Регламент 274/2018

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/274 НА КОМИСИЯТА

от 11 декември 2017 година

за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на схемата за разрешаване на лозови насаждения, сертифицирането, входящия и изходящ регистър, задължителните декларации и уведомления и за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на съответните проверки и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/561 на Комисията

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално членове 70 и 72, член 91, букви г) — ж), член 123, член 145, параграф 3, член 147, параграф 4 и член 223, параграф 3 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (2), и по-специално член 62, параграф 2, букви а) и б) от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 1308/2013 бе отменен и заменен Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (3). В част II, дял I, глава III и дял II, глава II, раздел 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 се съдържат правила по отношение на схемата за разрешаване на лозови насаждения и нейното управление, лозарския регистър, придружаващите документи, входящия и изходящ регистър, компетентните органи за целите на проверките и изискванията за предоставяне на информация в лозаро-винарския сектор и се оправомощава Комисията да приема делегирани актове и актове за изпълнение в тази връзка. Посочените актове следва да заменят съответните разпоредби на регламенти (ЕО) № 555/2008 на Комисията (4)и (ЕО) № 436/2009 на Комисията (5), както и някои разпоредби на регламенти (ЕО) № 606/2009 на Комисията (6) и (ЕО) № 607/2009 на Комисията (7), които се отменят или заличават съответно с Делегиран регламент (ЕС) 2018/273 на Комисията (8).

(2)

В член 62 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 се определя общото изискване държавите членки да издават разрешение за засаждане на лозя след подаването на заявление от страна на производителите, които имат намерение да засаждат или презасаждат лози. В член 63 от същия регламент се предвижда предпазен механизъм за новите насаждения, като държавите членки трябва да предоставят ежегодно разрешения за нови насаждения в размер, съответстващ на 1 % от общата площ, действително засадена с лозови насаждения на тяхна територия, но ако бъде надлежно обосновано, е възможно да бъде взето решение и за по-малък размер. В член 64 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 се определят правила за издаване на разрешения за нови лозови насаждения и се определят критерии за допустимост и за приоритет, които държавите членки могат да прилагат.

(3)

На равнището на Съюза следва да бъдат установени правила относно процедурата, която държавите членки трябва да спазват във връзка с решенията относно предпазния механизъм и относно избора на критерии за допустимост и за приоритет. Тези правила следва да предвиждат срокове за решенията, които трябва да се вземат, и съответните последици, когато някои решения не бъдат взети.

(4)

За да се осигури последователно прилагане на правото на Съюза във всички държави членки и да се гарантира, че по отношение на производителите от Съюза се прилагат едни и същи правила при подаването на заявления за разрешения за нови насаждения, правилата за издаване на разрешения за нови лозови насаждения следва също така да включват обработката на заявленията, процедурата за подбор и ежегодното предоставяне на тези разрешения. Тези правила следва да имат за цел да осигурят прозрачна, справедлива и навременно функционираща система, адаптирана към нуждите на лозаро-винарския сектор. Те следва също така да предпазят заявителите от неоправдана неравнопоставеност, прекалено забавяне или прекомерна административна тежест. По-конкретно, тъй като пазарната година в лозаро-винарския сектор започва на 1 август, издаването на разрешения за нови лозови насаждения до тази дата изглежда съобразено с нуждите на лозаро-винарския сектор и гарантира възможността за нови лозови насаждения в рамките на същата календарна година. Следва да се определи подходяща дата, която да гарантира, че всички съответни решения на държавата членка се оповестяват навреме преди началото на поканата за подаване на заявления и производителите имат възможност да се запознаят добре с приложимите правила, преди да подадат заявление.

(5)

Когато общият брой на хектарите, поискани в допустимите заявления, превишава значително броя на хектарите, предоставени от държавите членки, е възможно голям дял отделни заявители да получат само малка част от заявените от тях хектари и съответно да откажат съответните разрешения, поради което да им бъдат наложени административни санкции. За да се намери решение на такива ситуации, е целесъобразно да не се налагат подобни санкции, когато предоставяните разрешения са за по-малко от определен процент от заявеното. Освен това, за да се избегне загуба на съответните разрешения, следва да се позволи на държавите членки или да ги прехвърлят към следващата година, или да ги преразпределят в рамките на същата година между заявителите, чиито заявления не са били напълно удовлетворени и които не са отказали издадените им разрешения.

(6)

В член 66 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и в членове 3 и 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/560 на Комисията (9) се определят правила относно издаването на разрешения за презасаждане в едно и също стопанство. На равнището на Съюза следва да бъдат установени и правила относно процедурата, която държавите членки трябва да спазват при издаването на тези разрешения за презасаждане, и сроковете за издаване на тези разрешения от държавите членки. За да могат производителите да се съобразят с ограниченията за презасаждане в едно и също стопанство, дължащи се на фитосанитарни, екологични или оперативни причини, държавите членки следва да имат възможност да разрешават на производителите да подадат заявление в разумен, но ограничен срок след изкореняването. Освен това, като се има предвид, че подаването и обработката на заявленията за разрешения за презасаждане създават значителна административна тежест за държавите членки и за производителите, следва също да има възможност да се прилага опростена процедура в специалните случаи, когато площта за презасаждане съответства на площта за изкореняване или когато не са наложени ограничения за презасаждането.

(7)

В член 68 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 се установяват правила относно предоставянето на разрешения чрез превръщане на права на засаждане, предоставени преди 31 декември 2015 г. На равнището на Съюза следва да бъдат установени също така правила относно процедурата, която държавите членки трябва да спазват при издаване на такива разрешения. Следва да се установи срок за подаване и обработка на исканията, който да позволява на държавите членки да получат и обработят надлежно и навременно исканията за превръщане.

(8)

Съгласно член 62, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 разрешенията се издават за конкретна площ от стопанството на производителя, посочена в заявлението. В надлежно обосновани случаи заявителите следва да имат възможност да променят тази конкретна площ през периода на валидност на разрешението. Тази възможност обаче трябва да бъде изключена в някои случаи, за да се предотврати заобикалянето на схемата за разрешения за лозови насаждения.

(9)

Съгласно член 120, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 държавите членки трябва да въведат законови, подзаконови или административни разпоредби с оглед осигуряването на процедури за сертифициране, одобрение и проверка, така че да се гарантира верността на информацията, предоставяна при етикетирането и представянето на вина без защитено наименование за произход или защитено географско указание. С оглед осигуряване на защитата и правилното информиране на потребителите и равнопоставеното третиране на операторите, следва да бъдат определени правила по отношение на процедурата и техническите критерии, приложими към административното сертифициране, одобрение и проверка на предназначените за предлагане на пазара лозаро-винарски продукти без защитено наименование за произход или защитено географско указание. Следва да бъдат определени правила по отношение на разходите, свързани с административното сертифициране, и условията, при които операторите могат да изготвят сертификати за своите продукти под надзора на компетентните органи, определени в съответствие с член 146 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

(10)

Съгласно член 147, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 физическите или юридическите лица, които оперират с лозаро-винарски продукти, трябва да водят входящ и изходящ регистър за тези продукти. За да се гарантира проследяването на лозаро-винарските продукти и за да могат държавите членки да извършват проверка на техния произход, на техните характеристики или спазването на разрешените енологични практики или на стандартите за безопасност на храните, е необходимо да бъдат определени правила относно продуктите, които подлежат на вписване в регистъра, и информацията във връзка с тези продукти. По същата причина следва да бъдат определени също така правила относно информацията във връзка с извършените върху тези продукти операции.

(11)

Веществата, използвани при някои енологични практики, по-специално обогатяване, повишаване на киселинното съдържание и подслаждане, са изложени в голяма степен на риск от злоупотреба. Поради това следва да се съхраняват документация и подробни данни за тези практики и вещества, за да могат компетентните органи да контролират тяхното движение и употреба през целия процес на винопроизводство.

(12)

Тъй като в процеса на производство към пенливите и ликьорните вина се добавят и други продукти, следва да се предоставя допълнителна информация, освен документацията, която се води за тихите вина.

(13)

С цел да се гарантират хармонизирано прилагане и равнопоставеното третиране на операторите, изискванията към воденето на входящия и изходящ регистър следва да се уточнят и адаптират към вида на операциите и продуктите. За тази цел с настоящия регламент следва да се установят мерки относно състава на регистъра, сроковете за записване на данни в регистъра и приключването му, както и мерки относно допустимите проценти на загубите от изпарение на продуктите или други промени в обема на продуктите.

(14)

С цел да се улеснят управлението и наблюдението на операциите на пазара, следва да се определи срок за подаване на декларации за производството, за складовите наличности и за реколтата. Тъй като в отделните държави членки прибирането на реколтата става по различно време, следва да бъдат предвидени стъпаловидни срокове за декларациите от производителите.

(15)

С цел да се улесни докладването, държавите членки следва да предоставят формата и начина, по който операторите трябва да представят информацията, подлежаща на включване в декларациите за производството, за складовите наличности, за реколтата и за обработката или търговията.

(16)

В глава VII от Делегиран регламент (ЕС) 2018/273 относно проверките, компетентните органи, органите за връзка и взаимопомощта се предвижда възможността органът за връзка на дадена държава членка да поиска от органа за връзка на друга държава членка да събира проби от вино, гроздова мъст или друг течен лозаро-винарски продукт с цел проверка. С настоящия регламент следва да се установят правила за събиране, обработка, съхраняване и анализи на събраните проби и да се определи лабораторията, където трябва да се извършват анализите.

(17)

На равнището на Съюза следва да се съхранява и актуализира аналитична база данни за изотопни данни в съответствие с член 39 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/273. С цел да се улесни интерпретацията на резултатите, получени от изотопните анализи, извършени в оборудвани за тази цел лаборатории на Съюза, и да се гарантира сравнимост на получените в тези лаборатории резултати, следва да се изготвят единни правила за събирането на проби от грозде и за тяхната винификация. Освен това, за да се гарантират качеството и сравнимостта на аналитичните данни, по отношение на лабораториите, определени от държавите членки да извършват изотопния анализ на пробите за базата данни, следва да се прилага система от признати стандарти за качество.

(18)

Изотопният анализ на лозаро-винарските продукти и интерпретацията на получените резултати са деликатни процедури. Аналитичната база данни следва да спомага за хармонизиране на интерпретацията на резултатите, получени от определените лаборатории на държавите членки, при прилагане на методите за анализ. С цел да се постигне единна интерпретация на тези резултати от анализите, аналитичната база данни следва да е достъпна при поискване за определените лаборатории, които съобщават данните с помощта на методите на изотопния анализ, и за компетентните органи, определени от държавите членки за осигуряване на спазването на правилата на Съюза в лозаро-винарския сектор, като същевременно се зачита защитата на личните данни и целта, за която е създадена базата данни.

(19)

В член 62 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 е предвидена необходимостта да бъдат установени разпоредби относно проверките на място във връзка с прилагането на схемата за разрешения за лозови насаждения, които трябва да се извършват от държавите членки. Необходими са общи правила относно контрола, за да се поясни, че основният инструмент за проверка на спазването на схемата е лозарският регистър Тези разпоредби следва да осигурят обща рамка за държавите членки, които да разработят по-подробни разпоредби на национално равнище, за да се избегнат неразрешените насаждения и да се гарантира спазването на правилата на схемата за разрешения, включително на крайния срок за използване на разрешенията и за изкореняване в случай на планирано презасаждане, както и спазването на ангажиментите, които производителите са поели с цел да получат разрешения.

(20)

За да може да се провери съответствието на мерките, прилагани от държавите членки в рамките на националните програми за подпомагане, посочени в част II, дял I, глава II, раздел 4 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, със законодателството на Съюза в лозаро-винарския сектор, в настоящия регламент следва да се установят разпоредби относно проверките и за тази цел да се предвиди използването на лозарския регистър, посочен в член 145 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. Следва да се определят също така условията за проверка на информацията в лозарския регистър, включително наличието на актуализирана информация с цел наблюдение и проверка на спазването на предвидените в лозаро-винарския сектор правила, за които се отнася информацията. За тази цел следва да се предвидят разпоредби за прилагането на административни проверки и годишни проверки на място по отношение на всички вписани в лозарския регистър лозари, като се определят минимален процент на проверките годишно и общи правила.

(21)

В съответствие с член 223 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 следва да се установят правила относно информацията, която трябва да се съобщава от предприятията, държавите членки и третите държави, методите на уведомяване и реда и условията за управление на информацията, която трябва да се съобщава.

(22)

С цел да се улесни предоставянето на информация от държавите членки на Комисията по всички значими аспекти на управлението и контрола на схемата за разрешаване на лозови насаждения и да се осигури подходящо наблюдение на нейното прилагане, следва да се установят правила относно съдържанието, формата, периодичността, честотата и крайните срокове на ежегодните уведомления във връзка с тази схема.

(23)

С оглед на правилното управление на лозаро-винарския сектор е целесъобразно да се предвиди, че всички уведомления от държавите членки до Комисията, които се изискват в съответствие с Регламент (ЕС) № 1308/2013, Делегиран регламент (ЕС) 2018/273 и настоящия регламент, следва да се извършват в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2017/1183 на Комисията (10) и Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185 на Комисията (11), и да се определи колко дълго следва да се съхраняват придружаващите документи, информацията, документацията и регистрите.

(24)

Правилата относно издаването на разрешения за лозови насаждения, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/561 на Комисията (12), са включени в настоящия регламент. Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/561 следва да бъде отменен.

(25)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

УВОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определят съответните правила за прилагане на регламенти (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1308/2013 по отношение на:

а)

схемата за разрешаване на лозови насаждения;

б)

сертифицирането;

в)

входящият и изходящ регистър;

г)

задължителните декларации;

д)

проверките и аналитичната база данни за изотопни данни;

е)

уведомленията.

ГЛАВА II

СХЕМА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ

Член 2

Разрешения за лозови насаждения

1.   Разрешенията за лозови насаждения, предвидени в част II, дял I, глава III от Регламент (ЕС) № 1308/2013, се предоставят в съответствие с настоящия регламент.

2.   Разрешенията за лозови насаждения, посочени в параграф 1, се отнасят до нови насаждения, презасаждане и права на засаждане, подлежащи на превръщане.

3.   Разрешенията за нови насаждения, посочени в член 64 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, се предоставят ежегодно.

Член 3

Предходни решения относно площите, които да бъдат предоставени за нови насаждения

1.   Когато държавите членки решат да ограничат общата налична площ за нови насаждения, подлежаща на разпределяне под формата на разрешения в съответствие с член 63, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, те оповестяват тези решения и свързаните с тях основания до 1 март на съответната година.

2.   Когато държавите членки вземат предвид препоръките на професионални организации или заинтересовани групи производители съгласно посоченото в член 65 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, тези препоръки се представят достатъчно рано, за да бъдат разгледани, преди съответната държава членка да вземе посоченото в параграф 1 решение за ограничаване на общата налична площ за нови насаждения. Препоръките също се оповестяват.

Член 4

Критерии за предоставяне на разрешения за нови насаждения

1.   Когато държавите членки решат да използват критериите за предоставяне на разрешения за нови насаждения, посочени в член 64, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, тези решения се оповестяват до 1 март на съответната година.

2.   Решенията, посочени в параграф 1, се отнасят до:

а)

прилагането на един или повече от критериите, посочени в член 64, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1308/2013, заедно с надлежната обосновка, в случай че държавите членки решат да приложат член 64, параграф 1, буква г) от посочения регламент, както и критериите по член 4, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/273;

б)

броя на наличните хектари за издаване на разрешения на национално равнище:

i)

пропорционално,

ii)

според критериите за приоритет, изброени в член 64, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, както и в член 4, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/273.

3.   В случаите, когато държавите членки смятат да приложат критериите за приоритет, посочени в параграф 2, буква б), подточка ii), те определят кой от тези критерии за приоритет ще се прилага. Държавите членки могат също така да решат да определят различна важност на всеки от избраните критерии за приоритет. Тези решения трябва да дават възможност на държавите членки да класират отделните заявления на национално равнище с цел предоставяне на броя хектари по параграф 2, буква б), подточка ii) въз основа на съответствието на заявленията с избраните критерии за приоритет.

Член 5

Общоприложими правила за новите насаждения

1.   Когато държавите членки не оповестят решенията по членове 3 и 4 до 1 март на съответната година, се прилагат следните правила за издаване на разрешения за нови насаждения за съответната година:

а)

налични разрешения за нови насаждения в размер на 1 % от общата площ, действително засадена с лозови насаждения на тяхна територия, както е посочено в член 63, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, и без други ограничения;

б)

пропорционално разпределение на хектарите между всички отговарящи на условията заявители въз основа на площта, за която са поискали разрешение, когато заявената площ превишава наличната.

2.   Държавите членки гарантират оповестяването на информацията относно правилата за предоставяне на разрешения през съответната година по параграф 1.

Член 6

Подаване на заявления за нови насаждения

1.   След оповестяване на решенията по членове 3 и 4 или на информацията относно правилата за предоставяне на разрешения през съответната година по член 5, параграф 2, но не по-късно от 1 май, държавите членки обявяват най-малко едномесечен срок за подаване на индивидуални заявления.

2.   В заявленията се посочват конкретният размер и местоположение на площта в стопанството на заявителя, за която се иска разрешение.

Когато не е било взето решение относно ограниченията или относно приложимите критерии в съответствие с членове 3 и 4, държавите членки могат да освободят заявителите от изискването да посочват в заявленията си конкретното местоположение на площта в стопанството си, за която искат разрешение. Държавите членки могат да изискват от заявителите допълнителна информация, когато това е от значение за прилагането на схемата за разрешения.

3.   Когато държавите членки решат да използват определени критерии за издаване на разрешения за нови насаждения в съответствие с член 4, се прилагат следните правила:

а)

критерии за допустимост по член 64, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и член 4, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/273: в заявленията се посочва лозаро-винарският продукт или продукти, които заявителят възнамерява да произвежда в новозасадената площ или площи, като се уточнява дали заявителят възнамерява да произвежда един или повече от следните продукти:

i)

вина със защитено наименование за произход („ЗНП“),

ii)

вина със защитено географско указание („ЗГУ“),

iii)

вина без географско означение, включително с обозначение на винения сорт грозде;

б)

критерий за приоритет, посочен в член 64, параграф 2, буква д) от Регламент (ЕС) № 1308/2013: заявленията съдържат информация от икономически характер, която доказва икономическата устойчивост на съответния проект въз основа на една или повече от стандартните методологии за финансов анализ на земеделски инвестиционни проекти, посочени в част Д от приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2018/273;

в)

критерий за приоритет, посочен в член 64, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕС) № 1308/2013: заявленията съдържат информация от икономически характер, която доказва потенциала за повишена конкурентоспособност въз основа на съображенията, изложени в част Е от приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2018/273;

г)

критерий за приоритет, посочен в член 64, параграф 2, буква ж) от Регламент (ЕС) № 1308/2013: заявленията съдържат информация, която доказва потенциала за подобряване на продуктите с географски означения въз основа на едно от условията, изложени в част Ж от приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2018/273;

д)

критерий за приоритет, посочен в член 64, параграф 2, буква з) от Регламент (ЕС) № 1308/2013: заявленията включват информация, доказваща, че към датата на подаване на заявлението размерът на стопанството на заявителя отговаря на праговете, които трябва да бъдат определени от държавите членки въз основа на разпоредбите на част З от приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2018/273;

е)

когато държавите членки изискват от заявителите да поемат ангажиментите, посочени в части А и Б от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2018/273, части А, Б, Г, Д, Е и Ж и част I, точка II от приложение II към същия регламент във връзка със съответните критерии, заявлението трябва да включва тези ангажименти.

Когато някои от данните по първа алинея, букви а) — е) могат да бъдат събрани директно от държавите членки, те могат да освободят заявителите от задължението да включват тези данни в заявленията си.

4.   След изтичането на срока за подаване на документи, посочен в параграф 1, държавите членки уведомяват неотговарящите на условията заявители, че техните заявления не отговарят на условията за допустимост съгласно решението относно критериите за допустимост, прието от държавите членки в съответствие с член 4. Тези заявления се изключват от следващите етапи на процедурата.

Член 7

Издаване на разрешения за нови насаждения

1.   Когато общият размер на площите, за които са подадени отговарящи на условията заявления, не надвишава наличната в съответствие с член 3, параграф 1 площ, държавите членки предоставят разрешения за пълния размер площи, заявен от производителите.

2.   Когато общият размер на площите, за които са подадени отговарящи на условията заявления, надвишава наличната в съответствие с член 3, параграф 1 площ, държавите членки прилагат процедурата за подбор, посочена в приложение I.

Най-късно до 1 август държавите членки издават разрешения на подбраните заявители в съответствие с резултата от посочената в първа алинея процедура за подбор. Когато исканията по отговарящите на условията заявления не са изцяло удовлетворени, заявителите биват информирани за основанията за това решение.

3.   Когато се предоставя разрешение за по-малко от 50 % от поисканата площ в съответното заявление, заявителят може да откаже това разрешение в срок от един месец след датата, на която то е предоставено.

В случая по първа алинея заявителят не подлежи на административните санкции, посочени в член 62, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. Държавите членки могат да решат да предоставят съответния брой хектари през същата година, не по-късно от 1 октомври, под формата на разрешения на заявителите, на които е била предоставена само част от поисканата от тях площ съгласно резултатите от посочената в параграф 2 процедура за подбор и които не са отказали съответните разрешения. Държавите членки могат също така да решат да предоставят тези хектари през следващата година в допълнение към 1 % от общата площ, засадена с лозови насаждения, както е предвидено в член 63, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Член 8

Ограничения за предоставянето на разрешения за презасаждане

1.   Когато държавите членки решат да ограничат предоставянето на разрешения за презасаждане в райони, които отговарят на изискванията за производство на вина със ЗНП или ЗГУ в съответствие с член 66, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и член 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/273, те публикуват тези решения до 1 март.

Професионалните организации или заинтересованите групи производители, посочени в член 65 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, представят препоръките, които трябва да бъдат взети предвид от държавата членка съгласно член 66, параграф 3, достатъчно рано, за да бъдат разгледани преди вземане на решението по първа алинея. Съответната държава членка оповестява тези препоръки.

2.   Решенията, посочени в параграф 1, се прилагат в продължение на една година от датата, на която са били оповестени.

Когато препоръка от професионална организация или заинтересована група производители се отнася за период, по-дълъг от една година, но не по-дълъг от три години, съгласно предвиденото в член 65, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1308/2013, тези решения могат също да се прилагат за период до три години.

Когато професионалните организации или заинтересованите групи производители не представят съответните препоръки достатъчно рано за тяхното разглеждане съгласно предвиденото в параграф 1, или държавите членки не публикуват съответните решения до 1 март, държавите членки автоматично издават разрешение за презасаждане съгласно предвиденото в член 9.

Член 9

Процедура за предоставяне на разрешения за презасаждане

1.   Заявленията за издаване на разрешение за презасаждане, посочени в член 66, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, могат да се подават по всяко време през съответната лозарска година, през която се извършва изкореняването. Въпреки това държавите членки могат да решат, че подаването на заявления за издаване на разрешение за презасаждане може да се извършва до края на втората лозарска година след годината, в която е извършено изкореняването. При неспазването на тези срокове държавите членки не издават разрешение за презасаждане.

В заявленията се посочват конкретният размер и местоположението на площта или площите с изкоренени насаждения и на площта или площите, където ще се извърши презасаждане в същото стопанство на заявителя, за които се иска разрешение. Когато не е взето решение за ограничения съгласно член 8 и заявителят не е поел никой от ангажиментите, посочени в част А, точка 2, буква б) и част Б, точка 2, буква б) от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2018/273 и в част Б, точка 4 и част Г от приложение II към същия делегиран регламент, държавите членки могат да освободят заявителите от изискването да посочват в заявленията си конкретното местоположение на площта или площите, където ще се извърши презасаждане и за които се иска разрешение. Държавите членки могат да изискват от заявителите допълнителна информация, когато това е от значение за прилагането на схемата за разрешения.

Държавите членки автоматично издават разрешения в срок от три месеца от датата на подаване на заявленията. Въпреки това държавите членки могат да решат да прилагат сроковете по членове 6 и 7 съответно за подаването на заявления и за издаването на разрешения за нови насаждения.

2.   Когато площта, в която ще се извърши презасаждане, отговаря на площта, в която е било извършено изкореняване, или когато не е взето решение за ограничения съгласно член 8, параграф 1, може да се прилага опростена процедура на национално ниво или в определени райони на територията на държавата членка. В такъв случай разрешението за презасаждане може да се счита за предоставено на датата, на която е било извършено изкореняване върху въпросната площ. За тази цел най-късно до края на лозарската година, в която е било извършено изкореняването, съответният производител изпраща последващо съобщение, което има силата на заявление за разрешение.

3.   Заявленията за издаване на разрешения за презасаждане, посочени в член 66, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, могат да се подават по всяко време през годината.

В заявленията се посочват конкретният размер и местоположението на площта или площите, където ще се извърши изкореняване, и на площта или площите, където ще се извърши презасаждане в същото стопанство на заявителя, за които се иска разрешение. В заявленията се включва и задължението да се извърши изкореняване върху площта с лозови насаждения най-късно до края на четвъртата година, считано от датата, на която са засадени новите лозови насаждения. Държавите членки могат да изискват от заявителите допълнителна информация, когато това е от значение за прилагането на схемата за разрешения.

Държавите членки автоматично издават разрешения в срок от три месеца от датата на подаване на заявлението. Въпреки това държавите членки могат да решат да прилагат сроковете по членове 6 и 7 съответно за подаването на заявления и за издаването на разрешения за нови насаждения.

Член 10

Процедура за предоставяне на разрешения съгласно преходните разпоредби

1.   Когато в съответствие с член 68, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1308/2013 държавите членки вземат решение да удължат срока за подаване на искането за превръщане на права на засаждане в разрешения след 31 декември 2015 г. и са оповестили това решение до 14 септември 2015 г., исканията за превръщане могат да се подават от производителите по всяко време до края на срока, определен от държавите членки в посоченото решение.

В заявленията се посочват конкретният размер и местоположението на площта в стопанството на заявителя, за която се иска разрешение. Държавите членки могат да освободят заявителите от задължението да посочват в заявленията си конкретното местоположение на площта в стопанствата си, за която искат разрешение. Държавите членки могат да изискват от заявителите допълнителна информация, когато това е от значение за прилагането на схемата за разрешения.

2.   След като се уверят, че правата на засаждане, за които е било поискано превръщане в съответствие с параграф 1, са все още валидни, държавите членки автоматично издават разрешенията. Периодът между подаването на искането за превръщане и предоставянето на разрешенията не надвишава три месеца.

Член 11

Изменение на конкретната площ, за която е издадено разрешение

В надлежно обосновани случаи държавите членки могат да решат, по искане на заявителя, че лозя могат да бъдат засадени на площ в стопанството, различна от конкретната площ, за която е било издадено разрешение, при условие че новата площ има същия размер в хектари и че разрешението е още валидно в съответствие с член 62, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Първата алинея не се прилага в случаите, когато разрешенията са издадени въз основа на спазването на специфични критерии за допустимост или за приоритет, свързани с посоченото в заявлението местонахождение, а в искането за изменение се посочва друга конкретна площ извън това местонахождение.

ГЛАВА III

СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИТЕ ПРОДУКТИ

Член 12

Процедура и технически критерии, приложими към сертифицирането

1.   Процедурата за сертифициране, одобрение и проверка на вината без ЗНП или ЗГУ съгласно член 120, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 изисква административни доказателства в подкрепа на верността на данните за винения сорт или сортове грозде или годината на производство, посочени върху етикета или съобщени при представянето на съответните вина.

Освен това държавите членки могат да вземат решение за:

а)

органолептично изпитване на виното по отношение на мириса и вкуса с цел да се провери върху анонимни проби дали съществената характеристика на виното се дължи на използвания винен сорт или сортове грозде;

б)

аналитично изпитване в случай на вина, произведени само от един винен сорт грозде.

Процедурата се извършва в държавата членка, в която се произвежда виното. При смеси от вина от различни държави членки, както е посочено в член 120, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, сертифицирането може да се извършва от всяка от съответните държави членки.

2.   Сертифицирането се извършва чрез случайни и основани на риска проверки в съответствие с членове 36 и 37 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/273 и глава VI от настоящия регламент.

Разходите за сертифициране са за сметка на операторите, които са предмет на такова, освен когато държавите членки решат друго.

3.   Операторите, участващи в предлагането на пазара на лозаро-винарски продукти, произведени, преработени или бутилирани от тях, биват признати и получават разрешение от компетентните органи на държавите членки да удостоверяват произхода или мястото, откъдето идват продуктите, характеристиките, годината на производство или винения сорт или сортове грозде в съответствие с членове 11 и 12 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/273 под надзора на компетентните органи, определени в съответствие с член 146 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

ГЛАВА IV

ВХОДЯЩ И ИЗХОДЯЩ РЕГИСТЪР

Член 13

Обхват и форма на регистъра

1.   Операторите, които трябва да водят входящия и изходящ регистър, наричан в настоящата глава „регистърът“, записват:

а)

въвеждането и изтеглянето на всяка партида лозаро-винарски продукти, посочени в член 147, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, в или от техните помещения;

б)

категорията на продукта съгласно член 14;

в)

операциите, посочени в член 29 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/273, когато те се извършват в техните помещения.

За всяко отбелязване в регистъра посочените в първа алинея оператори трябва да могат да представят един от придружаващите документи, посочени в член 10 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/273, или друг търговски документ, който е придружавал съответната пратка.

2.   Регистърът приема една от следните форми:

а)

трайно прикрепени листове хартия с последователна номерация;

б)

електронен запис, представен в съответствие с подробните правила, определени от компетентните органи;

в)

подходяща модерна счетоводна система, одобрена от компетентните органи;

г)

съвкупност от придружаващи документи, съдържащи датата, на която са изготвени или приети от търговците.

Въпреки това държавите членки могат да предвидят, че воденият от производителите регистър може да бъде под формата на записки на обратната страна на декларациите за производството, за складовите наличности или за реколтата, предвидени в глава VI от Делегиран регламент (ЕС) 2018/273.

Член 14

Продукти, подлежащи на вписване в регистъра

1.   За продуктите, които подлежат на вписване в регистъра, се водят отделни сметки за:

а)

всяка от категориите, изброени в част II от приложение VII към Регламент (ЕС) № 1308/2013, като се прави разграничение между:

i)

всяко вино със ЗНП и продуктите, предназначени за преработка в такова вино;

ii)

всяко вино със ЗГУ и продуктите, предназначени за преработка в такова вино;

iii)

всяко вино без ЗНП или ЗГУ, произведено само от един винен сорт грозде, и продуктите, предназначени за преработка в такова вино, като се посочват класификацията на винения сорт грозде, приета от държавата членка съгласно член 81 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, и годината на производство;

iv)

всяко вино без ЗНП или ЗГУ, произведено от два или повече винени сорта грозде, и продуктите, предназначени за преработка в такова вино, като се посочва годината на производство;

v)

всеки продукт, неотговарящ на енологичните практики и ограничения, предвидени в член 80 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 или Регламент (ЕО) № 606/2009, който трябва да бъде унищожен в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 606/2009;

б)

всеки от следните продукти, държан за каквато и да е цел:

i)

захароза,

ii)

концентрирана гроздова мъст,

iii)

ректифицирана концентрирана гроздова мъст,

iv)

продукти, използвани за повишаване на киселинното съдържание,

v)

продукти, използвани за намаляване на киселинното съдържание,

vi)

спиртни напитки, получени чрез дестилация от вино,

vii)

всеки вторичен продукт от винопроизводството, който трябва да бъде реализиран в съответствие с част II, раздел Г от приложение VIII към Регламент (ЕС) № 1308/2013 и членове 14а и 14б от Регламент (ЕО) № 606/2009, като се посочва дали става въпрос за доставка за дестилация, производство на оцет или специфична употреба извън винопроизводството.

2.   Чрез дерогация от параграф 1, буква а) различните вина със ЗНП или ЗГУ, поставени в съдове с вместимост не повече от 60 литра и етикетирани в съответствие със законодателството на Съюза, които са придобити от трета страна и се държат с цел продажба, могат да бъдат записвани в една и съща сметка, при условие че въведените и изтеглените количества от всяко вино със ЗНП или ЗГУ се записват в сметката поотделно.

3.   Загубата на правото на ползване на ЗНП или ЗГУ се записва в регистъра. Съответните продукти се преместват в една от сметките за вина без ЗНП или ЗГУ.

Член 15

Информация относно лозаро-винарските продукти, подлежаща на включване в регистъра

1.   За всяко въвеждане или изтегляне на продуктите, посочени в член 14, параграф 1, буква а), в регистъра се записват:

а)

партидният номер на продукта, [когато такъв номер е] изискван съгласно законодателството на Съюза или националното законодателство;

б)

датата на операцията;

в)

въведеното или изтегленото количество;

г)

съответният продукт, описан в съответствие с приложимото законодателство на Съюза или национално законодателство;

д)

номерът на придружаващия документ или сертификата, който придружава или е придружавал въпросната пратка в съответствие с членове 10, 11 и 20 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/273, с изключение на случаите, посочени в член 9 от същия регламент.

2.   За вината, посочени в част II, точки 1—9, 15 и 16 от приложение VII към Регламент (ЕС) № 1308/2013, вписването във водения от операторите регистър съдържа незадължителните данни, посочени в член 120 от същия регламент, при условие че същите са представени или е предвидено да бъдат представени върху етикета.

3.   В регистъра се идентифицират съдовете за складиране на вината, посочени в параграф 2, и се указва номиналната им вместимост. Съдовете носят също съответните обозначения, изисквани от държавите членки, за да могат компетентните органи да установят съдържанието им с помощта на регистъра.

Въпреки това при съдове с вместимост не повече от 600 литра, напълнени с един и същ продукт и складирани заедно в една и съща партида, може да се маркира партидата като цяло, а не отделните съдове, при условие че въпросната партида е ясно отделена от останалите партиди.

4.   Когато съществуват предишни пратки от даден продукт, в регистъра се записва номерът на документа, под чието покритие е бил превозен продуктът.

Член 16

Информация относно операциите, подлежаща на включване в регистъра

1.   За всяка от операциите, посочени в член 29 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/273, в регистъра се включват:

а)

извършените операции;

б)

при операциите, посочени в член 29, параграф 2, букви а), б) и в) от Делегиран регламент (ЕС) 2018/273:

i)

датата на операцията,

ii)

видът и количествата на използваните продукти,

iii)

количеството продукт, получено чрез тази операция, включително алкохолът, произведен чрез коригиране на алкохолното съдържание на виното, и количеството захар, съдържащо се в захарния разтвор, отделен от първоначалната мъст,

iv)

количеството продукт, използвано за повишаване на алкохолното съдържание, повишаване и намаляване на киселинното съдържание и подслаждане,

v)

описанието на продуктите преди и след операцията в съответствие с приложимото законодателство на Съюза или национално законодателство;

в)

маркировката на съдовете, в които вписаните в регистъра продукти са се съхранявали преди операцията и се съхраняват след нея;

г)

при бутилиране — броят на напълнените съдове и тяхното съдържание;

д)

при бутилиране по договор — наименованието и адресът на лицето, което извършва бутилиране.

2.   Когато даден продукт променя категорията си, без да е подложен на някоя от операциите по член 29 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/273, по-специално при ферментация на гроздова мъст, в регистъра се записват количествата и видът на получения след промяната продукт.

Член 17

Информация относно пенливите и ликьорните вина, подлежаща на включване в регистъра

1.   При производството на пенливо вино, за всяка приготвена ферментационна смес в регистрите се посочват:

а)

датата на приготвяне;

б)

датата на бутилиране за всички категории качествено пенливо вино;

в)

обемът на ферментационната смес, както и описанието, обемът, действителното и потенциалното алкохолно съдържание на всяка нейна съставка;

г)

използваното количество тиражен ликьор;

д)

количеството експедиционен ликьор;

е)

броят на получените съдове, като се посочва, където е приложимо, видът на пенливото вино чрез термин, отнасящ се до съдържанието на остатъчна захар в него, при условие че терминът е написан върху етикета.

2.   При производството на ликьорно вино, за всяка подготвяна партида в регистрите се посочват:

а)

датата на добавяне на всеки от продуктите, изброени в част II, точка 3, букви д) и е) от приложение VII към Регламент (ЕС) № 1308/2013;

б)

видът и обемът на добавения продукт.

Член 18

Информация относно специфичните продукти, подлежаща на включване в регистъра

1.   В отделните сметки за продуктите, посочени в член 14, параграф 1, буква б), се посочва за всеки продукт:

а)

при въвеждане:

i)

името и адресът на доставчика, като се посочва, където е приложимо, номерът на документа, който е придружавал превоза на продукта,

ii)

съответното количество,

iii)

датата на въвеждане,

б)

при изтегляне:

i)

съответното количество,

ii)

датата на употреба или на изтегляне,

iii)

където е приложимо — името и адресът на получателя.

2.   По отношение на вторичните продукти или лозаро-винарските продукти, които трябва да бъдат изтеглени в съответствие с член 14а, параграф 2 и член 14б от Регламент (ЕО) № 606/2009, количествата, които трябва да бъдат записани в регистъра, са приблизително оценените количества от съответните оператори в съответствие с член 14а от същия регламент.

Член 19

Загуби и лична или семейна консумация

1.   Държавите членки определят максималните допустими проценти на загубите от изпарение при складово съхранение, операции по преработка или промени в категорията на продукта.

2.   Лицето, водещо регистъра, уведомява писмено териториалния компетентен орган в срок, определен от държавите членки, когато действителните загуби надхвърлят:

а)

по време на превоза — допустимите отклонения, посочени в част Б, точка 2.1, буква г) от приложение V към Делегиран регламент (ЕС) 2018/273, и

б)

в случаите, посочени в параграф 1 — максималните проценти, определени от държавите членки.

Компетентният орган, посочен в първа алинея, взема необходимите мерки за разследване на загубите.

3.   Държавите членки определят как да се записват в регистъра данните относно:

а)

личната консумация на производителя и неговото семейство;

б)

всяка случайна промяна в обема на продуктите.

Член 20

Срокове за записване на данните в регистъра

1.   Данните, посочени в член 14, параграф 1, буква а) и членове 15 и 19, се записват в регистъра:

а)

при въвеждане — не по-късно от работния ден, следващ деня на получаване, и

б)

при загуби, лична и семейна консумация или изтегляне на количества — не по-късно от третия работен ден, следващ деня на признаване, консумация или изпращане.

2.   Данните, посочени в член 29, параграфи 1 и 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/273 и членове 16 и 17 от настоящия регламент, се записват в регистъра:

а)

не по-късно от работния ден, следващ деня на операцията, и

б)

при обогатяване — в същия ден.

3.   Данните, посочени в член 14, параграф 1, буква б) и член 18 от настоящия регламент, се записват в регистъра:

а)

при въвеждане и изтегляне — не по-късно от работния ден, следващ деня на получаване или изпращане, и

б)

при употреба — в деня на употребата.

4.   Въпреки това държавите членки могат да разрешат по-дълги срокове, ненадвишаващи 30 дни, особено когато се използват компютризирани регистри, при условие че по всяко време може да бъде извършена проверка на въведените и изтеглените количества и на операциите, посочени в член 29, параграфи 1 и 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/273, въз основа на други удостоверяващи документи, ако последните се считат за надеждни от компетентните органи.

По отношение на операциите по обогатяване, посочени в член 29, параграф 2, буква б) от Делегиран регламент (ЕС) 2018/273, държавите членки могат да изискват те да се записват в регистъра преди извършването на операцията по обогатяване.

5.   Чрез дерогация от параграфи 1, 2 и 3 изтеглените количества от един и същ продукт могат да се записват в регистъра като месечно общо количество, когато продуктът е опакован само в съдове с номинална вместимост не повече от 10 литра, снабдени със затварящо приспособление за еднократна употреба, както е посочено в член 9, параграф 1, буква д), подточка i) от Делегиран регламент (ЕС) 2018/273.

Член 21

Приключване на регистъра

Регистърът се приключва с изготвянето на годишен баланс веднъж годишно на дата, която се определя от държавите членки. В рамките на годишния баланс се прави инвентаризация на складовите наличности. Съществуващите складови наличности се пренасят в следващия годишен период. Те се записват в регистъра като „входящи“ към дата, по-късна от датата на годишния баланс. Ако годишният баланс показва разлики между вписаните в баланса и съществуващите складови наличности, това се отбелязва в книжата по приключването.

ГЛАВА V

ДЕКЛАРАЦИИ

Член 22

Декларации за производството

1.   Производителите подават декларацията за производството, посочена в член 31 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/273 по отношение на производството през текущата лозарска година, до 15 януари всяка година. Държавите членки могат да определят по-ранна дата или — при късни реколти и специфични винопроизводства — дата, не по-късна от 1 март.

2.   Декларацията за производството, посочена в параграф 1, съдържа най-малко следната информация:

а)

идентификация на производителя;

б)

място на съхраняване на продуктите;

в)

категория на използваните за винопроизводство продукти: грозде, гроздова мъст (концентрирана, ректифицирана концентрирана или частично ферментирала) или млади вина в процес на ферментация;

г)

име и адрес на доставчика;

д)

площи с плододаващи лозови насаждения, включително площите с експериментални цели, от които произхожда гроздето, изразени в хектари и с посочено местонахождение на лозарския парцел;

е)

обем (в хектолитри или 100 kg) на лозаро-винарските продукти, получени от началото на лозарската година и съхранявани към датата на декларацията, разпределени по цвят (червено/тип „розе“ или бяло), категория на използваните продукти (грозде, млади вина в процес на ферментация, мъст, включително частично ферментирала, но без концентрирана и ректифицирана концентрирана) и един от следните видове:

i)

вино със ЗНП,

ii)

вино със ЗГУ,

iii)

сортово вино без ЗНП/ЗГУ,

iv)

вино без ЗНП/ЗГУ,

v)

всички други продукти от лозарската година, включително концентрирана мъст и ректифицирана концентрирана мъст.

Държавите членки могат да разрешат за една инсталация за винопроизводство да бъде подавана само една декларация.

3.   Количеството вино, което трябва да се посочи в декларацията за производството, е общото количество, получено след приключване на основната алкохолна ферментация, включително винените утайки.

За превръщане на количествата продукти, различни от вино, в хектолитри вино, държавите членки могат да определят коефициенти в зависимост от обективни критерии, свързани с превръщането. Държавите членки уведомяват Комисията за коефициентите заедно с уведомленията по точка 8 от приложение III към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185.

4.   Държавите членки изискват от лицата, прибиращи реколтата, и от търговците, които предлагат на пазара продукти, предназначени за винопроизводство, да предоставят на производителите данните, необходими за попълване на декларациите за производството.

Член 23

Декларации за складовите наличности

1.   Производителите, преработвателите, лицата, които извършват бутилиране, и търговците подават декларацията за складовите наличности, посочена в член 32 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/273, до 10 септември. Държавите членки могат да определят по-ранна дата.

2.   Тази декларация съдържа най-малко следната информация:

а)

идентификация на производителите, преработвателите, лицата, които извършват бутилиране, или търговците;

б)

мястото, където се съхраняват продуктите;

в)

за вината — общо складови наличности, разпределени по цвят (червено/тип „розе“ или бяло), вид на виното (със ЗНП, със ЗГУ, сортово вино без ЗНП/ЗГУ или вино без ЗНП/ЗГУ), произход (от Съюза или от трети държави) и вид на държателя на складовите наличности (производител или търговец);

г)

за гроздовата мъст — общо складови наличности, разпределени по цвят (червено/тип „розе“ или бяло), вид на гроздовата мъст (концентрирана, ректифицирана концентрирана или друг вид), вид на държателя на складовите наличности (производител или търговец).

Лозаро-винарските продукти от Съюза, произведени от грозде, набрано през същата календарна година, не се включват в тази декларация.

Член 24

Декларации за реколтата

1.   Когато държавите членки изискват декларацията за реколтата, посочена в член 33, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/273, лицата, прибиращи реколтата, подават тази декларация до 15 януари. Държавите членки могат да определят по-ранна дата или — при късна реколта — не по-късно от 1 март.

2.   Тази декларация съдържа най-малко следната информация, разпределена по категориите, посочени в точка 1.2, параграф 3 от приложение III към Делегиран регламент (ЕС) 2018/273:

а)

идентификация на лицето, прибиращо реколтата, (в съответствие с информацията, изисквана в точка 1.1, параграф 1 от приложение III към Делегиран регламент (ЕС) 2018/273);

б)

площ с плододаващи лозови насаждения (в хектари и с посочено местонахождение на лозарския парцел);

в)

произведено количество грозде (в 100 kg);

г)

предназначение на гроздето (в хектолитри или 100 kg):

i)

винифицирано от декларатора като производител,

ii)

доставено на кооперативна винарска изба (като грозде или мъст),

iii)

продадено на винопроизводител (като грозде или мъст),

iv)

други предназначения (като грозде или мъст).

Член 25

Уведомления и централизиране на информацията

Информацията, съдържаща се в декларациите за производството и за складовите наличности в съответствие с членове 22 и 23 и декларациите за реколтата в съответствие с член 24 от настоящия регламент и декларациите за обработката или за търговията в съответствие с член 34 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/273, когато е приложимо, се централизира на национално равнище.

Държавите членки определят формата и начина, по който им се съобщава тази информация.

ГЛАВА VI

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ПРОВЕРКИТЕ

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПРАВИЛА

Член 26

Проби за целите на проверките

1.   За целите на глава VII от Делегиран регламент (ЕС) 2018/273 органът за връзка на дадена държава членка може да поиска от органа за връзка на друга държава членка да събира проби в съответствие с инструкциите, посочени в приложение II към настоящия регламент.

2.   Органът, отправящ искането, съхранява събраните проби и определя наред с другото лабораторията, където те да бъдат анализирани.

РАЗДЕЛ II

АНАЛИТИЧНА БАЗА ДАННИ ЗА ИЗОТОПНИ ДАННИ

Член 27

Проби за аналитичната база данни

1.   За създаването на аналитичната база данни за изотопни данни, посочена в член 39 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/273, определените лаборатории на държавите членки вземат проби от прясно грозде за анализ, както и за тяхната обработка и преработка във вино в съответствие с инструкциите в част I от приложение III към настоящия регламент.

2.   Пробите от прясно грозде се вземат от лозя, които се намират в лозарски район с ясно определен тип почва, местоположение, вид формировка на лозите, сорт, възраст и методи на отглеждане.

3.   Броят на пробите, които се вземат всяка година за базата данни, е определен в част II от приложение III. При подбора на пробите се взема предвид географското положение на лозята в държавите членки, изброени в част II от приложение III. Всяка година поне 25 % от пробите се вземат от същите парцели, както предходната година.

4.   Пробите се анализират чрез методите, определени от Комисията съгласно член 80, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и член 15 от Регламент (ЕО) № 606/2009, от лаборатории, определени от държавите членки. Определените лаборатории трябва да отговарят на общите критерии за работа на изпитвателните лаборатории, посочени в ISO/IEC 17025:2005, и по-специално да участват в система от изпитвания за пригодност, обхващащи методите за изотопен анализ. Лабораториите предоставят на Европейския референтен център за контрол в лозаро-винарския сектор („ЕРЦ-КЛВС“) писмено доказателство за изпълнение на тези критерии с цел контрол на качеството и валидиране на предоставените данни.

5.   Лабораториите изготвят доклад за извършен анализ в съответствие с част IV от приложение III и фиш с описание за всяка проба в съответствие с въпросника в част III от приложение III.

6.   Лабораториите изпращат на ЕРЦ-КЛВС копие от доклада с резултатите и интерпретацията на анализите, заедно с копие на фиша с описанието.

7.   Държавите членки и ЕРЦ-КЛВС:

а)

съхраняват данните в аналитичната база данни;

б)

запазват всяка една проба в продължение на най-малко три години от датата на вземането ѝ;

в)

използват базата данни само за наблюдение на прилагането на законодателството на Съюза и националното законодателство в областта на винаро-лозарството или за статистически или научни цели;

г)

вземат мерки за защита на данните, особено срещу кражба и вмешателство;

д)

предоставят своевременно досиетата, без ненужни разходи, на тези, за които се отнасят, така че да могат да бъдат коригирани всички неточности.

8.   ЕРЦ-КЛВС съставя и актуализира ежегодно списъка с лаборатории на държавите членки, определени за подготовката на пробите и за измерванията за аналитичната база данни.

Член 28

Предоставяне на информация, съдържаща се в аналитичната база данни

1.   Информацията, съдържаща се в аналитичната база данни, се предоставя при поискване на лабораториите, определени от държавите членки.

2.   В надлежно обосновани случаи, когато е представителна, посочената в параграф 1 информация може да се предостави при поискване на компетентните органи, определени от държавите членки за осигуряване на спазването на правилата на Съюза в лозаро-винарския сектор.

3.   Предоставената информация се отнася само до съответните аналитични данни, необходими за интерпретацията на анализ, извършен върху проба със сравними характеристики и произход. Всички уведомления за предоставена информация се придружават от напомняне относно условията за използване на базата данни, посочени в член 27, параграф 7, буква в).

Член 29

Национални бази данни за изотопни данни

Резултатите от изотопните анализи, съдържащи се в базите данни на държавите членки, се получават чрез анализ на взетите и обработени в съответствие с член 27 проби.

РАЗДЕЛ III

СПЕЦИФИЧНИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ПРОВЕРКИТЕ

Член 30

Проверки по отношение на схемата за разрешаване на лозови насаждения

С цел проверка на спазването на правилата, определени в част II, дял I, глава III от Регламент (ЕС) № 1308/2013, глава II от Делегиран регламент (ЕС) 2018/273 и глава II от настоящия регламент, държавите членки използват лозарския регистър, посочен в член 145 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Член 31

Проверка на информацията в лозарския регистър

1.   Държавите членки предоставят данните в лозарския регистър за целите на наблюдението и проверката на мерките, финансирани в рамките на националната програма за подпомагане, посочена в част II, дял I, глава II, раздел 4 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, за която се отнасят тези мерки.

2.   По отношение на площите, засадени с лозя, се извършват най-малко следните проверки, за да се поддържа актуализиран лозарският регистър:

а)

административни проверки на всички вписани в лозарския регистър лозари, които:

i)

са активирали разрешение за засаждане или презасаждане или са направили регистрация или изменение на данни в лозарския регистър след подадено заявление или уведомление относно схемата за разрешаване на лозови насаждения;

ii)

подават заявление за мерките „Преструктуриране и конверсия на лозя“ или „Събиране на реколтата на зелено“ в рамките на национална програма за подпомагане, посочена в членове 46 и 47 от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

iii)

подадат една от декларациите, посочени в членове 31, 32 и 33 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/273.

б)

годишни проверки на място на най-малко 5 % от всички лозари, вписани в лозарския регистър.

Когато избраните за извадката лозари подлежат през същата година на проверки на място в рамките на мерките, посочени в буква а), подточки i) и ii), тези проверки на място се признават за постигане на 5-процентния годишен праг, без да е необходимо да се повтарят.

в)

извършват се систематични проверки на място в засадените с лозя площи, невключени в нито едно досие на лозар, предвидено в приложение IV към Делегиран регламент (ЕС) 2018/273.

Член 32

Проверки по отношение на декларациите

По отношение на декларациите, посочени в членове 31—34 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/273, държавите членки извършват всички проверки и предприемат всички мерки, необходими за гарантиране на точността на тези декларации.

ГЛАВА VII

УВЕДОМЛЕНИЯ

Член 33

Уведомления относно схемата за разрешаване на лозови насаждения

1.   Всяка година до 1 март държавите членки представят на Комисията:

а)

информацията относно лозарските райони, посочена в член 145, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, за положението към 31 юли на предходната лозарска година. Това предоставяне на информация се извършва с формуляра в част I от приложение IV към настоящия регламент;

б)

уведомленията, посочени в член 63, параграф 4 и член 64, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. Тези уведомления се извършват с формуляра в част II от приложение IV към настоящия регламент;

в)

уведомление относно ограниченията по решение на държавата членка относно презасаждането в същото стопанство, съгласно посоченото в член 8 от настоящия регламент. Това уведомление се извършва с формуляра в част V, таблица А от приложение IV към настоящия регламент;

г)

актуализиран национален списък на професионалните организации или заинтересованите групи производители, посочени в членове 3 и 8 от настоящия регламент;

д)

информацията относно общия размер на площите, за които е установено, че са засадени с лозя без разрешение, както и размера на неразрешените площи, в които е било извършено изкореняване, съгласно посоченото в член 71, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. Това предоставяне на информация се отнася за предходната лозарска година. Предоставянето на информация се извършва с формуляра в част III от приложение IV към настоящия регламент;

е)

когато държавите членки решат да прилагат критерия за приоритет, посочен в член 64, параграф 2, буква з) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 — определените прагове по отношение на минималния и максималния размер на стопанствата, както е посочено в буква З от приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2018/273.

2.   Всяка година до 1 ноември държавите членки уведомяват Комисията за:

а)

заявленията за разрешения за нови насаждения, действително предоставените разрешения през предходната лозарска година съгласно член 7, параграф 1 или 2 от настоящия регламент, отказаните от заявителите разрешения, както и разрешенията, предоставени на други заявители преди 1 октомври съгласно член 7, параграф 3 от настоящия регламент. Тези уведомления се извършват с формуляра в част IV от приложение IV към настоящия регламент;

б)

разрешенията за презасаждане, предоставени през предходната лозарска година, както е посочено в член 9 от настоящия регламент. Тези уведомления се извършват с формуляра в част V, таблица Б от приложение IV към настоящия регламент;

в)

разрешенията, предоставени през предходната лозарска година въз основа на превръщането на валидни права на засаждане, съгласно посоченото в член 10 от настоящия регламент. Това уведомление се извършва с формуляра в част VI от приложение IV към настоящия регламент само до 1 ноември на годината след края на срока за превръщане, посочен в член 68, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, или на срока, определен от държавата членка в съответствие с член 10, параграф 1 от настоящия регламент.

3.   Ако държава членка не се съобрази с разпоредбите по параграф 1 или 2 или ако съответната информация се окаже неточна, Комисията може да прекрати частично или изцяло месечните плащания, посочени в член 17 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 за лозаро-винарския сектор, докато информацията не бъде подадена правилно.

4.   Настоящият член не засяга задълженията на държавите членки, предвидени в Регламент (ЕС) № 1337/2011 на Европейския парламент и на Съвета (13).

Член 34

Общи разпоредби относно уведомленията и предоставянето на информация

Уведомленията до Комисията, посочени в Делегиран регламент (ЕС) 2018/273 и в настоящия регламент, се извършват в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2017/1183 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185.

Член 35

Съхраняване на придружаващи документи, информация и регистри

1.   Придружаващите документи и копията от тях се съхраняват най-малко пет години след края на календарната година, през която са били попълнени.

2.   Информацията относно схемата за разрешаване на лозови насаждения, подадена в съответствие с член 33, се съхранява най-малко десет лозарски години след лозарската година, през която е била подадена.

3.   Входящият и изходящ регистър и документите, отнасящи се до записаните в регистъра операции, се съхраняват най-малко пет години след приключването на сметките, за които се отнасят. Когато една или повече сметки, отнасящи се до незначителни количества вино в даден регистър, още не са приключени, тези сметки могат да бъдат пренесени в друг регистър, при условие че това пренасяне бъде отбелязано в първоначалния регистър. В този случай петгодишният срок започва да тече от датата на пренасянето.

4.   Данните от лозарския регистър, предвидени в член 7 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/273, се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо за целите на наблюдението и проверката на мерките или схемата, за които или която се отнасят, и във всички случаи съответно най-малко пет лозарски години за данните, отнасящи се за мерките, или най-малко десет лозарски години за данните, отнасящи се за схемата за разрешаване на лозови насаждения, след лозарската година, за която се отнасят.

ГЛАВА VIII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 36

Отмяна

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/561 се отменя.

Член 37

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 декември 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549.

(3)  Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕО) № 555/2008 на Комисията от 27 юни 2008 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета относно общата организация на пазара на вино по отношение на програмите за подпомагане, търговията с трети страни, производствения потенциал и проверките в лозаро-винарския сектор (ОВ L 170, 30.6.2008 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕО) № 436/2009 на Комисията от 26 май 2009 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на лозарския регистър, задължителните декларации и събирането на информация с цел наблюдение на пазара, придружителните документи при превоза на продукти и регистрите, които е необходимо да се водят в лозаро-винарския сектор (ОВ L 128, 27.5.2009 г., стр. 15).

(6)  Регламент (ЕО) № 606/2009 на Комисията от 10 юли 2009 г. относно определяне на някои правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на категориите лозаро-винарски продукти, енологичните практики и приложимите ограничения (ОВ L 193, 24.7.2009 г., стр. 1).

(7)  Регламент (ЕО) № 607/2009 на Комисията от 14 юли 2009 г. за определяне на някои подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на защитените наименования за произход и защитените географски указания, традиционните наименования, етикетирането и представянето на определени лозаро-винарски продукти (ОВ L 193, 24.7.2009 г., стр. 60).

(8)  Делегиран регламент (ЕС) 2018/273 на Комисията от 11 декември 2017 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на схемата за разрешаване на лозови насаждения, лозарския регистър, придружаващите документи и сертифицирането, входящия и изходящ регистър, задължителните декларации, уведомленията и публикуването на подадената в тях информация, както и за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на съответните проверки и санкции, за изменение на регламенти (ЕО) № 555/2008, (ЕО) № 606/2009 и (ЕО) № 607/2009 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕО) № 436/2009 на Комисията и на Делегиран регламент (ЕС) 2015/560 на Комисията (Вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник).

(9)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/560 на Комисията от 15 декември 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на схемата за разрешаване на лозови насаждения (ОВ L 93, 9.4.2015 г., стр. 1).

(10)  Делегиран регламент (ЕС) 2017/1183 на Комисията от 20 април 2017 г. за допълване на регламенти (ЕС) № 1307/2013 и (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на уведомленията до Комисията относно информация и документи (ОВ L 171, 4.7.2017 г., стр. 100).

(11)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185 на Комисията от 20 април 2017 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕС) № 1307/2013 и (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на уведомленията до Комисията относно информация и документи и за изменение и отмяна на няколко регламента на Комисията (ОВ L 171, 4.7.2017 г., стр. 113).

(12)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/561 на Комисията от 7 април 2015 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на схемата за разрешаване на лозови насаждения (ОВ L 93, 9.4.2015 г., стр. 12).

(13)  Регламент (ЕС) № 1337/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно европейската статистика за трайните насаждения и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 357/79 и Директива 2001/109/ЕО (ОВ L 347, 30.12.2011 г., стр. 7).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР, ПОСОЧЕНА В ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 2

A.   ПРОПОРЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Частта от общия брой хектари, предоставени за нови насаждения, която държавите членки са решили да предоставят пропорционално на всички заявители на национално равнище съгласно член 4, параграф 2, буква б), подточка i), се разпределя между отделните отговарящи на условията заявления по следната формула, като се спазват възможните ограничения, посочени в член 3, параграф 1:

A1 = Ar × (%Pr × Tar/Tap)

A1

=

разрешение, предоставено на отделен заявител на пропорционален принцип (в хектари)

Ar

=

площ, поискана от производителя в неговото заявление (в хектари)

%Pr

=

дял от общо наличните хектари за предоставяне на пропорционален принцип

Tar

=

обща площ, предоставена с разрешенията (в хектари)

Tap

=

обща площ по всички заявления от производители (в хектари)

Б.   РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КРИТЕРИИ ЗА ПРИОРИТЕТ

Частта от общия брой хектари, предоставени за нови насаждения, която държавите членки са решили да разпределят на национално равнище в съответствие с избраните критерии за приоритет съгласно член 4, параграф 2, буква б), подточка ii), се разпределя между отделните отговарящи на условията заявления по следния начин:

а)

Държавите членки избират критериите за приоритет на национално равнище и могат да ги смятат за еднакво важни или да им придават различна тежест. Държавите членки могат да прилагат тези тежести еднакво на национално равнище или да ги променят в зависимост от географския район на територията на държавата членка.

Когато държавите членки придават еднаква важност на всички избрани на национално равнище критерии, всеки един от тях добива стойност единица (1).

Когато държавите членки придават различна тежест на избраните на национално равнище критерии, всеки един от тях добива стойност между нула (0) и единица (1) и сумата от всички отделни стойности трябва винаги да бъде равна на единица (1).

Когато тежестта на критериите варира според географския район на територията на държавата членка, всеки един от тях добива стойност между нула (0) и единица (1) във всеки един от районите. В такъв случай сумата от всички отделни тежести на избраните критерии за всеки един от районите трябва винаги да е равна на единица (1).

б)

Държавите членки оценяват всяко отделно заявление, което отговаря на условията, въз основа на това дали съответства на избраните критерии за приоритет. За да се оцени нивото на това съответствие с всеки от критериите за приоритет, държавите членки установяват единна скала на национално равнище, въз основа на която се присъждат определен брой точки на всяко заявление във връзка с всеки от тези критерии.

в)

Единната скала предварително дефинира броя на точките, които ще се разпределят по отношение на нивото на съответствие с всеки от критериите, и уточнява също броя на точките, които ще се разпределят по отношение на всеки от елементите на всеки отделен критерий.

г)

Държавите членки установяват система за класиране на отделните заявления на национално равнище въз основа на общия брой точки, получени от всяко отделно заявление въз основа на съответствието или на нивото на съответствие, посочено в буква б) и, когато това е приложимо, на важността на критериите, посочена в буква а). За тази цел държавите членки използват следната формула:

Pt = W1 × Pt1 + W2 × Pt2 + … + Wn × Ptn

Pt

=

общ брой точки на конкретно отделно заявление

W1, W2…, Wn

=

тежест на критерии 1, 2, …, n

Pt1, Pt2…, Ptn

=

ниво на съответствие на заявлението с критерии 1, 2, … n

В районите с тежест нула за всички критерии за приоритет всички заявления, които отговарят на условията, получават максималната стойност в скалата, що се отнася до нивото на съответствие.

д)

Държавите членки издават разрешения на отделните заявители съгласно класирането, посочено в буква г), и до изчерпването на хектарите, които трябва да бъдат разпределени в съответствие с критериите за приоритет. На всеки отделен заявител се отпуска поисканият от него пълен брой хектари, под формата на разрешение, преди да се издаде разрешение на следващия в класирането заявител.

Ако наличните хектари бъдат изчерпани на позиция, в която са класирани няколко заявления с един и същ брой точки, останалите хектари се разпределят пропорционално по тези заявления.

е)

Ако при предоставянето на разрешения съгласно част A и букви а), б), в), г) и д) от настоящата част Б бъде достигнато ограничението за даден регион или район, отговарящ на условията за ЗНП или ЗГУ, или за район без географско означение, не се одобряват никакви допълнителни заявления, произхождащи от съответния регион или район.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРОБИ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 26

ЧАСТ I

Методи и процедури за вземане на проби

1.

Когато се вземат проби от вино, гроздова мъст или друг течен винен продукт в контекста на оказване на помощ между контролните органи, компетентният орган гарантира, че:

а)

в случай на продукти в съдове с вместимост не повече от 60 литра, складирани като една партида, пробите са представителни за цялата партида;

б)

в случай на продукти в съдове с номинална вместимост над 60 литра, пробите са представителни за съдържанието на съда, от който са взети.

2.

Пробите се вземат чрез изливане на въпросния продукт в поне пет чисти съда, като всеки от тях е с номинална вместимост не по-малко от 75 cl. В случай на продукти, посочени в точка 1, буква а), вземането на проби може да се извършва и чрез изваждане на не по-малко от пет съда, като всеки от тях е с номинална вместимост не по-малко от 75 cl, от определената за изследване партида.

Когато пробите на винен дестилат следва да се анализират посредством ядрено-магнитен резонанс на деутерий, пробите се поставят в съдове с номинална вместимост 25 cl, или дори 5 cl, когато следва да се изпратят от една официална лаборатория на друга.

Пробите се вземат, затварят, когато е необходимо, и запечатват в присъствието на представител на предприятието, където е извършено вземането на пробата, или на представител на превозвача, ако пробата е взета по време на транспортиране. Ако не присъства представител, този факт се отбелязва в доклада, посочен в точка 4.

Всяка проба трябва да е снабдена със затварящо приспособление за еднократна употреба, изработено от химически инертен материал.

3.

На всяка проба се поставя етикет, който е в съответствие с част II, буква А.

Когато съдът е твърде малък, за да се прикрепи към него предписаният етикет, съдът се маркира с незаличим номер и необходимата информация се посочва на отделен фиш.

Представителят на предприятието, където е извършено вземането на пробата, или представителят на превозвача трябва да подпишат етикета, или съответно фиша.

4.

Служителят на компетентния орган, упълномощен да взема проби, подготвя писмен доклад, в който отбелязва всички наблюдения, които смята за важни при оценката на пробите. В доклада той отбелязва, ако е необходимо, всички декларации от страна на представителя на превозвача или от представителя на предприятието, където е извършено вземането на пробата, и иска от този представител да положи подписа си. Той отбелязва количеството на продукта, от който е взета пробата. Ако подписите, посочени по-горе и в точка 3, трета алинея, са били отказани, в отчета се отбелязва този факт.

5.

Когато се вземат проби, една от пробите остава като контролна проба в предприятието, където е извършено вземането на пробата, а друга — при компетентния орган, чийто служител е взел пробата. Три от пробите се изпращат на официална лаборатория, която извършва аналитичното или органолептичното изследване. Там се анализира една от пробите. Другата се запазва като контролна проба. Контролните проби се пазят за период от най-малко три години след вземането им.

6.

Пратките с пробите имат на външната опаковка червен етикет, съответстващ на образеца, посочен в част II, буква Б. Размерите на етикета са 50 mm на 25 mm.

Когато изпраща проби, компетентният орган на държавата членка, от която се изпращат пробите, поставя печата си частично върху външната опаковка на пакета и частично върху червения етикет.

ЧАСТ II

A.   Етикет за описание на пробата съгласно част I, точка 3

1.

Изисквана информация:

а)

име, адрес, включително държава членка, телефон, факс и адрес на електронната поща на компетентния орган, по чиито указания е било осъществено вземането на пробата;

б)

сериен номер на пробата;

в)

дата на вземане на пробата;

г)

име на служителя на компетентния орган, упълномощен за вземането на пробата;

д)

име, адрес, телефон, факс, адрес на електронната поща на предприятието, където е взета пробата;

е)

индивидуализиращо обозначение на съда, от който е взета пробата (напр. номер на съда, номер на партидата от бутилки и т.н.);

ж)

описание на продукта, включващо производствен район, година на реколтата, действително или потенциално алкохолно съдържание и, ако е възможно, винения сорт грозде;

з)

думите „Запазената контролна проба може да бъде изследвана единствено от лаборатория, упълномощена да извършва контролни анализи. Счупването на печата е наказуемо нарушение.“

2.

Забележки:

3.

Минимален размер: 100 mm на 100 mm.

Б.   Образец на червения етикет, посочен в част I, точка 6

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Продукти за аналитично и органолептично изследване съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/274


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ПРОБИ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 27

ЧАСТ I

Инструкции за вземане на проби от прясно грозде и преработката им във вино за анализ с изотопните методи, посочени в член 27

A.   Вземане на проби от грозде

1.

Всяка проба трябва да се състои от най-малко 10 kg зряло грозде от един и същ сорт. То се събира във вида, в който е. Вземането на проби се извършва през периода, през който се прибира реколтата от съответния парцел. Събраното грозде трябва да е представително за целия парцел. Пробите от прясно грозде или получената пресована гроздова мъст могат да се запазят чрез замразяване до последващо използване. Само в случай на предвидено измерване на водата на мъстта с кислород-18, аликвотна част от мъстта може да бъде взета отделно и да бъде запазена след пресоването на цялата проба от грозде.

2.

При вземането на пробите се съставя фиш с описание. Този фиш трябва да включва първа част, отнасяща се до вземането на проба от гроздето, и втора част, отнасяща се до винификацията. Той се съхранява заедно с пробата и трябва да я придружава по време на целия ѝ превоз. Той се актуализира непрекъснато чрез отбелязване на всеки вид обработка на пробата. Фишът с описанието за вземането на пробата се съставя в съответствие с буква А от въпросника, посочен в част III.

Б.   Винификация

1.

Винификацията трябва да бъде извършена от компетентния орган или от отдел, упълномощен за целта от този орган и винаги, когато това е възможно, при условия сравними с нормалните условия в производствения район, за който тази проба е представителна. Винификацията трябва да доведе до пълно преобразуване на захарта в алкохол, т.е. до по-малко от 2 g/l остатъчна захар. В някои случаи обаче, напр. за осигуряване на по-добра представителност, може да бъдат приети и по-големи количества остатъчна захар. Веднага щом виното се избистри и стабилизира със SO2, то трябва да се постави в бутилки с вместимост 75 cl. и да се етикетира.

2.

Фишът с описанието за винификацията се съставя в съответствие с буква Б от въпросника, посочен в част III.

ЧАСТ II

Брой на пробите, които трябва да се вземат от държавите членки ежегодно за аналитичната база данни, посочена в член 27, параграф 3

30 проби в България,

20 проби в Чешката република,

200 проби в Германия,

50 проби в Гърция,

200 проби в Испания,

400 проби във Франция,

30 проби в Хърватия,

400 проби в Италия,

10 проби в Кипър,

4 проби в Люксембург,

50 проби в Унгария,

4 проби в Малта,

50 проби в Австрия,

50 проби в Португалия,

70 проби в Румъния,

20 проби в Словения,

15 проби в Словакия,

4 проби в Обединеното кралство.

ЧАСТ III

Въпросник за събирането и винифицирането на проби от грозде, предназначени за анализ с изотопни методи, както е посочено в член 27, параграф 5

Аналитичните методи и изразяването на резултатите (единиците), които трябва да се използват, са тези, които са препоръчани и публикувани от OIV.

A.

1.   Обща информация

1.1.

Номер на пробата

1.2.

Име и длъжност на служителя или упълномощеното лице, което е взело пробата

1.3.

Наименование и адрес на компетентния орган, който отговаря за вземането на пробата

1.4.

Наименование и адрес на компетентния орган, отговорен за винификацията и изпращането на пробата, ако е различен от органа, посочен в точка 1.3:

2.   Общо описание на пробите

2.1.

Произход (държава, регион):

2.2.

Година на реколтата:

2.3.

Лозов сорт:

2.4.

Цвят на гроздето:

3.   Описание на лозето

3.1.

Име и адрес на лицето, обработващо парцела:

3.2.

Местонахождение на парцела

населено място с винопроизводство:

местност:

кадастрален номер:

географска ширина и дължина:

3.3.

Вид почва (напр. варовита, глинеста, варовито-глинеста, песъчлива):

3.4.

Разположение (напр. склон, равнина, изложено на слънце):

3.5.

Брой лози на хектар:

3.6.

Приблизителна възраст на лозето (по-малко от 10 години, между 10 и 25 години, повече от 25 години):

3.7.

Надморска височина:

3.8.

Метод на формировка и резитба:

3.9.

Вид вино, произвеждано обикновено от гроздето (вж. категориите лозаро-винарски продукти в част II от приложение VII към Регламент (ЕС) № 1308/2013):

4.   Характеристики на реколтата и мъстта

4.1.

Приблизителен добив на хектар за площта, от която се събира реколтата: (kg/ha):

4.2.

Състояние на гроздето (напр. здраво, изгнило), като се уточни дали гроздето е било сухо или влажно при вземането на пробата:

4.3.

Дата на вземане на пробата:

5.   Метеорологични условия, предшестващи събирането на реколтата

5.1.

Валежи през десетте дни преди събирането на реколтата: да/не

5.2.

Ако да, допълнителна информация, когато е налице

6.   Напоявани лозарски площи:

Ако културите се напояват, дата на последното напояване:

(Печат на компетентния орган, отговорен за вземането на пробата, както и име, длъжност и подпис на служителя, който е взел пробата)

Б.

1.   Микровинификация

1.1.

Тегло на пробата от грозде, в kg:

1.2.

Метод на пресоване:

1.3.

Обем на получената мъст:

1.4.

Характеристики на мъстта:

концентрация на захар, изразена в g/l чрез рефрактометрия:

обща киселинност, изразена в g/l винена киселина: (по избор):

1.5.

Метод на обработване на мъстта (напр. утаяване, центрофугиране):

1.6.

Използване на дрожди (видове, които са използвани). Да се посочи дали е имало спонтанна ферментация:

1.7.

Температура по време на ферментацията:

1.8.

Метод за определяне на края на ферментацията:

1.9.

Метод на обработване на виното (напр. претакане):

1.10.

Добавка на серен диоксид в mg/l:

1.11.

Анализ на полученото вино

действително алкохолно съдържание в об. %:

общ сух екстракт:

редуциращи захари, изразени като g/l инвертна захар:

2.   Хронологична таблица на винификацията на пробата

Дата:

на вземане на пробата: (в същия ден, през който е събрана реколтата, част I, точка 4.3)

на пресоване:

на започване на ферментацията:

на приключване на ферментацията:

на бутилиране:

Дата на изготвяне на част II:

(Печат на компетентния орган, извършил винификацията и подпис на компетентния служител от този орган)

ЧАСТ IV

Образец на доклад за извършен анализ на проби от вино и лозаро-винарски продукти, анализирани чрез препоръчан и публикуван от OIV метод, посочен в член 27, параграф 5

A.   ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.

Държава:

2.

Номер на пробата:

3.

Година:

4.

Лозов сорт:

5.

Вид на виното:

6.

Регион/област:

7.

Име, адрес, телефон, факс и адрес на електронната поща на лабораторията, отговорна за резултатите:

8.

Проба за контролен анализ от ЕРЦ-КЛВС: да/не

Б.   МЕТОДИ И РЕЗУЛТАТИ

1.   Вино (пренасяне от приложение III, част III)

1.1.

Алкохолно съдържание в обемни проценти: об. %

1.2.

Общ сух екстракт: g/l

1.3.

Редуциращи захари: g/l

1.4.

Обща киселинност, изразена като винена киселина: g/l

1.5.

Общо съдържание на серен диоксид: mg/l

2.   Дестилация на вино за SNIF-NMR

2.1.

Описание на апаратурата за дестилиране:

2.2.

Обем на дестилираното вино/тегло на получения дестилат:

3.   Анализ на дестилата:

3.1.

Алкохолно съдържание на дестилата % (m/m):

4.   Резултат за изотопните съотношения деутерий/водород в етанола, измерени чрез NMR

4.1.

(D/H)I = ppm

4.2.

(D/H)II = ppm

4.3.

„R“ =

5.   Параметри на NMR

Наблюдавана честота:

6.   Резултат от изотопното съотношение 18O/16O на виното

δ 18O [‰] = ‰ V. SMOW — SLAP

7.   Резултат от изотопното съотношение 18O/16O на мъстта (където е приложимо)

δ 18O [‰] = ‰ V. SMOW — SLAP

8.   Резултат от изотопното съотношение 13C/12C на винения етанол

δ 13C [‰] = ‰ V-PDB.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

УВЕДОМЛЕНИЯ ПО ЧЛЕН 33

ЧАСТ I

Образец за уведомлението по член 33, параграф 1, буква а)

Таблица

Опис на лозарските площи

Държава членка:

Дата на уведомлението:

Лозарска година:

Райони/региони

Действително засадени с лозя площи (ha), които отговарят на условията за производство на (*1):

Вино със защитено наименование за произход (ЗНП) (*2)

Вино със защитено географско указание (ЗГУ) (*3)

Вино без ЗНП/ЗГУ в район със ЗНП/ЗГУ

Вино без ЗНП/ЗГУ извън район със ЗНП/ЗГУ

Общо

включени в колона (2)

невключени в колона (2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

2

Общо за държавата членка

Забележка:

стойностите за вписване в колона 7 = (2) + (4) + (5) + (6).

Краен срок за уведомяване: 1 март

ЧАСТ II

Образец за уведомленията по член 33, параграф 1, буква б)

Таблица А

Разрешения за нови насаждения — процент

Държава членка:

Дата на уведомлението:

Година:

Обща действително засадена площ (ha) (към 31 юли на предходната година):

Процент, който трябва да се прилага на национално равнище:

Обща площ (ha) за нови насаждения на национално равнище, въз основа на процента, за който е взето решение:

Основания за ограничаване на процента на национално равнище (когато е под 1 %):

Обща площ (ha), прехвърлена от предходната година в съответствие с член 7, параграф 3:

Обща площ (ha), която следва да се предостави за нови насаждения на национално равнище:

Срок за уведомяване: 1 март

Таблица Б

Разрешения за нови насаждения — географски ограничения

Държава членка:

Дата на уведомлението:

Година:

Където е приложимо — приети ограничения на съответното географско равнище:

A.

по региони,

където е приложимо

Ограничена площ

Регион 1

Регион 2

Б.

по „подрегиони“,

където е приложимо

Ограничена площ

Подрегион 1

Подрегион 2

В.

по райони със ЗНП/ЗГУ,

където е приложимо

Ограничена площ

Район със ЗНП/ЗГУ 1

Район със ЗНП/ЗГУ 2

Г.

по райони без ЗНП/ЗГУ,

където е приложимо

Ограничена площ

Район без ЗНП/ЗГУ 1

Район без ЗНП/ЗГУ 2

Забележка:

Тази таблица се придружава от съответната обосновка, посочена в член 63, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Срок за уведомяване: 1 март

Таблица В

Разрешения за нови насаждения — оповестени решения относно критериите за допустимост на съответното географско ниво

Държава членка:

Дата на уведомлението:

Година:

Критерии за допустимост, където е приложимо:

Критерии за допустимост, посочени в член 64, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и в член 4, параграф 1, втора алинея от Делегиран регламент (ЕС) 2018/273

Избрани от ДЧ: ДА/НЕ

Ако отговорът е „да“, посочете съответното географско ниво, когато това е приложимо:

Член 64, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1308/2013

регион, подрегион, район със (без) ЗНП/ЗГУ 1;

регион, подрегион, район със (без) ЗНП/ЗГУ 2;

Член 64, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1308/2013

регион, подрегион, район със (без) ЗНП/ЗГУ 1;

регион, подрегион, район със (без) ЗНП/ЗГУ 2;

Член 64, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1308/2013

район със ЗНП 1;

район със ЗНП 2;

Член 4, параграф 1, втора алинея от Делегиран регламент (ЕС) 2018/273

район със ЗГУ 1;

район със ЗГУ 2;

Член 64, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 1308/2013

Избрани от ДЧ: ДА/НЕ

Ако отговорът е „да“ по член 64, параграф 1, буква г),

посочете конкретното географско ниво, когато това е приложимо:

Критерии за приоритет по член 64, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 64, параграф 2, буква а)

регион, подрегион, район със (без) ЗНП/ЗГУ 1;

регион, подрегион, район със (без) ЗНП/ЗГУ 2;

Член 64, параграф 2, буква б)

регион, подрегион, район със (без) ЗНП/ЗГУ 1;

регион, подрегион, район със (без) ЗНП/ЗГУ 2;

Член 64, параграф 2, буква в)

регион, подрегион, район със (без) ЗНП/ЗГУ 1;

регион, подрегион, район със (без) ЗНП/ЗГУ 2;

Член 64, параграф 2, буква г)

регион, подрегион, район със (без) ЗНП/ЗГУ 1;

регион, подрегион, район със (без) ЗНП/ЗГУ 2;

Член 64, параграф 2, буква д)

регион, подрегион, район със (без) ЗНП/ЗГУ 1;

регион, подрегион, район със (без) ЗНП/ЗГУ 2;

Член 64, параграф 2, буква е)

регион, подрегион, район със (без) ЗНП/ЗГУ 1;

регион, подрегион, район със (без) ЗНП/ЗГУ 2;

Член 64, параграф 2, буква ж)

регион, подрегион, район със (без) ЗНП/ЗГУ 1;

регион, подрегион, район със (без) ЗНП/ЗГУ 2;

Член 64, параграф 2, буква з)

регион, подрегион, район със (без) ЗНП/ЗГУ 1;

регион, подрегион, район със (без) ЗНП/ЗГУ 2;

Забележка:

Ако отговорът е „да“ по член 64, параграф 1, буква г), настоящата таблица се придружава от съответната обосновка, посочена в член 64, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и в член 4, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/273.

Срок за уведомяване: 1 март

Таблица Г

Разрешения за нови насаждения — оповестени решения относно пропорционалното разпределяне и критериите за приоритет на съответното географско ниво

Държава членка:

Дата на уведомлението:

Година:

Обща площ (ha), която следва да се предостави за нови насаждения на национално равнище:

1.

Пропорционално разпределяне, където е приложимо:

Процент на площта за предоставяне на пропорционален принцип на национално равнище:

Брой хектари:

2.

Критерии за приоритет, където е приложимо:

Процент на площта за предоставяне съгласно критерии за приоритет на национално равнище:

Брой хектари:

Информация за единната скала, установена на национално равнище за оценка на равнището на съответствие на отделните заявления с избраните критерии за приоритет (диапазон от стойности, минимални и максимални …):

2.1.

Ако се прилагат критерии за приоритет на национално равнище без разграничение по райони

Избрани критерии за приоритет и съответна важност:

Критерии за приоритет: член 64, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и член 4, параграф 3, втора алинея от Делегиран регламент (ЕС) 2018/273

Член 64, параграф 2, буква а) (*)

Член 64, параграф 2, буква а) (**)

Член 64, параграф 2, буква б)

Член 64, параграф 2, буква в)

Член 64, параграф 2, буква г)

Член 64, параграф 2, буква д)

Член 64, параграф 2, буква е)

Член 64, параграф 2, буква ж)

Член 64, параграф 2, буква з)

Член 4, параграф 3, втора алинея от Делегиран регламент (ЕС) 2018/273 (***)

Член 4, параграф 3, втора алинея от Делегиран регламент (ЕС) 2018/273 (****)

Важност (от 0 до 1):

(*)

Нов участник (забележка: критериите „нов участник“ и „млад производител“ не могат да бъдат избрани едновременно; може да бъде приложен само един от тях).

(**)

Млад производител.

(***)

Предистория на спазване на правилата от производителя.

(****)

Организации с идеална цел в социалната област, които са получили земи, конфискувани при актове на тероризъм и други видове престъпления.

2.2.

Ако се прилагат критерии за приоритет на национално равнище с разграничение по райони

2.2.1.

Район 1: (опишете териториалните граници на район 1)

Избрани критерии за приоритет и съответна важност:

[ако няма избрани критерии за този конкретен район, отбележете нула във всички колони по-долу]

Критерии за приоритет: член 64, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и член 4, параграф 3, втора алинея от Делегиран регламент (ЕС) 2018/273

Член 64, параграф 2, буква а) (*)

Член 64, параграф 2, буква а) (**)

Член 64, параграф 2, буква б)

Член 64, параграф 2, буква в)

Член 64, параграф 2, буква г)

Член 64, параграф 2, буква д)

Член 64, параграф 2, буква е)

Член 64, параграф 2, буква ж)

Член 64, параграф 2, буква з)

Член 4, параграф 3, втора алинея от Делегиран регламент (ЕС) 2018/273 (***)

Член 4, параграф 3, втора алинея от Делегиран регламент (ЕС) 2018/273 (****)

Важност (от 0 до 1):

(*)

Нов участник (забележка: критериите „нов участник“ и „млад производител“ не могат да бъдат избрани едновременно; може да бъде приложен само един от тях).

(**)

Млад производител.

(***)

Предистория на спазване на правилата от производителя.

(****)

Организации с идеална цел в социалната област, които са получили земи, конфискувани при актове на тероризъм и други видове престъпления.

2.2.n.

Район n: (опишете териториалните граници на район 1)

Избрани критерии за приоритет и съответна важност:

[ако няма избрани критерии за този конкретен район, отбележете нула във всички колони по-долу]

Критерии за приоритет: член 64, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и член 4, параграф 3, втора алинея от Делегиран регламент (ЕС) 2018/273

Член 64, параграф 2, буква а) (*)

Член 64, параграф 2, буква а) (**)

Член 64, параграф 2, буква б)

Член 64, параграф 2, буква в)

Член 64, параграф 2, буква г)

Член 64, параграф 2, буква д)

Член 64, параграф 2, буква е)

Член 64, параграф 2, буква ж)

Член 64, параграф 2, буква з)

Член 4, параграф 3, втора алинея от Делегиран регламент (ЕС) 2018/273 (***)

Член 4, параграф 3, втора алинея от Делегиран регламент (ЕС) 2018/273 (****)

Важност (от 0 до 1):

(*)

Нов участник (забележка: критериите „нов участник“ и „млад производител“ не могат да бъдат избрани едновременно; може да бъде приложен само един от тях).

(**)

Млад производител.

(***)

Предистория на спазване на правилата от производителя.

(****)

Организации с идеална цел в социалната област, които са получили земи, конфискувани при актове на тероризъм и други видове престъпления.

Срок за уведомяване: 1 март

ЧАСТ III

Образец за уведомлението по член 33, параграф 1, буква д)

Таблица

Площи, засадени без съответното разрешение след 31 декември 2015 г., и площи, на които е извършено изкореняване по член 71, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013

Държава членка:

Дата на уведомлението:

Лозарска година или период (1):

Райони/региони

Площи (ha), засадени без съответното разрешение за засаждане след 31 декември 2015 г.:

Площи, на които производителите са извършили изкореняване през съответната лозарска година

Площи, на които държавата членка е извършила изкореняване през съответната лозарска година

Опис на всички площи с неразрешени насаждения, на които все още не е извършено изкореняване в края на лозарската година

(1)

(2)

(3)

(4)

1

2

Общо за държавата членка:

Краен срок за уведомяване: 1 март

ЧАСТ IV

Образец за уведомленията по член 33, параграф 2, буква а)

Таблица А

Разрешения за нови насаждения, поискани от заявителите

Държава членка:

Дата на уведомлението:

Година:

Райони/региони

Брой на хектарите, поискани за нови насаждения, разположени в район, отговарящ на условията за производство на:

Вино със ЗНП (*4)

Вино със ЗГУ (*5)

Само на вина без ЗНП/ЗГУ

Общо

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

Общо за държавата членка

Ако се прилагат ограничения на съответното географско равнище (член 63, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013):

За всеки съответен район със (без) ЗНП/ЗГУ:

Поискана площ (ha)

(1)

(2)

Район със (без) ЗНП/ЗГУ 1

Район със (без) ЗНП/ЗГУ 2

Срок за уведомяване: 1 ноември

Таблица Б

Действително предоставени разрешения за нови насаждения и отказани площи

Държава членка:

Дата на уведомлението:

Съответна година:

Райони/региони

Брой на действително предоставените хектари за нови насаждения, разположени в район, отговарящ на условията за производство на:

Площ, отказана от заявителите (член 7, параграф 3) (ha)

Вино със ЗНП (*6)

Вино със ЗГУ (*7)

Само на вина без ЗНП/ЗГУ

Общо

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

2

Общо за държавата членка

Площ, отказана от заявителите (член 7, параграф 3):

Ако се прилагат ограничения на съответното географско равнище (член 63, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013):

За всеки съответен район със (без) ЗНП/ЗГУ:

Предоставена площ (ha)

Площ, отказана от заявителите (член 7, параграф 3) (ha)

Поискана площ, непредоставена от държавата членка (ha) поради:

надхвърляне на установените граници

несъответствие с критериите за допустимост

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Район със (без) ЗНП/ЗГУ 1

Район със (без) ЗНП/ЗГУ 2

Срок за уведомяване: 1 ноември

ЧАСТ V

Образец за уведомленията по член 33, параграф 1, буква в) и член 33, параграф 2, буква б)

Таблица А

Разрешения за презасаждане — прилагани ограничения

Държава членка:

Дата на уведомлението:

Година:

Където е приложимо, да се посочат приетите от държавата членка ограничения за презасаждане в съответните райони със ЗНП/ЗГУ, както е посочено в член 66, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и в член 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/273

Район със ЗНП, където е приложимо

Степен на ограничението (П (*8) (*9))

Район със ЗНП 1

Район със ЗНП 2

Район със ЗГУ, където е приложимо

Степен на ограничението (П (*8) (*9))

Район със ЗГУ 1

Район със ЗГУ 2

Допълнителна информация, която може да бъде от полза за изясняване на прилагането на тези ограничения:

Срок за уведомяване: 1 март

Таблица Б

Действително предоставени разрешения за презасаждане

Държава членка:

Дата на уведомлението:

Лозарска година:

Райони/региони

Брой на действително предоставените хектари за презасаждания в райони, отговарящи на условията за производство на:

Вино със ЗНП (*10)

Вино със ЗГУ (*11)

Вина без ЗНП/ЗГУ

Общо

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

Общо за държавата членка

Срок за уведомяване: 1 ноември

Забележка:

Данните трябва да се отнасят за лозарската година, предхождаща уведомлението.

ЧАСТ VI

Образец за уведомленията по член 33, параграф 2, буква в)

Права на засаждане, предоставени преди 31 декември 2015 г. и превърнати в разрешения — действително предоставени разрешения

Държава членка:

Дата на уведомлението:

Лозарска година:

Райони/региони

Брой на действително предоставените хектари в райони, отговарящи на условията за производство на:

Вино със ЗНП (*12)

Вино със ЗГУ (*13)

Вина без ЗНП/ЗГУ

Общо

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

Общо за държавата членка

Срок за уведомяване: 1 ноември.

Забележка:

Тази таблица трябва да се представя за всяка лозарска година (от 1 август на година n-1 до 31 юли на годината на уведомлението) до 1 ноември на годината след края на срока, посочен в член 68, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, или на срока, определен от държавата членка в съответствие с член 10, параграф 1 от настоящия регламент.


(*1)  Данните се отнасят за периода до 31 юли на предходната лозарска година.

(*2)  Тези площи могат да са допустими и за производството на вина със ЗГУ или на вина без географско означение.

(*3)  Тези площи могат да са допустими и за производството на вина със ЗНП и на вина без географско означение (колона 3) или само на вина със ЗГУ и вина без географско означение (колона 4). Нито една от площите в колони 3 и 4 не следва да се включва в колони 5 и 6.

(1)  Данните трябва да се отнасят за лозарската година, предхождаща уведомлението.

(*4)  Тези площи могат да са допустими и за производството на вина със ЗГУ или на вина без географско означение; нито една от площите в колона 2 не следва да се включва в колона 3.

(*5)  Тези площи могат да са допустими и за производството на вина без географско означение, но не и на вина със ЗНП; нито една от площите в колона 3 не следва да се включва в колона 4.

(*6)  Тези площи могат да са допустими и за производството на вина със ЗГУ или на вина без географско означение; нито една от площите в колона 2 не следва да се включва в колона 3.

(*7)  Тези площи могат да са допустими и за производството на вина без географско означение, но не и на вина със ЗНП; нито една от площите в колона 3 не следва да се включва в колона 4.

(*8)

Пълно (П): ограничението е пълно — презасажданията, които биха нарушили приетите ограничения, са напълно забранени.

(*9)

Частично (Ч): ограничението не е пълно — презасажданията, които биха нарушили приетите ограничения, са частично разрешени в степента, приета от държавата членка.

(*10)  Тези площи могат да са допустими и за производството на вина със ЗГУ или на вина без географско означение; нито една от площите в колона 2 не следва да се включва в колона 3.

(*11)  Тези площи могат да са допустими и за производството на вина без географско означение, но не и на вина със ЗНП; нито една от площите в колона 3 не следва да се включва в колона 4.

(*12)  Тези площи могат да са допустими и за производството на вина със ЗГУ или на вина без географско означение; нито една от площите в колона 2 не следва да се включва в колона 3.

(*13)  Тези площи могат да са допустими и за производството на вина без географско означение, но не и на вина със ЗНП; нито една от площите в колона 3 не следва да се включва в колона 4.