настоящия регламент.

Член 9

Освобождавания

1.   Чрез дерогация от член 8 , не се изисква придружаващ документ при следните случаи:

а)

лозаро-винарски продукти, превозвани от лозята до помещенията за винопроизводство, между две помещения на едно и също предприятие или между помещения, принадлежащи на група производители, без смяна на собственика, при условие че превозът се извършва с цел винопроизводство, преработка, съхранение или бутилиране, общото разстояние не надвишава 70 km и превозът се извършва само на територията на една държава членка или е бил одобрен от компетентните органи на съответните държави членки;

б)

гроздови джибри и винени утайки:

i)

превозвани до обект за дестилиране или за производство на оцет, когато продуктът се придружава от документ за доставка, издаден от производителя, в съответствие с условията, определени от компетентните органи на държавата членка, в която започва превозът, или

ii)

когато превозът се извършва с цел изтегляне на продукта от процеса на винопроизводство или от друга форма на преработка на гроздето под надзора на компетентните органи, както е предвидено в член 14, параграф 1, буква б), подточка vii) и член 18, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/274;

в)

гроздов сок и мъст, попадащи под кодове по КН 2009 61 и 2009 69, доставени до оператори, които не участват във винопроизводството, когато продуктът се придружава от търговски документ;

г)

лозаро-винарски продукти, произведени и превозвани само на територията на държави членки, които не са задължени да поддържат лозарски регистър в съответствие с член 145, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

д)

следните случаи на лозаро-винарски продукти, превозвани само на територията на държава членка, в съдове с номинален обем не повече от 60 литра:

i)

лозаро-винарски продукти в етикетирани съдове с номинален обем от 10 литра или по-малко, снабдени със затварящо приспособление за еднократна употреба, когато общото количество не надхвърля:

5 литра или 5 килограма за концентрирана гроздова мъст, ректифицирана или не;

100 литра за всички останали продукти;

ii)

вино или гроздов сок, предназначени за дипломатически, консулски или подобни учреждения, в рамките на количествата, които им се полагат;

iii)

вино или гроздов сок:

съхранявани в съдове като част от домашното имущество на частни лица и непредназначени за продажба;

намиращи се на борда на кораби, самолети и влакове за консумация там;

iv)

вино, частично ферментирало вино, частично ферментирала гроздова мъст и гроздова мъст, превозвани от частни лица и предназначени за лична консумация от получателя или неговото семейство, когато превозваното количество не надвишава 30 литра;

v)

всеки продукт, предназначен за научни или технически експерименти, когато общото превозвано количество не надвишава един хектолитър;

vi)

търговски мостри;

vii)

проби, предназначени за компетентен орган или определена лаборатория.

2.   Когато не се изисква придружаващ документ, изпращачите трябва да могат по всяко време да докажат точността на цялата информация, записана в техния входящ и изходящ регистър, предвиден в глава V, или в други регистри, изисквани от държавата членка, в която е започнал превозът.

Член 10

Признати придружаващи документи

1.   Компетентните органи признават следните документи за придружаващи документи, при условие че те отговарят на условията, посочени в параграфи 2—5 и в приложение V:

а)

за лозаро-винарските продукти, изпращани във вътрешността на територията на дадена държава членка или между държави членки, без да се засяга буква б) от настоящата алинея:

i)

един от документите, посочени в член 21, параграф 6 или в член 26, параграф 1, буква а) от Директива 2008/118/ЕО за продуктите, превозвани под режим „отложено плащане на акциз“ в рамките на Съюза, при условие че в него е указан ясно уникалният административен референтен код, посочен в член 21, параграф 3 от същата директива (наричан по-нататък „номер АРК“), документът е съставен в съответствие с Регламент (ЕО) № 684/2009 на Комисията (14), а когато се използва документът, посочен в член 26, параграф 1, буква а) от Директива 2008/118/ЕО, изпращачът спазва посочения параграф 1;

ii)

за акцизни стоки, превозвани на територията на Съюза след освобождаване за потребление в държавата членка, в която е започнал превозът — опростеният придружаващ документ, посочен в член 34, параграф 1 от Директива 2008/118/ЕО, съставен и използван съгласно Регламент (ЕИО) № 3649/92 на Комисията (15);

iii)

за лозаро-винарските продукти, подлежащи на облагане с акциз, изпратени от дребни производители в съответствие с член 40 от Директива 2008/118/ЕО, и за лозаро-винарските продукти, неподлежащи на облагане с акциз — един от следните документи, съставен съгласно условията, определени от държавата членка на изпращане:

когато държавата членка използва информационна система — печатен екземпляр от съставения електронен административен документ или всеки друг търговски документ, в който ясно се посочва конкретният административен код („код MVV“), определен за електронния административен документ от системата, при условие че този документ е съставен съгласно приложимите национални правила;

когато държавата членка не използва информационна система — административен или търговски документ, съдържащ кода MVV, даден от компетентния орган, при условие че документът и копие от него са заверени в съответствие с параграф 3 от настоящия член;

б)

за лозаро-винарските продукти, изпратени до трета държава или до територия, посочена в член 5, параграфи 2 и 3 от Директива 2008/118/ЕО — един от документите, посочени в буква а), подточка i) или iii).

Документите, посочени в първа алинея, буква а), подточка iii), второ тире, могат да бъдат използвани само до 31 декември 2020 г.

2.   Документите, посочени в параграф 1, първа алинея, буква а), трябва или да съдържат информацията, посочена в раздел А от приложение V, или да дават на компетентните органи възможност за достъп до тази информация.

Когато посочените документи съдържат номер АРК, даден от компютризираната система, посочена в член 21, параграф 2 от Директива 2008/118/ЕО, или код MVV, определен от информационната система, въведена от държавата членка на изпращане, както е посочено в параграф 1, първа алинея, буква а), подточка iii), първо тире, информацията, посочена в раздел А от приложение V към настоящия регламент, трябва да се съдържа в използваната система.

3.   Документите, посочени в параграф 1, първа алинея, буква а), подточка iii), второ тире, както и копие от тях, се заверяват преди изпращането на пратката:

а)

с датата, подписа на служител на компетентния орган и с поставяне на печата на този служител; или

б)

с датата, подписа на изпращача и поставянето от самия изпращач, според случая, на:

i)

специален печат по образеца, даден в раздел В от приложение V;

ii)

одобрен за целта печат от компетентните органи; или

iii)

отпечатък от машина за подпечатване, одобрен от компетентните органи.

Специалният печат или предвиденият от компетентните органи печат, посочен в буква б), може да бъде предварително отпечатан върху формулярите, когато печатането е възложено на одобрена за тази цел печатница.

4.   В случая на лозаро-винарски продукти, внесени от трета държава, документите, посочени в параграф 1, първа алинея, буква а), включват позоваване на сертификата, съставен в държавата на произход в съответствие с член 20.

5.   Чрез дерогация от параграф 1, държавите членки могат да признаят други документи като придружаващи документи, включително такива, съставени съгласно компютризирана процедура, предназначена да опрости процедурата по отношение на превоза на лозаро-винарски продукти, извършван само на тяхна територия, и при пряк износ от тяхната територия.

Член 11

Сертифициране на произхода или мястото, откъдето идва лозаро-винарският продукт, характеристиките, годината на реколтата или винения сорт грозде, както и ЗНП или ЗГУ

1.   Счита се, че документите, посочени в член 10, параграф 1, първа алинея, буква а), подточки i) и iii), удостоверяват произхода или мястото, откъдето идва лозаро-винарският продукт, качеството и характеристиките на лозаро-винарския продукт, годината на реколтата или сортовете грозде, от които той се произвежда, и, когато е приложимо, ЗНП или ЗГУ. В този смисъл, изпращачът или упълномощено лице, действащо от негово име, попълват в клетка 17l на тези документи необходимата информация, посочена в част I от приложение VI.

2.   Изпращачът удостоверява точността на информацията, изисквана съгласно параграф 1, въз основа на входящия и изходящ регистър, воден в съответствие с глава V, или на заверената информация, съдържаща се в документите, придружавали предишните пратки от въпросния продукт, както и въз основа на официалните проверки за съответствие, извършвани от компетентните органи в съответствие с глава VII.

3.   Когато за лозаро-винарските продукти, произведени на тяхната територия, държавите членки изискват изготвянето на сертификат за ЗНП или за ЗГУ от контролен орган, определен за тази цел, придружаващият документ трябва да съдържа позоваване на този сертификат, наименованието и, според случая, електронния адрес на контролния орган.

Член 12

Сертифициране на лозаро-винарските продукти, предназначени за износ

1.   Когато компетентните органи на третата държава на получаване изискват сертифициране по член 11 на лозаро-винарските продукти, изпращани до въпросната трета държава, сертифицирането се извършва с помощта на един от следните документи:

а)

електронен административен документ или всеки друг търговски документ, използван в съответствие с член 21, параграф 6 от Директива 2008/118/ЕО, или документ по член 10, параграф 1, буква а), подточка iii) от настоящия регламент, при условие че изпращачът или упълномощено лице, действащо от негово име, посочва необходимата информация, предвидена в част I от приложение VI към настоящия регламент;

б)

специален сертификат за износ, съставен въз основа на предвидения образец, както и на изискванията, посочени в част II от приложение VI към настоящия регламент.

2.   Сертификатът, посочен в параграф 1, буква б), се счита за автентичен, когато е заверен с датата и подписа на изпращача или на упълномощено от него лице и когато номерът АРК или кодът MVV, даден от компетентния орган за придружаващия документ, е посочен от изпращача като административен референтен номер върху сертификата.

3.   По отношение на сертифицирането, посочено в параграф 1, се прилага mutatis mutandis член 11, параграфи 2 и 3.

Член 13

Документи, използвани като доказателство за износ

1.   Когато лозаро-винарските продукти се допускат за обращение под покритието на документ, посочен в член 10, параграф 1, първа алинея, буква а), подточка i), доказателството за напускане на митническата територия на Съюза се състои в съобщението за износ, посочено в член 28 от Директива 2008/118/ЕО, съставено от митническото учреждение на износ в съответствие с член 334 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията (16).

2.   Когато лозаро-винарските продукти се допускат за обращение под покритието на документ, посочен в член 10, параграф 1, първа алинея, буква а), подточка iii), доказателството за напускане на митническата територия на Съюза се съставя в съответствие с член 334 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията. В такива случаи изпращачът или упълномощено от него лице вписва в придружаващия документ референтния номер на декларацията за износ, посочена в член 331 от същия регламент и издадена от митническото учреждение на износ, като използва едно от указанията, посочени в раздел Г от приложение V към настоящия регламент.

3.   Лозаро-винарските продукти, изнасяни временно под режим „пасивно усъвършенстване“, предвиден в член 210, буква г) от Регламент (ЕС) № 952/2013, в съответствие с разпоредбите на дял VII, глави I и V от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 на Комисията (17) и дял VII, глава I от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 за една от държавите членки на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) с цел да бъдат подложени там на операции по съхранение, стареене и/или пакетиране, се придружават освен от придружаващия документ, и от информационния фиш, предвиден в препоръката на Съвета за митническо сътрудничество от 3 декември 1963 г. В клетките на този фиш, запазени за описанието на продукта, се вписва описание в съответствие с правилата на Съюза и националните правила, както и количествата превозвано вино.

Тази информация се взема от оригинала на придружаващия документ, под покритието на който виното е било превозено до митническото учреждение, където се издава информационният фиш. Видът, датата и номерът на документа, който преди това е придружавал пратката, също се отбелязват в информационния фиш.

Когато посочените в първа алинея продукти се въвеждат повторно на митническата територия на Съюза, информационният фиш се попълва надлежно от компетентното митническо учреждение на ЕАСТ. Посоченият документ се счита за еквивалентен на придружаващия документ за превоз до получаващото митническо учреждение в Съюза или до митническото учреждение за освобождаване за потребление, при условие че в клетката „Описание на стоките“ документът съдържа информацията, предвидена в първа алинея.

Съответното митническо учреждение в Съюза подпечатва копие или фотокопие на документа, представено от получателя или от негов представител, и му го връща за целите на прилагането на настоящия регламент.

Член 14

Пратки непакетирани лозаро-винарски продукти

1.   Когато не се използва компютризираната система или информационната система, посочена в член 10, параграф 1, първа алинея, буква а), подточка iii), първо тире или в член 10, параграф 5, или когато тази система не позволява на компетентния орган в мястото на разтоварване да бъде информиран, изпращачът на пратката непакетирани лозаро-винарски продукти трябва да изпрати най-късно към момента на заминаване на превозното средство копие от придружаващия документ до компетентния орган, на чиято територия се намира мястото на натоварване, по отношение на следните продукти:

а)

продукти с произход от Съюза в количество, по-голямо от 60 литра:

i)

вино, предназначено за преработка във вино със ЗНП или ЗГУ, или в сортово вино или вино от определена реколта, или предназначено за опаковане с цел продажба в опакован вид;

ii)

частично ферментирала гроздова мъст;

iii)

концентрирана гроздова мъст, ректифицирана или не;

iv)

прясна гроздова мъст с прекъсната ферментация чрез прибавяне на алкохол;

v)

гроздов сок;

vi)

концентриран гроздов сок;

б)

продукти с произход извън Съюза в количество, по-голямо от 60 литра:

i)

прясно грозде, с изключение на десертно грозде;

ii)

гроздова мъст;

iii)

концентрирана гроздова мъст, ректифицирана или не;

iv)

частично ферментирала гроздова мъст;

v)

прясна гроздова мъст с прекъсната ферментация чрез прибавяне на алкохол;

vi)

гроздов сок;

vii)

концентриран гроздов сок;

viii)

ликьорно вино, предназначено за производство на продукти, които не попадат под код по КН 2204;

в)

продукти, независимо от техния произход и превозваното количество, без да се засягат освобождаванията, посочени в член 9:

i)

винени утайки;

ii)

гроздови джибри, предназначени за дестилация или друга форма на промишлена преработка;

iii)

пикет;

iv)

подсилено вино за дестилация;

v)

вино, получено от грозде от сортове, които не са включени като винени сортове грозде в класификацията, изготвена от държавите членки по силата на член 81 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, за административната единица, в която е набрано гроздето;

vi)

продукти, които не могат да бъдат предложени или доставени за пряка консумация от човека.

Компетентният орган, на чиято територия се намира мястото на натоварване, информира компетентния орган, на чиято територия се намира мястото на разтоварване, че превозът е започнал.

2.   Чрез дерогация от параграф 1, държавите членки могат да определят различни срокове за изпращането на копие от придружаващия документ по отношение на пратките лозаро-винарски продукти, които се превозват само в рамките на тяхната територия.

Член 15

Пратки с продукти от трети държави или продукти от Съюза, първоначално изнесени за трета държава

1.   За превоз в рамките на митническата територия на Съюза на пратка с продукти от трета държава, допуснати за свободно обращение, придружаващият документ се основава на документа VI-1, посочен в член 20, или на равностоен документ, както е посочено в член 26 или член 27, и включва следната информация или дава на компетентните органи възможност за достъп до тази информация:

а)

номера на документа VI-1 или позоваване на някой от документите, посочени в член 26 и член 27;

б)

наименованието и адреса на органа на третата държава, който е съставил документа, посочен в буква а), или е разрешил неговото съставяне от даден производител;

в)

датата, на която документът, посочен в буква а), е бил съставен.

При поискване от компетентните органи на държавите членки операторът трябва да е в състояние да представи документ VI-1, равностоен документ, както е посочено в член 26 или член 27, или извлечението VI-2, посочено в член 22.

2.   За превоз на митническата територия на Съюза на пратки лозаро-винарски продукти с произход от Съюза, първоначално изнесени за трета държава или за една от териториите, посочени в член 5, параграфи 2 и 3 от Директива 2008/118/ЕО, придружаващият документ включва следната информация или дава на компетентните органи възможност за достъп до тази информация:

а)

референтния номер на придружаващия документ, посочен в член 10, параграф 1, първа алинея, буква б) от настоящия регламент, съставен при първоначалното изпращане, или

б)

референтните номера на други подкрепящи документи, представени от вносителя и счетени за задоволителни от компетентния орган при допускането им за свободно обращение в Съюза, за да се докаже произходът на продукта.

3.   В случай на използване на компютризираната система, посочена в член 21, параграф 2 от Директива 2008/118/ЕО, или на информационна система, въведена от държавата членка на изпращане, информацията, посочена в параграфи 1 и 2 от настоящия член, трябва да се съдържа в използваната система.

Член 16

Отказ от получателя

Когато част или целият продукт, превозван под покритието на придружаващ документ, е отказан от получателя, последният вписва думите „отказан от получателя“ на обратната страна на документа, заедно с датата и подписа на получателя, както и, според случая, с отбелязване на отказаното количество в литри или килограми.

В този случай съответният продукт може да бъде върнат на изпращача под покритието на същия придружаващ документ или да бъде съхраняван в помещенията на превозвача до съставянето на нов документ за придружаване на продукта при повторното му изпращане.

Член 17

Заверка на придружаващия документ в случай на сериозно нарушение или неспазване

1.   Когато компетентен орган установи или има основателни причини да подозира, че изпращач превозва или е превозил лозаро-винарски продукт, който не е в съответствие с разпоредбите на Съюза или с приетите в съответствие с тях национални разпоредби що се отнася до неговите производствени условия или състав, или лозаро-винарски продукт, във връзка с който е извършено сериозно нарушение по отношение на придружаващите документи, компетентният орган може да изиска от изпращача да попълни нов придружаващ документ за въпросния лозаро-винарски продукт, който да бъде заверен от компетентния орган.

Даването на тази заверка може да бъде обвързано с условия относно бъдещото използване на продукта или със забрана за предлагане на продукта на пазара. Заверката включва печата, подписа на служител на компетентния орган и датата.

2.   Органът, посочен в параграф 1, информира компетентния териториален орган по отношение на мястото на натоварване. При превоз в рамките на Съюза се прилагат взаимопомощ или уведомление относно подозрение за неспазване съгласно членове 43 и 45.

Член 18

Мерки в случай на нарушения, свързани с придружаващите документи, различни от сериозните нарушения

1.   Когато компетентен орган установи, че дадена пратка, за която се изисква придружаващ документ, се превозва без такъв документ или под покритието на документ, съдържащ невярна или непълна информация, той предприема необходимите мерки, за да приведе такъв превоз в съответствие с изискванията — било чрез поправяне на фактическите грешки, било чрез съставяне на нов документ.

Посоченият в първа алинея орган полага печат върху документите, които са поправени или попълнени в съответствие с тази разпоредба. Отстраняването на нередностите не трябва да забавя съответния превоз по-дълго от безусловно необходимото време.

В случай на повтарящи се нередности от един и същи изпращач, органът, посочен в параграф 1, първа алинея, информира компетентния териториален орган по отношение на мястото на натоварване. При превоз в рамките на Съюза се прилагат взаимопомощ или уведомление относно подозрение за неспазване съгласно членове 43 и 45.

2.   Когато е невъзможно превозът да бъде приведен в съответствие с изискванията съгласно параграф 1, първа алинея, органът, посочен в същата алинея, спира превоза. Той информира изпращача, че превозът е спрян, както и за предприетите вследствие на това мерки. Тези мерки могат да включват забрана за предлагане на продукта на пазара.

Член 19

Непреодолима сила или непредвидени инциденти

Когато по време на превоз поради непреодолима сила или непредвиден инцидент пратка, за която се изисква придружаващ документ, трябва да бъде разделена или е изцяло или частично погинала, превозвачът изисква от компетентния орган, който е най-близо до мястото, където е възникнал инцидентът или случаят на непреодолима сила, да състави констативен протокол и да вземе необходимите мерки за привеждане на съответния превоз в съответствие с изискванията.

РАЗДЕЛ II

ПРИДРУЖАВАЩИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПУСКАНЕ ЗА СВОБОДНО ОБРАЩЕНИЕ НА ВНЕСЕНИТЕ ЛОЗАРО-ВИНАРСКИ ПРОДУКТИ

Член 20

Сертифициране на съответствието на внесените лозаро-винарски продукти

1.   Придружаващият документ за внос на лозаро-винарски продукти включва сертификата и доклада за извършен анализ, посочени в член 90, параграф 3, съответно букви а) и б) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, и представлява единен документ, наричан по-долу „документ VI-1“. Ако продуктите обаче не са предназначени за пряка консумация от човека, не е необходимо да се попълва частта от документ VI-1, отнасяща се за доклада за извършен анализ.

Компетентните органи и определените органи или отдели, посочени в член 90, параграф 3, букви а) и б) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, са тези, посочени в член 51, параграф 1, букви а) и б) от настоящия регламент, по отношение на засегнатите трети държави.

2.   Документ VI-1 се съставя и използва в съответствие с членове 22—25 и се счита, че удостоверява, че внасяният продукт:

а)

притежава характеристиките на лозаро-винарски продукт в съответствие с правото на Съюза или в съответствие с двустранно споразумение, което е в сила между Съюза и дадена трета държава;

б)

е произведен от грозде от конкретна година на реколтата или от посочения винен сорт или сортове грозде;

в)

когато е приложимо, отговаря на спецификациите за географско означение в съответствие със Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуална собственост (TRIPS) на Световната търговска организация (WTO) или в съответствие със законодателството на Съюза за географските означения, или в съответствие със споразумение за признаване и защита на географските означения между Съюза и третата държава, от която произхожда виното.

Член 21

Освобождавания

Чрез дерогация от член 90, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 се прилагат следните освобождавания:

а)

не е необходимо да се представя документ VI-1 за:

i)

продукти в етикетирани съдове с номинален обем от 10 литра или по-малко, снабдени със затварящо приспособление за еднократна употреба, когато общо превозваното количество, дори разделено на отделни пратки, не надвишава 100 литра;

ii)

вино и гроздов сок, представляващи част от личното имущество на физически лица, които преместват обичайното си място на пребиваване от трета държава в Съюза по смисъла на член 3 от Регламент (ЕО) № 1186/2009;

iii)

количества вино, изпратени в пратки от едно физическо лице на друго по смисъла на член 25 от Регламент (ЕО) № 1186/2009, които не надвишават 30 литра за една пратка;

iv)

вино, гроздова мъст и гроздов сок, които не надвишават 30 литра на пътник, съдържащи се в личния багаж на пътници по смисъла на член 41 от Регламент (ЕО) № 1186/2009;

v)

вино и гроздов сок за търговски панаири, както е определено в член 90 от Регламент (ЕО) № 1186/2009, при условие че въпросните продукти са в етикетирани съдове с обем не повече от два литра, снабдени със затварящо приспособление за еднократна употреба;

vi)

количества вино, гроздова мъст и гроздов сок в съдове, различни от посочените в подточка v), внасяни за целите на научно-технически експерименти и ненадвишаващи 100 литра;

vii)

вино и гроздов сок, внасяни в съответствие с разпоредбите на Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 18 април 1961 г., Виенската конвенция за консулските отношения от 24 април 1963 г. или други консулски конвенции, или Конвенцията от Ню Йорк от 16 декември 1969 г. за специалните мисии;

viii)

вина и гроздов сок, държани на борда на кораби и самолети, които осъществяват международни превози;

ix)

вина и гроздов сок, произхождащи от Съюза и бутилирани там, изнесени в трета държава, върнати на митническата територия на Съюза и допуснати за свободно обращение;

б)

когато виното се съдържа в етикетирани съдове с капацитет по-малък от 60 литра, снабдени със затварящо приспособление за еднократна употреба, и при условие че виното произхожда от държава, фигурираща в част IV, раздел А от приложение VII и предоставила специални гаранции, приети от Съюза, частта от документ VI-1, отнасяща се за доклада за извършен анализ, е необходимо да се попълни само по отношение на:

i)

действителното алкохолно съдържание в обемни проценти;

ii)

общата киселинност;

iii)

общото съдържание на серен диоксид.

Член 22

Правила за съставяне на документ VI-1 и на извлечение VI-2

1.   Документът VI-1 се съставя въз основа на формуляр, съответстващ на образеца, посочен в част I от приложение VII, в съответствие с техническите правила, посочени в същото приложение.

Той се подписва от служител на компетентния орган и от служител на определен орган или отдел, включени в списъка, предвиден в член 51, параграф 1.

Оригиналът и копие на документ VI-1 придружават съответния продукт.

Извлечението, наричано по-долу „извлечение VI-2“, може да бъде съставено в съответствие с образеца, посочен в част II от приложение VII, като то съдържа данните, включени в документ VI-1, или — ако е било представено извлечение VI-2 — данните от това извлечение VI-2, и се подпечатва от митническо учреждение на Съюза. Оригиналът и две копия на извлечението VI-2 придружават съответния продукт.

2.   Документите VI-1 и извлеченията VI-2 притежават сериен номер — за документите VI-1 той се дава от компетентния орган, чийто служител подписва документа, а за извлеченията VI-2 той се дава от митническото учреждение, което ги подпечатва.

Член 23

Използване на документ VI-1 и на извлечения VI-2

Оригиналът и копието на документ VI-1 или оригиналът и копията на извлечение VI-2 се предават на компетентните органи на държавата членка, в която се извършват митническите формалности, изисквани за допускането за свободно обращение на пратката, за която те се отнасят, след приключване на въпросните формалности, както следва:

а)

митническите органи заверяват гърба на оригинала и на копието на документ VI-1 или на оригинала и на копията на извлечение VI-2, връщат оригинала на документ VI-1 или оригинала и копие на извлечение VI-2 на заинтересованото лице и съхраняват копие на документ VI-1 или на извлечение VI-2 в продължение на поне пет години;

б)

когато дадена пратка трябва да бъде повторно експедирана преди допускането ѝ за свободно обращение, новият изпращач предоставя на митническите органи, осъществяващи надзор над пратката, документ VI-1 и извлечение VI-2, отнасящи се до тази пратка или — когато съответната пратка е под покритието на попълнено по-рано извлечение VI-2 и попълнено впоследствие извлечение VI-2 — въпросните две извлечения VI-2.

В случай че заедно с документ VI-1 е представено извлечение VI-2, митническите органи проверяват дали данните, вписани в документ VI-1, съответстват на тези, вписани в извлечението VI-2. В случай че попълнено впоследствие извлечение VI-2 е представено заедно с попълненото по-рано извлечение VI-2, митническите органи проверяват дали данните, вписани в попълненото по-рано извлечение VI-2 съответстват на тези, вписани в попълненото впоследствие извлечение VI-2, и подпечатват последното, което става еквивалентно на попълненото по-рано извлечение VI-2.

Митническите органи заверяват гърба на оригинала и на копието на документ VI-1 или на попълненото по-рано извлечение VI-2.

Митническите органи връщат на новия изпращач оригинала на документ VI-1 и на всички извлечения VI-2 и съхраняват техни копия в продължение на поне пет години.

Не е необходимо обаче да се попълва извлечение VI-2, когато дадена пратка продукт се реекспортира за трета държава;

в)

когато дадена пратка се разделя, преди да бъде въведена за свободно обращение, заинтересованото лице предоставя оригинала и копието на документ VI-1 или на извлечение VI-2, попълнено по-рано и отнасящо се до пратката, която се разделя, на митническите органи, осъществяващи надзор над тази пратка, заедно с оригинала на извлечение VI-2, попълнено впоследствие за всяка нова пратка, и две копия на тези документи.

Митническите органи проверяват дали данните, вписани в документ VI-1 или в попълненото по-рано извлечение VI-2, съответстват на тези от извлечение VI-2, попълнено впоследствие за всяка нова пратка. Ако данните в тях съвпадат, митническите органи подпечатват попълненото впоследствие извлечение VI-2, което става еквивалентно на попълненото по-рано извлечение VI-2, и заверяват гърба на оригинала и на копието на документ VI-1 или на попълненото по-рано извлечение VI-2. Те връщат оригинала на извлечение VI-2, попълнено впоследствие, заедно с оригинала на документ VI-1 или на попълненото по-рано извлечение VI-2 на заинтересованото лице и съхраняват копие на всеки от тези документи в продължение на поне пет години.

Член 24

Използване на документ VI-1 в случаи на непряк внос

В случаите, когато вино е изнесено от трета държава, на чиято територия то е било произведено (по-долу наричана „държава на произход“), в друга трета държава (по-долу наричана „държава износител“), преди да бъде изнесено за Съюза, документът VI-1 за съответното вино се счита за валиден за внос в Съюза ако е бил съставен от компетентните органи на държавата износител, без допълнителен анализ на виното, въз основа на документ VI-1 или еквивалентен документ, съставен от компетентните органи на държавата на произход, при условие че виното:

а)

е бутилирано и етикетирано в държавата на произход и остава такова, или

б)

се изнася в наливно състояние от държавата на произход и се бутилира и етикетира в държавата износител без допълнителна преработка.

С документ VI-1 на държавата износител компетентният орган на тази държава удостоверява, че за въпросното вино се отнася първа алинея и че то отговаря на условията, определени в нея.

Оригиналът или заверено копие на документ VI-1 или на негов еквивалент от държавата на произход се прилага към документа VI-1 от държавата износител.

За целите на настоящия член компетентните органи на трети държави са тези, включени в списъка, предвиден в член 51, параграф 1.

Член 25

Специални правила относно сертифицирането на определени вина

1.   В случаите на ликьорни вина и вина, подсилени за дестилация, документите VI-1 се признават за валидни само когато компетентен орган, включен в списъка, предвиден в член 51, параграф 1, е вписал следното в клетка 14:

„удостоверява се, че алкохолът, добавен към това вино, е от винен произход“.

2.   Документът VI-1 може да бъде използван за сертифициране, че внесеното вино притежава географско означение в съответствие със споразумението TRIPS или в съответствие със законодателството на Съюза за географските означения, или в съответствие със споразумение за признаване и защита на географските означения между Съюза и третата държава, от която произхожда виното.

В такъв случай в клетка 14 се посочва следното:

„удостоверява се, че виното, предмет на настоящия документ, е произведено в … лозарски район и е получило географското означение, посочено в клетка 6, в съответствие с разпоредбите на държавата на произход“.

3.   Сертифицирането в клетка 14, посочено в параграфи 1 и 2, се придружава от следната информация:

а)

пълното наименование и адреса на издаващия компетентен орган;

б)

подпис на служител на компетентния орган;

в)

печат на компетентния орган.

Член 26

Опростена процедура

1.   Документите VI-1, съставени от производители на вино в трети държави, които са предоставили специални гаранции, приети от Съюза, както е посочено в част IV, раздел Б от приложение VII, се считат за документи VI-1, съставени от компетентните органи и определените органи или отдели, включени в списъка, предвиден в член 51, параграф 1, по отношение на заинтересованите трети държави, при условие че производителите са получили индивидуално одобрение от компетентните органи на въпросните трети държави и подлежат на проверки от тези органи.

2.   Одобрените производители, посочени в параграф 1, използват и попълват документи VI-1, като вписват по-специално:

а)

в клетка 1 — своите наименования и адреси, както и регистрационните си номера в третите държави, изброени в част IV, раздел Б от приложение VII;

б)

в клетка 9 — наименованието и адреса на компетентния орган на третата държава, който ги е одобрил;

в)

в клетка 10 — най-малко данните, предвидени в член 21, буква б).

Производителите се подписват на мястото, предвидено в клетки 9 и 10, след като зачеркнат думите „име и длъжност на служителя“.

Не се изисква печат, нито наименованието и адреса на определения орган или отдел.

Член 27

Електронен документ

1.   Документ VI-1 може да бъде заменен с електронен документ за внос в Съюза на лозаро-винарски продукти от трети държави, които са въвели система за проверки, приета от Съюза в съответствие с втора алинея, равностойна на тази, която е създадена за същите продукти съгласно законодателството на Съюза.

Системата за проверки в трета държава може да бъде приета като равностойна на тази, която е създадена за същите продукти от Съюза, ако отговаря най-малко на следните условия:

а)

предлага достатъчно гаранции относно естеството, произхода и възможността за проследяване на лозаро-винарските продукти, произведени или търгувани на територията на съответната трета държава;

б)

гарантира достъп до данните, съхранявани в използваната електронна система, по отношение на регистрацията и идентификацията на операторите, компетентните органи и определените органи или отдели;

в)

гарантира възможността за проверка на данните, посочени в буква б), в рамките на административната взаимопомощ.

Третите държави, които имат въведена система за проверки, приета от Съюза за равностойна в съответствие с втора алинея, се включват в списъка, посочен в част IV, раздел В от приложение VII.

2.   Електронният документ, предвиден в параграф 1, съдържа най-малко информацията, необходима за съставяне на документа VI-1, както и уникален административен референтен код, даден от или под контрола на компетентните органи на третата държава — износител. Този код се посочва в търговските документи, изисквани за внос на митническата територия на Съюза.

3.   Достъп до електронния документ или до данните, необходими за съставянето му, се предоставя от третата държава — износител при всяко поискване от страна на компетентните органи на държавата членка, в която стоките предстои да бъдат допуснати за свободно обращение. Когато няма достъп до съответните електронни системи, тези данни могат да бъдат поискани и като документ на хартиен носител.

4.   Извлеченията VI-2, посочени в член 22, параграф 1, могат също така да се издават и използват посредством компютризирани системи в съответствие с подробните правила, установени от компетентните органи на държавите членки. Съдържанието на електронното извлечение VI-2 е идентично с това на документа на хартиен носител.

ГЛАВА V

ВХОДЯЩ И ИЗХОДЯЩ РЕГИСТЪР

Член 28

Водене на входящ и изходящ регистър

1.   Чрез дерогация от член 147, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и при условие че въведените количества, изтеглените количества и складовите наличности могат да бъдат проверявани по всяко време на базата на търговските документи, използвани за финансова отчетност, входящият и изходящ регистър, наричан в настоящата глава „регистърът“, не е необходимо да се води от:

а)

операторите, които държат складови наличности или продават само лозаро-винарски продукти в етикетирани съдове с номинален обем от 10 литра или по-малко, снабдени със затварящо приспособление за еднократна употреба, когато общото количество не надвишава 5 литра или 5 килограма в случая на концентрирана гроздова мъст, ректифицирана или не, и 100 литра за всички останали продукти;

б)

операторите, продаващи напитки за консумация само на място.

2.   Държавите членки могат да задължат търговците, които не държат складови наличности, да водят регистъра и в този случай те могат да предвидят правилата и процедурите.

3.   Държавите членки съставят и актуализират списък на операторите, които са задължени да водят регистъра. Когато такъв списък или регистър вече съществува за други цели, той може да бъде използван и за целите на настоящия регламент.

4.   Регистърът се води поотделно за всяко предприятие.

Когато магазините за търговия на дребно, които продават директно на крайните потребители, са част от едно и също предприятие и се снабдяват от един или повече централни складове, принадлежащи на това предприятие, всеки такъв централен склад, без да се засяга параграф 1, буква а), води регистър по отношение на продуктите, които доставя. Доставките за магазините за продажба на дребно се записват в регистъра като изтеглени количества.

5.   Регистърът се държи в помещенията, където се съхраняват продуктите.

Въпреки това, при условие че въведените количества, изтеглените количества и складовите наличности могат да бъдат проверявани по всяко време на действителното място, където продуктите се съхраняват на базата на други подкрепящи документи, компетентните органи могат да разрешат:

а)

регистърът да се държи в седалището на предприятието; когато продуктите се съхраняват в различни магазини, принадлежащи на едно и също предприятие, намиращи се в една и съща местна административна единица или в местни административни единици в непосредствена близост една до друга;

б)

воденето на регистъра да се възложи на специализирано в това отношение дружество.

Член 29

Операции, които се записват в регистъра

1.   Операторите, които са длъжни да водят регистъра, посочват енологичните практики и процесите на преработване и обработка, осъществявани от тях в съответствие с изискванията и енологичните практики, посочени в член 78, параграф 2 и член 80 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и в приложения I A и I Г към Регламент (ЕО) № 606/2009, както и използването за експериментални цели на нови енологични практики, включително съответното позоваване на разрешението, дадено от съответната държава членка в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 606/2009.

2.   В съответствие с членове 16 и 17 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/274 в регистъра се вписват операциите, свързани със следните видове обработка, когато се извършват такива операции, включително, ако това е предвидено от държавите членки, съответното позоваване на уведомленията до компетентните органи в съответствие с член 30, параграф 2:

а)

корекция на алкохолното съдържание на виното (точка 40 и допълнение 10 от приложение I А към Регламент (ЕО) № 606/2009) и намаляване на захарното съдържание на гроздовата мъст чрез мембранно разделяне (точка 49 и допълнение 16 от приложение I А към Регламент (ЕО) № 606/2009);

б)

обогатяване и подслаждане (част I, раздели A и Б от приложение VIII към Регламент (ЕС) № 1308/2013; членове 11 и 12 от Регламент (ЕО) № 606/2009 и приложения I Г и II към същия регламент);

в)

повишаване на киселинното съдържание и намаляване на киселинното съдържание (част I, раздели В и Г от приложение VIII към Регламент (ЕС) № 1308/2013; член 13 от Регламент (ЕО) № 606/2009 и точки 12, 13, 46, 48 и 50 от приложение I А към същия регламент);

г)

обработка с активен въглен за енологична употреба (точка 9 от приложение I А към Регламент (ЕО) № 606/2009);

д)

обработка с калиев фероцианид (точка 26 от приложение I А към Регламент (ЕО) № 606/2009);

е)

обработка с електродиализа или обработка с катионообменители за гарантиране на тартаратната стабилност на вината или повишаване на киселинното съдържание чрез катионен обмен (точки 20, 36 и 43 от приложение I А към Регламент (ЕО) № 606/2009);

ж)

добавяне на диметил дикарбонат (DMDC) към виното (точка 34 от приложение I А към Регламент (ЕО) № 606/2009);

з)

използване на парчета дъбово дърво при производството на вино (точка 38 и допълнение 9 от приложение I А към Регламент (ЕО) № 606/2009);

и)

експериментално използване на нови енологични практики (член 4 от Регламент (ЕО) № 606/2009);

й)

управление на разтворен във виното газ чрез мембранни разделители (точка 52 от приложение I А към Регламент (ЕО) № 606/2009);

к)

обработка посредством мембранна технология, съчетана с активен въглен (точка 53 от приложение I А към Регламент (ЕО) № 606/2009);

л)

използване на кополимерите поливинилимидазол-поливинилпиролидон (точка 54 от приложение I А към Регламент (ЕО) № 606/2009);

м)

използване на сребърен хлорид (точка 55 от приложение I А към Регламент (ЕО) № 606/2009).

3.   В регистъра се записват следните специфични операции, когато се извършват такива:

а)

смесването и купажирането, както е предвидено в членове 7 и 8 от Регламент (ЕО) № 606/2009;

б)

бутилирането;

в)

производството на всички категории пенливи вина, искрящи вина и искрящи газирани вина;

г)

производството на ликьорни вина;

д)

производството на концентрирана гроздова мъст, ректифицирана или не;

е)

производството на подсилено вино за дестилация;

ж)

преработката в продукти от всички други категории, като например ароматизирано вино.

В случай на бутилиране се посочва броят на напълнените съдове и тяхното съдържание.

Член 30

Национални правила

1.   Държавите членки могат да приемат допълнителни правила относно регистрационните данни по отношение на:

а)

продуктите в етикетирани съдове с номинален обем от 10 литра или по-малко, снабдени със затварящо приспособление за еднократна употреба, както е посочено в член 28, параграф 1, буква а), които се освобождават за потребление на тяхна територия;

б)

определени категории продукти, посочени в член 14, параграф 1, буква а) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/274;

в)

определени операции, посочени в член 29.

Държавите членки могат да предвидят задължение за водене на отделни сметки или за адаптиране на съществуващия регистър.

2.   Без да се засяга задължението за регистриране на данните за всяка операция, свързана с корекция на алкохолното съдържание, обогатяване, повишаване на киселинното съдържание и намаляване на киселинното съдържание, посочена в член 29, параграф 2, букви а), б) и в), държавите членки може да изискват от операторите, извършващи съответните операции на тяхната територия, да уведомяват в определен срок своите компетентни органи за такива операции след извършването им или — при операциите по обогатяване — преди извършването им.

Уведомяването, посочено в първа алинея, не се изисква за лозаро-винарските продукти, при които всички партиди от продуктите подлежат на систематични аналитични проверки от компетентните контролни органи на държавите членки.

ГЛАВА VI

ДЕКЛАРАЦИИ

Член 31

Декларации за производството

1.   Производителите, установени в държава членка, която е задължена да поддържа актуализиран лозарски регистър в съответствие с член 145, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, подават всяка година декларация за производството до компетентните органи на тази държава членка по отношение на своето производство през съответната лозарска година в същата държава членка.

Държавите членки, които са създали ежегодно актуализиран лозарски регистър, въз основа на който може да се направи връзка между деклараторите, декларираното производство и съответните лозарски парцели, могат да освободят производителите от задължението да декларират информацията, посочена в член 22, параграф 2, буква д) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/274. В такива случаи компетентните органи на държавите членки сами попълват декларациите, като посочват площите въз основа на данните от лозарския регистър.

2.   Лицата, прибиращи реколтата, принадлежащи или свързани с една или няколко кооперативни винарски изби или групи производители, които доставят цялата си продукция от грозде или мъст на тези кооперативни винарски изби или групи, като същевременно си запазват правото да получат чрез винопроизводство количество, по-малко от 10 хектолитра за семейна консумация, се освобождават от задължението да подават декларация за производството, при условие че тези кооперативни винарски изби или групи са задължени да подават декларация за производството.

3.   Държавите членки, които не са задължени да поддържат актуализиран лозарски регистър в съответствие с член 145, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, могат да изискват от производителите, установени на тяхна територия, да подават посочената в параграф 1 декларация за производството.

В този случай параграф 2 се прилага mutatis mutandis.

Член 32

Декларации за складовите наличности

1.   Производителите, преработвателите, лицата, които извършват бутилиране, и търговците, които държат складови наличности в държава членка, която е задължена да поддържа актуализиран лозарски регистър в съответствие с член 145, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, всяка година подават до компетентния орган на тази държава членка декларация за складовите наличности от вина и мъст, които те държат към 31 юли.

2.   Държавите членки, които не са задължени да поддържат актуализиран лозарски регистър в съответствие с член 145, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, могат да изискват от производителите, преработвателите, лицата, които извършват бутилиране, и търговците, установени на тяхна територия, да подават посочената в параграф 1 декларация за складовите наличности.

Член 33

Декларации за реколтата

Държавите членки могат да изискват всички лица, прибиращи реколтата или, въз основа на обективни и недискриминационни критерии — някои от тях, да подават декларация за реколтата до компетентните органи по отношение на лозарската година, в която е била прибрана съответната реколта.

Член 34

Декларации за обработката или за търговията

1.   Държавите членки могат да предвидят лицата, прибиращи реколтата, производителите и търговците на грозде, гроздов сок и мъст, които преди датите за подаване на декларациите за производството и за реколтата, посочени в членове 22 и 24 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/274, са обработвали или предлагали на пазара лозаро-винарски продукти, предназначени за производството на вино, да подават декларации за обработката или за търговията до компетентните органи по отношение на лозарската година, през която се е състояла обработката или предлагането на пазара.

2.   Когато държавите членки изискват от лицата, прибиращи реколтата, да подават декларации за обработката или за търговията съгласно параграф 1, лицата, прибиращи реколтата, принадлежащи или свързани с една или няколко кооперативни винарски изби или групи производители, които доставят цялата си продукция от грозде или мъст на тези винарски изби или групи производители, като същевременно си запазват правото да получат чрез винопроизводство количество, по-малко от 10 хектолитра за семейна консумация, се освобождават от задължението да подават такава декларация, при условие че посочените кооперативни винарски изби или групи са задължени да подават декларация за обработката или за търговията съгласно параграф 1.

Член 35

Общи разпоредби

Държавите членки могат да изискват по-подробна информация по отношение на лозарския регистър или декларациите за производството или за складовите наличности.

Държавите членки могат да освободят всеки оператор от задължението за подаване на декларациите, предвидени в членове 31 и 32, по отношение на лозарските години, през които не е реализирана продукция или не са останали никакви складови наличности.

ГЛАВА VII

ПРОВЕРКИ, КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ, ВЗАИМОПОМОЩ И САНКЦИИ

РАЗДЕЛ I

ПРОВЕРКИ, КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ, ОРГАНИ ЗА ВРЪЗКА И ВЗАИМОПОМОЩ

Член 36

Общи принципи

1.   Държавите членки предвиждат проверки дотолкова, доколкото те са необходими за осигуряване на правилното прилагане на правилата относно схемата за разрешаване на лозови насаждения, лозарския регистър, придружаващите документи и сертифицирането, вноса на вино, входящия и изходящ регистър и задължителните декларации, както е предвидено за този сектор в член 90 и дял I, глава III и част II, дял II, глава II, раздел 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и в настоящия регламент. Държавите членки предвиждат система от ефективни и основани на оценка на риска официални проверки.

2.   Официалните проверки се извършват от компетентния орган или компетентните органи в съответствие с общите принципи, установени в Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета (18), без да се засягат разпоредбите на настоящия регламент и на глава VI от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/274.

Член 59 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 се прилага mutatis mutandis към схемата за разрешаване на лозови насаждения.

3.   Параграфи 1 и 2 се прилагат mutatis mutandis спрямо проверките на лозаро-винарски продукти със ЗНП или ЗГУ, предвидени в част II, дял II, глава I, раздел 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, по отношение на спазването на изискванията към продуктовите спецификации за такива продукти.

Член 37

Общи разпоредби относно проверките

1.   Проверките се извършват в държавата членка, в която е осъществено производството, без да се засягат проверките на случаен принцип или въз основа на анализ на риска в държавата членка на изпращане.

В случай на проверки чрез вземане на проби, броят, естеството и честотата на проверките са такива, че проверките да са представителни за цялата територия на държавата членка и да отговарят, когато е приложимо, на обема лозаро-винарски продукти, произведени, предлагани на пазара или държани с цел предлагане на пазара.

2.   Проверките, посочени в параграф 1, представляват административни проверки, а когато е уместно — те са проверки на място.

Административните проверки включват кръстосани проверки, където е приложимо, inter alia, с данните от интегрираната система за администриране и контрол, предвидена в дял V, глава II от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

Проверките на място не се обявяват предварително. При условие че целта на проверката не е изложена на риск, може обаче да се направи предварително известие, строго ограничено в рамките на необходимия минимум. Такова известие се изпраща не по-рано от 48 часа предварително, освен в надлежно обосновани случаи или при мерките, при които се извършват систематични проверки на място. Те се изпълняват посредством формиране на извадка от подходящ процент производители на базата на анализ на риска. За всяка проверка на място се изготвя доклад, който дава възможност да се прегледат детайлите на извършените проверки.

3.   Що се отнася до лозарския регистър, държавите членки проверяват дали структурното състояние, произтичащо от досиетата относно лозаря и производството, предвидени в приложения III и IV, съответства на действителното състояние по отношение на всеки лозар, както и всяко физическо или юридическо лице или група от такива лица, които са длъжни да подават декларацията за производството, предвидена в член 31. Досиетата се адаптират въз основа на тази проверка.

4.   Проверките на вината и другите лозаро-винарски продукти от трети държави се извършват в държавата членка на въвеждане на територията на Съюза въз основа на документа VI-1.

Член 38

Лица, подлежащи на проверки

1.   Физическите или юридическите лица и групите от такива лица, чиито професионални дейности са обект на проверките, посочени в настоящия регламент, не възпрепятстват извършването на тези проверки и са длъжни винаги да ги улесняват.

2.   Операторите, от които се вземат проби от служители на компетентен орган:

а)

не трябва да възпрепятстват по никакъв начин вземането на пробите; както и

б)

предоставят на тези служители цялата необходима информация съгласно настоящия регламент или съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/274.

Член 39

Аналитична база данни за изотопни данни

Европейският референтен център за контрол в лозаро-винарския сектор води и актуализира аналитична база данни за изотопни данни на равнището на Съюза въз основа на данните, предоставени от определените лаборатории на държавите членки. Въпросните данни се получават чрез хармонизиран изотопен анализ на компонентите етанол и вода в лозаро-винарските продукти и позволяват съответните проверки по време на предлагането на пазара в съответствие с методите за анализ, установени съгласно член 80, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, и правилата и процедурите, предвидени в членове 27, 28 и 29 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/274.

Член 40

Компетентни органи и органи за връзка

Държавите членки определят компетентните органи за извършването на проверките, посочени в член 37. Тези органи разполагат с достатъчен на брой персонал с подходяща квалификация и опит за ефективното извършване на проверките.

Когато държава членка определи няколко компетентни органа да проверяват спазването на правилата, отнасящи се до лозаро-винарския сектор, тя посочва тяхната конкретна отговорност и координира тяхната работа.

Всяка държава членка определя единен орган за връзка, който отговаря за контактите с Комисията, с органите за връзка на другите държави членки и с трети държави и получава и предава искания за административна помощ.

Член 41

Правомощия на служителите

Всяка държава членка взема необходимите мерки, за да улесни работата на служителите на своите компетентни органи. Тя гарантира, че тези служители, при необходимост — съвместно със служителите на други органи, които тя оправомощава за целта:

а)

имат достъп до лозята, съоръженията за производство и съхранение на вино, съоръженията за преработка на лозаро-винарски продукти и транспортните средства за превоз на тези продукти;

б)

имат достъп до търговските помещения или складовете, както и до транспортните средства на всяко лице, което държи с цел продажба, предлагане на пазара или превоз лозаро-винарски продукти или продукти, които могат да бъдат предназначени за използване в лозаро-винарския сектор;

в)

могат да изготвят списък на лозаро-винарските продукти и на веществата или продуктите, които могат да се използват за приготвянето на такива продукти;

г)

могат да вземат проби от лозаро-винарски продукти, вещества или продукти, които могат да се използват за приготвянето на такива продукти, и продукти, държани с цел продажба, предлагане на пазара или превоз;

д)

могат да преглеждат счетоводните данни и други документи при проверките и да правят копия или извлечения от тях;

е)

могат да вземат съответни защитни мерки по отношение на подготовката, държането, превоза, описанието, представянето и предлагането на пазара на лозаро-винарски продукт или на продукт, който е предназначен за използване при подготовката на такъв продукт, ако има основание да се счита, че е имало сериозно нарушаване на законодателството на Съюза, особено в случай на измама при обработката или риск за здравето.

Член 42

Координация на проверките и достъп до информация

По отношение на проверките във връзка с пратки, пътуващи под покритието на придружаващите документи, посочени в член 10, компетентните органи, определени съгласно член 40, имат достъп до информацията, съдържаща се в компютризираната система, посочена в член 21 от Директива 2008/118/ЕО, както и до информация за движенията на лозаро-винарските продукти, които се допускат за обращение съгласно условията и реда, предвидени в глава IV от посочената директива.

Тези компетентни органи имат достъп и до информацията, съдържаща се в информационните системи, въведени за контрол на движението на лозаро-винарските продукти, различни от посочените в първа алинея.

Информацията, съхранявана съгласно първа и втора алинея, може да се използва единствено за целите на настоящия регламент.

Член 43

Взаимопомощ

1.   Когато компетентен орган на държава членка извършва проверки на нейната територия, той може да поиска информация от компетентен орган на всяка друга държава членка, която може да е засегната пряко или косвено. Такова искане се извършва чрез органите за връзка, предвидени в член 40, трета алинея, а помощта се предоставя своевременно.

Комисията се уведомява, когато продуктът, предмет на проверките, посочени в първа алинея, произхожда от трета държава и ако предлагането на пазара на този продукт може да бъде от специален интерес за други държави членки.

Органът, към който е отправено искането, предоставя всякаква информация, която би дала възможност на органа, отправил искането, да изпълни своите задължения.

2.   При мотивирано искане от страна на органа, отправил искането, органът, към който е отправено искането, извършва проверки с цел постигане на поставените цели, описани в искането, или предприема необходимите стъпки, за да гарантира извършването на такива проверки.

Органът, към който е отправено искането, действа така, както би действал от свое име.

3.   По споразумение с органа, към който е отправено искането, органът, отправил искането, може да определи служители, които:

а)

да получат в помещенията на компетентните органи на държавата членка, в която е установен органът, към който е отправено искането, информация относно прилагането на съответните разпоредби за лозаро-винарските продукти на Регламент (ЕС) № 1308/2013, настоящия регламент и Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/274, или относно свързаните с тях проверки, включително правенето на копия на транспортни и други документи или извлечения от регистри;

б)

или да присъстват при извършването на проверките, изискани съгласно параграф 2, след като информират своевременно органа, към който е отправено искането, преди началото на тези проверки.

Копията, посочени в първа алинея, буква а), може да бъдат направени само със съгласието на органа, към който е отправено искането.

4.   Служителите на органа, към който е отправено искането, отговарят за провеждането на проверките, извършвани на територията на тяхната държава членка, през цялото време.

5.   Служителите на органа, отправил искането:

а)

представят писмена заповед, в която се посочват самоличността и длъжността им;

б)

без да се засягат ограниченията, които държавата членка на органа, към който е отправено искането, налага на своите собствени служители при извършването на съответните проверки, те разполагат:

i)

с правата на достъп, предвидени в член 41, букви а) и б);

ii)

с правото да бъдат информирани за резултатите от проверките, извършени от служителите на органа, към който е отправено искането, в съответствие с член 41, букви в) и д).

6.   Разходите, направени във връзка с вземането, обработването и изпращането на проба и провеждането на аналитични и органолептични изпитвания за целите на проверките, се поемат от компетентния орган на държавата членка, която е отправила искането за вземане на пробата. Тези разходи се изчисляват съгласно приложимите тарифи в държавата членка, на чиято територия се извършват операциите.

Член 44

Доказателствена сила

Компетентните органи на една държава членка може да се позоват на констатациите на служителите на компетентен орган на друга държава членка в рамките на прилагането на настоящия раздел и те имат същата стойност, както ако бяха констатации на националните компетентни органи.

Член 45

Уведомление относно подозрение за неспазване

Когато компетентен орган на държава членка има основание за съмнение или узнае, че даден лозаро-винарски продукт не отговаря на съответните разпоредби за продуктите от лозаро-винарския сектор на Регламент (ЕС) № 1308/2013, както и на правилата, установени в настоящия регламент и в Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/274, или е бил предмет на измамно действие във връзка с неговото получаване или предлагане на пазара, органът за връзка на тази държава членка уведомява незабавно органа за връзка на всяка държава членка, за която неспазването на посочените правила е от специален интерес и би могло да доведе до административни мерки или до съдебно производство.

Когато компетентните органи на дадена държава членка установят или подозират, че лозаро-винарски продукти са били подложени на фалшификация, която може да доведе до риск за здравето на потребителите, или че те не са в съответствие с член 80 или член 90 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, органът за връзка на тази държава членка незабавно уведомява Комисията и органите за връзка на другите държави членки и, ако е целесъобразно, органите за връзка на засегнатите трети държави, чрез информационната система, въведена от Комисията.

РАЗДЕЛ II

САНКЦИИ

Член 46

Санкции и възстановяване на разходите за неразрешени насаждения

Държавите членки налагат финансови санкции на производителите, които не спазват задължението, предвидено в член 71, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Минималният размер на финансовата санкция е:

а)

6 000 EUR на хектар, ако производителят изкорени всички неразрешени насаждения в рамките на четири месеца от датата, на която е бил уведомен за нарушението, както е посочено в член 71, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

б)

12 000 EUR на хектар, ако производителят изкорени всички неразрешени насаждения през първата година след изтичането на четиримесечния срок;

в)

20 000 EUR на хектар, ако производителят изкорени всички неразрешени насаждения след първата година след изтичането на четиримесечния срок.

Ако годишните приходи, получени в района, където се намират съответните лозя, се оценяват на над 6 000 EUR на хектар, държавите членки могат да повишат минималните суми, посочени във втора алинея, пропорционално на средния годишен доход на хектар, определен за съответния район.

Ако държавата членка гарантира изкореняването на неразрешените насаждения със собствени средства, съответните разходи, начислявани на производителя съгласно член 71, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, се изчисляват обективно, като се вземат под внимание разходите за труд, за използване на машини и транспортните и другите разходи. Тези разходи се добавят към приложимата санкция.

Член 47

Санкции, свързани с придружаващите документи и документите VI-1 при несъответствие с някои от правилата на Съюза

1.   Прилагането на членове 10, 11 и 12 може да се прекрати за операторите, посочени в член 8, параграф 1, когато компетентните органи на дадена държава членка установят или подозират, че лозаро-винарски продукти са били подложени на фалшификация, която може да доведе до риск за здравето на потребителите, или че те не са в съответствие с член 80 или член 90 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

2.   Прилагането на членове 26 и 27 може да се прекрати в случай на констатации или подозрения, посочени в параграф 1 от настоящия член, по отношение на вносните вина.

Член 48

Санкции за неспазване на задълженията за водене на входящ и изходящ регистър, за подаване на декларации или за извършване на уведомяване

1.   Операторите, които са длъжни да водят входящ и изходящ регистър, да подават декларации за производството, за складовите наличности или за реколтата, или да уведомяват компетентните органи за операциите, посочени в член 30, параграф 2, и които не водят такъв регистър, не са подали такива декларации в сроковете, посочени в членове 22, 23 и 24 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/274, или не са извършили такова уведомяване до датата, определена от държавата членка в съответствие с член 30, параграф 2 от настоящия регламент, подлежат на административни санкции.

2.   Санкциите, посочени в параграф 1, са под формата на плащане на определена сума и се определят и прилагат от държавите членки въз основа на стойността на продуктите, очакваните финансови ползи или икономическата вреда, причинена от измамата.

3.   При сериозно или повторно неизпълнение на задължението за подаване на декларациите в сроковете, посочени в параграф 1, съответният оператор не се ползва от мерките за подпомагане, предвидени в членове 47 и 50 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, за съответната финансова година или за следващата финансова година, при спазване на следните условия:

а)

когато сроковете, посочени в членове 22, 23 и 24 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/274, са просрочени с не повече от 15 работни дни, се прилагат само административните санкции, посочени в параграф 2 от настоящия член;

б)

когато информацията, съдържаща се в декларациите, посочени в параграф 1, е счетена от компетентните органи на държавите членки за непълна или неточна и когато липсващата или неточната информация е съществена за правилното прилагане на мерките за подпомагане, предвидени в членове 47 и 50 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, подлежащото на изплащане подпомагане се намалява пропорционално със сума, определена от компетентния орган в зависимост от сериозността на нарушението.

Член 49

Извънредни обстоятелства и очевидни грешки

1.   Санкциите, предвидени в настоящия регламент, не се налагат в случаи на извънредни обстоятелства по смисъла на член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

2.   Всяка информация, искане или молба, отправена към държава членка съгласно настоящия регламент, може да бъде коригирана по всяко време след подаването ѝ в случаи на очевидни грешки, признати от компетентния орган.

ГЛАВА VIII

УВЕДОМЛЕНИЯ

Член 50

Естество и вид на информацията, предмет на уведомяване

1.   Държавите членки уведомяват Комисията относно:

а)

законовите, подзаконовите или административните разпоредби, които те са приели в съответствие с член 120, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, с настоящия регламент и с Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/274;

б)

наименованието и адреса на компетентните органи, отговарящи за извършването на официалните анализи, административната процедура по сертифициране и проверките във връзка с регистрите и придружаващите документи;

в)

наименованието и адреса на компетентните органи, отговарящи за издаването на разрешения за лозови насаждения, и на тези, отговорни за поддържането и актуализирането на лозарския регистър и за представяне на актуализиран списък на производствения потенциал;

г)

праговете, посочени в точки 1 и 2 от първа алинея на раздел З от приложение II;

д)

мерките, предприети от тях за прилагане на глава VII, когато уведомяването относно тези мерки е от значение за сътрудничеството между държавите членки, както и наименованието и адреса на органа за връзка, определен от всяка държава членка;

е)

прилаганите от тях условия по отношение на съставянето на придружаващите документи, посочени в член 10, параграф 1, първа алинея, буква а), подточка iii) и член 10, параграф 1, първа алинея, буква б);

ж)

винените сортове грозде, засегнати от прилагането на член 81 и член 120, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

2.   Държавите членки уведомяват Комисията за всички промени в наименованието и адреса на компетентните органи и на органите за връзка, съобщени на Комисията в съответствие с параграф 1.

3.   Уведомяването, предвидено в параграф 1, се извършва в съответствие с член 34 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/274.

Член 51

Публикуване на информацията, предмет на уведомяване

1.   Въз основа на уведомленията от компетентните органи на трети държави, Комисията съставя и актуализира списъци, съдържащи следната информация:

а)

наименованието и адреса на компетентните органи в държавата на произход на продукта, отговорни за издаването на документи VI-1;

б)

наименованието и адреса на органите или отделите, определени от държавата на произход или — когато такива не съществуват в държавата на произход — на вече одобрена лаборатория извън държавата на произход на продукта, за целите на попълването на частта от документите VI-1, отнасяща се за доклада за извършен анализ;

в)

наименованието, адреса и официалния регистрационен номер на винопроизводителите и преработвателите, одобрени от държавата на произход на продукта да съставят документи VI-1;

г)

наименованието и адреса на единния орган за връзка, определен във всяка трета държава да получава и предава искания за административна помощ и да представлява своята държава пред Комисията и държавите членки.

2.   Комисията оповестява наименованията и адресите на компетентните органи, посочени в член 50, параграф 1, букви б) и в), информацията относно производствения потенциал, посочена в член 50, параграф 1, буква в), наименованието и адреса на органа за връзка, посочен в член 50, параграф 1, буква д), винените сортове грозде, посочени в член 50, параграф 1, буква ж), и списъците, посочени в параграф 1 от настоящия член.

ГЛАВА IХ

ИЗМЕНЕНИЯ, ОТМЯНА, ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 52

Изменения на Регламент (ЕО) № 555/2008

Регламент (ЕО) № 555/2008 се изменя, както следва:

1.

Членове 1, 21, 22 и 23, 38—54, 74, 83—95а и 98—102 се заличават.

2.

Приложения IX—XIII и XVI—XXI се заличават.

Член 53

Изменения на Регламент (ЕО) № 606/2009

Регламент (ЕО) № 606/2009 се изменя, както следва:

1.

Членове 12 и 13 се заличават.

2.

Вмъкват се следните членове 14а и 14б:

„Член 14а

Определяне на минимален обемен процент алкохол във вторичните продукти

1.   При спазване на част II, раздел Г, точка 1 от приложение VIII към Регламент (ЕС) № 1308/2013 държавите членки определят минималния обемен процент алкохол, който трябва да се съдържа във вторичните продукти, след тяхното отделяне от вината, по отношение на този, който се съдържа в произведеното вино. Държавите членки могат да променят минималния обемен процент на базата на обективни и недискриминационни критерии.

2.   Когато съответният обемен процент, определен от държавите членки в съответствие с параграф 1, не е достигнат, съответният оператор трябва да достави количество вино от собствената си продукция, което съответства на количеството, необходимо за достигане на минималния обемен процент.

3.   За да се определи обемният процент алкохол, който се съдържа във вторичните продукти по отношение на този, който се съдържа в произведеното вино, стандартното естествено алкохолно съдържание на виното в обемни проценти, което следва да се прилага в различните лозарски зони, се равнява на:

а)

8,0 % за зона A;

б)

8,5 % за зона B;

в)

9,0 % за зона C I;

г)

9,5 % за зона C II;

д)

10,0 % за зона C III.

Член 14б

Отстраняване на вторичните продукти

1.   Производителите изтеглят вторичните продукти от процеса на винопроизводство или от всяка друга форма на преработка на гроздето под надзора на компетентните органи на държавите членки, при спазване на изискванията за доставка и регистрация, предвидени съответно в член 9, параграф 1, буква б) от Делегиран регламент (ЕС) 2018/273 на Комисията (*1) и член 14, параграф 1, буква б), подточка vii) и член 18 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/274 на Комисията (*2).

2.   Изтеглянето се извършва незабавно и не по-късно от края на лозарската година, през която вторичните продукти са получени, в съответствие с приложимото законодателство на Съюза, по-специално по отношение на околната среда.

3.   Държавите членки може да решат, че производителите, които през въпросната лозарска година не произвеждат повече от 50 хектолитра вино или мъст в собствените си помещения, не е необходимо да изтеглят вторичните си продукти.

4.   Производителите може да изпълнят задължението за отстраняване на част или на цялото количество от вторични продукти от производството на вино или от всяка друга форма на преработка на гроздето чрез предаване на вторичните продукти за дестилация. Това отстраняване на вторичните продукти се сертифицира от компетентен орган на държавата членка.

5.   Държавите членки може да решат предаването за дестилация на част или на цялото количество вторични продукти от производството на вино или от всяка друга форма на преработка на гроздето да бъде задължително за някои или за всички производители на тяхна територия, на базата на обективни и недискриминационни критерии.

(*1)  Делегиран регламент (ЕС) 2018/273 на Комисията от 11 декември 2017 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на схемата за разрешаване на лозови насаждения, лозарския регистър, придружаващите документи и сертифицирането, входящия и изходящ регистър, задължителните декларации, уведомленията и публикуването на подадената в тях информация, както и за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на съответните проверки и санкции, за изменение на регламенти (ЕО) № 555/2008, (ЕО) № 606/2009 и (ЕО) № 607/2009 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕО) № 436/2009 на Комисията и на Делегиран регламент (ЕС) 2015/560 на Комисията (ОВ L 58, 28.2.2018 г., стр. 1).“

(*2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/274 на Комисията от 11 декември 2017 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на схемата за разрешаване на лозови насаждения, сертифицирането, входящия и изходящ регистър, задължителните декларации и уведомления и за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на съответните проверки и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/561 на Комисията (ОВ L 58, 28.2.2018 г., стр. 60).““

Член 54

Изменение на Регламент (ЕО) № 607/2009

Член 63 от Регламент (ЕО) № 607/2009 се заличава.

Член 55

Отмяна

Регламент (ЕО) № 436/2009 и Делегиран регламент (ЕС) 2015/560 се отменят.

Член 56

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 декември 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549.

(3)  Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕО) № 555/2008 на Комисията от 27 юни 2008 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета относно общата организация на пазара на вино по отношение на програмите за подпомагане, търговията с трети страни, производствения потенциал и проверките в лозаро-винарския сектор (ОВ L 170, 30.6.2008 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕО) № 436/2009 на Комисията от 26 май 2009 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на лозарския регистър, задължителните декларации и събирането на информация с цел наблюдение на пазара, придружителните документи при превоза на продукти и регистрите, които е необходимо да се водят в лозаро-винарския сектор (ОВ L 128, 27.5.2009 г., стр. 15).

(6)  Регламент (ЕО) № 606/2009 на Комисията от 10 юли 2009 г. относно определяне на някои правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на категориите лозаро-винарски продукти, енологичните практики и приложимите ограничения (ОВ L 193, 24.7.2009 г., стр. 1).

(7)  Регламент (ЕО) № 607/2009 на Комисията от 14 юли 2009 г. за определяне на някои подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на защитените наименования за произход и защитените географски указания, традиционните наименования, етикетирането и представянето на определени лозаро-винарски продукти (ОВ L 193, 24.7.2009 г., стр. 60).

(8)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/560 на Комисията от 15 декември 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на схемата за разрешаване на лозови насаждения (ОВ L 93, 9.4.2015 г., стр. 1).

(9)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/274 на Комисията от 11 декември 2017 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на схемата за разрешаване на лозови насаждения, сертифицирането, входящия и изходящ регистър, задължителните декларации и уведомления и за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на съответните проверки и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/561 на Комисията (вж. страница 60 от настоящия брой на Официален вестник).

(10)  Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общия режим на облагане с акциз и за отмяна на Директива 92/12/ЕИО (ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 12).

(11)  Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).

(12)  Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (ОВ L 324, 10.12.2009 г., стр. 23).

(13)  Решение № 1152/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2003 г. за компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки (ОВ L 162, 1.7.2003 г., стр. 5).

(14)  Регламент (ЕО) № 684/2009 на Комисията от 24 юли 2009 г. за прилагане на Директива 2008/118/ЕО на Съвета по отношение на компютризираните процедури за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз (ОВ L 197, 29.7.2009 г., стр. 24).

(15)  Регламент (ЕИО) № 3649/92 на Комисията от 17 декември 1992 г. относно опростения придружаващ документ за вътреобщностно движение на стоки, подлежащи на облагане с акциз, които са освободени за потребление в държавата членка на изпращане (ОВ L 369, 18.12.1992 г., стр. 17).

(16)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 558).

(17)  Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2015/2446 от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 1).

(18)  Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (ОВ L 95, 7.4.2017 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРАВИЛА ВЪВ ВРЪЗКА С КРИТЕРИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ, ПОСОЧЕН В ЧЛЕН 64, ПАРАГРАФ 1, БУКВА в) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1308/2013, И ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ КРИТЕРИЙ ПО ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1 ОТ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ

A.   Критерий, посочен в член 64, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1308/2013

Критерият, посочен в член 64, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, се счита за изпълнен, ако е изпълнено едно от следните условия:

(1)

площта или площите, които ще бъдат засадени с нови лозя, са предназначени за производството на вина с определено ЗНП в съответния район; или

(2)

ако площта или площите, които ще бъдат засадени с нови лозя, не са предназначени за производството на вина с определено ЗНП, заявителят поема следните ангажименти:

а)

да не използва или предлага на пазара гроздето, произведено в тези засадени с нови лозя площи, за производство на вина със ЗНП, когато тези площи са разположени в райони, които отговарят на условията за тази цел;

б)

да не изкоренява и презасажда с цел презасадената площ да стане допустима за производство на грозде за вина с определено ЗНП.

Заявителят поема ангажиментите, посочени в точка 2, в рамките на ограничен период от време, който се определя от държавата членка и който не може да продължава след 31 декември 2030 г.

Б.   Допълнителен критерий, посочен в член 4, параграф 1 от настоящия регламент

Допълнителният критерий, посочен в член 4, параграф 1 от настоящия регламент, се счита за изпълнен, ако е изпълнено едно от следните условия:

(1)

площта или площите, които ще бъдат засадени с нови лозя, са предназначени за производството на вина с определено ЗГУ в съответния район; или

(2)

ако площта или площите, които ще бъдат засадени с нови лозя, не са предназначени за производството на вина с определено ЗГУ, заявителят поема следните ангажименти:

а)

да не използва или предлага на пазара гроздето, произведено в тези засадени с нови лозя площи, за производство на вина със ЗГУ, когато тези площи са разположени в райони, които отговарят на условията за тази цел;

б)

да не изкоренява и презасажда с цел презасадената площ да стане допустима за производство на грозде за вина с определено ЗГУ.

Заявителят поема ангажиментите, посочени в точка 2, в рамките на ограничен период от време, който се определя от държавата членка и който не може да продължава след 31 декември 2030 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРАВИЛА, СВЪРЗАНИ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРИОРИТЕТ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 64, ПАРАГРАФ 2, БУКВИ а)—з) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1308/2013, И С ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ КРИТЕРИИ ПО ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 3 ОТ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ

A.   Критерий, посочен в член 64, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1308/2013

(1)

Смята се, че юридическите лица, независимо от правната им форма, отговарят на този критерий, ако е изпълнено едно от следните условия:

а)

физическото лице, което създава лозови насаждения за първи път и което изпълнява функцията на ръководител на земеделското стопанство („нов участник“), упражнява ефективен и дългосрочен контрол върху юридическото лице по отношение на решенията, свързани с управлението, ползите и финансовите рискове. Когато в капитала или управлението на юридическото лице участват няколко физически лица, включително едно или няколко лица, които не са нови участници, новият участник е в състояние да упражнява такъв ефективен и дългосрочен контрол самостоятелно или съвместно с други лица; или

б)

когато юридическо лице е контролирано самостоятелно или съвместно от друго юридическо лице, условията по буква а) се прилагат за всяко физическо лице, което упражнява контрол върху съответното друго юридическо лице.

Условията по букви а) и б) се прилагат mutatis mutandis по отношение на група физически лица, независимо от правния статут на тази група и на нейните членове по националното законодателство.

(2)

Държавите членки могат да решат да добавят допълнителното условие заявителят да бъде физическо лице, което е на не повече от 40 години в годината на подаване на заявлението („млад производител“).

Смята се, че юридическите лица, посочени в точка 1, отговарят на допълнителното условие от първа алинея на настоящата точка, ако физическото лице, посочено в точка 1, букви а) и б), е на не повече от 40 години в годината на подаване на заявлението.

Условията, определени във втора алинея, се прилагат mutatis mutandis по отношение на групата физически лица, посочена в точка 1, втора алинея.

(3)

Държавите членки могат да изискат от заявителите да се ангажират за период от пет години да не отдават под наем или да не продават новозасадените с лозя площи на друго физическо или юридическо лице.

Когато заявителят е юридическо лице или група физически лица, държавите членки могат да изискват от заявителя в рамките на период от пет години да не прехвърля упражняването на ефективен и дългосрочен контрол върху стопанството по отношение на решенията, свързани с управлението, ползите и финансовите рискове, на друго лице или лица, освен ако това лице или лица отговарят на условията от точки 1 и 2, приложими към момента на издаване на разрешенията.

Б.   Критерий, посочен в член 64, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1308/2013

Критерият, посочен в член 64, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, се счита за изпълнен, ако е изпълнено едно от следните условия:

(1)

заявителят се ангажира за минимален период от пет до седем години да спазва правилата за биологично производство, заложени в Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (1), а когато е приложимо — и Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията (2) за площите, които ще бъдат засадени с нови лозя или за цялото земеделско стопанство. Този период е ограничен до 31 декември 2030 г.

Държавите членки могат да решат, че критерият е спазен, когато заявителите вече са производители към момента на подаване на заявлението и действително са прилагали правилата относно биологичното производство, посочени в първа алинея, за цялата площ, засадена с лозя в съответното стопанство за период от поне пет години преди датата на подаване на заявлението.

(2)

заявителят се ангажира да спазва една от следните насоки или схеми за сертифициране, които надхвърлят съответните задължителни стандарти съгласно дял VI, глава I от Регламент (ЕС) № 1306/2013, за минимален период от пет до седем години, който във всички случаи не продължава след 31 декември 2030 г.:

а)

специфичните за определени култури или сектори насоки за интегрирано управление на вредителите, които са подходящи за лозарството в съответствие с член 14, параграф 5 от Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3), когато такива насоки са налице;

б)

националните схеми за сертифициране за интегрираното производство, които са подходящи за лозарството;

в)

националните или регионалните екологични схеми за сертифициране на съответствието със законодателството в областта на околната среда по отношение на почвата и/или качеството на водите, биологичното разнообразие, опазването на ландшафта, смекчаването на последствията от изменението на климата и/или приспособяването към изменението на климата, които са от значение за лозарството.

Схемите за сертифициране, посочени в букви б) и в), удостоверяват, че земеделският стопанин съблюдава в своето стопанство практики, които отговарят на определените на национално равнище правила за интегрирано производство или на целите, посочени в буква в). Това сертифициране се извършва от сертифициращите органи, които са акредитирани в съответствие с глава II от Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета (4) и отговарят на съответните хармонизирани стандарти „Оценяване на съответствието. Изисквания към органите за сертификация на продукти, процеси и услуги“ или „Оценяване на съответствието. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление“.

Държавите членки могат да решат, че критерият е спазен, когато заявителите вече са производители към момента на подаване на заявлението и действително са прилагали насоките или схемите за сертифициране, посочени в първа алинея, за цялата засадена с лозя площ в съответното стопанство за период от поне пет години преди датата на подаване на заявлението.

(3)

в случай че дадена програма за развитие на селските райони на държавите членки включва конкретен вид операция или операции от „агроекологично и климатично“ естество по член 28 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета (5), приложима за площи с лозови насаждения, които са от значение за конкретната площ, посочена в заявлението, и при условие че са налице достатъчно средства, заявителят отговаря на условията за допустимост и се ангажира да подаде заявление за този вид операция или операции за площта, която ще бъде засадена с нови лозя, както и да спазва ангажиментите, заложени в съответната програма за развитие на селските райони за този конкретeн вид операция или операции по мярката „Агроекология и климат“.

(4)

конкретният(те) парцел(и) в заявлението се намира(т) по склонове с тераси.

Държавите членки може също така да изискат производителите да поемат ангажимент за минимален период от пет до седем години да не изкореняват и презасаждат площи, които не отговарят на тези условия. Този период е ограничен до 31 декември 2030 г.

В.   Критерий, посочен в член 64, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 1308/2013

Критерият, посочен в член 64, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, се счита за изпълнен, ако са изпълнени всички изброени по-долу условия:

(1)

конкретният земеделски парцел, посочен в заявлението, е станал притежание на заявителя поради размяна с друг парцел или парцели, засадени с лозя в рамките на проекти за комасация на земята;

(2)

посоченият в заявлението парцел не е засаден с лозя или е засаден с лозя, които заемат по-малка площ от площта или площите, изгубени в резултат на изпълнението на тези проекти за комасация на земята;

(3)

общата площ, за която се иска разрешение, не надхвърля разликата, ако има такава, между площта, засадена с лозя в предходно притежавания парцел или парцели, и площта, посочена в заявлението.

Г.   Критерий, посочен в член 64, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 1308/2013

Критерият по член 64, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 се счита за изпълнен, ако конкретният парцел или парцели, посочени в заявлението, се намират в един от следните видове райони:

(1)

райони, засегнати от суша, със съотношение на годишното количество на валежите спрямо годишната потенциална евапотранспирация под 0,5;

(2)

райони с повърхностна дълбочина на вкореняване от по-малко от 30 cm;

(3)

райони с неблагоприятна текстура на почвата и каменливост съобразно определението и праговете, посочени в приложение III към Регламент (ЕС) № 1305/2013;

(4)

райони по стръмни склонове с наклон най-малко 15 %;

(5)

райони, разположени в планински области на над 500 m надморска височина, с изключение на високо разположените полета;

(6)

райони, които се намират в най-отдалечените региони на Съюза, посочени в член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз, както и на малките острови в Егейско море съгласно определението в Регламент (ЕС) № 229/2013 на Европейския парламент и на Съвета (6) или на малки острови с обща площ не по-голяма от 250 km2 и характеризиращи се със структурни или социално-икономически ограничения.

Държавите членки могат също така да изискат производителите да поемат ангажимент за минимален период от пет до седем години да не изкореняват и презасаждат площи, в които няма природни или други специфични ограничения. Този период е ограничен до 31 декември 2030 г.

Държавите членки могат най-късно до 2018 г. да решат да изключат една или повече от площите, посочени в първата алинея, във връзка със спазването на този критерий за приоритет, когато те не са в състояние ефективно да направят оценка на това спазване.

Д.   Критерий, посочен в член 64, параграф 2, буква д) от Регламент (ЕС) № 1308/2013

Критерият по член 64, параграф 2, буква д) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 се счита за изпълнен, ако икономическата устойчивост на съответния проект е установена въз основа на една или повече от следните стандартни методологии за финансов анализ на земеделските инвестиционни проекти:

(1)

нетната настояща стойност (ННС);

(2)

вътрешната норма на възвръщаемост (ВНВ);

(3)

съотношението ползи/разходи (СПР);

(4)

периода на възвръщаемост (ПВ);

(5)

увеличената нетна полза (УНП).

Методиката се прилага по начин, съобразен с вида на заявителя.

Освен това държавите членки изискват допълнително от заявителя да създаде новите лозови насаждения в съответствие с техническите характеристики, посочени в заявлението.

Е.   Критерий, посочен в член 64, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕС) № 1308/2013

Критерият по член 64, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 се счита за изпълнен, ако потенциалът за повишаване на конкурентоспособността е установен въз основа на едно от следните съображения:

(1)

с площите, които ще бъдат засадени с нови лозови насаждения от утвърден лозар, може да се реализират икономии от мащаба поради значителен спад в единичните разходи за новозасадената площ спрямо средните разходи за вече съществуващите лозя в земеделското стопанство или средното равнище за региона;

(2)

площите, които ще бъдат засадени с нови лозови насаждения от утвърден лозар, може да допринесат за по-доброто адаптиране към пазарното търсене поради увеличение на цените, получени за продукта, или увеличаване на продажбения капацитет във връзка с вече съществуващите лозя в земеделското стопанство или средното равнище за региона;

(3)

площите, които ще бъдат засадени с нови лозя от нов участник в сектора, могат да позволят да бъде приложен модел на селскостопанско производство, който е по-печеливш от средното равнище за региона.

Държавите членки могат да доразвият съображенията, посочени в точки 1, 2 и 3.

Освен това държавите членки изискват допълнително от заявителя да създаде новите лозови насаждения в съответствие с техническите характеристики, посочени в заявлението.

Ж.   Критерий, посочен в член 64, параграф 2, буква ж) от Регламент (ЕС) № 1308/2013

Критерият по член 64, параграф 2, буква ж) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 се счита за изпълнен, ако парцелите земя, които ще бъдат засадени, са разположени в географския район на производство на съществуващо ЗНП или ЗГУ, когато гроздето, което ще бъде произвеждано, е предназначено за вина със ЗНП или ЗГУ, и е изпълнено едно от следните условия:

(1)

парцелите земя, на които ще стане засаждането, са с по-добри почвено-климатични характеристики в сравнение със средната стойност при други земеделски парцели с лозя, отговарящи на спецификациите за географско означение в същия регион;

(2)

сортовете грозде или съответните клонове, които ще бъдат засадени, са по-добре адаптирани към специфичните почвено-климатични характеристики на парцелите, които ще бъдат засадени с лозя, в сравнение с парцелите с лозя, отговарящи на спецификациите за географско означение, имащи подобни почвено-климатични характеристики и разположени в същия регион, но засадени с други сортове или други клонове на същия сорт или сортове;

(3)

сортовете грозде или съответните клонове, които ще бъдат засадени, допринасят за увеличаване на многообразието на гроздови сортове или клонове на съществуващите сортове в същия географски район на производство на ЗНП или на ЗГУ;

(4)

системите на формировка на лозата, които ще бъдат използвани, или лозарската конструкция, която ще бъде създадена на новозасадените площи, има потенциал да доведе до по-добро качество на гроздето в сравнение със системите и/или конструкциите за формировка на лозите, използвани преимуществено в същия географски район на производство на ЗНП или на ЗГУ.

Държавите членки могат да доразвият условията, посочени в точки 1—4.

Освен това държавите членки изискват допълнително от заявителя да създаде новите лозови насаждения в съответствие с техническите характеристики, посочени в заявлението.

Държавите членки могат да прилагат този критерий за приоритет към заявленията за нови насаждения в район, чиито граници са определени в техническото досие, придружаващо заявлението за защита на наименование за произход или на географско указание, за което тече предварителна национална процедура или срок за проучване от страна на Комисията. В този случай условията, изброени в точки 1—4, се прилагат mutatis mutandis.

З.   Критерий, посочен в член 64, параграф 2, буква з) от Регламент (ЕС) № 1308/2013

Критерият по член 64, параграф 2, буква з) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 се счита за изпълнен, ако размерът на стопанството на заявителя към момента на подаването на заявлението е съобразен с праговете, които държавите членки определят на национално или регионално равнище, въз основа на обективни критерии. Тези прагове се определят на:

(1)

не по-малко от 0,5 хектара за малките стопанства;

(2)

не повече от 50 хектара за средните стопанства.

Държавите членки могат допълнително да изискват спазването на едно или няколко от следните условия:

(1)

размерът на стопанството на заявителя да се увеличи в резултат на новото засаждане;

(2)

заявителят вече да разполага със засадена с лозя площ, която не се ползва от освобождаванията, предвидени в член 62, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, към момента на подаване на заявлението.

И.   Допълнителни критерии, посочени в член 4, параграф 3 от настоящия регламент

I.    „Предистория на спазване на правилата от производителите“

Допълнителният критерий, посочен в член 4, параграф 3 от настоящия регламент, се счита за изпълнен, ако заявителят не е засаждал лозя без разрешението по член 71 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 или без правото на засаждане по членове 85а и 85б от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

Държавите членки могат допълнително да изискват спазването на едно или няколко от следните условия:

(1)

нито едно от досега издадените на заявителя разрешения в съответствие с член 64 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 да не е изтекло поради неизползване;

(2)

заявителят да не е пропуснал да спази някой от ангажиментите, посочени в раздели А и Б от приложение I, в раздели А, Б и Г—Ж от настоящото приложение, както и в точка II от настоящия раздел;

(3)

в продължение на поне осем години заявителят да не е имал площи с непроизводствени лозови масиви.

II.    „Организации с идеална цел в социалната област, които са получили земи, конфискувани в случай на актове на тероризъм и други видове престъпления“

Допълнителният критерий, посочен в член 4, параграф 3 от настоящия регламент, се счита за изпълнен, ако заявителят е юридическо лице, независимо от неговата правна форма, и ако са спазени следните условия:

(1)

заявителят е организация с идеална цел, извършваща дейност изцяло в социалната област;

(2)

заявителят използва конфискуваната земя само за социалните си цели съгласно член 10 от Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (7).

Държавите членки могат да изискат от заявителите, които отговарят на този критерий, да се ангажират за период, който се определя от съответната държава членка, да не отдават под наем или да не продават новозасадените с лозя площи на друго физическо или юридическо лице. Този период е ограничен до 31 декември 2030 г.


(1)  Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 1).

(2)  Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ L 250, 18.9.2008 г., стр. 1).

(3)  Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 71).

(4)  Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30).

(5)  Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487).

(6)  Регламент (ЕС) № 229/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 13 март 2013 г. за определяне на специфични мерки в областта на селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1405/2006 на Съвета (ОВ L 78, 20.3.2013 г., стр. 41).

(7)  Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз (ОВ L 127, 29.4.2014 г., стр. 39).


ПРИЛОЖЕНИЕ III

МИНИМАЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ВКЛЮЧВА И АКТУАЛИЗИРА В ЛОЗАРСКИЯ РЕГИСТЪР, И СПЕЦИФИКАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ, КАКТО Е ПОСОЧЕНО В ЧЛЕН 7

1.   ДОСИЕ НА ЛОЗАРЯ

1.1.   Идентификация и местонахождение

(1)

Идентификация на лозаря (съвместима с единната система за регистриране на самоличността на всеки бенефициер, посочена в член 68, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕС) № 1306/2013, и с регистрите или информацията, с които държавата членка разполага).

(2)

Списък и местонахождение на всички лозарски парцели, за които не се счита, че съдържат само изоставени лозарски площи (идентификация, съвместима със системата за идентификация на земеделските парцели, посочена в член 68, параграф 1, буква б) и член 70, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1306/2013).

1.2.   Характеристики на площта или площите, засадени с лозя върху лозарския парцел

Тази информация се посочва поотделно за всеки лозарски парцел в досието на лозаря. Независимо от това, когато лозарските парцели са достатъчно хомогенни, информацията може да се отнася до няколко съседни парцела или части от тях, при условие че идентификацията на всеки парцел продължава да бъде гарантирана.

(1)

Идентификация на лозарския парцел: системата за идентификация на лозарските парцели следва да бъде създадена на базата на карти, документи от поземлените регистри или други картографски документи. Използваните техники се основават на компютризирана географска информационна система, в т.ч. въздушни или сателитни ортогонални изображения с хомогенен стандарт, гарантиращ точност, равна поне на картографско изображение с мащаб 1:5 000 (или 1:10 000, когато те са били придобити въз основа на дългосрочни договори, които са били одобрени преди ноември 2012 г.), като се взема предвид очертанието и състоянието на парцела. Това се определя в съответствие със съществуващите стандарти на Съюза.

(2)

Площ на лозарския парцел

В случаите, когато лозите се отглеждат заедно с други култури:

а)

обща площ на съответния парцел;

б)

площ, засадена с лозя, изразена като чиста култура (за целите на превръщането се използват подходящи коефициенти, определени от държавата членка).

(3)

Площ на лозарския парцел или, според случая, площ, изразена като чиста култура, със следната разбивка относно площта или площите, засадени с лозя (информация, съвместима със съобщението, посочено в член 33, параграф 1, буква а) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/274 и част I от приложение IV към същия регламент, което, ако бъде приложено, представлява основа за изчисляването на 1 %, посочен в член 63, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013):

а)

площ или площи, засадени с лозя, които отговарят на условията за производство на вино със ЗНП;

б)

площ или площи, засадени с лозя, които отговарят на условията за производство на вино със ЗГУ:

които отговарят и на условията за производство на вино със ЗНП и на вино без ЗНП/ЗГУ,

които отговарят само на условията за производство на вино със ЗГУ и на вино без ЗНП/ЗГУ;

в)

площ или площи, засадени с лозя, които отговарят само на условията за производство на вино без ЗНП/ЗГУ, но се намират в географски район на производство на ЗНП/ЗГУ;

г)

площ или площи, засадени с лозя, които отговарят само на условията за производство на вино без ЗНП/ЗГУ и се намират извън географски район на производство на ЗНП/ЗГУ;

д)

площ или площи, засадени с лозя, с друго предназначение.

(4)

Отглеждани винени сортове грозде, съответната им изчислена площ и дял от съответния лозарски парцел, както и цвят на гроздето (информация, съвместима с Регламент (ЕС) № 1337/2011 на Европейския парламент и на Съвета (1)).

(5)

Година на засаждане или при липса на такава, приблизително изчислена възраст на съответния лозарски парцел (информация, съвместима с Регламент (ЕС) № 1337/2011).

(6)

Площ, засадена с лозя, която е била обект на преструктуриране или конверсия в съответствие с член 46 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 (информация, съвместима със съобщенията, посочени в таблиците в части IV, V и VI от приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/274).

(7)

Площ, засадена с лозя, която е била обект на събиране на реколтата на зелено в съответствие с член 47 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 (информация, съвместима със съобщенията, посочени в таблиците в части IV, V и VI от приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/274).

Информацията, посочена в точки 6 и 7, трябва също така да включва всички площи, които са обект на преструктуриране или конверсия или на събиране на реколтата на зелено в съответствие с член 46 и член 47 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 (информация, съвместима със съобщенията, посочени в приложение IV или IVa и приложение VI към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150 на Комисията) (2).

Когато всички площи, засадени с лозя, включени в досието на лозаря, бъдат изоставени или им бъде назначена друга употреба, различна от лозарството, досието следва да бъде заличено от лозарския регистър или да бъде обозначено, а съответните площи да се приспадат от тези, посочени в точка 1. 2. от настоящото приложение.

1.3.   Декларации

Декларация за реколтата (информация, съвместима с декларациите за реколтата, посочени в член 33).

2.   ПРОИЗВОДСТВЕНО ДОСИЕ

2.1.   Идентификация

Идентификация на физическото или юридическото лице или групата от такива лица, които са длъжни да подават предвидената в член 31 декларация за производството.

2.2.   Декларации

а)

Декларация за производството (информация, съвместима с декларациите за производството, посочени в член 31).

б)

Декларация за складовите наличности (информация, съвместима с декларациите за складовите наличности, посочени в член 32).


(1)  Регламент (ЕС) № 1337/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно европейската статистика за трайните насаждения и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 357/79 на Съвета и Директива 2001/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 347, 30.12.2011 г., стр. 7).

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150 на Комисията от 15 април 2016 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на националните програми за подпомагане в лозаро-винарския сектор (ОВ L 190, 15.7.2016 г., стр. 23).


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

МИНИМАЛНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ВКЛЮЧВА В ЛОЗАРСКИЯ РЕГИСТЪР, И СПЕЦИФИКАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ, КАКТО Е ПОСОЧЕНО В ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 1

1.   ДОСИЕ НА ЛОЗАРЯ

1.1.   Идентификация и местонахождение

(1)

Разрешения, за които е подадено заявление и са издадени, но все още не са засадени лозовите насаждения, както и съответната конкретна площ (информация, съвместима с уведомленията, посочени в член 33, параграф 2, буква а) и в таблиците от част IV на приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/274).

(2)

Притежаваните права на засаждане (за всеки вид) до крайния срок за превръщането им в разрешения съгласно решението на държавите членки (информация, съвместима с уведомлението, което следва да се направи до 1 март 2016 г., както е посочено в член 11 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/561 на Комисията (1) и в таблица А от приложение VII към същия регламент).

1.2.   Характеристики на площта или площите, засадени с лозя върху лозарските парцели

Тази информация се посочва поотделно за всеки лозарски парцел в досието на лозаря. Независимо от това, когато лозарските парцели са достатъчно хомогенни, информацията може да се отнася до няколко съседни парцела или части от тях, при условие че идентификацията на всеки парцел продължава да бъде гарантирана.

(1)

Площ или площи, които се ползват от следните освобождавания от изискванията на схемата за разрешаване на лозови насаждения:

а)

площи, които са засадени или презасадени за експериментални цели (включително тези с винени сортове грозде, които не са класифицирани в съответствие с член 81 от Регламент (ЕС) № 1308/2013);

б)

площи, които са засадени или презасадени за лозов посадъчен материал.

(2)

Площ или площи, засадени с лозя без разрешение след 31 декември 2015 г., и площи без разрешение, в които е било извършено изкореняване (информация, съвместима със съобщението, посочено в член 33, параграф 1, буква д) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/274 и в част III от приложение IV към посочения регламент).

(3)

Площ или площи, засадени с лозя, без право на засаждане преди 1 януари 2016 г., и незаконни насаждения, които са били изкоренени (информация, съвместима със съобщенията, посочени в член 58, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 555/2008 и в таблици 3 и 7 от приложение XIII към посочения регламент).


(1)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/561 на Комисията от 7 април 2015 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на схемата за разрешаване на лозови насаждения (ОВ L 93, 9.4.2015 г., стр. 12).


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ПРИДРУЖАВАЩИ ДОКУМЕНТИ

A.   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРИДРУЖАВАЩ ДОКУМЕНТ

Информацията, посочена в член 10, параграф 2, се представя под формата на данни, вписани в колона № 1 от следващата таблица.

За документите, посочени в член 10, параграф 1, първа алинея, буква а), подточки i) и iii), отделните данни се обозначават с цифрите и буквите, фигуриращи в колони А и Б на таблиците, включени в приложение I към Регламент (ЕО) № 684/2009 (колона № 2 от следващата таблица).

За документите, посочени в член 10, параграф 1, първа алинея, буква а), подточка ii), отделните данни се обозначават с цифрите и буквите от Регламент (ЕИО) № 3649/92 (колона № 3 от следващата таблица).

Редът и подробностите относно разполагането на отделните данни се определят от държавите членки въз основа на правилата, определени в раздел Б от настоящото приложение.

1

2

3

Референтен номер: всяка пратка трябва да има референтен номер, позволяващ нейното идентифициране в отчетността на изпращача. Този номер, според случая, е номерът AРК, кодът MVV или референтният номер на опростения придружаващ документ, даден на придружаващия документ в неговата административна или търговска форма.

№ 1d

№ 2

Изпращач: пълното наименование и адрес, включително пощенски код и акцизен номер на лицензирания складодържател или регистрирания изпращач, според случая, съгласно системата за обмен на акцизни данни (SEED).

№ 2

№ 1

Място на изпращане: действителното място на изпращане, ако стоките не се изпращат от адреса на изпращача.

№ 3

№ 1

Получател: пълното наименование и адрес, включително пощенски код и акцизен номер на лицензирания складодържател или регистрирания получател, според случая, съгласно SEED.

№ 5

№ 4

Място на доставка: действителното място на доставка, ако стоките не се доставят на адреса на получателя.

№ 7

№ 7

Компетентни органи по място на изпращане: наименование и адрес на компетентния орган, отговорен за контрола по съставяне на придружаващия документ на мястото на изпращане. Тези данни се изискват само при изпращане за друга държава членка или при износ извън Съюза.

№ 10

клетка A

Превозвач: име и адрес на лицето, отговорно за осъществяване на първия превоз (ако то е различно от изпращача).

№ 15

№ 5

Други данни за превоза: а) вид на използваното превозно средство (товарен автомобил, лек товарен автомобил, автомобил цистерна, лек автомобил, вагон, вагон цистерна, самолет, кораб); б) регистрационен номер или (за кораби) име (незадължителни данни). В случай на промяна на вида на превозното средство, превозвачът, който товари продукта, вписва на обратната страна на документа: — датата на изпращане, — вида на използваното превозно средство и регистрационния номер на превозното средство или името на кораба, — трите си имена или наименованието на дружеството и адреса, включително пощенския код. В случай на промяна на мястото на доставка: действителното място на доставка.

№ 16

№ 5

Код по КН

№ 17c

№ 9

Описание на продукта: съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013 и приложимите национални правила, по-специално задължителните данни.

№ 17p

№ 8

Описание на пратките със стоки: идентификационни номера и брой на пратките, брой на отделните опаковки във всяка пратка. За документи, различни от посочените в член 10, параграф 1, първа алинея, буква а), подточка i), описанието може да бъде продължено на отделен лист, прикрепен към всяко копие. За тази цел може да се използва опаковъчен лист.

№ 17.1

№ 8

При превоз в наливно състояние: — на вино, действителното алкохолно съдържание, — на неферментирали продукти, рефрактометричния индекс или плътността, — за продукти в процес на ферментация, общото алкохолно съдържание, — за вина със съдържание на остатъчна захар повече от четири грама на литър, в допълнение към действителното алкохолно съдържание, общото алкохолно съдържание.

№ 17g и 17o

№ 8

Незадължителни данни при превоз в наливно състояние: при превоз в наливно състояние на вината, посочени в част II, точки 1—9, 15 и 16 от приложение VII към Регламент (ЕС) № 1308/2013, описанието на продукта съдържа незадължителните данни по член 120 от посочения регламент, при условие че те са посочени или се предвижда да бъдат посочени върху етикета.

№ 17p

№ 8

Количество: — за продуктите в наливно състояние, общото нетно количество, — за пакетираните продукти, броя на съдовете, съдържащи продукта.

№ 17d/f и 17.l

№ 8

Документи за сертифициране: сертифициране на ЗНП, сертифициране на ЗГУ или сертифициране на годината на реколтата или на винения сорт (винените сортове) грозде: вж. членове 11 и 12.

№ 17l

№ 14

Категория на лозаро-винарските продукти

№ 17.2а

№ 8

Код на лозарската зона

№ 17.2b

№ 8

Код за енологичната операция

№ 17.2.1a

№ 8

Сертификат — проверка при износ, ако е приложимо

№ 18

A

Дата на изпращане и, ако се изисква от държавата членка, на чиято територия започва превозът, час на изпращането

№ 18

№ 15

Заверка от компетентния орган в мястото на изпращане за документи, различни от посочените в член 10, параграф 1, първа алинея, буква а), подточка i) (ако се изисква)

№ 18

№ 15

Б.   УКАЗАНИЯ ЗА СЪСТАВЯНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРИДРУЖАВАЩИТЕ ДОКУМЕНТИ

1.   Общи правила

1.1.

Когато документите, посочени в член 10, параграф 1, първа алинея, буква а), подточка i), съдържат номер АРК, определен от компютризираната система, посочена в член 21, параграф 2 от Директива 2008/118/ЕО, или код MVV, определен от информационната система, въведена от държавата членка на изпращане, както е посочено в член 10, параграф 1, първа алинея, буква а), подточка iii), информацията, посочена в раздел А, трябва да се съдържа в използваната система.

1.2.

Документите, посочени в член 10, параграф 1, първа алинея, буква а), подточка iii), второ тире, съдържат в заглавната си част логото на Съюза, думите „Европейски съюз“, името на държавата членка на изпращане и знак или лого, идентифициращи държавата членка на изпращане.

Документите, посочени в член 10, параграф 1, първа алинея, буква а), подточки i) и ii), и в член 10, параграф 1, първа алинея, буква а), подточка iii), първо тире, могат да съдържат информацията, посочена в първа алинея от настоящата точка.

1.3.

Документите, посочени в член 10, параграф 1, се попълват четливо и с незаличими символи. В документа не се допуска изтриване или корекции върху написания текст.

Всяко изисквано копие на документ се маркира с означението „копие“ или с еквивалентно означение.

1.4.

С един документ може да се оформи превозът от един и същи изпращач до един и същи получател под формата на една пратка:

а)

на няколко партиди от една и съща категория продукти, или

б)

на няколко партиди от различни категории продукти, при условие че те са поставени в етикетирани съдове с номинален обем до 60 литра и са снабдени със затварящо приспособление за еднократна употреба.

1.5.

В случая, посочен в член 17, параграф 1, или когато придружаващият пратката документ е попълнен от компетентния орган, документът е валиден само ако превозът започва не по-късно от петия работен ден, следващ датата на заверката или на попълването му, в зависимост от случая.

1.6.

Когато продуктите се превозват в различни отделения на един и същи транспортен контейнер или се смесват при превоза, се изисква да се попълни придружаващ документ за всяка част, независимо дали тя се превозва отделно или влиза в сместа. В споменатия документ се посочва — съгласно установените от всяка държава членка правила — употребата на получения след смесването продукт.

Държавите членки обаче могат да разрешат на изпращачите или на оправомощени лица да попълват само един документ за цялото количество продукт, получен в резултат на смесване. В такива случаи компетентният орган определя реда и начина на представяне на доказателство относно категорията, произхода и количеството на различните пратки.

2.   Специални правила

2.1.   Данни относно описанието на продукта

а)

Вид продукт

Посочва се видът на продукта, като се използва означение в съответствие с правилата на Съюза, което го описва най-точно, например: вино със ЗНП или ЗГУ/вино без ЗНП или ЗГУ/сортово вино без ЗНП или ЗГУ/гроздова мъст за производство на вино със ЗНП или ЗГУ/вино от определена реколта без ЗНП/ЗГУ.

б)

Превоз в наливно състояние

При превоз в наливно състояние на вината, посочени в част II, точки 1—9, 15 и 16 от приложение VII към Регламент (ЕС) № 1308/2013, описанието на продукта съдържа незадължителните данни по член 120 от посочения регламент, при условие че те са посочени или се предвижда да бъдат посочени върху етикета.

в)

Алкохолно съдържание и плътност

При превоз на продукти в наливно състояние или в неетикетирани съдове с номинален обем до 60 литра:

i)

действителното алкохолно съдържание на вината, с изключение на младите вина в процес на ферментация, или общото алкохолно съдържание на младите вина в процес на ферментация и на частично ферментиралата гроздова мъст се изразява в обемни проценти и десетици от обемни проценти;

ii)

рефрактометричният индекс на гроздовата мъст се получава съгласно метода за измерване, признат от Съюза. Той се изразява чрез потенциалното алкохолно съдържание в обемни проценти. Посочената информация може да бъде заменена с указване на плътността, изразена в грамове на кубичен сантиметър;

iii)

плътността на прясната гроздова мъст с прекъсната ферментация чрез прибавяне на алкохол се изразява в грамове на кубичен сантиметър, а действителното алкохолно съдържание на същия продукт се изразява в обемни проценти и десетици от обемни проценти;

iv)

захарното съдържание на концентрираната гроздова мъст, ректифицираната концентрирана гроздова мъст и концентрирания гроздов сок се изразява като общо съдържание на захари в грамове за литър и за килограм;

v)

действителното алкохолно съдържание на гроздовите джибри и на винените утайки се посочва (по желание) и се изразява в литри чист алкохол на сто килограма.

Тази информация се изразява чрез признатите от Съюза таблици за съответствие, съдържащи се в правилата относно методите за анализ.

г)

Допустими отклонения

Без да се засягат разпоредбите на Съюза, с които се установяват пределни стойности за някои лозаро-винарски продукти, се приемат следните допустими отклонения:

i)

по отношение на общото или действителното алкохолно съдържание — отклонение от ± 0,2 об. %;

ii)

по отношение на плътността — отклонение от шест единици в четвъртия знак след десетичната запетая (± 0,0006);

iii)

по отношение на захарното съдържание — отклонение от ± 3 %.

д)

Други данни при превоз на продукти в наливно състояние:

i)

лозарска зона

Лозарската зона, от която произхожда превозваният продукт, се посочва в съответствие с допълнение I към приложение VII към Регламент (ЕС) № 1308/2013, чрез използване на следните съкращения: A, B, C I, C II, C III (a) и C III (b).

ii)

извършени операции

Посочват се извършените операции върху превозвания продукт, като се използват следните цифри, поставени в скоби:

0.

продуктът не е преминал нито една от следните операции;

1.

продуктът е обогатен;

2.

продуктът е претърпял повишаване на киселинното съдържание;

3.

продуктът е претърпял намаляване на киселинното съдържание;

4.

продуктът е подсладен;

5.

продуктът е подсилен за дестилиране;

6.

към продукта е добавен продукт, произхождащ в географска единица, различна от посочената в описанието;

7.

към продукта е добавен продукт, получен от лозов сорт, различен от посочения в описанието;

8.

към продукта е добавен продукт, набран през година, различна от посочената в описанието;

9.

продуктът е произведен с използване на парчета дъбово дърво;

10.

продуктът е произведен чрез експериментално прилагане на нова енологична практика;

11.

алкохолното съдържание на продукта е коригирано;

12.

други операции (да се уточнят). Примери:

а)

за подсилено вино с произход от зона B се посочва B(5);

б)

за гроздова мъст с повишено киселинно съдържание и произход от зона C III (b) се посочва C III (b)(2).

Данните, отнасящи се до лозарската зона и извършените операции, допълват данните, отнасящи се до описанието на продукта, и се разполагат в същото зрително поле като последните.

2.2.   Данните относно нетното количество

а)

на гроздето, концентрираната гроздова мъст, ректифицираната концентрирана гроздова мъст, концентрирания гроздов сок, гроздовите джибри и винените утайки в тонове или в килограми се изразяват чрез символите „t“ или „kg“;

б)

на другите продукти в хектолитри или в литри се изразяват чрез символите „hl“ или „l“.

По отношение на количеството на превозваните в наливно състояние продукти допустимото отклонение от обявеното общо нетно количество е 1,5 %.

В.   СПЕЦИАЛЕН ПЕЧАТ, ПОСОЧЕН В ЧЛЕН 10, ПАРАГРАФ 3, ПЪРВА АЛИНЕЯ, БУКВА б), ПОДТОЧКА i)

Image

Image

1.

Символ на държавата членка

2.

Компетентен орган, отговарящ за територията

3.

Удостоверяване за автентичност

Г.   УКАЗАНИЯ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 13, ПАРАГРАФ 2

на английски език

:

Exported: Export declaration No … of [date]

на български език

:

Изнесено: Декларация за износ № … от [дата]

на гръцки език

:

Εξαχθέν: Δήλωση εξαγωγής αριθ. … της [ημερομηνία]

на датски език

:

Udførsel: Udførselsangivelse-nr.: … af [dato]

на естонски език

:

Eksporditud: Ekspordideklaratsiooni nr …, … [kuupäev]

на испански език

:

Exportado: Declaración de exportación no … de [fecha]

на италиански език

:

Esportato: Dichiarazione di esportazione n. … del [data]

на латвийски език

:

Eksportēts: [datums] Eksporta deklarācija Nr. …

на литовски език

:

Eksportuota: Eksporto deklaracija Nr. …, [data]

на малтийски език

:

Esportat: Dikjarazzjoni tal-esportazzjoni nru … ta’ [data]

на немски език

:

Ausgeführt: Ausfuhranmeldung Nr. … vom [Datum]

на нидерландски език

:

Uitgevoerd: Uitvoeraangifte nr. … van [datum]

на полски език

:

Wywieziono: Zgłoszenie eksportowe nr … z dnia [data]

на португалски език

:

Exportado: Declaração de exportação n.o… de [data]

на румънски език

:

Exportat: Declarație de export nr. … din [data]

на словашки език

:

Vyvezené: Vývozné vyhlásenie č. … zo dňa [dátum]

на словенски език

:

Izvoženo: Izvozna deklaracija št. … z dne [datum]

на унгарски език

:

Exportálva: Exportnyilatkozat-sz.: …, [dátum]

на фински език

:

Viety: Vienti-ilmoitus nro …, … [päiväys]

на френски език

:

Exporté: Déclaration d’exportation no … du [date]

на хърватски език

:

Izvezeno: Izvozna deklaracija br. ….[datum]

на чешки език

:

Vyvezeno: Vývozní prohlášení č. … ze dne [datum]

на шведски език

:

Exporterad: Export deklaration nr … av den [datum].


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОИЗХОД ИЛИ ЗА МЯСТО, ОТ КОЕТО ИДВА ПРОДУКТЪТ, И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИТЕ ПРОДУКТИ, ГОДИНАТА НА РЕКОЛТАТА ИЛИ СОРТОВЕТЕ ГРОЗДЕ, ОТ КОИТО СЕ ПРОИЗВЕЖДАТ ПРОДУКТИТЕ, КАКТО И ЗНП ИЛИ ЗГУ НА ВИНАТА НА СЪЮЗА

(Член 11, параграф 1 и член 12, параграф 1)

ЧАСТ I

Необходима информация, посочена в член 11, параграф 1 или член 12, параграф 1, буква а)

Информация, която се посочва в клетка 17l на придружаващия документ или в търговския документ, използван в съответствие с член 21, параграф 6 от Директива 2008/118/ЕО или с член 12, параграф 1, буква а) от настоящия регламент

Долуподписаният(ата), отговарящ(а) за посочените тук продукти, удостоверявам, че те са произведени и бутилирани в [държава членка или Европейския съюз] и че:

(1)

те отговарят на изискванията за етикетиране и представяне по отношение на:

а)

защитено наименование за произход (ЗНП) или защитено географско указание (ЗГУ) № […, …], регистрирано в електронния регистър „E-Bacchus“, създаден от Съюза съгласно член 18 от Регламент (ЕО) № 607/2009;

б)

годината на реколтата — в съответствие с правилата, предвидени в член 120 от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

в)

винения сорт (винените сортове) грозде („сортови вина“) — в съответствие с правилата, предвидени в членове 81 и 120 от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

(2)

всички продукти съответстват на разпоредбите, регламентиращи производството и пускането на продукти за пряка консумация от човека съгласно правото на Съюза;

(3)

продуктите са произведени съгласно одобрени методи на производство и не са произведени конкретно с цел износ; както и

(4)

продуктите са автентични и са годни за консумация от човека в ЕС.

Подпис и дата

Име и длъжност на производителя/преработвателя

Административен референтен номер, даден от компетентния орган

 номер АРК “ или „ код MVV 

ЧАСТ II

Специален сертификат за износ, посочен в член 12, параграф 1, буква б)

A.   ОБРАЗЕЦ

СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗНОС НА ВИНО

За вина, изнасяни от Европейския съюз за …

Настоящото представлява многофункционален сертификат, въведен в съответствие с член 12 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/273, и се използва като

Сертификат за произходЗдравен сертификат и Сертификат за автентичност

Европейски съюз

Image

2.

Изпращач:

2а.

Идентификация:

А.

Износител:

Aa.

Идентификация:

3.

Място на изпращане:

A1.

Помещения:

5.

Идентификационни данни на превозното средство (вид):

6.

Референтен номер:

B.

Вносител:

Ba.

Място на доставка:

17п.

Описание

17df.

Количество (литри)

Други данни

17л.

Сертифициране:

Долуподписаният(ата), отговарящ(а) за тези продукти за износ, удостоверявам следната информация:

Продуктите, изброени по-горе, са произведени и бутилирани в Европейския съюз/в …

Всички продукти съответстват на разпоредбите, регламентиращи производството и пускането на продукти за пряка консумация от човека съгласно правото на ЕС;

Продуктите са произведени съгласно обичайни и одобрени методи на производство и не са произведени конкретно с цел износ; както и

продуктите са автентични и са годни за консумация от човека в ЕС.

Продуктите, изброени по-горе, са произведени и бутилирани съгласно правилата на ЕС като вина със:

защитено наименование за произход (ЗНП) или защитено географско указание (ЗГУ), регистрирано в електронния регистър „E-Bacchus“, създаден от ЕС съгласно член 18 от Регламент (ЕО) № 607/2009

посочване на годината на реколтата — в съответствие с правилата, предвидени в член 120 от Регламент (ЕС) № 1308/2013

посочване на винения сорт (винените сортове) грозде („сортови вина“) — в съответствие с правилата, предвидени в членове 81 и 120 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Допълнително сертифициране (по желание)

Лого на държавата членка

10.

Контролните органи потвърждават, че изпращачът на лозаро-винарските продукти, описани в настоящия сертификат, е регистриран от и към …със задължението всички лозаро-винарски продукти да бъдат регистрирани и да подлежат на надзор и проверка от страна на компетентните органи.

18.

Подпис

Дата:

18а.

Уникален административен референтен номер, даден от компетентните органи

Име и длъжност

(член 10, параграф 1, първа алинея, буква а), подточки i) и iii) от Делегиран регламент (ЕС) 2018/273)

АРК/MVV

Изпращач или негов представител, който удостоверява верността на посочената по-горе информация

(член 12, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/273)

Б.   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СПЕЦИАЛНИЯ СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗНОС

Информацията, която се включва в сертификата, посочен в член 12, параграф 1, буква б), се представя под формата на данни, вписани в колона № 1 от следващата таблица.

Отделните данни се обозначават с цифрите и буквите, фигуриращи в колона № 2 от следващата таблица:

1

2

Изпращач: пълно наименование и адрес, включително пощенски код

Идентификация: акцизен номер съгласно системата за обмен на акцизни данни (SEED) или се посочва номерът от списъка или регистъра, предвидени в член 8, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/273 на Комисията.

№ 2

Място на изпращане: действителното място на изпращане, ако стоките не се изпращат от адреса на изпращача.

№ 3

Износител: пълно наименование и адрес

№ A

Помещения: действителното място на изпращане, ако стоките не се изпращат от адреса на износителя

№ A1

Идентификационни данни на превозното средство: контейнер, кораб, самолет …

№ 5

Позоваване на: името и идентификационните данни на превозното средство

№ 6

Вносител: пълно наименование и адрес

№ B

Място на доставка: действителното място на доставка, ако стоките не се доставят на адреса на вносителя

№ Ba

Лого на държавата членка на изпращане и наименованието, адресът и звеното за контакт на компетентния орган, отговорен за контрола върху изпращача на мястото на изпращане

Незадължителни специфични изисквания: потвърждение от контролните органи „Въведен е вътрешен контрол на качеството, удостоверяващ съответствието на продуктите.

№ 10

Описание на продукта: съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013 и приложимите национални правила, по-специално задължителните данни. По-подробно описание може да се направи в отделни документи, посочени в тази клетка.

№ 17p

Количество: — за продуктите в наливно състояние, общото нетно количество, — за пакетираните продукти, броят на съдовете, съдържащи продукта

№ 17d/f

Сертифициране:

Сертифициране на произхода или на мястото, от което идва продуктът, и спазване на разпоредбите, регламентиращи производството и пускането за пряка консумация от човека, съгласно правото на Съюза и по обичайни и одобрени методи на производство (енологични практики, спомагателни средства за преработка и добавки);

Сертифициране на ЗНП или ЗГУ, сертифициране на годината на реколтата или на винения сорт (винените сортове) грозде, съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Допълнително сертифициране (по желание): може да се добави от изпращача под формата на незадължителни вписвания по следния начин:

Моето дружество прилага система за осигуряване на качеството

Производството и продажбата на посочените по-горе продукти са разрешени в ЕС в съответствие със законодателството на ЕС и националното законодателство

Проби от продуктите се избират на случаен принцип и се изследват в официалните лаборатории

Въз основа на анализ от трета страна, нивото на радиоактивност по отношение на цезий 134 + 137 за тези продукти не надхвърля [е] … Bq/kg (вж. приложената документация, доклади от изпитвания)

Друго сертифициране

№ 17l

Подпис, име и длъжност на подписалия документа и дата на подписване

№ 18

Референтен номер: всеки сертификат трябва да има референтен номер, позволяващ неговото идентифициране в отчетността на изпращача. Този номер, според случая, е номерът AРК или кодът MVV, който е даден на придружаващия документ в неговата административна или търговска форма.

№ 18а


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОКУМЕНТ VI-1 И ЗА ИЗВЛЕЧЕНИЯ VI-2

ЧАСТ I

Образец на документ VI-1, посочен в член 22

1.

Износител (наименование и адрес)

ИЗДАВАЩА ТРЕТА ДЪРЖАВА:

VI 1

Сериен №

ДОКУМЕНТ ЗА ВНОС НА ВИНО, ГРОЗДОВ СОК ИЛИ ГРОЗДОВА МЪСТ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2.

Получател (наименование и адрес)

3.

Митнически печат (само за служебно ползване в ЕС)

4.

Начин на превоз и данни за превоза

5.

Място на разтоварване (ако е различно от 2)

6.

Описание на внасяния продукт

7.

Количество в l/hl/kg (1)

8.

Брой на съдовете

9.

СЕРТИФИКАТ

Описаният по-горе продукт (2) ☐ е/ ☐ не е предназначен за пряка консумация от човека, отговаря на определенията или категориите на Съюза за лозаро-винарски продукти и е произведен посредством енологичните практики (2), ☐ препоръчани и публикувани от OIV/ ☐ разрешени от Съюза.

Пълно наименование и адрес на компетентния орган:

Място и дата:

Печат:

Подпис, име и длъжност на служителя:

10.

ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕН АНАЛИЗ (описание на аналитичните характеристики на продукта, описан по-горе)

ЗА ГРОЗДОВА МЪСТ И ГРОЗДОВ СОК

Плътност:

ЗА ВИНО И ГРОЗДОВА МЪСТ В ПРОЦЕС НА ФЕРМЕНТАЦИЯ

Общо алкохолно съдържание:

Действително алкохолно съдържание:

ЗА ВСИЧКИ ПРОДУКТИ

Общо съдържание на сух екстракт:

Общо съдържание на серен диоксид:

Обща киселинност:

Съдържание на летливи киселини:

Съдържание на лимонена киселина:

Пълно наименование и адрес на определения орган или отдел (лаборатория):

Печат:

Място и дата:

Подпис, име и длъжност на служителя:

Записване (въвеждане в свободно обращение и издаване на извлечения)

Количество

11.

№ и дата на митническия документ за допускане за свободно обращение и на извлечението

12.

Пълно наименование и адрес на получателя (извлечение)

13.

Печат на компетентния орган

Налични

Записани

Налични

Записани

Налични

Записани

Налични

Записани

14.

Други забележки

ЧАСТ II

Образец на извлечение VI-2, посочено в член 22

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ИЗДАВАЩА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА:

1.

Изпращач (наименование и адрес)

VI 2

Сериен №

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ДОКУМЕНТ ЗА ВНОС НА ВИНО, ГРОЗДОВ СОК ИЛИ ГРОЗДОВА МЪСТ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2.

Получател (наименование и адрес)

3.

Извлечение от документ VI 1

4.

Извлечение от извлечение VI 2

Издадено от (име на третата държава):

Подпечатано от (пълно наименование и адрес на митническото учреждение в Съюза):

На дата:

На дата:

5.

Описание на внасяния продукт

6.

Количество в l/hl/kg (3)

7.

Брой на съдовете

8.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПРАЩАЧА (4)

Документът VI 1, посочен в клетка 3 ☐/Извлечението, посочено в клетка 4 ☐ беше изготвен(о) за продукта, описан по-горе, и обхваща:

☐ СЕРТИФИКАТ, удостоверяващ, че описаният по-горе продукт ☐ е/ ☐ не е предназначен за пряка консумация от човека, отговаря на определенията или категориите на Съюза за лозаро-винарски продукти и е произведен посредством енологичните практики (4), ☐ препоръчани и публикувани от OIV/ ☐ разрешени от Съюза.

☐ ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕН АНАЛИЗ, показващ, че продуктът притежава следните аналитични характеристики:

ЗА ГРОЗДОВА МЪСТ И ГРОЗДОВ СОК

Плътност:

ЗА ВИНО И ГРОЗДОВА МЪСТ В ПРОЦЕС НА ФЕРМЕНТАЦИЯ

Общо алкохолно съдържание:

Действително алкохолно съдържание:

ЗА ВСИЧКИ ПРОДУКТИ

Общо съдържание на сух екстракт:

Общо съдържание на серен диоксид:

Обща киселинност:

Съдържание на летливи киселини:

Съдържание на лимонена киселина:

☐ ЗАВЕРКА (4) от компетентния орган, с която се удостоверява, че:

виното, предмет на настоящия документ, е произведено в лозарския район и е получило географското означение, посочено в клетка 5, в съответствие с разпоредбите на държавата на произход.

алкохолът, добавен към това вино, е от винен произход.

Подпис:

9.

МИТНИЦА

За верността на декларацията

Място и дата:

Подпис:

Печат:

Пълно наименование и адрес на митническото учреждение:

Записване (въвеждане в свободно обращение и издаване на извлечения)

Количество

10.

№ и дата на митническия документ за допускане за свободно обращение и на извлечението

11.

Пълно наименование и адрес на получателя (извлечение)

12.

Печат на компетентния орган

Налични

Записани

Налични

Записани

Налични

Записани

Налични

Записани

13.

Други забележки

ЧАСТ III

Инструкции за попълване на документ VI-1 и на извлечения VI-2

Документ VI-1 и извлечения VI-2 се попълват на машина или на ръка, или чрез еквивалентно техническо средство, признато от официален орган. Попълнените на ръка извлечения се попълват с мастило и с печатни букви. Не се допуска изтриване или корекции върху написания текст. Промените се извършват чрез зачертаване на неверните данни и, където е уместно, чрез добавяне на необходимите данни. Всяка промяна, извършена по този начин, се одобрява от лицето, което я е направило, и се подпечатва, според случая, от компетентния орган, определената лаборатория или митническите органи.

A.   Отпечатване на документ VI-1 и извлечения VI-2

1.

Размерите на формуляра са приблизително 210 на 297 mm.

2.

Документът или извлеченията се отпечатват на един от официалните езици на Съюза. Що се отнася до извлеченията VI-2, компетентният орган на държавата членка, в която те се подпечатват, взема решение относно езика, на който да бъдат отпечатани.

Б.   Попълване на документ VI-1 и на извлечения VI-2

Документът или извлеченията се попълват на езика, на който са отпечатани.

Всеки документ или извлечение трябва да притежава сериен номер, определен:

а)

за документа VI-1 — от компетентния орган, подписващ частта „сертификат“;

б)

за извлеченията VI-2 — от митническото учреждение, което ги подпечатва.

В.   Съдържание

Клетка 1

:

Износител: пълно наименование и адрес в съответната трета държава.

Клетка 2

:

Получател: пълно наименование и адрес в ЕС.

Клетка 4

:

(документ VI-1) Начин на превоз и данни за превоза:

Отнася се само за превоза, използван за доставка до точката на въвеждане в ЕС

Посочва се видът превоз (морски, въздушен и т.н.); посочва се името на кораба и т.н.

Клетка 6

:

(Клетка 5 за VI-2) Описание на внасяния продукт:

Данни за търговско обозначение (както е отбелязано на етикета, като наименование на производителя и на лозарския район, търговска марка и т.н.),

Име на държавата на произход,

Наименование на географското означение, при условие че виното отговаря на условията за такова географско означение,

Действително алкохолно съдържание в обемни проценти,

Цвят на продукта (посочва се само „червено“, „розе“, „розово“, или „бяло“),

Код по Комбинираната номенклатура (код по КН).

ЧАСТ IV

Списък на третите държави по член 21, буква б), член 26 и член 27

A.

Списък на третите държави по член 21, буква б):

Австралия

Чили

Б.

Списък на третите държави по член 26:

Австралия

Чили

Съединените американски щати

В.

Списък на третите държави по член 27:

—.


(1)  Ненужното се зачерква.

(2)  Отбележете „Х“ в подходящата клетка.

(3)  Ненужното се зачерква.

(4)  Отбележете „Х“ в подходящата клетка.